velikost textu

Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského hnutí (1890–1914)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského hnutí (1890–1914)
Název v angličtině:
Czech Literary Anarchism in the Context of Socialism and the Women's Movement (1890–1914)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radek Hylmar, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
Id práce:
105498
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
anarchismus, dekadence, erotická láska, feminismus, Friedrichshagen, krize hodnot, politika literatury, tělesnost, tělo, totalita, věčný návrat téhož, vůle k moci
Klíčová slova v angličtině:
anarchism, body, corporeality, crisis of values, decadence, erotic love, feminism, Friedrichshagen, politics of literature, totality, the eternal return, the will to power
Abstrakt:
Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského hnutí (1890–1914) Abstrakt Dizertace studuje český předválečný anarchismus jako modernistický směr zahrnující různé druhy aktivit, od politické propagandy přes návrhy sociálního uspořádání a promýšlení mravních hodnot až po úvahy o umění a literární tvorbu. Záměrem je představit literární texty anarchistů na pozadí ostatních typů vyjádření. Zároveň práce uvažuje o anarchismu v dobovém kontextu dalších politicko-sociálních, uměleckých a filozofických proudů, sleduje prolínání ideologických a estetických schémat českého anarchismu zejména se socialismem a feminismem, ale také s dekadencí, s filozofií Friedricha Nietzscheho nebo s projevy kruhu básníků a anarchistů v německém Friedrichshagenu. Práce se zabývá anarchistickým chápáním člověka a jeho vztahu ke světu a společnosti. Vzhledem ke koncentraci anarchistů na svobodného jednotlivce jsou prezentovány strategie emancipace od tradičních konvencí a institucí jako manželství, rodina nebo stát. Dále se práce věnuje reformám v oblasti morálky a všímá si podobností s feministickým obratem k vlastní tělesné a duševní zkušenosti jako východiska stanovení individuálních hodnot. Práce srovnává feministický důraz na intenzivní prožití vlastní smyslnosti a citovosti se specifickým užitím motivů sexuality a touhy v anarchistických textech. Protože se čeští anarchisté zaměřovali na řešení sociální otázky, zkoumá dizertace také anarchistický ideál nové společnosti založené na soudržnosti a na práci ve prospěch celku, řeší proto otázku, jak tento požadavek odpovědnosti vůči kolektivu koresponduje s důrazem na absolutní volnost jednotlivce. Klíčem k uchopení naznačených problémů jsou reprezentace těla, které se objevují napříč různými druhy textů. Záměrem je postihnout významy tělesnosti prezentované v literatuře a porovnat je s těmi, které jsou vyjádřeny v ostatních typech anarchistických projevů. Cílem není hledat v literatuře ideová prohlášení nebo společenské vzorce, nýbrž identifikovat postoj ke skutečnosti, k člověku a ke světu vyjádřený současně v literárních i neliterárních formách. Snahou je ukázat, že reprezentace těla v textech anarchistů nesou emancipační i totalizující významy. Intenzivní prožití vlastní tělesnosti je základem hodnot a jednání člověka, iracionální, smyslná zkušenost znamená odpoutání od měšťanského světa, od jeho logiky a konvencí, otevírá prostor tvůrčí svobody a v některých případech znamená prožití celku světa v sobě. Specifickou reprezentací je obraz těla jako stroje složeného z částí; toto pojetí dovoluje anarchistům zařadit člověka do nových společenských struktur, přidělit mu místo v systému i povinnosti, které má plnit. Práce ukazuje literární rozměr českého anarchismu jako podstatnou součást celého hnutí a jako zdroj významů shodných s těmi, které jsou prezentovány v jiných anarchistických textech. Zároveň ukazuje český anarchismus jako fenomén moderny ne zcela oddělitelný od ostatních hnutí. Při srovnávání s dalšími modernistickými směry poukazuje na podobné způsoby, kterými se anarchismus vyrovnával s krizí tradičních hodnot, a také na podobnosti v definicích individuality a její pozice ve společnosti.
Abstract v angličtině:
Czech Literary Anarchism in the Context of Socialism and the Women's Movement (1890–1914) Abstract The thesis focuses on Czech pre-WWI anarchism. It analyses it as a modernist movement comprising various activities spanning political propaganda, proposals of social organisation and thinking about moral values as well views on the arts and literary production. The aim is to present literary texts written by anarchists against a backdrop of other types of expression. At the same time, the thesis assesses anarchism in the historical context of other political, social, artistic and philosophical movements. We study the interweaving of ideological and aesthetic schemes of Czech anarchism, especially with socialism and feminism, but also concerning decadence, Friedrich Nietzsche’s philosophy and writings of the German Friedrichshagen poets’ and anarchists’ circle. The thesis focuses on how anarchism understands human beings and their relationship to the world and society. Given the anarchists’ focus on the free individual, we present strategies of emancipation from traditional conventions and institutions such as marriage, family and the state. We also concentrate on reforms concerning morals and similarities with the feminist turn to one’s own bodily and psychical experiences as starting points for setting individual values. We offer a comparison of the feminist emphasis on the intensive experience of one’s own sensuality and emotionality with how anarchist texts specifically use these themes of sexuality and desire. Czech anarchists also focused on solving the national social question and we therefore also concentrate on the anarchist ideal of a new society based on cohesion and work for the benefit of the community. This, in turn, forced us to deal with how one’s accountability to the community corresponds with the anarchist emphasis on an individual’s complete freedom. Our key approach to these issues is to study bodily representations as they appear across various types of texts. The goal is to compare the meanings assigned to corporeality in literature with meanings that appear in non-literary anarchist texts. The aim here is not to look for ideological proclamations and social formulas in literature, but to identify anarchist attitudes toward reality, humans and the world expressed in both literary and non-literary texts. We strive to show that bodily representations in anarchist texts have both emancipatory and totalizing meanings. Intensively experiencing one’s corporeality is the foundation of values and human actions. Irrational, sensual experiences mean freeing oneself from the bourgeois world with its logic and conventions and thus making creative freedom possible. In some cases, such experiences mean experiencing the whole of the world in oneself. There is also a specific representation of the body as a machine made up of parts; this approach enables anarchists to include human beings in new social structures and assign them a place in the system with duties they should have. The thesis shows the literary dimension of Czech anarchism as an important part of the whole movement and a source of meaning identical with those presented in other anarchist texts. At the same time, we present Czech anarchism as a modernist movement that is not completely separable from other movements of the time. Our comparison with other modernist movements shows similar methods by which anarchism addressed the crisis of traditional values as well as similarities in how individuality and its position in society is defined.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radek Hylmar, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radek Hylmar, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radek Hylmar, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Radek Hylmar, Ph.D. 934 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D. 318 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 38 kB