text size

Osobní identita adolescentů - uživatelů drog po nástupu do terapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Osobní identita adolescentů - uživatelů drog po nástupu do terapie
Titile (in english):
The Personal Identity of Adolescents - Drug Usersafter Entering Therapy
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Monika Vaňková, Ph.D.
Supervisor:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Opponents:
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Consultant:
Magdalena Frouzová
Thesis Id:
105654
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Psychology (21-KPS)
Study programm:
Psychology (P7701)
Study branch:
Social Psychology (XPSS)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
24/09/2012
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
The thesis was excluded from public domain.
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt: Cílem práce je mapovat psychosociální charakteristiky adolescentních uživatelů drog během pobytových terapeutických intervencí v souvislosti s vnímáním změn své identity. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola uvádí charakteristické znaky adolescence týkající se vývojových změn v oblasti biologické, kognitivní, emocionální a psychosociální. Obsahem druhé kapitoly je formování identity jako klíčového tématu adolescence. Ve třetí kapitole věnované specifikům užívání drog v adolescenci jsou představena témata ohledně vzniku závislosti, role psychosociálních faktorů a možnosti úzdravy. Empirická část předkládá výzkum zpracovávající výzkumná data z hovorů Linky bezpečí na téma závislosti, výzkumná data z dotazníku a z rozhovoru se 41 adolescentními uživateli drog, kteří vstoupili na výchovně-terapeutický pobyt na oddělení Alternativa, SVP Klíčov, a výzkumná data z kazuistických studií. Klíčová slova: Adolescence - identita - užívání drog - terapie
Abstract:
Abstract: The aim of this thesis is to map the psychosocial characteristics of adolescents using drugs while subject to therapeutic intervention in connection with noticing changes in their identity. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter cites the characteristic signs of adolescence relating to biological, cognitive, emotional and psychosocial developmental changes. The content of the second chapter is the formation of identity as a key theme of adolescence. In the third chapter, dedicated to the specifics of drug using in adolescence, themes relating to the origins of addiction, the roles of psychosocial factors and rehabilitation possibilities are discussed. The empirical part presents the research, processed research data from Safety Line conversations on the theme of addiction, research data from questionnaires and conversations with 41 adolescent drug users who entered an educational-therapy stay in the Alternativa department, SVP Klíčov and research data from a case interpretation study. Key words: Adolescence -identity - drug use - therapy
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Monika Vaňková, Ph.D. 1.95 MB
Download Abstract in czech Mgr. Monika Vaňková, Ph.D. 190 kB
Download Abstract in english Mgr. Monika Vaňková, Ph.D. 127 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Monika Vaňková, Ph.D. 1.28 MB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 328 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 75 kB
Download Opponent's review PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 125 kB
Download Defence's report 61 kB