velikost textu

Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914
Název v angličtině:
Municipal Elites in Karlín and Libeň between 1861 and 1914
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Vobořil
Školitel:
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D.
doc. PhDr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Id práce:
104306
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Karlín, Libeň, předměstí, elita, obec, samospráva
Klíčová slova v angličtině:
Karlín, Libeň, suburb, elite, municipality, self-government
Abstrakt:
Disertační práce Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861 – 1914 Mgr. Jan Vobořil Abstrakt Práce porovnává komunální elity dvou pražských předměstských obcí, Karlína a Libně, v letech 1861 – 1914. Obě v této době patřily k rychle rostoucím průmyslovým obcím s významným zastoupením velkých akciových strojíren. Karlín navíc plnil i funkci obchodního a finančního centra. Práce analyzuje specifika obou obcí, jejich vývoj ve sledovaných letech po stránce urbanistické i demografické, konstrukci komunální elity na úrovni obecní samosprávy, volební boj a etapy vývoje komunální politiky. Rovněž rozebírá socioprofesní složení obecní samosprávy a na základě kolektivního biogramu životní styl jejích členů počínaje majetkovými poměry, přes národnostní preference, spolkovou činnost až po úroveň bydlení a budování rodinných vazeb. Sociální struktura Karlína byla podstatně složitější než Libně. To se odráží i ve struktuře komunální elity, kde důležitou roli vedle podnikatelů hrály vzdělanostní vrstvy, zejména pak advokáti. Naopak v Libni až do spojení obce s Prahou působila elita složená primárně z řemeslníků a obchodníků. Kvalifikace komunálních elit se pak projevovala například v obecním hospodaření a ve schopnosti realizovat důležité modernizační projekty, jakož i v míře sebevědomí ve vztahu ke státní správě nebo ve vztahu k hlavnímu městu při jednání o spojení obcí s Prahou.
Abstract v angličtině:
Disertační práce Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861 – 1914 Municipal Elites in Karlín and Libeň between 1861 and 1914 Mgr. Jan Vobořil Abstract This thesis compares municipal elites in Karlín and Libeň – two suburban areas of Prague – between the years 1861 and 1914. Both municipalities were among the rapidly growing industrial communities with a significant presence of large mechanical engineering factories owned by shareholders. Moreover, Karlín also functioned as a commercial and financial center. The thesis analyzes their specific characteristics, urban development and demographics in the considered time period, as well as formation of municipal elites at the level of local government, election race and development of local politics. It also discusses the socio-professional characteristics of members of local government and their lifestyle based on collective biography considering among others their property, national preferences, social activities and housing standards and formation of family relations. Social structure in Karlín was significantly more complex than in Libeň. This was also reflected in the structure of municipal elites with important involvement of the well-educated social class, such as lawyers, alongside entrepreneurs. In Libeň, on the other hand, mainly artisans and merchants formed the elite prior to becoming part of the city of Prague. Skills of municipality elite members were manifested for example in municipal management and the ability to implement significant modernization projects as well as the degree of confidence in relation to state administration or in relation to the capital city of Prague during negotiations to join it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Vobořil 3.83 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jan Vobořil 74.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Vobořil 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Vobořil 31 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Vobořil 392 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lukáš Fasora, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 65 kB