velikost textu

Zvuková stavba reklamních spotů z hlediska percepčního hodnocení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvuková stavba reklamních spotů z hlediska percepčního hodnocení
Název v angličtině:
The Phonetics of Advertising in Terms of Perception Assessment
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Marcela Göttlichová
Školitel:
prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc.
Oponenti:
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
doc. PhDr. Jaroslav Bartošek, CSc.
Id práce:
103198
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Fonetický ústav (21-FU)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Fonetika (XFO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozhlas, rozhlasová reklama, zvuková podoba jazyka, percepční hodnocení
Klíčová slova v angličtině:
Radio, radio advertising, phonetics, perception assessment
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Abstrakt Teoretická část disertační práce na téma „Zvuková stavba reklamních spotů z hlediska percepčního hodnocení“ zpracovává literární prameny v oblasti mluveného projevu se zaměřením na jazykové prostředky výslovnostních stylů v českém jazyce, charakterizuje rozhlas jako médium i základní principy teorie a praxe rozhlasové reklamy. Nastiňuje východiska pro popis zvukové podoby jazyka, a to jak na segmentální, tak i na suprasegmentální úrovni. Předkládá základní charakteristiky pro popis zvukových vlastností českého jazyka s přihlédnutím k ortoepické normě češtiny. Vlastní práce pak má za cíl na základě výsledků kvantitativního výzkumu a zejména percepčních testů ukázat na možnosti využití zvukové podoby jazyka z pohledu funkčnosti v oblasti marketingových komunikací, konkrétně pak na mnohotvárnost verbální složky rozhlasových reklamních spotů především vzhledem k produktu i cílovým skupinám konzumentů. To znamená na možnosti, které současný český jazyk nabízí a jak těchto možností co nejefektivněji v rámci rozhlasové reklamní tvorby využít.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce Abstract The theoretical part of the dissertation thesis dealing with the “Phonetics of Advertising in terms of Perception Assessment” studies literature sources focusing on spoken utterances, namely on language elements of various Czech pronunciation styles and characterizes both radio as a medium and basic principles of the theory and practical aspects of radio advertising. It outlines the grounds for description of phonetic aspects at both segmental and suprasegmental level. It provides basic features describing phonetic characteristics of the Czech language in light of its orthoepic standard. Based on the results of a quantitative survey and namely the perception tests, the goal of the paper is to show potential applicability of phonetics in marketing communications, specifically concerning the variability of the verbal part of commercials reflecting different products and target consumer groups, i.e. to show the potential the Czech language is offering at present and ways of making the most of this potential in radio advertising.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Marcela Göttlichová 7.49 MB
Stáhnout Příloha k práci PaedDr. Marcela Göttlichová 8.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Marcela Göttlichová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Marcela Göttlichová 190 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. 414 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Bartošek, CSc. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB