velikost textu

Zobrazovací metody v lékařství

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5150
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaZobrazovací metody v lékařství
AngličtinaImaging Methods in Medicine
LatinaMethodi corporis humani inspiciendi medicae

Rady

Garant studijního programu Zobrazovací metody v lékařství (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Zobrazovací metody v lékařství (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Plzni akreditován vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obor zobrazovací metody se zabývá diagnostickým a terapeutickým využitím radiologických metod. Úzce spolupracuje se všemi základními klinickými obory a má návaznost i na některé obory preklinické. Doktorský studijní program zahrnuje teoretické vzdělání, klinickou práci a řešení konkrétního výzkumného úkolu. Teoretická část zahrnuje celou šíři oboru a je doplněna povinnými a nepovinnými specializovanými kurzy. Klinická část je vykonávána na radiologickém pracovišti s ohledem na téma dizertační práce. Vědecko-výzkumná část spočívá v řešení konkrétního úkolu a publikaci jeho výsledků. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou dizertační práce. Úspěšný absolvent získá vědeckou hodnost Ph.D.

Profil absolventa

Absolventi doktorského studijního programu v oboru Zobrazovací metody získají během studia vědeckou erudici na základě kombinace teoretického studia v celé šíři oboru, vědecko-výzkumné a klinické práce. Cílem studia je připravit kvalitní, erudované a konkurenceschopné odborníky s hodností Ph.D., kteří jsou schopni samostatně vědecky pracovat a publikovat výsledky své práce.

Charakteristika

Imaging methods deal with diagnostic and therapeutic use of radiological methods. It cooperates closely with all basic clinical fields and it is also connected to some preclinical disciplines. Doctoral study program includes theoretical education, clinical work and solving a particular research project. The theoretical part includes the entire width of the field and is supplemented by the mandatory and optional specialized courses. The clinical part is performed on radiological workplace with regard to the thesis topic. The research part includes solving of a specific research project according to the study program, and publication of its results. The study is completed with the state examination and the thesis defense. Successful graduate will receive a scientific degree of Ph.D.

Profil absolventa

Graduates of the doctoral study program in the field of radiology gain during the study scholarship based on a combination of theoretical studies across the entire field, scientific research and clinical work The aim of the program is to prepare a high quality and competitive knowledgeable experts with a Ph.D. degree who are able to work independently and publish scientific results of their work.