text size

Discrete Models and Algorithms

Study branch

Study branch code 1801T014
Type of study programme master’s
Form of study full-time
Standard length of study 2 years
Title master
Rigorosum procedure doctor of natural sciences
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechDiskrétní modely a algoritmy
EnglishDiscrete Models and Algorithms
LatinExemplaria discreta atque algorithmorum theoria

Boards

of Discrete Models and Algorithms (N; 1801T014; 1801T014; 2 years; MFF; en; P; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Mathematics and Physics accredited taught link Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Obor Diskrétní modely a algoritmy poskytuje vzdělání v oblasti diskrétních (tj. nespojitých, přetržitých) matematických struktur používaných v informatice. Zabývá se rovněž kombinatorickými (i jinými) algoritmy a dále modelováním jevů a procesů za pomoci takových struktur a algoritmů. Ve specializaci Optimalizace klade důraz na solidní zvládnutí matematické teorie různých typů optimalizace. Umožňuje absolventovi rozumět nejnovějším výsledkům v dané oblasti a v ideálním případě ho dovede na práh samostatné tvůrčí činnosti.

Learning outcomes

Absolvent oboru ovládá do hloubky diskrétní pojetí matematiky a diskrétní struktury nacházející využití v informatice a umí algoritmicky modelovat jevy a procesy z praxe. Má podle zvoleného zaměření pokročilé znalosti v jedné či více z následujících disciplín: kombinatorika a teorie grafů, pravděpodobnostní techniky a metody v diskrétní matematice a algoritmizaci, algebraické a topologické metody v informatice a konečně různé druhy optimalizace. Absolvent své znalosti využije ve výzkumu při řešení obtížných teoretických a praktických otázek aplikované matematiky a informatiky, v technické a ekonomické praxi a v mezioborovém výzkumu. Absolvent oboru může pracovat ve výzkumu a vývoji v akademické sféře i v praxi na jakékoliv pozici vyžadující logické myšlení, schopnost analýzy a algoritmický přístup či využití moderních metod informatiky.

Study profile

The study branch Discrete Models and Algorithms provides education in the area of discrete (meaning non-continuous) mathematical structures used in Computer Science. It deals also with combinatorial (and other) algorithms and with modelling phenomena and processes by means of such structures and algorithms. In the specialization Optimization it puts emphasis on solid grasp of various kinds of optimization. The study branch enables to its graduates to be in contact with current scientific results and ideally it prepares them for independent research activity.

Learning outcomes

The graduate knows in depth discrete mathematics and discrete structures used in computer science and can model, using algorithms, various phenomena and processes. According to chosen specialization the graduate has advanced knowledge in one or more of the areas: combinatorics and graph theory, random techniques and methods in discrete mathematics and algorithms, algebraic and topological methods, and finally optimization of various kinds. The graduate can use this knowledge in research when solving difficult theoretical and practical questions in the area of applied mathematics and computer science, in technical and economical practice, and in interdisciplinary research. The graduate can work in research and development in either academia or industry in any position requiring logical reasoning, analytical capabilities, an algorithmic approach, and the exploitation of modern methods of computer science.