velikost textu

Výsledky projektu Indiánské jazyky v Mezoamerice a Peru

Závěrečná práva

Během tříletého projektu se podařilo připravit curricula a odborně vyškolit řešitele k realizaci 7 akademických kurzů (Současné indiánské jazyky, Nahuatl I.,II., Kečuánština I.–IV.), které proběhly ve Středisku ibero-amerických studií na FF UK a byly navštěvovány cca 60 studenty z FF UK (z oborů iberoamerikanistika, etnologie, romanistika) i z jiných fakult (FHS a FSV). Řešitelé se na třech mezinárodních konferencích aktivně zapojili do vědecké diskuze k indiánským jazykům, kde se jim dostalo konstruktivního zhodnocení výsledků svých výzkumů, rovněž přednesli několik přednášek na dalších českých a zahraničních institucích (PřF UK, Mexická ambasáda, Univerzita v Tromsø/Norsko, výstava v Praze Zlato inků – 1000 let prokletí). Výsledkem pedagogické i vědecké činnosti je vytvoření první publikace v češtině, která se detailně zabývá problematikou dvou konkrétních indiánských jazyků: „Indiánské jazyky – nahuatl a kečuánština“. Byl vytvořen webový portál www.indianskejazyky.cz, který slouží pro účely výuky a zároveň prezentuje problematiku indiánských jazyků pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Portál je spravován na FF UK a jeho kontinuita je zajištěna minimálně na 4 budoucí roky. V blízké budoucnosti se plánuje portál rozšířit o tématiku severoamerického regionu a zapojit přispěvatele z jiných pracovišť v ČR. Řešitelé získali pro své dizertační práce empirický i bibliografický materiál během čtyř zahraničních pobytů v Latinské Americe a v Evropě a práce plánují předložit k obhajobě v letech 2011/12. Do fondů knihovny Střediska ibero-amerických studií bylo z projektu zajištěno pro účely výuky 64 publikací. Řešitelé přednáškovou i badatelskou činností a publikací monografie završili záměr etablovat na FF UK zájem o problematiku indiánských jazyků, jejich výzkum i výuku.

Výsledky

▼▲Typ výsledku ▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 24 zázn.)
Rataj, Vlastimil, Realizace kurzu Kečuánština I ve Středisku iberoamerckých studií [Jiný výsledek]
Zajícová, Lenka, L. Zajícová z Palackého univerzity byla oběma řešiteli pozvána na UK a v rámci iberoamerického semináře v SIAS přednesla přednášku o jazykovém kontaktu v Paraguayi. [Jiný výsledek]
Hingarová Vlková, Vendula, Realizace kurzu Nahuatl II ve Středisku iberoamerických studií [Jiný výsledek]
Rataj, Vlastimil, Přednesení příspěvku "Usos do gerúndio no espanhol andino" během II Fórum de Partilha Linguística, Universidade Nova de Lisboa, 12. - 13. 7. 2007. Příspěvek vyjde ve speciálním čísle časopisu Estudos Linguísticos/Linguistic Studies. [Jiný výsledek]
Rataj, Vlastimil, Kurz Kečuánština III realizovaný na podzim 2008 ve Středisku iberoamerických studií [Jiný výsledek]
Rataj, Vlastimil & Hingarová, Vendula, Webové stránky www.indianskejazyky.cz [Jiný výsledek]
Hingarová, Vendula, "Estereotipos y realidades del náhuatl en la Huasteca veracruzana." Příspěvek přednesený na mezinárodní lingvistické konferenci "Encuentro lingüístico de Noreste", Sonora, Mexiko, 11.-15. 11. 2008. Prezentována část dizertační práce a zpracovaného empirického výzkumu z roku 2007 realizovaného s podporou GAUK. Příspěvek může být v roce 2009 publikován (rozhodne komise). [Jiný výsledek]
Hingarová, Vendula, Kurz Nahuatl I realizovaný na podzim 2008 ve Středisku iberoamerických studií [Jiný výsledek]
Hingarová, Vendula, Kurz Indiánské jazyky realizovaný na podzim 2008 ve Středisku iberoamerických studií; spoluřešitel V. Rataj se částečně podílel na výuce [Jiný výsledek]
Rataj, Vlastimil, Kurz Kečuánština II realizovaný na jaře 2008 ve Středisku iberoamerických studií [Jiný výsledek]
Rataj, Vlastimil, Kurz Kečuánština IV v SIAS, LS 2009. [Jiný výsledek]
Rataj, Vlastimil, Kurz Kečuánština I v SIAS, ZS 2009. [Jiný výsledek]
Rataj, Vlastimil. Marcación de la segunda persona objeto en las transiciones del quechua cusqueño. Ibero-Americana Pragensia, 2010, sv. 0, s. 0–0. ISSN 1801-1489. [Článek v časopise]
v tisku
Hingarová, Vendula & Rataj, Vlastimil. Indiánské jazyky – nahuatl a kečuánština. Praha: Togga, 2010. 250 s. [Kniha]
podle edičního plánu vyjde publikace koncem roku 2010
Rataj, Vlastimil, přednáška „Jazyk Inků v současném Peru“ na výstavě Zlato inků – 1000 let prokletí, Praha, září 2009. [Jiný výsledek]
Hingarová, Vendula, příspěvek “Visualization of language shift. The case of Nahuatl-Spanish community in Veracruz”, Conference of PhD. Linguistics, SOAS, University of London, 4. 7. 2009. dostupné na http://www.indianskejazyky.cz – sekce Indiánske jazyky v ČR (archiv) [Jiný výsledek]
Hingarová, Vendula, příspěvek “Discurso sobre las lenguas en la prensa mexicana”, mezinárodní konference El otro, lo otro, la otredad, Univerzita Komenského, Bratislava, listopad 2009. [Jiný výsledek]
Hingarová, Vendula, přednáška „Jazykem Aztéků po Mexiku“, Mexické velvyslanectví v Praze, listopad 2009. [Jiný výsledek]
Hingarová, Vendula, přednáška „Jazyková situace v Latinské Americe“, PřF UK, katedra Geografie, semináře Geografie Latinské Ameriky, březen 2009. [Jiný výsledek]
Hingarová, Vendula, semestrální kurz „Nahuatl II“ v SIAS, LS 2009. [Jiný výsledek]
Hingarová, Vendula & Rataj, Vlastimil, Zřízení a provoz webového portálu WWW.INDIANSKEJAZYKY.CZ – první platforma v češtině k problematice indiánských jazyků pro odbornou i laickou veřejnost. Prezentace projektu, výukových materiálů i seminárních prací. [Jiný výsledek]
Rataj, Vlastimil & Hingarová, Vendula, Kurz Indiánské jazyky v SIAS, ZS 2009. Studijní materiály na http://moodle.ff.cuni.cz/course/view.php?id=791 [Jiný výsledek]
Hingarová, Vendula, přednáška „Co se píše v mexickém tisku o nahuatlu a španělštině“, Ústav lingvistiky FFUK, sociolingvistický seminář, prosinec 2009. [Jiný výsledek]
Rataj, Vlastimil. Usos del gerundio en el español andino. Romanistica Pragensia, 2010, sv. XVIII, s. 0–0. ISSN 0567-8269. [Článek v časopise]
v tisku