velikost textu

Aktivní politika zaměstnanosti a její efekty na nezaměstnanost v regionech České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivní politika zaměstnanosti a její efekty na nezaměstnanost v regionech České republiky
Název v angličtině:
x
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Klára Kalíšková
Vedoucí:
Doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.
Oponent:
PhDr. Kamila Fialová
Id práce:
103790
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nezaměstnanost, aktivní politika zaměstnanosti, hodnocení programů, panelová data.
Klíčová slova v angličtině:
Unemployment, Active Labor Market Policies, Program Evalution, Panel Data Model.
Abstrakt:
Abstrakt Aktivní politika zaměstnanosti je široce využívaným nástrojem, který slouží ke zvýšení efektivity trhu práce a řádné zaměstnanosti. Její skutečné dopady na situaci na trhu práce však nejsou jednoznačné. I přes rozsáhlou literaturu zabývající se efektivitou nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) neexistuje jednoznačný závěr o tom, které programy aktivní politiky zaměstnanosti jsou účinné a do jaké míry. Efektivita aktivní politiky zaměstnanosti totiž závisí na mnoha okolnostech včetně charakteristik daného nástroje a charakteristik trhu práce, na kterém je implementován. Rozhodnutí ohledně míry využívání příslušných nástrojů APZ by tedy měla být založena na kvalitní a systematické evaluaci dopadů těchto nástrojů v podmínkách příslušného trhu práce. V České republice není prozatím systém pravidelného hodnocení aktivní politiky zaměstnanosti zaveden, potřeba hodnocení programů APZ je však v situaci současné hospodářské krize ještě závažnější. Rigorózní práce nabízí teoretickou i empirickou analýzu efektivity aktivní politiky zaměstnanosti. Teoretická analýza představuje ucelený model trhu práce, který vychází z poznatků dosavadní literatury a umožňuje identifikovat makroekonomické efekty programů aktivní politiky zaměstnanosti na agregátní veličiny trhu práce. Druhá část práce představuje empirickou analýzu makroekonomických efektů programů APZ v krajích České republiky. Výsledky empirické analýzy prokázaly přítomnost negativních efektů na míru celkové nezaměstnanosti v případě rekvalifikačních programů, programů společensky účelných pracovních míst a programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. Velikost nalezených efektů je však relativně malá a u programů veřejně prospěšných prací nebyla prokázána přítomnost žádných signifikantních efektů na míru celkové nezaměstnanosti. Přestože jsou výsledky této analýzy v souladu s dosavadním výzkumem efektivity nástrojů APZ, rigorózní práce zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice.
Abstract v angličtině:
Abstract Active labour market policy is a widely used labour market intervention, which should increase the efficiency of labour market and help increase regular employment. However, its real impacts on labour market conditions are ambiguous. Although the literature concerning effectiveness of active labour market policy (ALMP) measures is extensive, there is no conclusive evidence regarding which ALMP measures are efficient and to what extent. The effectiveness of active labour market policy depends on many circumstances including characteristics of a given measure and conditions in a corresponding labour market. Therefore, decisions regarding implementation of ALMP measures should be based on high- quality and systematic evaluation of impacts of these measures in the given labour market. In the Czech Republic there is no regular system of active labour market policy evaluation, but the need for evaluation is even more urgent in the current economic crisis. The thesis offers both theoretical and empirical analysis of the active labour market policy effectiveness. Theoretical analysis introduces a comprehensive labour market model, which is grounded in the findings of existing literature and enables us to identify possible macroeconomic effects of ALMP measures on aggregate labour market situation. Second part of this thesis introduces the empirical analysis of macroeconomic effects of ALMP measures in the Czech Republic regions. Results of this analysis show that training measures, subsidised employment and measures financed from the EU Structural Funds do have negative effects on total jobless rate. The magnitude of these effects is however relatively small and for direct job creation schemes there were no significant effects found. Although these results are in accordance with relevant evaluation literature, the thesis emphasizes the need of further research of active labour market policy effectiveness in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Klára Kalíšková 960 kB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Klára Kalíšková 154 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Klára Kalíšková 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Klára Kalíšková 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Ing. Vladislav Flek, CSc. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kamila Fialová 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.23 MB