Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  zavřít

  • Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů v akademickém roce 2022/2023 nebyly dosud zveřejněny.

  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  Kontaktní údaje

  Ulice: J. Martího 31
  Město: Praha 6
  PSČ: 162 52
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.ftvs.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Škábová Helena
  Telefon: +420220172075
  E-mail: prijimacky@ftvs.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820
  Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 4. 2. 2022
  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů.
  Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka na jednání hlavní přijímací komise před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu.
  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu písemných přijímacích zkoušek na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.

  Ověřování podmínek doložitelných doklady:
  Uchazeči o studium v bakalářských studijních programech a oborech, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkankou, budou přijati až po předložení dokladu o ukončení vzdělání požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, doklad o nostrifikaci středního vzdělání aj.).

  Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení po písemné části přijímací zkoušky, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí. (tzn. nejlépe do konce června 2022, nejpozději však do 30. 9. 2022), na studijní oddělení fakulty osobně nebo doporučeně poštou. U  oborů/programů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška, doručí uchazeč Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“. 
  Vysoká škola v řízeních podle ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.
  V případě absolvování maturitní zkoušky v září doručí uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 30. 9. 2022) a zároveň informují studijní oddělení o této skutečnosti. Úspěšný uchazeč, který nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání, nemůže být přijat.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkanka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
  V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkanka tuto lhůtu prominout.

  Žádost se zasílá pouze prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy. 

  V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do 3 pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.
  V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.
  Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na  přijímací zkoušce na jinou VŠ. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Pokud se uchazeč hlásí na více studijních programů, kde se talentové zkoušky liší, musí si podat žádost o náhradní termín na jeden ze studiijních programů. Talentové zkoušky absolvuje uchazeč vždy v celém rozsahu.
  Další náhradní termín se nepřipouští.

  Uchazeči o studium v cizím jazyce:

  Pro uchazče o studium v cizím jazyce nejsou vypsány přijímací zkoušky. Tito studenti doloží ověřený doklad o středoškolském vzdělání (maturitní vysvědčení), Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“. 

  Náležitosti přihlášky:

  Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá pouze elektronickou přihlášku. Elektronický formulář najdete na https://is.cuni.cz/studium v modulu Přijímací řízení.

  Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými přílohami a uhradit poplatek do 23:59:59 dne 28. 2. 2022. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  Stanovené přílohy:

  pro studijní programy s talentovou zkouškou 

  1. Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná od tělovýchovného lékaře. Lékařská prohlídka musí být platná po celou dobu přijímacího řízení, tj. do 30.5.2022.  Uchazeč předkládá toto potvrzení současně s přihláškou. - POVINNÁ PŘÍLOHA

  2. Uchazeči se speciálními potřebami mohou požádat o modifikaci písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  3. Uchazeči se speciálními potřebami o studium bakalářského studijního oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami mohou požádat o modifikaci talentových přijímacích zkoušek a písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  Další informace k přihlášce:
  1. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály.

  2. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden obor/program, je třeba vyplnit a elektronicky „odeslat“ odpovídající počet přihlášek. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení od tělovýchovného lékaře.

  3. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li doloženo, že přihláška byla řádně uhrazena, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, přijímací řízení bude zastaveno. V případě, že uchazeč nedodá posudek, že je „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“, jedná se o nesplnění jedné z podmínek pro přijetí, která má za následek vydání Rozhodnutí o nepřijetí. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

   

  Kontaktní osoba: Škábová Helena
  Telefon: +420220172075
  E-mail: skabova@ftvs.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820
  Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 4. 2. 2022
  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů.
  Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech a studijních oborech rozhoduje děkanka na jednání hlavní přijímací komise před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu.
  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu písemných přijímacích zkoušek na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.

  Ověřování podmínek doložitelných doklady:
  Uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech a oborech, kteří úspěšně složí  přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkankou, budou přijati až po předložení:

  1. Dokladu o ukončení studia požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysokoškolský diplom včetně dodatku k diplomu, osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR). 

  2. Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč„ schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“. 

  Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí originál Potvrzení od tělovýchovného lékaře a úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení studia ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení po písemné části přijímací zkoušky, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí (tzn. nejlépe do konce června 2022, nejpozději však do 30. 9. 2022), na studijní oddělení fakulty osobně nebo doporučeně poštou.
  Vysoká škola v řízeních podle ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.
  V případě absolvování státní závěrečné zkoušky v září doručí uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 30. 9. 2022) a zároveň informují studijní oddělení o této skutečnosti. Úspěšný uchazeč, který nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení studia, nemůže být přijat.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkanka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
  V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně.

  Žádost se zasílá pouze prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy. 

  V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do tří pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.  Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkanka tuto lhůtu prominout.

  V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.
  Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na přijímací zkoušce na jinou VŠ. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu.
  Další náhradní termín se nepřipouští.

  Náležitosti přihlášky:

  Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá pouze elektronickou přihlášku. Elektronický formulář najdete na https://is.cuni.cz/studium v modulu Přijímací řízení.

  Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými přílohami a uhradit poplatek do 23:59:59 dne 28. 2. 2022. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  Stanovené přílohy:

  pro studijní programy s talentovou zkouškou

  1. Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná od tělovýchovného lékaře. Lékařská prohlídka musí být platná po celou dobu přijímacího řízení, tj. do 30.5.2022. Uchazeč předkládá toto potvrzení současně s přihláškou.

  2. Uchazeči se speciálními potřebami mohou požádat o modifikaci písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  3. Uchazeči se speciálními potřebami o studium navazujícího magisterského oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami mohou požádat o modifikaci talentových přijímacích zkoušek a písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  Další informace k přihlášce:
  1. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály.

  2. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden studjiní program/obor, je třeba vyplnit a elektronicky „odeslat“ odpovídající počet přihlášek. 

  3. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li doloženo, že přihláška byla řádně uhrazena, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, přijímací řízení bude zastaveno. V případě, že uchazeč nedodá posudek, že je „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“, jedná se o nesplnění jedné z podmínek pro přijetí, která má za následek vydání rozhodnutí o nepřijetí. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

   

  Obecné informace

  Informace o fakultě: Fakulta tělesné výchovy a sportu (dále jen UK FTVS) je vysokoškolským pracovištěm, které rozvíjí společenskovědní, biomedicínské, pedagogické a oborové disciplíny patřící do vědního oboru kinantropologie a biomechaniky. V oblasti vzdělávání se fakulta zaměřuje na profesní přípravu budoucích středoškolských a vysokoškolských učitelů, trenérů, instruktorů, fyzioterapeutů, řídících pracovníků, manažerů a dalších odborníků v oblasti pohybové a zdravotní výchovy, rekreačního, výkonnostního a profesionálního sportu pro specifická edukační prostředí na různých stupních státní a veřejné správy i v privátním sektoru. V badatelské činnosti se fakulta orientuje na výzkum biologických, psychologických a sociálních aspektů pohybové činnosti člověka, dále na výzkum podmínek, průběhu a efektů vyučovacího, tréninkového, zdravotně rekondičního a fyzioterapeutického procesu ve specifickém edukačním prostředí a u různých skupin populace. Jedním z výchovně-vzdělávacích cílů fakulty je zapojování studentů do řešení výzkumných úkolů kateder a laboratoří. Fakulta nabízí zdravotní péči a stravování všem studentům a dále omezenou kapacitu ubytování na koleji v areálu UK FTVS. Uchazeči musí prokázat pohybové a odborné předpoklady odpovídající požadavkům jednotlivých studijních programů a oborů UK FTVS.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: x
  Konstantní symbol pro platbu převodem: x
  Banka: Komerční banka
  Účet: 43-9685580247/0100
  IBAN: CZ23 0100 0000 4396 8558 0247
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky

  Počty

  Celkový počet studentů: 1831
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 2847
  Z toho do bakalářských studijních programů: 2175
  Z toho do magisterských studijních programů: 635

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Studijní program je uskutečňován bez specializace
  Coach Coach prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen Studijní program je uskutečňován bez specializace
  Fitness Coach Fitness Coach prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen Studijní program je uskutečňován bez specializace
  Fyzioterapie Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Kondiční trenér Kondiční trenér prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Kondiční trenér Kondiční trenér kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Management tělesné výchovy a sportu Management tělesné výchovy a sportu prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Ortotik - protetik Ortotik - protetik kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Physiotherapy Physiotherapy prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Volbu specializace student provede při zápisu předmětů do letního semestru 1. ročníku
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Volbu specializace student provede při zápisu předmětů do letního semestru 1. ročníku
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Pevná kombinace ve sdruženém studiu
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Pevná kombinace ve sdruženém studiu
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Pevná kombinace ve sdruženém studiu
  Trenér Trenér prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Trenér Trenér kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Aplikovaná fyzioterapie Aplikovaná fyzioterapie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Aplikované sportovní vědy Aplikované sportovní vědy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Applied Physiotherapy Applied Physiotherapy prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Applied Sport Science Applied Sport Science prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Management tělesné výchovy a sportu Management tělesné výchovy a sportu prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen studijní program je uskutečňován bez specializace
  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Volbu specializace student provede při zápisu do studia
  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Volbu specializace student provede při zápisu do studia
  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Program umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu
  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Program umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu