velikost textu

Kultura a divácké násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kultura a divácké násilí
Název v angličtině:
Culture and spectator violence
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Prof. Dr. Kraus J., DrSc.
Id práce:
101950
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Kulturologie (XKUL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Divácké násilí tvoří složitý komplex vzorců chování a jednání příznivců sportu. Spoluúčast na fotbalové hře má své kořeny v dlouhodobě utvářeném přístupu člověka k formování jeho životního prostoru a představ o životě. Sport a sportovní akce obecně jsou specifickou formou kultury. K pochopení motivací aktérů sportovních podniků, k pochopení vztahu člověka ke sportovním hrám je nezbytné odlišení kulturního a sociálního jako nástroje interpretace hlavních tendencí v chování diváků. Vymezení pojmu kultura prochází od počátku svého užívání, a zvláště v posledních desetiletích vcelku problematickým vývojem. Tato práce, založená na terénním výzkumu, vychází z Geertzovy these, že lidské jednání může být pouze interpretováno. Zároveň, ve vztahu ke specifickému prostředí diváckých okrajových kultur, zde dominuje snaha o proniknutí do světa symbolického jednání aktérů diváckého násilí. Divácké násilí je v odborné literatuře definováno jako násilí, které je plánované, má opakovaný či manifestační charakter a je realizováno relativně ohraničenou skupinou osob, jejichž jednotícím znakem je sounáležitost s určitým klubem či národním týmem. [110] Kromě vlastního násilí spadají pod tento pojem i další formy rizikového chování, jako je široká škála extremistických projevů a neochota podřizovat se společenským normám. V souvislosti s diváckou kulturou, zvláště potom okrajovou kulturou fotbalových fanoušků jsou v práci akcentovány otázky související se sebeuskutečněním, smyslem života a jeho subjektivní kvalitou. Klíčová slova: kultura, subkultura, okrajová kultura, interpretace, symbolizace, kvalita života, habitus, sociální pole, divák, fanoušek, divácké násilí.
Abstract v angličtině:
Abstract Spectator violence comprises the complex system of behavior patterns and patterns of conduct. The participation in a football game originates from the longterm developed human attitude towards formation of one's living space and ideas of life. Generally, sports and sports events are the specific form of culture. In order to understand the motivation of the people involved in sports events, to understand one's relationship toward sports games, it is necessary to discern between the cultural and the social in the interpretation of spectators' main behavioral tendencies. Since the first time when the term culture was used, its definition has been developing quite problematically, during the past decades especially. This study is based on Geertz's hypothesis that the human conduct can only be interpreted. Also, its focus lays on understanding the symbolism of rowdies and hooligans' conduct, as far as the specific environment of the marginal culture is concerned. Professional literature defines the spectator violence as the violence which is planned, of repeated or manifested character, and is exercised by a relatively enclosed group of people whose unifying attribute is the sense of togetherness in relation to a certain sports club or a national team. Apart from the violence itself, the term comprises also other forms of risk behavior, such as a wide range of extremist acts and the reluctance to obey the social norms. As far as the spectator culture, especially the marginal culture of football fans, is concerned, the study focuses on the problems of self-realization, the meaning of life and the subjective quality of life. Keywords: culture, subculture, marginal culture, interpretation, symbolization, quality of life, habitus, social field, spectator, fan, spectator violence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Josef Kasal, Ph.D. 2.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Josef Kasal, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Josef Kasal, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. 10 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Dr. Kraus J., DrSc. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 38 kB