Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  Kontaktní údaje

  Ulice: J. Martího 31
  Město: Praha 6
  PSČ: 162 52
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.ftvs.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Zeithammerová Markéta
  Telefon: +420220172075
  E-mail: prijimacky@ftvs.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2017
  Termín přijímací zkoušky:

  Talentové zkoušky z tělesné výchovy:
  Řádný termín:  22. a 23. 4. 2017

  Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu
  pouze pro bakalářský studijní obor Vojenská tělovýchova:
  Řádný termín:  24. 4. 2017

  Písemné zkoušky:
  Řádný termín:  5. - 9. 6. 2017

  Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)) se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy partnerských fakult:

  http://www.ff.cuni.cz/
  http://www.natur.cuni.cz/
  http://www.mff.cuni.cz/

  Náhradní termín přijímací zkoušky:

  Talentové zkoušky z tělesné výchovy:
  Náhradní termín:  13. a 14. 5. 2017

  Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu
  pouze pro bakalářský studijní obor Vojenská tělovýchova:
  Náhradní termín:  15. 5. 2017

  Písemné zkoušky:
  Náhradní termín:  23. - 26. 6. 2017

  Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)) se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy partnerských fakult:

  http://www.ff.cuni.cz/
  http://www.natur.cuni.cz/
  http://www.mff.cuni.cz/

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590 Kč
  Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 20.1.2017
  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů.
  Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech a studijních oborech rozhoduje děkanka na jednání hlavní přijímací komise před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu.
  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu písemných přijímacích zkoušek na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.

  Ověřování podmínek doložitelných doklady:
  Uchazeči o studium v bakalářských studijních programech a oborech, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkankou, budou přijati až po předložení dokladu o ukončení vzdělání požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, doklad o nostrifikaci středního vzdělání aj.).

  Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení po písemné části přijímací zkoušky, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí (tzn. nejlépe do konce června 2017, nejpozději však do 30. 9. 2017), na studijní oddělení fakulty osobně nebo doporučeně poštou.
  Vysoká škola v řízeních podle ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.
  V případě absolvování maturitní zkoušky v září doručí uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 21. 10. 2017). Úspěšný uchazeč, který nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání, nemůže být přijat.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkanka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
  V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do dvou pracovních dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně. Dvoudenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkanka tuto lhůtu prominout.
  V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do dvou pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.  Dvoudenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkanka tuto lhůtu prominout.
  V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.
  Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce dle přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy – Řádu přijímacího řízení. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu.
  Další náhradní termín se nepřipouští.

  Náležitosti přihlášky:

  Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá pouze elektronickou přihlášku. Elektronický formulář najdete na https://is.cuni.cz/studium v modulu Přijímací řízení.

  Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými přílohami a uhradit poplatek do 23:59:59 dne 28. 2. 2017. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  Stanovené přílohy:
  1. Potvrzení sportovního či tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen studia na UK FTVS“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o sportovního či tělovýchovného lékaře. Lékařská prohlídka musí být platná po celou dobu přijímacího řízení, tzn. od zaslání přihlášky až do 26. 6. 2017 včetně.

  2. Uchazeči se speciálními potřebami mohou požádat o modifikaci písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  3. Uchazeči se speciálními potřebami o studium bakalářského studijního oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami mohou požádat o modifikaci talentových přijímacích zkoušek a písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  Další informace k přihlášce:
  1. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály.

  2. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden obor, je třeba vyplnit a elektronicky „odeslat“ odpovídající počet přihlášek. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře.

  3. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li doloženo, že přihláška byla řádně uhrazena, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, přijímací řízení bude zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

   

  Kontaktní osoba: Zeithammerová Markéta
  Telefon: +420220172075
  Fax na studijní odbor: +420242454720
  E-mail: zeithammerova@ftvs.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2017
  Termín přijímací zkoušky:

  Písemné zkoušky:
  Řádný termín:  5. - 9. 6. 2017

  Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (navazující magisterské obory Učitelství pro střední školy – tělesná výchova (dvouoborové)) se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy partnerských fakult:

  http://www.ff.cuni.cz/
  http://www.natur.cuni.cz/
  http://www.mff.cuni.cz/

  Náhradní termín přijímací zkoušky:

  Písemné zkoušky:
  Náhradní termín:  23. - 26. 6. 2017

  Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (navazující magisterské obory Učitelství pro střední školy – tělesná výchova (dvouoborové)) se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy partnerských fakult:

  http://www.ff.cuni.cz/
  http://www.natur.cuni.cz/
  http://www.mff.cuni.cz/

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590 Kč
  Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 20.1.2017
  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů.
  Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech a studijních oborech rozhoduje děkanka na jednání hlavní přijímací komise před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu.
  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu písemných přijímacích zkoušek na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.

  Ověřování podmínek doložitelných doklady:
  Uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech a oborech, kteří úspěšně složí  přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkankou, budou přijati až po předložení dokladu o ukončení studia požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysokoškolský diplom včetně dodatku k diplomu, osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR).

  Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení studia ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení po písemné části přijímací zkoušky, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí (tzn. nejlépe do konce června 2017, nejpozději však do 30. 9. 2017), na studijní oddělení fakulty osobně nebo doporučeně poštou.
  Vysoká škola v řízeních podle ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.
  V případě absolvování maturitní zkoušky v září doručí uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 21. 10. 2017). Úspěšný uchazeč, který nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení studia, nemůže být přijat.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkanka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
  V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do dvou pracovních dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně. Dvoudenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkanka tuto lhůtu prominout.
  V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do dvou pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.  Dvoudenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkanka tuto lhůtu prominout.
  V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.
  Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce dle přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy – Řádu přijímacího řízení. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu.
  Další náhradní termín se nepřipouští.

  Náležitosti přihlášky:

  Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá pouze elektronickou přihlášku. Elektronický formulář najdete na https://is.cuni.cz/studium v modulu Přijímací řízení.

  Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými přílohami a uhradit poplatek do 23:59:59 dne 28. 2. 2017. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  Stanovené přílohy:
  1. Potvrzení sportovního či tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen studia na UK FTVS“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o sportovního či tělovýchovného lékaře. Lékařská prohlídka musí být platná po celou dobu přijímacího řízení, tzn. od zaslání přihlášky až do 26. 6. 2017 včetně.

  2. Uchazeči se speciálními potřebami mohou požádat o modifikaci písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  3. Uchazeči se speciálními potřebami o studium bakalářského studijního oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami mohou požádat o modifikaci talentových přijímacích zkoušek a písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  Další informace k přihlášce:
  1. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály.

  2. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden obor, je třeba vyplnit a elektronicky „odeslat“ odpovídající počet přihlášek. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře.

  3. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li doloženo, že přihláška byla řádně uhrazena, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, přijímací řízení bude zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

   

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: PhDr. Marta Hrušková
  Telefon: +420220172004
  E-mail: hruskova@ftvs.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 30.4.2017
  Termín přijímací zkoušky: 7.,8.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 22.6.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 540
  Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze převodem z účtu nebo složenkou. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Pro DS  den otevřených dveří není stanoven
  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkanka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.

  V případě onemocnění v den zkoušky musí uchazeč doručit do dvou dnů lékařské potvrzení
  a žádost o náhradní termín na vědecké oddělení fakulty. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně. Dvoudenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště.

  Další náhradní termín se nepřipouští.

  Náležitosti přihlášky:

  Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá přihlášku pouze na elektronickém formuláři, která je platná až po doručení jejího podepsaného výtisku. Elektronický formulář najdete na http://is.cuni.cz/studium.

  ·         Administrativní poplatek  za úkony spojené s přijímacím řízením: 540,– Kč. Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je podle Opatření děkanky č. 3/2014 čl. 2 odst. 3 nevratný.

  ·         Banka: Komerční banka Praha 6

  ·         Číslo účtu: 43-9685580247/0100

  ·         Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky. Pokud neuvedete variabilní symbol, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce!

  ·         Platba je možná pouze převodem z účtu nebo složenkou.

   

  Elektronickou přihlášku si uchazeč v systému po potvrzení a odeslání vytiskne, vlastnoručně podepíše a:

  ·         zašle doporučeně do 30. 4. 2017 na UK FTVS, J. Martího 31, 162 52 Praha 6
  (datum na poštovním razítku musí být nejpozději z 30. 4. 2017),

  ·         předá osobně do 30. 4. 2017 do podatelny UK FTVS, J. Martího 31, 162 52 Praha 6.

   

  1.      K přihlášce uchazeč přiloží doklad o zaplacení poplatku 540,– Kč – výpis z účtu/ústřižek složenky

  2.      Přihláška musí být vlastnoručně podepsána uchazečem.

  3.      Spolu s přihláškou uchazeč odevzdá přílohy požadované v podmínkách přijímacího řízení.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: 20.1.2017

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: x
  Konstantní symbol pro platbu převodem: x
  Banka: Komerční banka
  Účet: 43-9685580247/0100
  IBAN: CZ23 0100 0000 4396 8558 0247
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Ortotik-protetik kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Management tělesné výchovy a sportu prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk a literatura prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační. Konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační. Konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport MA - Etika sportu a integrita prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Management tělesné výchovy a sportu prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstva — Učitelství pro střední školy - tělesná výchova prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství geografie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství matematiky prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Dvouoborové studium ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK
  Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Kinantropologie Kmenový obor: Kinantropologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Kinantropologie Kmenový obor: Kinantropologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Kinantropologie Kmenový obor: Kinantropologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Kinantropologie Kmenový obor: Kinantropologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen