velikost textu

Vysvětlení základních pojmů

Akreditace:
Každý studijní program a studijní obor podléhá akreditaci, kterou uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Není-li studijní program/obor akreditován, nelze k jeho studiu přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky ani přiznávat akademické tituly. Akreditace studijního programu se uděluje na dobu nejvýše deseti let s tím, že platnost akreditace lze i opakovaně prodloužit. (Zákon č. 111/1998 Sb., o VŠ, část VIII)
Studijní program (SP):
Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu. (Zákon č. 111/1998 Sb., o VŠ, část IV.)
Studijni obor (SO):
Studijní program se může dale členit na studijní obory. (Zákon č. 111/1998 Sb., o VŠ, část IV.)
Typ studijního programu:
Bakalářský, magisterský, navazující magisterský, doktorský.
Bakalářské studium:
Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně praxe je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). (Zákon č. 111/1998 Sb., o VŠ, část IV.)
Magisterské studium:
Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu. Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program (v případě navazujícího magisterského studijního programu); standardní doba tohoto studia je nejméně jeden a nejvýše tři roky. V případě magisterského studijního programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program je standardní doba studia nej¬méně čtyři a nejvýše šest roků. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V oblasti lékařství se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou. Absolventům studia v magisterských studijních programech na UK se udělují tyto akademické tituly: v oblasti lékařství „doktor medicíny“ (ve zkratce „MUDr.“ uváděné před jménem); v oblasti zubního lékařství “zubní lékař” (ve zkratce MDDr. uváděné před jménem); v ostatních oblastech „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem). (Zákon č. 111/1998 Sb., o VŠ, část IV.)
Doktorské studium:
Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). (Zákon č. 111/1998 Sb., o VŠ, § 47 odst. 5)
Forma studia:
Prezenční (dříve denní) forma studia je realizována za přímé účasti studenta na výuce. Kombinovaná (dříve dálková) forma studia zahrnuje prvky jak prezenční formy studia (soustředění), tak distanční formy studia (samostudium).
Standardní doba studia:
Doba studia, do které je při průměrné studijní zátěži rozložen studijní plán; standardní doba studia je stanovena v akreditaci studijního programu.
Rigorózní řízení:
Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Možnost rigorózní zkoušky je uvedena v podrobnějších informacích u magisterských a navazujících magisterských studijních oborů. Po vykonání rigorózní zkoušky se udělují tyto akademické tituly: v oblasti práva „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“ uváděné před jménem), v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem), v oblasti přírodních věd „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem), v oblasti farmacie „doktor farmacie“ (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem), v oblasti teologie „licenciát teologie“ (ve zkratce „ThLic.“ uváděné před jménem) nebo „doktor teologie“ (ve zkratce „ThDr.“ uváděné před jménem); pro oblast katolické teologie „licenciát teologie“.
Varianta studia:
Studijní obor, který je označený jako jednooborový, lze studovat samostatně, tzn. jedná se o studium jednoho oboru. Studijní obor, označený jako dvouoborový, lze studovat pouze v kombinaci s jiným dvouoborovým studijním oborem, tzn. jedno studium tvoří kombinace dvou studijních oborů, označených jako dvouoborové.
Stav akreditace:
Stav akreditován znamená, že studijní program/obor je vyučován a je možno do něj přijímat nové uchazeče (za předpokladu, že příslušná fakulta určitý SO pro daný akademický rok otevírá); stav akreditován na dostudování stávajících studentů a stav omezení akreditace znamená, že do studijního programu nemohou být přijímáni noví uchazeči.
Jazyk výuky:
Myslí se výuka v uvedeném jazyce v plném rozsahu studijního programu/oboru, včetně vedení veškeré studijní dokumentace a komunikace, nikoli jen výuka některých předmětů.