velikost textu

Vliv tlumočení na kvalitu operativní paměti u tlumočníků ceského znakového jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv tlumočení na kvalitu operativní paměti u tlumočníků ceského znakového jazyka
Název v angličtině:
Interpreting and its influence on the quality of sign language interpreters´ operative memory
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Vaněčková
Vedoucí:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Oponent:
PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Michaela Veselá
Id práce:
108833
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
znakový jazyk, simultánní tlumočení, operativní paměť, pracovní paměť
Klíčová slova v angličtině:
sign language, simultaneous interpreting, operative memory, working memory
Abstrakt:
Abstrakt: Teoretická část bakalářské práce popisuje tlumočení se zaměřením na simultánní tlumočení, tlumočení českého znakového jazyka a specifika tohoto typu tlumočení. Práce se dále zabývá pamětí a následně pracovní pamětí a jejími souvislostmi s uživateli znakového jazyka, s procesem simultánního tlumočení a s tlumočením znakového jazyka. Praktickou část tvoří kvalitativní výzkum – testování pracovní paměti skupiny tlumočníků českého znakového jazyka, tlumočníků mluvených jazyků a ne-tlumočníků pomocí Reading Span testu a Corsiho testu. Z výsledků práce lze vytvořit hypotézu pro následný kvantitativní výzkum: tlumočení má pozitivní vliv na kvalitu pracovní paměti tlumočníků českého znakového jazyka.
Abstract v angličtině:
Abstract: The theoretical part of the thesis focuses on interpreting with regard to simultaneous interpreting and sign language interpreting with all of its specifics. Furthermore, it deals with memory as such, as well as with working memory, which is consequently correlated with sign language users, with the process of simultaneous interpreting and with sign language interpreting. The empirical part is based on a qualitative research – testing of working memory among a group of sign language interpreters, spoken language interpreters and non- interpreters through Reading Span Task and Corsi’s test. The results form the basis for a hypothesis necessary for the ensuing quantitative exploration: interpreting has a positive influence on the quality of working memory among sign language interpreters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Vaněčková 1.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Vaněčková 152 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Vaněčková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Vaněčková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Naďa Hynková Dingová 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Filip Smolík, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 285 kB