velikost textu

Didaktika chemie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P1423
Kód studijního oboru 1407V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDidaktika chemie
AngličtinaDidactics of Chemistry
LatinaArs didactica chemiam praecipiendi

Rady

Garant studijního programu Didaktika chemie (D; 1407V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Didaktika chemie (D; 1407V000; 4 roky; PřF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Hlavním cílem doktorského studia Didaktika chemie je příprava odborníků zajišťujících zvyšování kvality chemického vzdělávání v ČR v souladu s aktuálními společenskými potřebami a v souladu se vzdělávacími programy vyspělých evropských zemí. Didaktika chemie je interdisciplinární obor, který na jedné straně vychází z poznatků chemických oborů a na druhé straně z poznatků obecné didaktiky, pedagogiky, psychologie, sociologie, informatiky a dalších disciplín. Instituce zodpovědné v ČR za rozvoj chemického vzdělávání potřebují v současné době dostatek erudovaných odborníků, kteří by vysokou kvalitou svého vzdělání mohli garantovat tuto koncepční a výzkumnou činnost na úrovni srovnatelné s vyspělými evropskými zeměmi. Také soudobé transformační procesy ve vysokém školství, zejména v oblasti pregraduální a postgraduální přípravy učitelů, vyžadují vedle specialistů v příslušném oboru, novou generaci vysokoškolských učitelů v oboru didaktika chemie, odpovědných za účinnou profesně orientovanou přípravu učitelů chemie.
Významným důvodem pro přípravu specialistů v oboru didaktika chemie je dále i skutečnost, že soudobá praxe tvorby pedagogických dokumentů, učebnic, vhodných experimentů a dalších výukových prostředků, včetně multimediálních setrvává převážně na úrovni osobní zkušenosti autorů, což je přežívající a zcela neúnosný způsob pro nároky perspektivního chemického vzdělávání. Studium oboru proto klade důraz na kvalitní vědomosti a dovednosti z jednotlivých chemických a pedagogicko-psychologických disciplín a zároveň na schopnost mezioborového myšlení studentů. Vyžaduje vysokou úroveň teoretických vědomostí a zároveň praktických dovedností, jak v oblasti chemie, tak pedagogických věd. Důraz je kladen také na to, aby studium mělo odpovídající mezinárodní úroveň. Mezinárodní spolupráce v oboru didaktika chemie se od 90. let 20. století výrazně rozšířila a zahrnuje v současnosti řadu evropských i mimoevropských zemí. Tuto spolupráci vesměs garantují členové oborové rady, přednášející a školitelé doktorského studia Didaktika chemie z katedry učitelství a didaktiky chemie PřF UK.

Profil absolventa

Doktorské studium poskytuje integrované vzdělání, které jeho absolventům umožňuje na základě vysoké erudovanosti provádět koncepční a výzkumnou činnost v oboru didaktika chemie. Absolventi doktorského studia budou připraveni k samostatné vědecké, pedagogické a řídící práci v tomto oboru. Uplatnění absolventů (v počtu 4-6 v jednom ročníku studia) bude možné na didaktických pracovištích univerzit a vysokých škol připravujících učitele chemie, ve výzkumných ústavech MŠMT zabývajících se problematikou výuky chemie (NÚV, ČŠI a další), na základních a středních školách jako vysoce kvalifikovaní vyučující chemie, na pracovištích, která se zabývají dalším vzděláváním učitelů (Národní institut pro další vzdělávání a pedagogická centra v ČR) a v mezinárodních a evropských institucích a organizacích zaměřených na celostátní a mezinárodní výzkum v oblasti chemického nebo přírodovědného vzdělávání jako je Chemistry Education IUPAC, Division of Chemical Education EuCheMS, European Science Education Research Association, International Organization of Science and Technology Education aj.

Charakteristika

The main goal of the PhD study programme in Didactics of Chemistry is to prepare experts who would ensure the increase of the chemical education quality in the Czech Republic corresponding to the current society needs and the educational programmes of developed European countries. Didactics of Chemistry is an interdisciplinary area based on, on one side, the knowledge of the chemical disciplines, and on the other side from the knowledge of general didactics, pedagogy, psychology, sociology, informatics and other disciplines. The institutions responsible for the development of chemical education in the Czech Republic currently need a sufficient amount of erudite experts who could guarantee this conceptual and research activity on the level comparable to developed European countries through the high quality of their education. The current transformational processes in the college education, especially in the area of pregradual and postgradual teacher preparation, require not only the specialists in the area, but also a new generation of college teachers in the Didactic of Chemistry discipline responsible for effective, professionally oriented preparation of the chemistry teachers.
Another important reason to prepare specialists in the Didactics of Chemistry discipline is the fact that the current practice of creating pedagogical documents, textbooks, suitable experiments and other educational means including the multimedia ones keeps mostly on the level of the authors' personal experience, which is an outdated and completely unacceptable way when taking the demands of perspective chemical education into account. This is why the study of this discipline emphasises high-quality knowledge and skills of the individual chemistry and pedagogical/psychological disciplines, as well as the students' ability of interdisciplinary thinking. It requires a high level of theoretical knowledge, as well as practical skills in the area of both chemistry and pedagogical science. Emphasis is also put on giving the study programme an appropriate international level. The international cooperation in the Didactics of Chemistry discipline has significantly expanded since 1990s and it currently encompasses many countries, both European and not. This cooperation is largely guaranteed by the members of the Didactics of Chemistry Board, the lecturers and trainers of the Didactics of Chemistry PhD study programme from the Department of Teaching and Didactics of Chemistry, Faculty of Science, Charles University.

Profil absolventa

The PhD study programme provides integrated education which makes the graduates erudite enough to perform conceptual and research activity in the Didactics of Chemistry discipline. The PhD graduates will be ready for independent scientific, pedagogical and directing work in this discipline. The graduates (4-6 in each year of study) will be able to assert themselves at the didactic workplaces of the universities and colleges that prepare chemistry teachers, in the Ministry of Education's research institutes engaged in the chemistry teaching problematics (NÚV, ČŠI, and others), at primary and secondary schools as highly qualified chemistry teachers, at workplaces engaged in further teacher training (National Institute for Post-service Teachers´ Education and pedagogical centers in the Czech Republic) and in the international and European institutions and organizations focused on statewide or international research in chemical/scientific education like Chemistry Education IUPAC, Division of Chemical Education EuCheMS, European Science Education Research Association, International Organization of Science and Technology Education etc.