velikost textu

Rakety a radary jako bezpečnostní dilema: případ třetího pilíře americké protiraketové obrany ve střední Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rakety a radary jako bezpečnostní dilema: případ třetího pilíře americké protiraketové obrany ve střední Evropě
Název v angličtině:
Missiles and Radars as Security DilemmaThe Case of the Third Pillar of the U.S. Missile Defence in Central Europe
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Lukáš Kantor
Vedoucí:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Id práce:
113425
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
protiraketová obrana, realismus, bezpečnostní dilema, odstrašení, vyvažování, USA, Rusko, Írán, Polsko, ČR
Klíčová slova v angličtině:
missile defense, realism, security dilemma, deterrence, balancing, USA, Russia, Iran, Poland, Czech Republic
Abstrakt:
Rigorózní práce se zabývá někdejším plánem Bushovy administrativy na vybudování tzv. třetího pilíře americké protiraketové obrany v Polsku a v ČR. Na tomto tématu je demonstrována hodnota několika stěžejních konceptů (neo)realistické teorie mezinárodních vztahů. Konkrétně jsou analyzovány typy a fungování bezpečnostních dilemat vyvolaných Bushovým plánem ve vztazích USA-Rusko, USA-Írán a USA-ČR/Polsko. Rigorózní práce dále ilustruje význam souvisejících modalit odstrašení a ukazuje, které státy a jak vyvažovaly USA. Pozornost je věnována i otázce, zda za plánem třetího pilíře stála defenzivně realistická snaha o bezpečnost nebo spíše ofenzivně realistické úsilí o moc a zisk na úkor druhých.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the former Bush's plan of the so-called third pillar of the American missile defense system in Poland and Czech republic. We demonstrate on this topic the value of several key (neo)realist theoretical concepts. Specifically, the exact types and functioning of security dilemmas are analyzed in the framework of American-Russian, American-Iranian and American-Czech/Polish relations. The thesis also illustrates the importance of related modalities of deterrence and shows, which states and how balanced the US. In addition to that, attention is paid to the question whether the “shield” was motivated by defensive realist worries about security or rather by offensive realist struggle for power and gains at the expense of others.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Lukáš Kantor 807 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Lukáš Kantor 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Lukáš Kantor 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 721 kB