Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zvuková stavba reklamních spotů z hlediska percepčního hodnocení
Název práce v češtině: Zvuková stavba reklamních spotů z hlediska percepčního hodnocení
Název v anglickém jazyce: The Phonetics of Advertising in Terms of Perception Assessment
Klíčová slova: Rozhlas, rozhlasová reklama, zvuková podoba jazyka, percepční hodnocení
Klíčová slova anglicky: Radio, radio advertising, phonetics, perception assessment
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fonetický ústav (21-FU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2011
Datum zadání: 27.01.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
  doc. PhDr. Jaroslav Bartošek, CSc.
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část disertační práce na téma „Zvuková stavba reklamních spotů z hlediska percepčního hodnocení“ zpracovává literární prameny v oblasti mluveného projevu se zaměřením na jazykové prostředky výslovnostních stylů v českém jazyce, charakterizuje rozhlas jako médium i základní principy teorie a praxe rozhlasové reklamy. Nastiňuje východiska pro popis zvukové podoby jazyka, a to jak na segmentálni, tak i na suprasegmentálni úrovni. Předkládá základní charakteristiky pro popis zvukových vlastností českého jazyka s přihlédnutím k ortoepické normě češtiny. Vlastní práce pak má za cíl na základě výsledků kvantitativního výzkumu a zejména percepčních testů ukázat na možnosti využití zvukové podoby jazyka z pohledu funkčnosti v oblasti marketingových komunikací, konkrétně pak na mnohotvárnost verbální složky rozhlasových reklamních spotů především vzhledem k produktu i cílovým skupinám konzumentů. To znamená na možnosti, které současný český jazyk nabízí a jak těchto možností co nejefektivněji v rámci rozhlasové reklamní tvorby využít.
Seznam odborné literatury
Seznam použité literatury
1. American Marketing Association. Dictionary of marketing terms. [online]. In: American Marketing Association, Dostupné z: ˂http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx˃
2. ALLHOFF, W.: Rétorika a komunikace. 14. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 200 s. ISBN 978-80-247-2283-2
3. AUSTIN, J. L.: How to do Things with Words. Cambridge: Harvard University Press, 1962, 166 s.,ISBN 0-674-41152-8
4. BARTOŠEK, J.: K jazyku mluvených zpráv. In.: In: Čeština doma a ve světě: Mluvená čeština v médiích. Praha: FFUK, 2005, roč. ISBN: 80-247-0556-7., s. 112, ISSN 1210 9339, s. 5 - 18
5. BARTOŠEK, J.: Kultura a technika mluvené řeči. 1. vyd., UTB, 2003, 86 s., ISBN 80-7318-1-50-9
6. BARTOŠEK, J.: Kultura manažerské komunikace. Zlín: UTB, 2003, 108 s., ISBN 80-7318-1-113-4
7. BARTOŠEK, J.: Kultura věcné jazykové komunikace. Olomouc: FF UP, 1996, 123 s.
8. BECKER, H. S.: Social Probléme: A Modern Approach. New York: Wiley, 1966. 1-2 s., In: THOMPSON, K.: Klíčové citace v sociologii. Brno: BARRISTER a PRINCIPAL, 2004. 268 s. (120 s.). ISBN 80-85947-68-4
9. BEDNAŘÍK, P., JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: DĚJINY ČESKÝCH MÉDIÍ Od počátku do současnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 448 s., ISBN 978-80-247-3028-8
10. BUCHTOVÁ-ŠMAJSOVÁ, 2. akt. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 232 s., ISBN 978-80-247-3031-8
11. BURTON, G., JIRÁK, J., Úvod do studia MÉDIÍ.Brno: Barrister&Principal, 2001, 392 s., ISBN 80-85947-67-6
12. CLOW. K. E., BAACK, D.: Reklama, propagace a marketingová komunikace.Brno: Computer Press, a.s., 2008, 484 s., ISBN 80-85947-67-6
13. Consumers Hear Differences in Male, Female Voices, Marketing Charts. [online] Dostupné z: ˂http://www.marketingcharts.com/television/consumers-hear-differences-in-male-female-voices-12261˃
14. CRHA, I., KŘÍŽEK, Z.: Jak psát reklamní text. 2. vyd., Praha: Grada, 2003, 192 s., ISBN: 80-247-0556-7
15. CVRČEK, V. (kol. autorů): Mluvnice současné češtiny. Praha: UK – Nakladatelství Karolinum, 2010, 353 s., ISBN: 978-80-246-1743-5
16. ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ. M., MINÁŘOVÁ, E.: Současná stylistika. Praha: Lidové noviny, 2008, 381 s., ISBN: 978-80-7106-961-4
17. Češi a reklama v roce 2011. Proměny postojů české veřejnosti k reklamě. [online] Tisková zpráva Factum Invenio, 15. 2. 2011. Dostupné z: ˂http://archiv.cms-cma.cz/?cat=13&sub=17˃
18. Češi a reklama v roce 2012. [online] Marketingové noviny, výzkum trhu. 28. 2. 2012. Dostupné z: ˂http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=10958˃
19. Čeština doma a ve světě: Mluvená čeština v médiích. Praha: FFUK, 2005, roč. ISBN: 80-247-0556-7., s. 112, ISSN 1210 9339
20. ČERMÁK, F.: Jazyk a jazykověda. 4. vyd., Praha: Nakladatelství Karolinum. 2011, 380 s., ISBN 978-80-246-1946-0
21. ČMEJRKOVÁ, S.: Reklama v češtině. Praha: Leda, 2000. 258 s., ISBN 80-85927-75-6
22. ČMEJRKOVÁ, S.: Jazyk reklamy. In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. 133 – 145 – 158 s., Praha: ACADEMIA, 1997, 292 s. ISBN 80-200-0617-6
23. ČMEJRKOVÁ, S.: Jazyk pro druhé pohlaví. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: ACADEMIA, 1997, 292 s., ISBN 80-200-0617-6
24. DANEŠ, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: ACADEMIA, 1997, 292 s., ISBN 80-200-0617-6
25. DANEŠ, F.: Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009, 511 s., ISBN 978-80-246-1648-33
26. DeFLEUR, M. L., BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, S. J.: Teorie masové komunikace. 1. vyd., Praha: Karolinum, 1996, 363 s., ISBN 80-7184-09-8
27. DE PELSMACKER, P. a VAN DEN BERGH, J.: Marketingová komunikace. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 2003, 581 s., ISBN 80-247-0254-1
28. Die Bedeutung der Werbung im ARD-Hörfung für Werbewirtschaft und Mediaplanung. Studie im Auftrag von Markenverband e. V. und Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM). Markenverband (OWM). April 2010, 35 Seiten. Dostupné z: http://www.owm.de/pdf/stellungnahmen/StudieHrfunkwerbung.pdf
29. DOHALSKÁ-ZICHOVÁ, M.: Dynamika verbální komunikace – mluvené slovo v teorii a praxi. 1. vyd., Praha: Univerzita Karlova, 1991, ISSN 0567-8269
30. DOHALSKÁ, M.: Trvání českých samohlásek – funkce a norma. In: In: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků. Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při mezinárodním komitétu slavistů. Praha: FFUK, 2006, 271 s., ISBN 80-7308-142-3, s. 241 – 249
31. DOHALSKÁ, M.: Úloha mluvené řeči, zvukové sdělení v životě člověka. In: „mluvím, mluvíš, mluvíme … Kapitoly z moderní rétoriky“, ČÚV SA ČSSR. Praha: Horizont, 1985. 120 s., 40-067-85, s. 10 - 19
32. DUBĚDA, T.: Jazyky a jejich zvuky. 1. vyd., Praha: Karolinum, UK, 2005, 230 s., ISBN 80-246-1073-6
33. DUSSEL, K.: Deutsche Rundfunkgeschichte. 2. Auflage, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2004, 337 Seite, ISBN 3-8252-2573-9
34. DYGERT, W. B.: Radio as an advertising medium (1939)New York and London, McGRAW-HILL BOOK COMPANY, Inc., 1939
35. ECO, U.: Meze interpretace. 2. dotisk 1. vyd., Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009, 330 s., ISBN 978-80-246-0740-5
36. Efektivita rozhlasové reklamy, 2008, [online] Dostupné z: ˂http://www.mms.cz/files/EFEKTIVITA_seminar_15_5.pdf˃
37. ELLERSIEK, L.: Der Einfluss emotionaler Werbung auf den ufentscheidungsprozess: Eine empirische Untersuchung der Kaufbereitschaft auf Grundlage der Analyse affektiv-kognitiver Informationsverarbeitung. GRIN Verlag, 2009. 116 Seiten. ISBN 978-3-640-41248-8
38. Female voice more convincing in radio commercials, 2009, [online] Dostupné z: ˂http://www.soundbase.nl/files/2060d279583b0b2dae7a534bf1793285-78.html ˃
39. FORET, M.: Marketingová komunikace. 1. vyd.Brno: Computer Press, 2006. 275 s. ISBN 80-251-1041-9
40. FÜRST, M. Psychologie. Olomouc: Votobia, 1997, 263 s., ISBN 80-7198-199-0
41. GÖTTLICHOVÁ, M.: Masová média a sociální reklama. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Sborník textů z mezinárodní vědecké konference, Ostrava 13. - 15. 9. 2005: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 73-78 s. 2005. ISBN 80-7368-101-3
42. GÖTTLICHOVÁ, M.: Mluvená řeč. In: Studijní opory V., UTB ve Zlíně: Academia centrum Zlín, 2005, ISBN 80-7318-321-8
43. GÖTTLICHOVÁ, M.: Role ženského a mužského hlasu v rozhlasovém reklamním sdělení, s. 217 – 231; In: Žena a muž v marketingové komunikaci, s. 260; VeRBuM Zlín; Zlín 2010; ISBN: 978-80-904273-4-1
44. GÖTTLICHOVÁ, M: Současné otázky percepce řečového projevu vzhledem ke specifickým charakteristikám rozhlasových reklamních sdělení, s. 41 – 56; In: Acta NITRIENSIAE 11, s. 250; FF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2009. ISBN: 978-80-8094-670–8
45. GÖTTLICHOVÁ, M: Současná pozice rozhlasu a rozhlasového reklamního sdělení, CD ROOM, FMK UTB Zlín 2010; ISBN: 978–80–7318–903-7
46. GJURIČOVÁ, Š.: Kontrukce gender: maskulinita a femininita z odlišných perspektiv In: Společnost mužů a žen z aspektu gender. Open Society Fund Praha, 1999
47. HAIDUK, N.: Radiospots im Test: Spot-Analyse Radio, IMAS- PsychoMeter und IPSOS RealRadio SpotTest - Instrumente, Anwendungen, Learnings. GRIN Verlag, 2005. 43 Seiten. ISBN: 978-3-638-43042-5
48. HAJN, P.: Nekomerční reklama a právo. In: Právní rozhledy, roč. 10, č. 6, 258-263 s. 2002
49. HÁLA, B.: Fonetické obrazy hlásek. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. 127 s.
50. HÁLA, B., SOVÁK, M.: Hlas, řeč, sluch – základy fonetiky a logopedie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962. s., 327. 04-04-01
51. HÁLA, B.: Slabika – její podstata a vývoj. Praha: Československá akademie věd, 1956, 107 s.
52. HÁLA, B.: Technika mluveného projevu z hlediska fonetiky. Praha, SPN, 1956, 181 s., p. č. 78-60-60
53. HÁLA, B.: Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě. 1. vydání, Praha: Československá akademie věd, 1962, s. 460. 6079-21-122-82
54. HOEK, J., SHEPPARD, W.: Stereotyping in Advertisements Viewed by Children.[online] Marketing Bulletin, 1990, 1, 7 -12, článek 2. Dostupné z: ˂http://marketing-bulletin.massey.ac.nz/V1/MB_V1_A2_Hoek.pdf˃
55. HORÁK, V.: Rádiový trh v ČR. [online] 19. 6. 2000. Dostupné z: ˂http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=8244 ˃
56. HORÁLEK, K.: K stylistice zvukových prostředků jazyka. [online] In: Naše řeč, ročník 66 (1983), číslo 2, s. 101-111, 146 – 151. Praha: Ústav pro jazyk český AV, v. v. i., Dostupné z: ˂http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6372˃
57. HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, J.: Kultura mluveného projevu: strategie umění komunikace. Praha: IPS, 1994. 24 s., ISBN 80-7068-087-3
58. HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, J.: Technika mluveného projevu. In: „mluvím, mluvíš, mluvíme … Kapitoly z moderní rétoriky“, ČÚV SA ČSSR. Praha: Horizont, 1985. 120 s., 40-067-85, s. 69 – 98
59. JANOUŠKOVÁ, J.: Úvodem. In: Čeština doma a ve světě: Mluvená čeština v médiích. Praha: FFUK, 2005, roč. ISBN: 80-247-0556-7., s. 112, ISSN 1210 9339, s. 2
60. JANOUŠKOVÁ, J., VEROŇKOVÁ, J.: Moderátoři večerního televizního zpravodajství 2003. In: Čeština doma a ve světě: Mluvená čeština v médiích. Praha: FFUK, 2005, roč. ISBN: 80-247-0556-7., s. 112, ISSN 1210 9339, s. 53 - 81
61. JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha: Portál, 2003. 207 s., ISBN 80-7178-697-7
62. KÄHLER. D.: Weiter Spitzenstellung für ARD-Hörfunk. [online] Radioszene, 7. Marz 2012. http://www.radioszene
63. KANUNGO, R., N., PANG, S.: "Effects of Human Models on Perceived Product Quality." Journal of Applied Psychology, 1975 (April), 172-178 s.
64. Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků. Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při mezinárodním komitétu slavistů. Praha: FFUK, 2006, 271 s., ISBN 80-7308-142-3
65. KEUP, S.: Sprache in der Radiowerbung. München 2001, GRIN Verlag GmbHm, 14 Seiten, ISBN 978-3-640-02559-6
66. KLAPETEK, M.: Komunikace, argumentace, rétorika.1. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. s. 256. ISBN 978-80-247-265-2-6
67. KOBIELA, R.: Reklama: 200 tipů, které musíte znát. 1. vyd., Brno: Computer Press, 2009, 161 s., ISBN 978-80-251-2300-3
68. KOHÁK, E.: Svoboda, svědomí, soužití. Praha: SLON (SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ), 56 s. 2004. ISBN 80-86429-35-0
69. Kolektiv autorů: Mluvím, mluvíš, mluvíme – kapitoly z moderní rétoriky. 1. vyd., Praha: Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, 1985. 128 s. ISBN 40-067-85
70. Kosten für Radiowerbung. Informationen zu der Produktion von Radiospots erhalten Sie unter. [online] 10. Oktober 2011. http://www.soundart-mediagroup.de/blog/radiowerbung/kosten-fuer-radiowerbung
71. KOTLER, P.: Marketing management. 1.vyd. Praha: Grada, 2001, 719 s. ISBN 80-247-0016-6
72. KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera, 1.vyd. Praha: Management Press, 2006, 258 s., ISBN 80-7261-010-4
73. KOTLER, P., FOX, K.: Reducings Cigarette Smoking: An Oportunity for Social Marketing? In: Journal of Health Care Marketing, 8 – 11 s. 1980
74. KOTLER, P., KELLER K. L.: Marketing management (12. vydání). Praha: Grada Publishing, 2007, 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5
75. KOTLER, P., ROBERTO, E. L.: Social Marketing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 457 s. 1997. ISBN 0-8058-2499-5
76. KRAUS, J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008, 172 s., 978-80-246-1578-3
77. KRČMOVÁ, M.: Fonetika. [online] Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: ˂http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/fonetika/materialy/index.html˃
78. KRČMOVÁ, M.: Integrační a desintegrační tendence v sociolektu. KRČMOVÁ, M. a kol.: Integrace v jazycích – jazyky v integraci. Praha: Lidové noviny, 2010, 397 s., ISBN 978-80-7422-001-2, s. 63 - 79
79. KRČMOVÁ, M.: Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010, 216 s., ISBN 978-80-7368-636-9
80. KŘÍŽEK, Z., CRHA, I.: Život s reklamou, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. 168 s. ISBN 80-247-0213-4
81. LACHOUT, M.: K teorii řečové produkce. In: Cizí jazyky, roč. 50, 2006/2007, č. 5, str. 170 – 171
82. LEJSKA, M.: Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido. 2003. 156 s. ISBN: 80-7315-038-7
83. LERSCH, E.: Rundfunkgeschichte. [online] Südwestrundfunk (Hrsg.): Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, in Deutschland. Stuttgart 2006. S. 2-6., Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers. Dostupné z: http://www.mediaculture- de/fileadmin/bibliothek/lersch_rundfunkgeschichte/lersch_rundfunkgeschichte.pdf
84. LOBGESANG, J.: Humor in der Radiowerbung. Grin Verlag, 2009, 52 Seiten, ISBN 978-3-640-24483-6
85. LOTKO, E.: Kapitoly ke 2. vydání současné rétoriky. Olomouc: UP. 2004. S. 202. ISBN 80-244-0796-5
86. LUKAVSKÝ, R.: Kultura mluveného slova. Praha: AMU, 2000, 105 s., ISBN 80-85883-61-9
87. MACOUNOVÁ, M.: Výslovnostní styly v mluvených rozhlasových reklamních spotech. Zlín: UTB, 2007. Vedoucí diplomové práce: M. Göttlichová
88. MACHAČ, P., SKARNITZL, R.: Fonetická segmentace hlásek. Praha: Nakladatelství Epocha s. r.o., 2009, 152 s., ISBN 978-80-7425-031-6
89. MACHAČ, P.: „Jagonotoasněbure?“… (aneb Příspěvek k přijatelnosti některých veřejných mluvčích. In: Čeština doma a ve světě: Mluvená čeština v médiích. Praha: FFUK, 2005, roč. ISBN: 80-247-0556-7., s. 112, ISSN 1210 9339, s. 36 - 49
90. MALÁR, T.: Výslovnostní styly v mluvené reklamě Rádia Zlín. Zlín: UTB, 2007. Vedoucí diplomové práce: M. Göttlichová
91. MAZLOVÁ, V.: Jak se projevuje zvuková stránka češtiny v hláskových statistikách. In: Naše řeč, ročník 30 (1946), číslo 6 – 7, s. 101-111, 146 – 151. Praha: Ústav pro jazyk český AV, v. v. i. [online] Dostupné z: ˂http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3976˃
92. MIDULOVÁ, K.: Reklamy je příliš, stěžují si Češi. [online] 20. 2. 2008 Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/reklamy-je-prilis-stezuji-si-cesi-dlf-/ekonomika.aspx?c=A080220_145645_ekonomika_kam
93. MIKULÁŠTÍK, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. s. 368. ISBN 80-247-0650-4
94. MORÁVEK, M.: Lidská řeč. Malá moderní encyklopedie, sv. 69, Orbis, 1969, 168 s. ISBN 11-046-69
95. MÜLLER, D. K., RAFF, E.: Praxiswissen Radio - Wie Radio gemacht wird. Und wie Radiowerbung anmacht. 2. Auflage,VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, 272 Seiten. ISBN 978-3-53 1-18009-0
96. MÜLLEROVÁ, O.: Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. 1. vyd., Praha, Academia, 1994. 146 s. ISBN 80-200-0489-0
97. NEBESKÁ, Iva: Úvod do psycholingvistiky, 1. vyd., Praha: H & H, 1992, 127 s., ISBN 80-85467-75-5
98. OBDRŽÁLKOVÁ, V.: Výslovnostní styly v rozhlasových reklamních spotech. Zlín: UTB 2008. Bakalářské práce, Vedoucí práce: M. Göttlichová
99. OGILVY, D.: O reklamě. 4. vyd. Praha: Management Press, 2007. 223 s. ISBN 978-80-7261-154-6
100. OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd., Praha: Libri, 1999, 256 s., ISBN 80-85983-76-1
101. PALKOVÁ, Zdena: Fonetika a fonologie češtiny. 1. vyd., Praha: Univerzita Karlova, 1994, 367 s., ISBN 80-7066-843-1
102. PALKOVÁ, Z.: Kultura řeči v jedné redakci Českého rozhlasu. In: Čeština doma a ve světě: Mluvená čeština v médiích. Praha: FFUK, 2005, roč. ISBN: 80-247-0556-7., s. 112, ISSN 1210 9339, s. 21 - 24
103. PALKOVÁ, Z.: Textové dispozice intonační fráze v češtině. In: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků. Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při mezinárodním komitétu slavistů. Praha: FFUK, 2006, 271 s., ISBN 80-7308-142-3, s. 227 – 239
104. PALKOVÁ, Z.: Zvuková podoba veřejných mluvených projevů z hlediska jazykové kultury. In: Čeština doma a ve světě: Mluvená čeština v médiích. Praha: FFUK, 2005, roč. ISBN: 80-247-0556-7., s. 112, ISSN 1210 9339, s. 19 – 20
105. PALKOVÁ, Z., VEROŇKOVÁ- JANÍKOVÁ, J., HEDBÁVNÁ, J.: Zvuková podoba rozhlasové češtiny. In: Proměna rozhlasového výrazu a tvaru. Sborník příspěvků z jarního semináře 2003. SPRT, Praha, září 2003
106. PALIČKOVÁ, L., PÍCHA, A.: Co vás pálí …na moderátorech. [online] Ranní Radiožurnál, ČRo1 - Radiožutnál, 10. 4. 2009. Dostupné z: ˂http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zprava/_zprava/569709˃
107. PARKEROVÁ, D., STEHLÍK, E: Sociální reklama: jedna barva reklamního spektra. In: Marketing & komunikace, č. 1, 2004
108. PETERKA, R.: Jak nejlépe využít rozhlasovou reklamu. [online] iDNES, 27. 5. 2007. Dostupné z: ˂http://finance.idnes.cz/jak-nejlepe-vyuzit-rozhlasovou-reklamu-f0w-/podnikani.aspx?c=A070118_134717_firmy_rady_vra˃
109. PLAŇAVA, I.: Manželství a rodiny -- Struktura, dynamika, komunikace. 1.vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2000, 294 s., ISBN 80-7239-039
110. POTTER, W. J.: Media Literacy. Thousand Oaks, CA: Sage. 1998
111. PRAVDOVÁ, M.: K povaze reklamního diskurzu. In: Naše řeč, ročník 85 (2002), číslo 4. Praha: Ústav pro jazyk český AV, v. v. i. [online] Dostupné z: ˂http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7690˃
112. Proč rádio? [online] MEDIA MARKETING SERVICES Dostupné z: ˂http://www.mms.cz/reklama-v-radiu/proc-radio˃
113. Rádia mírně klesla, vede rádio Impuls. [online] Mediaguru, 10. 5. 2012. Dostupné z: ˂http://www.mediaguru.cz/2012/05/celoplosna-radia-mirne-klesla-vede-impuls/˃
114. RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J.: Ženy, muži a společnost. 1. Vyd. Praha: Karolinum, 2003, 642 s., ISBN 80-246-0525-2
115. RIETZSCH, J.: Radiowerbung. Geht ins Ohr. Bleibt im Kopf? - Eine Arbeit zum Wirkungspotential der Radiowerbung. GRIN, Verlag für akademische Texte - Studienarbeit, Das Institut für Kommunikationswissenschaft (IfK) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Dokument Nr. V189797, 16 Seiten. ISBN 978-656-14097-9
116. ROMPORTL, M.: Základy fonetiky, 1. vyd., Praha: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 162 s.
117. Rozhlasový trh v ČR. [online] MEDIA MARKETING SERVICES Dostupné z: ˂http://www.mms.cz/rozhlasovy-trh/rozhlasovy-trh-v-cr˃
118. ŘEHOŘOVÁ, P., ŠTICHHAUEROVÁ, E., JOKL, J.: Genderová problematika v praxi. Liberec: Technická univerzita, 2010, 190 s., ISBN 978-80-7372- 651-5
119. SABOL, J., ZIMMERMANN, J.: Farba hlasu a štylistické parametre zvuku. In: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků. Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při mezinárodním komitétu slavistů. Praha: FFUK, 2006, 271 s., ISBN 80-7308-142-3, s. 25 -31
120. SEARLE, J. R.: Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge University Press; New Ed edition (2 Jan 1969), 212 s., ISBN-13: 978-052-109-626-3
121. SCHWALBE, Heinz. Praktická reklama. Praha: Grada, 1994, 153 s., ISBN 80-7169-112-7
122. SCHWEIGER, G., SCHRATTENECKER, G.: Werbung. Auflage: 7., UTB, Stuttgart, 2009. 416 Seiten. ISBN-13: 978-3-825-21370-1
123. SOCHOR, V.: Radioreklama – editorial.[online]4. 5. 2009 Dostupné z: ˂http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=419599˃
124. SOUKALOVÁ, R.: Kreativní ekonomie jako příležitost pro inovace vmarketingových komunikacích. In: Sborník konferenčních příspěvků z 2.Ročníku konference (KO)MEDIA, 2008, vydal UTB ve Zlíně, ISBN978-80-7318-677-7, s. 71-74
125. SOUKALOVÁ, R.: Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Zlín: VeRBuM, 2011, 111 s., ISBN 978-80-87500-14-9
126. SPILLANEOVÁ, M.: IMAGE MUŽE: Poradce úspěšného muže. Praha: IKAR, 1994, 168 s., ISBN 80-85830-45-0
127. SPILLANEOVÁ, M.: IMAGE ŽENY: Poradce úspěšné ženy. Praha: IKAR, 1995, 158 s., ISBN 80-85830-51-5
128. SRPOVÁ, H. et al. (2007). Od informace k reklamě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 271 s. (s. 9–36, 123–160, 247–269), ISBN 978-80-7368-265-1
129. SRPOVÁ, H.: Reklama pro děti – rádce, či manipulátor? Metodický portál. [online] 23. 5. 2008 Dostupné z: ˂http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2332/REKLAMA-PRO-DETI-%E2%80%93-RADCE-CI-MANIPULATOR.html/˃
130. ŠPAČKOVÁ, A.: Moderní rétorika. Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 144 s., ISBN 978-80-247-2965-7
131. TELLIS, J. G.: Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha: Grada, 2000, 602 s., 80-7169-997-7
132. Teorie svádění: Jak napoprvé zapůsobit na ženu. [online] 2. 2. 2007 Dostupné z:˂http://bleskove.centrum.cz/celebrity/clanek.phtml?redirected=1&id=580006˃
133. VALDROVÁ, J.: Gender v jazyce a řeči: Jak se udržují a posilují hierarchie pohlaví v češtině? Genderové obory na katedře germanistiky. [online] Dostupné z: ˂http://www.eamos.cz/amos/kat_ger/modules/low/kurz_text.php?id_kap=3&kod_kurzu=kat_ger_6109˃
134. VANČURA, V.: Interní databáze Radia Čas. 1998 – 2011.
135. Vekra na shortlistu Radio Lions 2009. [online] Strategie.cz, 22. 6. 2009. Dostupné z: ˂http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=430879˃
136. Věří Češi reklamě? [online] Výzkumy.cz. Dostupné z: ˂http://www.vyzkumy.cz/clanky/407-veri-cesi-reklame
137. VOLÍN, J.: Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Nakladatelství Epocha s. r.o., 2007, 344 s., ISBN 978-80-87027-54-7
138. VOLÍN, J.: Z intonace čtených zpravodajství: výška první slabiky v taktu. In: In: Čeština doma a ve světě: Mluvená čeština v médiích. Praha: FFUK, 2005, roč. ISBN: 80-247-0556-7., s. 112, ISSN 1210 9339, s. 97 - 102
139. Výhody a nevýhody reklamy v rádiu. [online] Mediaguru Dostupné z: ˂http://www.mediaguru.cz/typy-medii/rozhlas/proc-anone/˃
140. VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.: Reklama - jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing, 2007, 182 s., ISBN 978-80-247-2001-2
141. VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.: Reklama, 2. vyd. Praha: Grada, 182 s., 2007. ISBN 80-247-2001-2
142. WILD, Ch.: Radiowerbewirkungsforschung in Deutschland: Aufgabenstellung, Instrumente, Befunde. [online] Dostupné z: http://www.media- spektiven.de/261.html?cHash=fa50fe8e5b&tx_mppublications_pi1%5BshowUid%5D=711
143. WEISSER, M.: Deutsche reklame 100 Jahre Werbung 1870 – 1970: ein Beitrag zur Kunst- und Kulturgeschichte. Doell-Verlag, 2002, 270 Seite, ISBN 3-8880-8273-0
144. ZIMMERMANN, J.: Spektrálny obraz farby zvuku. In: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků. Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při mezinárodním komitétu slavistů. Praha: FFUK, 2006, 271 s., ISBN 80-7308-142-3, s. 33 - 39
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK