velikost textu

Hojení chronických ran

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hojení chronických ran
Název v angličtině:
Healing og chronic wounds
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
Školitel:
Doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D.
Oponenti:
Doc. MUDr. Milan Buček, CSc.
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Id práce:
105185
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Dermatovenerologická klinika (14-370)
Program studia:
Dermatovenerologie (P5144)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn V dermatologii jako i v jiných oborech se často setkáváme s problematikou hojení ran. V předkládané práci, opírající se o výsledky výzkumu na dermatologickém oddělení Vojenské nemocnice Olomouc, jsme se zaměřili na otázku hojení chronických ran, která představuje závažný medicínský, sociální a ekonomický problém. Zabývali jsme se otázkami diagnostiky, léčby a prevence chronických ran při použití nových krycích materiálů a různých léčebných metod. Cílem této práce bylo shrnout získané poznatky a zkušenosti při hojení chronických ran, upozornit na závažnou problematiku diabetických a neoplastických ulcerací a na nové možnosti v systémové terapii. Klinicky jsme vyšetřovali a laboratorně testovali vliv bioaktivního krycího materiálu na produkci markerů nehojících se ran (MMP-2, MMP-9 a TNF-α) a na hojení ran. Laboratorní testování jsme prováděli metodou sendvičové ELISA. Klinickým vyšetřováním se posuzovala rána a její okolí, bolest, mikrobiální kolonizace a spokojenost s terapií v hodnocení jak pacientem, tak lékařem. Použité krytí kladně ovlivnilo charakter rány a její okolí, velikost, bolest, snášenlivost materiálu a hodnocení efektu terapie nemocnými. Během léčby došlo také k výrazné redukci patogenů v ráně. Vyváženost mezi MMP-2, MMP-9 a TNF-α indikuje, jak se rány hojí. Získané výsledky by měly v praxi přispět k vývoji proteinázového testu v České republice. Klinickou studií s lokálním přípravkem obsahujícím stříbro a kyselinu hyaluronovou jsme si chtěli ověřit výhody tzv. vlhkého způsobu hojení ran. Sledovali jsme velikost plochy rány, mikrobiální osídlení, intenzitu bolesti, snášenlivost přípravku a účinnost léčby. Studie prokázala zmenšení velikostí vředů a u některých i zhojení. Došlo k výraznému snížení bolesti a infekce. Snášenlivost a účinnost byla hodnocena pozitivně. Naše předpoklady se potvrdily. Význam studie spočívá v rozšíření spektra použití přípravků se stříbrem v hojení ran v běžné praxi a též připívá k vymýcení mýtů o stříbře. Připomněli jsme otázku hojení ran a otoků s popisem případu z praxe. Zdůraznili jsme použití kompresivní léčby a fyzikální terapie u nejčastějších bércových vředů. Dále jsme popsali různé zajímavé případy a zkušenosti s vyšetřováním a léčbou ulcerací vzniklých na podkladě cukrovky a nádorů. Upozornili jsme na použití biologické léčby u chronických ran s konkrétní naší kazuistikou. Přístup k nemocným by měl mít komplexní charakter a respektovat individualitu pacienta. Jen správně stanovená diagnóza, přesně odpovídající a důsledně prováděná terapie a preventivní opatření vedou ke zlepšení kvality života pacientů s chronickou ránou.
Abstract v angličtině:
Summary In dermatology, as in many other fields of medicine, we often have to deal with wounds and their healing. In the submitted study that is based on research carried out in the Department of Dermatology of the Military Hospital in Olomouc, Czech Republic we want to explore healing of chronic wounds, which represent a serious medical, social and economic problem. We dealt with diagnosing, treatment and prevention of chronic wounds in connection with the application of the new wound dressing and various methods of treatment. The aim of this study is to summarize knowledge and experience gained with healing of chronic wounds, to draw the attention to the serious conditions of diabetic and neoplastic ulcerations as well as present new possibilities in the systemic therapy. We carried out clinical examination and laboratory testing of the bio-active dressing influence on the chronic wounds markers production (MMP-2, MMP-9 a TNF-α) and on wound-healing. In laboratory testing we followed the sandwich ELISA method; during the clinical examination we evaluated the wound and its surrounding, the pain, microbiological colonisation and the contentedness with the therapy in the patients´ and in the doctors´ evaluations. The dressing used positively influenced the character of the wound and its surrounding, its size, the pain and the tolerance of the material by the patients and their assessment of the effect of the therapy. During the treatment we experienced a notable reduction of pathogens in the wound, and the balance between MMP-2, MMP-9 and TNF-α indicated wound- healing. Results of this research shall improve the development of a proteinase test in the Czech Republic. In the clinical study where we locally used a preparation containing silver and hyaluronic acid we wanted to prove the benefits of the so called moist wound- healing. We monitored the size of the wound, microbiological population, and intensity of pain, tolerance of the preparation and the efficiency of the treatment. The study proved reduction of the size of the ulcers and even their complete healing in some cases. There was a substantial decrease in pain and infections. The tolerance and efficiency was positively evaluated. Our assumptions proved to be true. The impact of the study is in broadening the possibilities of application of preparations with silver in wound healing in the common practice and in elimination of superstitions connected with silver. We addressed the issue of wound healing and swellings and described cases from our practice. We accentuated the application of compressive treatment and physical therapy in most frequent varicose ulcers. We also described various interesting cases and experience with examination and treatment of ulceration resulting from diabetes or tumours. We pointed out the benefits of biologic treatment in chronic wounds and referred to our particular case history. The approach to the patients should be complex and must respect the individuality of each patient. Only an exact diagnosis, precisely corresponding with the conditions and a consequent therapy together with preventive measures may lead to improvement of the quality of life of patients with chronic wounds.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D. 3.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D. 527 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Milan Buček, CSc. 2.35 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. 1.59 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 523 kB