Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nastolování témat na lokální úrovni
Název práce v češtině: Nastolování témat na lokální úrovni
Název v anglickém jazyce: Agenda-setting at the Local Level
Klíčová slova: indikátory reálného světa, lokální agenda, mediální agenda, nastolování témat, politická agenda, radniční listy, veřejná agenda
Klíčová slova anglicky: real-world indicators, local agenda, media agenda, agenda-setting, political agenda, townhall journal, public agenda
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.01.2011
Datum zadání: 27.01.2011
Datum a čas obhajoby: 29.03.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 29.03.2011
Oponenti: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BERGER, Arthur Asa. Media Research Techniques. 2nd edition. London : Sage, 1998. 175 s. ISBN 0-7619-1536-2.

DEARING, James W., ROGERS, Everett M. Agenda-Setting. 1st edition. London : Sage, 1996. 149 s. ISBN 97-807-619-0563-9.

DEVEREUX, Eoin, et al. Media Studies : Key Issues and Debates. London : Sage, 2007. 336 s. ISBN 978-1-4129-29.

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. 2. vyd. Praha : Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9.

HILL, David B. Viewer Characteristics and Agenda Setting by Television News. The Public Opinion Quarterly. 1985, vol. 49, no. 3, s. 340-350.

JENSEN, Klaus Bruhn. A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies. 1st edition. London : Routledge, 2002. ISBN 0-415-22514-0.

KOSTELECKÝ, Tomáš, STACHOVÁ, Jana, ČERMÁK, Pavel. Region a politika. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2002. 76 s. ISBN 80-7330-030-3.

KUNŠTÁT, Daniel, et al. České veřejné mínění : výzkum a teoretické souvislosti. 1. vyd. Daniel Kunštát. Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. 226 s. ISBN 80-7330-081-8.

McCOMBS, Maxwell. Setting the Agenda : The Mass Media and Public Opinion. 3rd edition. Cambridge : Polity Press, 2006. 184 s. ISBN 0-7456-2313-1.

NEČAS, Vlastimil. Koncept agenda-setting v českých médiích. Praha, 2005. 81 s. , 29 listů. FSV UK Praha. Vedoucí diplomové práce PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.

PLACHÁ, Kateřina. Regionální tématická agenda : na příkladu regionu Vysočina. Havlíčkův Brod, 2007. 103 s. , 47 listů. FSV UK Praha. Vedoucí diplomové práce PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

POBOŘILOVÁ, Adéla. Nastolování agendy pořadem Otázky Václava Moravce Speciál v denících Právo, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes a Hospodářské noviny. Praha, 2007. 104 s. , 3 listy. FSV UK Praha. Vedoucí diplomové práce PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.

PROTESS, David L., McCOMBS, Maxwell. Agenda Setting : Readings on Media, Public Opinion, and Policymaking. 1st edition. New Jersey : LEA, 1991. 319 s. ISBN 0-8058-0841-8.

ŠKODOVÁ, Markéta, NEČAS, Vlastimil, et al. Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-009-6.

TICHOTA, Ondřej. Vliv regionálních médií na vnímání komunální politiky čtenáři na Mělnicku. Praha, 2008. 97 s. FSV UK Praha. Vedoucí doplomové práce PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Ve své rigorózní práci bych chtěl uplatnit koncept nastolování témat (agenda-setting) na mikroanalytické úrovni. Na teoretickou část práce bych rád navázal porovnáním výsledků ze dvou vlastních výzkumů realizovaných na lokální úrovni, konkrétně v Novém Městě na Moravě, a vyvozením závěrů. Stěžejní otázka bude znít, zda je vůbec možné hovořit na mikroanalytické úrovni o nastolování témat.


Hypotézy, které bych chtěl ověřit a potvrdit, nebo vyvrátit:
1) Nastolování témat na lokální úrovni je spíše nahodilé, není propracované a cílené.
2) Existuje výrazný nepoměr mezi tématy, jež čtenáři čtrnáctideníku Novoměstsko považují za důležitá, a mezi tématy, která jim jsou předkládána.
3) Projevuje se vliv komunálních politiků na obsah Novoměstska.
4) Zpoplatnění Novoměstska by vedlo k úbytku jeho čtenářů.
5) Čtenáři nepovažují Novoměstsko coby radniční listy za nezávislé médium.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I would like to apply the agenda-setting concept at the microanalytical level in my rigorous thesis. The theoretical part should be followed by comparison of results from my two own research conducted at the local level (concretely in a town called Nové Město na Moravě) and by conclusions. The crucial question is that it is even possible to think about agenda-setting at the microanalytical level.


Hypotheses, which I would like to verify and confirm or disprove:
1) Agenda-setting at the local level is rather arbitrary, it is not sophisticated and targeted.
2) There is a wide disparity among the topics that readers of fortnightly Novoměstsko consider to be important, and the topics which they get from this newspapers.
3) There is an influence of local politicians on the content of fortnightly Novoměstsko.
4) If fortnightly Novoměstsko was not toll-free, it would lead to the loss of his readers.
5) Readers are not considered that fortnightly Novoměststko is independent.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK