text size

Zkoumání jedné podoby morálního zázemí atlantické modernizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Zkoumání jedné podoby morálního zázemí atlantické modernizace
Titile (in english):
The Examination of One Form of the Atlantic Modernization´s Moral Background
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Supervisor:
PhDr. Mgr. Marek Hrubec, Dr., Ph.D.
Opponents:
Prof. Dr. J.H. Arnasson
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Thesis Id:
100256
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Sociology (21-KSOC)
Study programm:
Sociology (P6703)
Study branch:
Sociology (XSOC)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
08/09/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
dekolonizace, filosofie osvobození, liberalismus, modernizace, teotie spravedlnosti, sociální uznání
Keywords:
decolonization, philosophy of liberation, liberalism, modernization, theory of justice, social recognition
Abstract (in czech):
Ondřej Lánský Zkoumání jedné podoby morálního zázemí atlantické modernizace Abstrakt Tato disertační práce se zabývá kritikou fundamentálního atlantického morálního vzorce, který spoluformuje některé významné rysy pojetí sociálna, politiky a lidského jednání v globální éře a podporuje tak legitimitu panujícího řádu. Konkrétně je hlavním cílem této práce ukázat patologické momenty současného vývoje společnosti pomocí srovnání určitých konstitutivních prvků atlantických a latinskoamerických společností. Nejširším teoretickým východiskem je potom teorie uznání Axela Honnetha. Jako artikulace konstitutivních prvků sociální normativity (tedy jako vyjádření sociálně sdílených morálních představ o sociálním uspořádání) autor používá vybrané sociálně- filosofické koncepty: liberalismus Johna Rawlse a filosofie osvobození Enrique Dussela. Práce spočívá na čtyřech krocích v rámci tří kapitol. Prvním krokem je důkladná sociologická analýza pojmu sociálního ocenění v rámci teorie uznání. Druhým krokem je analýza normativní teorie spravedlnosti Johna Rawlse. Třetí krok spočívá v upozornění na jisté momenty, které dovolují určitou interpretaci a kritiku pojmu sociálního ocenění a liberálního vymezení morální legitimizace společností atlantického civilizačního okruhu. Čtvrtým krokem je zkoumání určitého sebereflexivního chápání latinskoamerických společností jako základu pro alternativní uspořádání. V této souvislosti se práce věnuje filosofii osvobození Enrique Dussela, která artikuluje tuto zkušenost z hlediska utlačovaných. Zastřešujícím cílem práce tedy je přispět prostřednictvím konkrétních analýz sociálního ocenění k formulaci kritické teorie globálního kapitalismu v konceptuálním prostoru Honnethovy kritické teorie uznání.
Abstract:
Ondřej Lánský The Examination of One Form of the Atlantic Modernization’s Moral Background Abstract This thesis deals with critique of fundamental moral pattern of the Atlantic social space, that shapes some important features of social, political, and human action in the global era and endorses legitimacy of the reigning social order. The main task of this thesis is to show pathological moments of the contemporary development of global society through comparison of some constitutive features of Atlantic and Latin-American societies. The most important theoretical basis for this thesis is Axel Honneth’s theory of recognition. As articulations of constitutive features of social normativity (ergo as expressions of shared social imaginaries of social configuration) are used chosen social philosophical concepts: John Rawls’ liberalism and Enrique Dussel’s philosophy of liberation. The thesis contains therefore four steps in three main chapters. Firstly the author sociologically analyzes the concept of social esteem in the context of theory of recognition. Secondly he examines John Rawls’ normative theory of justice. Thirdly the author points some aspects of Rawls’ theory, which allow certain interpretation and critique of the social esteem and of the liberal definition of moral legitimacy of the Atlantic civilization. Fourthly he examines certain auto reflexive self-understanding of the Latin-American societies as a basis for alternative social configuration. This basis is found in Enrique Dussel’s philosophy of liberation, which articulates Latin-American experience form the point of view of the oppressed. The umbrella task of this thesis is therefore through concrete analysis of some aspects of social esteem to contribute to formulation of the critical theory of global capitalism in the context of Axel Honneth’s theory of recognition.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 1.15 MB
Download Abstract in czech PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 48 kB
Download Abstract in english PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 50 kB
Download Supervisor's review PhDr. Mgr. Marek Hrubec, Dr., Ph.D. 44 kB
Download Opponent's review Prof. Dr. J.H. Arnasson 136 kB
Download Opponent's review prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 111 kB
Download Defence's report 79 kB