velikost textu

Etika v hotelových řetězcích jako součást kultury cestovního ruchu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etika v hotelových řetězcích jako součást kultury cestovního ruchu
Název v angličtině:
Ethics in hotel chains as part of the culture of tourism
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Milada Šmejcová
Id práce:
102801
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cestování jako součást kultury je „předáváno“ z generace na generaci. Vždy jsou však předávány a přejímány pouze ty prvky cestovní mobility, které mají platnost (funkci /místo ve struktuře/ - a nesou často i symbolický obsah). Rozhodně nelze tvrdit, že by současná kultura cestovního ruchu byla stabilní a neměnná, ale prostřednictvím udržování vybraných projevů kultury cestování, jež jsou považovány za podstatné, jsou pociťovány jako důležitý kulturotvorný prvek. Disertační práce vychází ze současných poznatků a faktů celostátního charakteru, jak analyzovat úlohu kultury v oblasti etiky v kulturní politice hotelových řetězců a cestovního ruchu. Důležité poznatky, které specifikují tuto problematiku, přináší vlastní empirické šetření ve formě sociokulturní sondy týkající se vztahů mezi vedoucími pracovníky rozličných národnostních kultur a chování manažerů zahraničních hotelových řetězců vůči českým zaměstnancům.
Abstract v angličtině:
Abstract Travelling as part of a culture is "transmitted" from generation to generation. Always are, but passed on, and taken up only those elements of travel mobility to force (a function /instead of the structure/ - and often carry symbolic content). Definitely cannot argue that the current culture of tourism was stable and unchanging, but by maintaining expression of selected travel culture that are considered essential, are felt as an important element of culture. The PhD thesis based on current knowledge of the facts and the national character, how to analyze the role of culture in the area of ethics in the cultural policy of the hotel chains and tourism. Important findings that specify this issue brings its own empirical investigation in the form of probes on the socio-cultural relations between managers of different national cultures and behavior of managers of foreign hotel chains to Czech employees
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marek Merhaut, Ph.D. 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marek Merhaut, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marek Merhaut, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Marek Merhaut, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. 16 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta Milada Šmejcová 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 77 kB