velikost textu

"Jedna si jedina moja domovina?" Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945 - 2012

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Jedna si jedina moja domovina?" Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945 - 2012
Název v angličtině:
"Are You the One and Only Homeland I have?" Ethnodemographic Changes in Bosnia and Herzegovina 1945-2012
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Id práce:
107000
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bosna a Hercegovina, dynamika populačního vývoje Bosňáků, Srbů a Chorvatů, etnické čistky, nucená migrace, utečenci, repatriační úspěšnost, mezietnické soužití
Klíčová slova v angličtině:
Bosnia and Herzegovina, dynamics of population growth of Bosniaks, Serbs and Croats, ethnic cleansing, forced migrations, refugees, repatriation success rate, interethnic coexistence.
Abstrakt:
ŽÍLA, Ondřej: „Jedna si jedina moja domovina?“ Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2012. Abstrakt Disertační práce „Jedna si jedina moja domovina?“ Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2012 analyzuje populační vývoj tří konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny, proměny etnického proporčního zastoupení bosenské populace v důsledku rozdílného demografického chování a prostorové dopady nucených migrací v rozmístění obyvatelstva po skončení občanského konfliktu v 90. letech 20. století. Hlavní pozornost je zaměřena na porovnání vývoje etno-demografické struktury socialistické Bosny a Hercegoviny se stavem v zemi po válce. Současné demografické charakteristiky obyvatelstva a stávající etnické složení země přitom zůstávají zcela zásadně ovlivněny průvodními jevy konfliktu: tzv. nucenými migracemi a etnickými čistkami. Práce v sobě komponuje dva základní přístupy. Přístup „shora“, jenž se soustředí na charakteristiku role západních velmocí v poválečném mírotvorném procesu, a obzvláště pak na rozbor jejich ústředního cíle – obnovy původní etnické heterogenity prostřednictvím řízené repatriace utečenců a zhodnocení jeho celkové zdařilosti. Tento přístup je konfrontován s nedostatečně komplexně reflektovaným pohledem „zdola“, tj. z pozice samotných navrátilců. V jeho rámci jsou analyzovány překážky, s nimiž se repatrianti během návratu potýkali, a potíže, které ovlivnily dlouhodobou udržitelnost repatriace v místě původního bydliště. Klíčová slova: Bosna a Hercegovina, dynamika populačního vývoje Bosňáků, Srbů a Chorvatů, etnické čistky, nucená migrace, utečenci, repatriační úspěšnost, mezietnické soužití
Abstract v angličtině:
ŽÍLA, Ondřej: “Are You the One and Only Homeland I have?” Ethno-demographic Changes in Bosnia and Herzegovina 1945–2012 Abstract Thesis on “Are You the One and Only Homeland I have?” Ethno-demographic Changes in Bosnia and Herzegovina 1945–2012 analyses population development of three constitutive nations of Bosnia and Herzegovina, transformation of ethnic proportional representation of Bosnian population due to differences in demographic behaviour and spatial impacts of forced migration on population distribution after the end of the civil conflict in the 1990s. The main focus is on comparing the development of the ethno-demographic structure of socialist Bosnia and Herzegovina with the condition of the country after the war. The current demographic characteristics of the population, and contemporary ethnic composition of the country remains fundamentally affected by events related to the conflict: the so called forced migration and ethnic cleansing. The thesis compiles two fundamental approaches, one of them being the top-down approach. It focuses on the characteristics of the role of Western powers in the post-war peace-building process, specifically the analysis of their principal objective – restoration of the original ethnic heterogeneity by means of controlled repatriation of refugees, and evaluation of if its overall success. This approach is confronted with an insufficiently comprehensively reflected bottom-up perspective, i.e. the perspective of the returnees themselves. Obstacles, which the returnees encountered, and issues that affected the sustainability of the repatriation to their original place of residence are analysed in the scope of this approach. Key Words: Bosnia and Herzegovina, dynamics of population growth of Bosniaks, Serbs and Croats, ethnic cleansing, forced migrations, refugees, repatriation success rate, interethnic coexistence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 9.35 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 293 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 93 kB