Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Fakulta tělesné výchovy a sportu

  Kontaktní údaje

  Ulice: J. Martího 31
  Město: Praha 6
  PSČ: 162 52
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.ftvs.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Škábová Helena
  Telefon: +420220172075
  E-mail: prijimacky@ftvs.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 26.1.2024
  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky se skládají z více částí nebo jsou v jednotlivých studijních programech  jednokolové, dvoukolové a tříkolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních programů.

  Písemné zkoušky probíhají absolvováním Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností  www.scio.cz v období od prosince 2023 do 15.5.2024 nebo písemnou či ústní zklouškou. Uchazeč uděluje společnosti www.scio.cz s.r.o. souhlas s poskytnutím výsledků zkoušek fakultě do určeného termínu.

  Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan na jednání hlavní přijímací komise před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu.
  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu písemných přijímacích zkoušek na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.

  Ověřování podmínek doložitelných doklady:
  Uchazeči o studium v bakalářských studijních programech, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkanem, budou přijati až po předložení dokladu o ukončení vzdělání požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, doklad o nostrifikaci středního vzdělání aj.).

  Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkanem, doručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí. (tzn. nejlépe do konce června 2024, nejpozději však do 30. 9. 2024), na studijní oddělení fakulty osobně nebo doporučeně poštou. 


  Vysoká škola v řízeních podle ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.

  V případě absolvování maturitní zkoušky v září doručí uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 30. 9. 2024) a zároveň informují studijní oddělení o této skutečnosti. Úspěšný uchazeč, který nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání, nemůže být přijat.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
  V případě onemocnění v den přijímacích zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit do tří dnů po řádném termínu přijímacích zkoušek. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout.

  Žádost se zasílá pouze prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy. 

  V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Poté je možné podat Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením. Uchazeč musí doručit žádost přes studijní informační systém do tří dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.
  V náhradním termínu absolvuje uchazeč talentové přijímací zkoušky v plném rozsahu. Uchazeči se nezapočítávají žádné výsledky z řádného termínu přijímací zkoušky.

  Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na  přijímací zkoušce na jinou VŠ. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. Pokud se uchazeč hlásí na více studijních programů, kde se talentové zkoušky liší, musí si podat žádost o náhradní termín na jeden ze studiijních programů. V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty části talentové zkoušky, které se liší. Ostatní výsledky z absolvovaných talentových zkoušek se mu započítávají.
  Další náhradní termín se nepřipouští.

   

  Náležitosti přihlášky:

  Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá pouze elektronickou přihlášku. Elektronický formulář najdete na https://is.cuni.cz/studium v modulu Přijímací řízení.

  Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými přílohami a uhradit poplatek do 23:59:59 dne 29. 2. 2024. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  Stanovené přílohy:

  pro studijní programy s talentovou zkouškou 

  1. Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o potvrzení od tělovýchovného lékaře. Lékařská prohlídka musí být platná po celou dobu přijímacího řízení, tj. do 30.6.2024.  Uchazeč předkládá toto potvrzení současně s přihláškou. - POVINNÁ PŘÍLOHA                                                                                                        Platnost sportovní prohlídky je jeden rok od data vydání.

  2. Uchazeči se speciálními potřebami mohou požádat o modifikaci písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  3. Uchazeči se speciálními potřebami o studium bakalářského studijního programu Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami mohou požádat o modifikaci talentových přijímacích zkoušek a písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  Další informace k přihlášce:
  1. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály.

  2. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden studijní program, je třeba vyplnit a elektronicky „odeslat“ odpovídající počet přihlášek. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení od tělovýchovného lékaře.

  3. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li doloženo, že přihláška byla řádně uhrazena, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, přijímací řízení bude zastaveno. V případě, že uchazeč nedodá posudek, že je „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“, jedná se o nesplnění jedné z podmínek pro přijetí, která má za následek vydání Rozhodnutí o nepřijetí. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

   

  Kontaktní osoba: Škábová Helena
  Telefon: +420220172075
  E-mail: skabova@ftvs.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 26.1.2024
  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech  jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních programů.
  Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech  rozhoduje děkan na jednání hlavní přijímací komise před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu.
  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu písemných přijímacích zkoušek na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.

  Ověřování podmínek doložitelných doklady:
  Uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech, kteří úspěšně složí  přijímací zkoušky a splní bodový limit pro přijetí stanovený děkanem, budou přijati až po předložení:

  1. Dokladu o ukončení studia požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysokoškolský diplom včetně dodatku k diplomu, osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR). 

   

  Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkanem, doručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení studia ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení po písemné části přijímací zkoušky, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí (tzn. nejlépe do konce června 2024, nejpozději však do 30. 9. 2024), na studijní oddělení fakulty.
  Vysoká škola v řízeních podle ustanovení § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.
  V případě absolvování státní závěrečné zkoušky v září doručí uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 30. 9. 2024) a zároveň informují studijní oddělení o této skutečnosti. Úspěšný uchazeč, který nedoručí úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení studia, nemůže být přijat.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
  V případě onemocnění v den přijímacích zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na do tří dnů po řádném termínu přijímacích zkoušek. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout.

  Žádost se zasílá pouze prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy. 

  V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit  do 3 dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.
  V náhradním termínu absolvuje uchazeč talentové přijímací zkoušky v plném rozsahu.

  Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na  přijímací zkoušce na jinou VŠ. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu. 
  Další náhradní termín se nepřipouští.

  Náležitosti přihlášky:

  Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá pouze elektronickou přihlášku. Elektronický formulář najdete na https://is.cuni.cz/studium v modulu Přijímací řízení.

  Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými přílohami a uhradit poplatek do 23:59:59 dne 29. 2. 2024. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  Stanovené přílohy:

  pro studijní programy s talentovou zkouškou

  1. Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o potvrzení od tělovýchovného lékaře. Lékařská prohlídka musí být platná po celou dobu přijímacího řízení, tj. do 30.6.2024.  Uchazeč předkládá toto potvrzení současně s přihláškou. - POVINNÁ PŘÍLOHA                                                                                                      Platnost sportovní prohlídky je jeden rok od data vydání.

  2. Uchazeči se speciálními potřebami mohou požádat o modifikaci písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  3. Uchazeči se speciálními potřebami o studium navazujícího magisterského programu Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami mohou požádat o modifikaci talentových přijímacích zkoušek a písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

  Další informace k přihlášce:
  1. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály.

  2. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden studjiní program je třeba vyplnit a elektronicky „odeslat“ odpovídající počet přihlášek. 

  3. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li doloženo, že přihláška byla řádně uhrazena, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, přijímací řízení bude zastaveno. V případě, že uchazeč nedodá posudek, že je „schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů“, jedná se o nesplnění jedné z podmínek pro přijetí, která má za následek vydání rozhodnutí o nepřijetí. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

   

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Kateřina Wojasová
  Telefon: +420220172007
  E-mail: wojasova@ftvs.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze převodem z účtu nebo složenkou. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Pro DS den otevřených dveří není stanoven.
  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na vysoké škole.
  Přihláška se podává v elektronické podobě.
  Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Kritéria pro přijetí jsou stanovena u jednotlivých studijních programů.
  Fakulta zašle uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce s vyrozuměním o jejích pravidlech a průběhu nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.
  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
  V případě onemocnění v den zkoušky musí uchazeč doručit do tří pracovních dnů lékařské potvrzení a žádost o náhradní termín na vědecké oddělení fakulty. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně. Další náhradní termín se nepřipouští.

  Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené kopií vysokoškolského diplomu u absolventů UK nebo úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu absolventů jiných VŠ nebo osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání ve lhůtě do 30. 9. 2024. Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2024 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů) limitováno dnem 22. října 2024.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930,- Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce uchazeči, přijímací řízení. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: José Martího 296/31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín, nejpozději do termínu zápisu do studia. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 43-9685580247.

  Náležitosti přihlášky:

  Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá přihlášku pouze prostřednictvím elektronického formuláře. Elektronický formulář najdete na http://is.cuni.cz/studium.

  Je nutné odeslat přihlášku v elektronickém systému i se stanovenými přílohami a uhradit poplatek.

  Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 780,- Kč. Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  ·         Banka: Komerční banka Praha 6

  ·         Číslo účtu: 43-9685580247/0100

  ·         Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky. Pokud neuvedete variabilní symbol, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce!

  ·         Platba je možná bankovní kartou, převodem z účtu.

  Stanovené přílohy:

  ·         Doklad o vysokoškolském vzdělání

  ·         Odborná reference (doporučující dopis)

  ·         Anotace plánovaného doktorského projektu

  .         Zařazení disertační práce v kontextu výzkumných aktivit školitele, pracoviště a fakulty

  ·         Životopis

  .         Seznam publikační činnosti v odpovídající citační normě např. APA nebo ISO 690, pokud je vzhledem k přijímacímu řízení relevantní

  Obecné informace

  Informace o fakultě: Fakulta tělesné výchovy a sportu (dále jen UK FTVS) je vysokoškolským pracovištěm, které rozvíjí společenskovědní, biomedicínské, pedagogické a oborové disciplíny patřící do vědního oboru kinantropologie a biomechaniky. V oblasti vzdělávání se fakulta zaměřuje na profesní přípravu budoucích středoškolských a vysokoškolských učitelů, trenérů, instruktorů, fyzioterapeutů, řídících pracovníků, manažerů a dalších odborníků v oblasti pohybové a zdravotní výchovy, rekreačního, výkonnostního a profesionálního sportu pro specifická edukační prostředí na různých stupních státní a veřejné správy i v privátním sektoru. V badatelské činnosti se fakulta orientuje na výzkum biologických, psychologických a sociálních aspektů pohybové činnosti člověka, dále na výzkum podmínek, průběhu a efektů vyučovacího, tréninkového, zdravotně rekondičního a fyzioterapeutického procesu ve specifickém edukačním prostředí a u různých skupin populace. Jedním z výchovně-vzdělávacích cílů fakulty je zapojování studentů do řešení výzkumných úkolů kateder a laboratoří. Fakulta nabízí zdravotní péči a stravování všem studentům a dále omezenou kapacitu ubytování na koleji v areálu UK FTVS. Uchazeči musí prokázat pohybové a odborné předpoklady odpovídající požadavkům jednotlivých studijních programů a oborů UK FTVS.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: x
  Konstantní symbol pro platbu převodem: x
  Banka: Komerční banka
  Účet: 43-9685580247/0100
  IBAN: CZ23 0100 0000 4396 8558 0247
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky

  Počty

  Celkový počet studentů: 1831
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 2847
  Z toho do bakalářských studijních programů: 2175
  Z toho do magisterských studijních programů: 635

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Coach Coach prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Fitness Coach Fitness Coach prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Fyzioterapie Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Kondiční trenér Kondiční trenér prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Kondiční trenér Kondiční trenér kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Management tělesné výchovy a sportu Management tělesné výchovy a sportu prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ortotik - protetik Ortotik - protetik kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Physiotherapy Physiotherapy prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Trenér Trenér prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Trenér Trenér kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Aplikovaná fyzioterapie Aplikovaná fyzioterapie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Aplikované sportovní vědy Aplikované sportovní vědy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Applied Physiotherapy Applied Physiotherapy prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Applied Sport Science Applied Sport Science prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Management tělesné výchovy a sportu Management tělesné výchovy a sportu prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Master of Arts in Sports Ethics and Integrity Master of Arts in Sports Ethics and Integrity prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Sport Management Sport Management prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství tělesné výchovy pro střední školy Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Kinanthropology Kinanthropology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Kinanthropology Kinanthropology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Kinantropologie Kinantropologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Kinantropologie Kinantropologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail