text size

Anglistika - amerikanistika

Study branch

Study branch code 7310R014
Type of study programme bachelor’s
Form of study full-time
Standard length of study 3 years
Title bachelor
Rigorosum procedure no
Variant of study two-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechAnglistika - amerikanistika
EnglishEnglish and American Studies
LatinPhilologia Anglica Britanniae et Americae gentium

Boards

of Anglistika - amerikanistika (B; 7310R014; 7310R014; 3 years; FF; cs; P; 2branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Studium anglického jazyka svou koncepcí zahrnuje všechny základní disciplíny a umožňuje tak komplexní popis angličtiny. Metodologickým východiskem je funkční strukturalismus Pražské lingvistické školy, jehož aplikace na popis angličtiny je zároveň koncepčně a terminologicky kompatibilní s přístupy uplatňovanými ve standardních britsko-amerických akademických popisech angličtiny. Lingvistická složka programu obsahuje tři komplementární komponenty: teoretický lingvistický popis, aplikovanou lingvistickou, tj. didakticko-metodologickou průpravu a praktickou jazykovou přípravu. Teoretický popis se zaměřuje na fonetiku a fonologii angličtiny, základní gramatické disciplíny, tj. morfologii a syntax, a dále na rovinu lexikální (lexikologie), úvod do roviny textově-komunikační (stylistika, pragmatika, analýza diskurzu) a do lingvistiky historické se zaměřením na vývoj angličtiny. Součástí přípravy je i seznámení s prací s jazykovými korpusy (jednojazyčnými i paralelními). Didaktika a metodologie výuky anglického jazyka seznamuje studenty se základními metodami a principy výuky. Hlavním cílem výuky praktického jazyka je osvojení zásad akademického písemného projevu, ale i základních návyků při překladu z angličtiny a do angličtiny.
Literárně-kulturní složka programu je zacílena tak, aby absolvent dokonale ovládl mluvenou a psanou angličtinu, byl schopen efektivně komunikovat v anglicky mluvícím prostředí, dokázal psát náročné odborné i populární texty v angličtině a zvládl základní metody výzkumu v oblasti angloamerických kultur. Absolvent je do hloubky obeznámen s celou šíří literární historie Britských ostrovů a Severní Ameriky, která je studována vždy v kulturním, historickém a politickém kontextu dané oblasti a doby. Absolvent též disponuje základní znalostí metodologie srovnávacích kulturních studií, literární teorie a obecného kritického myšlení o literatuře.

Learning outcomes

Absolvent má dokonalou znalost běžné angličtiny a reálií anglicky mluvících zemí a znalost odborné angličtiny ve filologických oborech. Má uplatnění tam, kde potřebují vysokoškolsky vzdělané pracovníky se znalostí angličtiny, dějin a kultury anglicky mluvících zemí. Zvládl jazyk na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce.

Study profile

The study of the English language comprises all basic disciplines and so facilitates a complex approach. The methodological premise is the functional structuralism of The Prague Linguistic School, whose application in the study of English is designed to be conceptually and terminologically compatible with the methods used in standard British and American academic studies of the English language. The linguistic part includes three complementary components: theoretical linguistic description, applied linguistics (i.e. ELT-methodological expertise) and practical language training. The theoretical description focuses on English phonetics and phonology, basic grammar disciplines, i.e. morphology and syntax, the lexical level (lexicology), introduction to text analysis (stylistics, pragmatics, discourse analysis) and English historical linguistics. Studies also include an introduction to language corpora. ELT trains students in basic methods and principles of English language teaching. The primary aim of practical language teaching is to help students master the principles of academic discourse, and also develop some basic habits of translation from and into English.
The literary component of the programme is aimed at producing graduates capable of speaking and writing in fluent English, of efficiently communicating in an Anglophone environment, of writing complex academic and popular texts in English, and who have mastered basic methods of research in the field of Anglo-American culture. Graduates have been trained in depth in the rich literary history of the British Isles and North America, having studied the cultural, historical and political contexts of a given time and region. Graduates have basic knowledge of comparative cultural methodology, literary theory and general critical thinking about literature.

Learning outcomes

Graduates have a good knowledge of everyday English and the background of English-speaking countries, and knowledge of the philological register of English. They can work in any institution requiring graduates with the knowledge of English, history and culture of English-speaking countries. Their linguistic proficiency corresponds to level C1 of the Common European framework standards.