velikost textu

Nastolování témat na lokální úrovni

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nastolování témat na lokální úrovni
Název v angličtině:
Agenda-setting at the Local Level
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Jirků
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Id práce:
103191
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
29. 3. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
indikátory reálného světa, lokální agenda, mediální agenda, nastolování témat, politická agenda, radniční listy, veřejná agenda
Klíčová slova v angličtině:
real-world indicators, local agenda, media agenda, agenda-setting, political agenda, townhall journal, public agenda
Abstrakt:
Rigorózní práce Nastolování témat na lokální úrovni pojednává o konceptu nastolování témat (agenda-setting) a aplikuje jej na výzkumy prováděné v lokálních podmínkách. Prověřuje, do jaké míry funguje proces nastolování témat na této úrovni a jak se konkrétně projevuje. Následuje přitom současný výzkumný trend v oblasti nastolování témat, který se vyznačuje přesunem z makrostrukturální na mikrostrukturální úroveň a nahrazováním obecných hypotéz konkrétními. Práce popisuje vztahy mezi občany Nového Města na Moravě včetně integrovaných obcí coby představiteli lokální veřejné agendy, bezplatně distribuovaným čtrnáctideníkem Novoměstsko jako zástupcem lokální mediální agendy a novoměstskými komunálními politiky, tedy reprezentanty lokální politické agendy. Vychází přitom z průkopnických studií, které prověřovaly platnost konceptu nastolování témat na makrostrukturální úrovni, a rovněž využívá kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody, o něž se opíraly. Vzhledem k tomu, že v období mezi prvním a druhým výzkumem došlo ke změně způsobu vydávání čtrnáctideníku a ke změnám ve vedení města, práce rovněž analyzuje jejich dopady na proces nastolování témat.
Abstract v angličtině:
The rigorous thesis named Agenda-setting at the Local Level deals with concept agenda-setting and applies it on the research made in local conditions. It is checked to what degree the process of agenda-setting is functional on this level and how in the concrete it expresses oneself. At the same time follows up-to-date trend of research in agenda-setting being characterized by displacement from macro structural level to micro structural level and by replacement of general hypotheses to concrete hypotheses. The rigorous thesis describes relationships among citizens of Nové Město na Moravě including integrated villages as representatives of local public agenda, toll-free fortnightly Novoměstsko that belongs to local media agenda and municipal politicians as representatives of local political agenda. It is based on groundbreaking studies that checked the validity of agenda-setting on the macro structural level and it is used quantitative and qualitative methods that propped oneself upon that studies. The way of fortnightly publishing and the town government were changed in the period between the first and the second research. Therefore, the rigorous thesis also analyzes impact of these changes on the process of agenda-setting.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Jirků 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Jirků 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Jirků 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 535 kB