Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Pedagogická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Magdalény Rettigové 4
  Město: Praha 1
  PSČ: 116 39
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.pedf.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jaroslav Kukla
  Telefon: +420221900261
  E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 760
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 810

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří:

  5.12.2019  8.00–14.00 hod. v budovách Magdalény Rettigové 4, Praha 1, Myslíkova 7, Praha 1

  5.12.2019 od 14.00 hod. pro uchazeče se speciálními potřebami, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 1. patro, doktorandská zasedací místnost

  22.01.2020 11.00–17.00 hod. v budovách Magdalény Rettigové 4, Praha 1, Myslíkova 7, Praha 1

  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), Statut Univerzity Karlovy (dále jen „Statut“), Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 (dále jen ,,PPŘ") a  opatření rektora nebo děkana. Na přijímací řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), pokud není stanoveno v zákoně o vysokých školách jinak.

  Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsou v pregraduálním stupni akreditovány studijní programy – bakalářské, navazující magisterské a magisterské.

  Bakalářské studium je tříleté, je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, absolvent získá titul „bakalář“. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Podá-li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy nebo jiných vysokých škol, nemůže Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy zaručit, že se některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat. Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání komise pro přijímací řízení zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium, modul Přijímací řízení.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Přijímací zkouška může mít jednu nebo více částí a může se konat v jednom nebo ve více kolech. Přijímací zkouška nebo její část může mít formu písemnou, ústní, talentovou, praktickou nebo kombinovanou. Všechny části přijímací zkoušky se mohou konat v jednom nebo ve více dnech. Zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů. Zadání testů je v jazyce českém, pokud není znalost cizího jazyka předmětem zkoušky.

  Talentová zkouška ověřuje talentové předpoklady pro studium oboru.

  Písemná zkouška se skládá z příslušných předmětů stanovených pro studijní obor. Kromě oborového testu je v některých bakalářských oborech zařazen písemný Test obecných studijních předpokladů.

  Ústní zkouška přezkoumává předpoklady uchazeče ke studiu, jeho motivaci a splnění dalších podmínek k přijetí na studijní obor.

  Stav přihlášky a výsledky dílčích částí přijímací zkoušky může uchazeč sledovat průběžně na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium, modul Přijímací řízení.

  Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních potřeb o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána nejpozději do 29. 2. 2020. Důvody uvedené v žádosti musí být řádně doloženy (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení zpráva z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost posuzuje děkan na základě vyjádření oborového pracoviště, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v oboru, do kterého se uchazeč hlásí. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

  Uchazeč, který si podal v prezenčním nebo kombinovaném bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice více přihlášek na ty obory studia, resp. jejich kombinace, které mají předepsanou stejnou část písemné nebo talentové zkoušky, vykoná tuto část pouze jednou (např. na AJ–HV a AJ–ČJ bude uchazeč konat písemnou část zkoušky z AJ pouze jednou a výsledek se mu započítá k přihláškám na obě kombinace). Totéž platí i pro uchazeče, který si podal přihlášky na obory v prezenční i kombinované formě studia (např. na jednooborovou M (matematika) v prezenční formě studia a CH–M v kombinované formě studia bude uchazeč konat písemnou část zkoušky z M pouze jednou a výsledek se mu započítá k přihláškám na obě formy studia).

  Uchazeč, který si podal v prezenčním i kombinovaném  studijním programu více přihlášek na ty obory studia, resp. jejich kombinace, které mají předepsaný Test obecných studijních předpokladů v rozsahu 40 bodů, vykoná tuto část pouze jednou a výsledek se započte všem oborům v obou formách studia, ve kterých je uplatňován stejný test. Uchazeč bude pozván pouze na jeden termín zkoušky.

  Uchazeč, který si podal přihlášku na bakalářský studijní obor Učitelství pro mateřské školy v prezenční i kombinované formě studia, vykoná talentové přijímací zkoušky i ústní zkoušky pouze jednou a výsledek se mu započítá k oběma formám.

  Požadavky pro přijímací zkoušky a podrobné bodové hodnocení jsou uvedeny v detailu jednotlivých studijních oborů, které jsou v rámci PPŘ pro akademický rok 2020/21 otevírány.

  V případě, že fakulta splnění podmínek přijetí ověřuje přijímací zkouškou, může stanovit, že od přijímací zkoušky nebo její části se upustí v případě uchazečů, kteří prokáží splnění podmínek pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky, které jsou součástí zveřejněných podmínek přijímacího řízení pro příslušný akademický rok. O žádosti uchazeče o upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan v rámci přijímacího řízení. Podmínky upuštění od přijímací zkoušky jsou uvedeny v detailu příslušného studijního oboru na internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory.  Žádá-li uchazeč o upuštění od přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána písemně nejpozději do 29. 2. 2020 včetně příloh, pokud není u konkrétního oboru jinak specifikováno. Přílohou musí být náležitosti, které jsou stanoveny speciálně pro obory, které upuštění od přijímací zkoušky nebo její části umožňují. Pokud děkan žádosti vyhoví, obdrží uchazeč rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části a započte se mu maximální počet bodů uvedený v kritériích hodnocení daného oboru. Pokud nebude žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části vyhověno, platí pro uchazeče termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce.

   

  Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

  a) dodání úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou,

  b) složení přijímací zkoušky, získání min. 1 bodu z každé části a dosažení počtu bodů stanovených děkanem k přijetí,

  c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.

  DOKLAD O UKONČENÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

  Uchazeči, kteří podávají přihlášku do bakalářského studijního programu, dodají (osobně či poštou) úředně ověřenou kopii tohoto dokladu na studijní oddělení fakulty neprodleně po složení příslušné závěrečné zkoušky, nejpozději však do 30. 9. 2020 (bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč ke studiu přijat). Uchazeči, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, doloží ukončení středního vzdělání nejpozději do 22. 10. 2020. Má-li uchazeč na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy podáno více přihlášek, dokládá úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou ke každé podané přihlášce.

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči.

  DOKLADY K PŘIZNÁNÍ DOPLŇUJÍCÍ BONIFIKACE

  Je-li součástí hodnocení přijímací zkoušky v příslušném studijním oboru bonifikace uchazečových aktivit, musí uchazeč příslušný doklad včetně příloh předložit v termínu stanoveném pro podání přihlášky, tj. nejpozději do 29. 2. 2020. Veškeré skutečnosti musí být řádně doloženy – potvrzením příslušné instituce, zaměstnavatele, apod. Čestné prohlášení uchazeče o předkládaných aktivitách jako doklad nelze uznat. Jedná-li se o pedagogickou praxi, doporučuje se praxi doložit na k tomu určeném formuláři „Potvrzení o pedagogické praxi". Formulář je dostupný v aplikaci elektronické přihlášky na internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php nebo na www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči. Podává-li uchazeč více přihlášek ke studiu, je třeba tyto doklady přiložit ke každé přihlášce, jedná-li se o jiný doklad. Doklady doručené po 29. 2. 2020 nebudou bonifikovány, pokud není u konkrétního oboru jinak specifikováno.

  NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

  DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

  Další informace týkající se organizace přijímacího řízení mohou být průběžně zveřejňovány na internetové stránce PedF UK www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči.

  INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA V ANGLICKÉM JAZYCE

  Studium v anglickém jazyce je určeno zejména pro zahraniční studenty-samoplátce. Za výuku za akademický rok platí student poplatek 60 000 Kč (https://www.cuni.cz/UK-917.html). Přijímací zkouška, která má stejný rozsah jako přijímací zkouška konaná v českém jazyce, se skládá v anglickém jazyce. Podmínky přijímacího řízení, požadavky k přijímacím zkouškám i kritéria pro přijímání uchazečů jsou závazné i pro tyto uchazeče.

  POTVRZENÍ LÉKAŘE

  Pro některé studijní obory je vyžadováno specializované lékařské potvrzení. Specifikace potvrzení je uvedena v detailu příslušného studijního oboru. Lékařské potvrzení nesmí být starší než 1 rok k datu podání elektronické přihlášky. Doporučený formulář potvrzení lékaře (lékaře-specialisty) naleznete na www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči.

  Náležitosti přihlášky:

  Přihláška se podává v elektronické formě.

  Přihláška v elektronické formě je přístupná na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php. Ke správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. Upozornění: po vyplnění elektronické přihlášky je třeba přihlášku finalizovat (tzn. elektronicky ji v daném systému odeslat stisknutím tlačítka „ODESLAT“), jinak je neplatná. Elektronicky podaná přihláška se netiskne. Přihlášku je nutné podat do 29. 2. 2020. Přihlášku je možné sledovat na adrese https://is.cuni.cz/studium/, modul Přijímací řízení (uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, průběžné a celkové výsledky přijímacího řízení atd.)

  Ke studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. Pro každý studijní obor podá uchazeč samostatnou přihlášku. Pokud je studijní obor otevírán jako dvouoborová kombinace, podává uchazeč samostatnou přihlášku na každou zvolenou dvouoborovou kombinaci. Přihlášku nelze převést na jiný studijní obor.

  Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku zvlášť. Splatnost poplatku je stanovena na poslední den k podání přihlášky.

  Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jaroslav Kukla
  Telefon: +420221900261
  E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 760
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 810

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří:

  5.12.2019  8.00–14.00 hod. v budovách Magdalény Rettigové 4, Praha 1, Myslíkova 7, Praha 1

  5.12.2019 od 14.00 hod. pro uchazeče se speciálními potřebami, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 1. patro, doktorandská zasedací místnost

  22.01.2020 14.00–17.00 hod. v budovách Magdalény Rettigové 4, Praha 1, Myslíkova 7, Praha 1

  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), Statut Univerzity Karlovy (dále jen „Statut“), Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 (dále jen ,,PPŘ") a  opatření rektora nebo děkana. Na přijímací řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), pokud není stanoveno v zákoně o vysokých školách jinak.

  Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsou v pregraduálním stupni akreditovány studijní programy – bakalářské, navazující magisterské a magisterské.

  Magisterské nenavazující studium je pětileté, je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, absolvent získá titul „magistr". Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském nenavazujícím studijním programu je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Podá-li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy nebo jiných vysokých škol, nemůže Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy zaručit, že se některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat. Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání komise pro přijímací řízení zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium, modul Přijímací řízení.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Přijímací zkouška je dvoukolová. Zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů. Zadání testů je v jazyce českém, pokud není znalost cizího jazyka předmětem zkoušky. Písemná zkouška je tvořena Testem obecných studijních předpokladů.

  Uchazeč, který si podal v prezenčním i kombinovaném  studijním programu více přihlášek na ty obory studia, resp. jejich kombinace, které mají předepsaný Test obecných studijních předpokladů v rozsahu 40 bodů, vykoná tuto část pouze jednou a výsledek se započte všem oborům v obou formách studia, ve kterých je uplatňován stejný test. Uchazeč bude pozván pouze na jeden termín zkoušky.

  Ústní zkouška přezkoumává předpoklady uchazeče ke studiu, jeho motivaci a splnění dalších podmínek k přijetí na studijní obor. Je vykonávána pro prezenční i kombinovanou formu magisterského studia zvlášť.

  Stav přihlášky a výsledky dílčích částí přijímací zkoušky může uchazeč sledovat průběžně na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium, modul Přijímací řízení.

  Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních potřeb o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána nejpozději do 29. 2. 2020. Důvody uvedené v žádosti musí být řádně doloženy (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení zpráva z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost posuzuje děkan na základě vyjádření oborového pracoviště, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v oboru, do kterého se uchazeč hlásí. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

  Požadavky pro přijímací zkoušky a podrobné bodové hodnocení jsou uvedeny v detailu jednotlivých studijních oborů, které jsou v rámci PPŘ pro akademický rok 2020/21 otevírány.

   

  Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

  a) dodání úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou,

  b) složení přijímací zkoušky, získání min. 1 bodu z každé části a dosažení počtu bodů stanovených děkanem k přijetí,

  c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.

  DOKLAD O UKONČENÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

  Uchazeči, kteří podávají přihlášku do bakalářského studijního programu, dodají (osobně či poštou) úředně ověřenou kopii tohoto dokladu na studijní oddělení fakulty neprodleně po složení příslušné závěrečné zkoušky, nejpozději však do 30. 9. 2020 (bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč ke studiu přijat). Uchazeči, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, doloží ukončení středního vzdělání nejpozději do 22. 10. 2020. Má-li uchazeč na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy podáno více přihlášek, dokládá úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou ke každé podané přihlášce.

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči.

  DOKLADY K PŘIZNÁNÍ DOPLŇUJÍCÍ BONIFIKACE

  Je-li součástí hodnocení přijímací zkoušky v příslušném studijním oboru bonifikace uchazečových aktivit, musí uchazeč příslušný doklad včetně příloh předložit v termínu stanoveném pro podání přihlášky, tj. nejpozději do 29. 2. 2020. Veškeré skutečnosti musí být řádně doloženy – potvrzením příslušné instituce, zaměstnavatele, apod. Čestné prohlášení uchazeče o předkládaných aktivitách jako doklad nelze uznat. Jedná-li se o pedagogickou praxi, doporučuje se praxi doložit na k tomu určeném formuláři „Potvrzení o pedagogické praxi". Formulář je dostupný v aplikaci elektronické přihlášky na internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php nebo na www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči. Podává-li uchazeč více přihlášek ke studiu, je třeba tyto doklady přiložit ke každé přihlášce, jedná-li se o jiný doklad. Doklady doručené po 29. 2. 2020 nebudou bonifikovány, pokud není u konkrétního oboru jinak specifikováno.

  NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

  DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

  Další informace týkající se organizace přijímacího řízení mohou být průběžně zveřejňovány na internetové stránce PedF UK www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči.

  INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA V ANGLICKÉM JAZYCE

  Studium v anglickém jazyce je určeno zejména pro zahraniční studenty-samoplátce. Za výuku za akademický rok platí student poplatek 60 000 Kč (https://www.cuni.cz/UK-917.html). Přijímací zkouška, která má stejný rozsah jako přijímací zkouška konaná v českém jazyce, se skládá v anglickém jazyce. Podmínky přijímacího řízení, požadavky k přijímacím zkouškám i kritéria pro přijímání uchazečů jsou závazné i pro tyto uchazeče.

  POTVRZENÍ LÉKAŘE

  Pro některé studijní obory je vyžadováno specializované lékařské potvrzení. Specifikace potvrzení je uvedena v detailu příslušného studijního oboru. Lékařské potvrzení nesmí být starší než 1 rok k datu podání elektronické přihlášky. Doporučený formulář potvrzení lékaře (lékaře-specialisty) naleznete na www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči.

  Náležitosti přihlášky:

  Přihláška se podává v elektronické formě.

  Přihláška v elektronické formě je přístupná na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php. Ke správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. Upozornění: po vyplnění elektronické přihlášky je třeba přihlášku finalizovat (tzn. elektronicky ji v daném systému odeslat stisknutím tlačítka „ODESLAT“), jinak je neplatná. Elektronicky podaná přihláška se netiskne. Přihlášku je nutné podat do 29. 2. 2020. Přihlášku je možné sledovat na adrese https://is.cuni.cz/studium/, modul Přijímací řízení (uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, průběžné a celkové výsledky přijímacího řízení atd.)

  Ke studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. Pro každý studijní obor podá uchazeč samostatnou přihlášku. Pokud je studijní obor otevírán jako dvouoborová kombinace, podává uchazeč samostatnou přihlášku na každou zvolenou dvouoborovou kombinaci. Přihlášku nelze převést na jiný studijní obor.

  Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku zvlášť. Splatnost poplatku je stanovena na poslední den k podání přihlášky.

  Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

  Kontaktní osoba: Jaroslav Kukla
  Telefon: +420221900261
  E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 760
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 810

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří:

  5.12.2019  8.00–14.00 hod. v budovách Magdalény Rettigové 4, Praha 1, Myslíkova 7, Praha 1

  5.12.2019 od 14.00 hod. pro uchazeče se speciálními potřebami, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 1. patro, doktorandská zasedací místnost

  22.01.2020 11.00–17.00 hod. v budovách Magdalény Rettigové 4, Praha 1, Myslíkova 7, Praha 1

  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), Statut Univerzity Karlovy (dále jen „Statut“), Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 (dále jen ,,PPŘ") a  opatření rektora nebo děkana. Na přijímací řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), pokud není stanoveno v zákoně o vysokých školách jinak.

  Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsou v pregraduálním stupni akreditovány studijní programy – bakalářské, navazující magisterské a magisterské.

  Navazující magisterské studium je dvouleté, je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, absolvent získá titul „magistr“. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je ukončení studia v bakalářském studijním programu.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Podá-li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy nebo jiných vysokých škol, nemůže Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy zaručit, že se některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat. Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání komise pro přijímací řízení zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium, modul Přijímací řízení.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Přijímací zkouška může mít jednu nebo více částí a může se konat v jednom nebo ve více kolech. Přijímací zkouška nebo její část může mít formu písemnou, ústní, talentovou, praktickou nebo kombinovanou. Všechny části přijímací zkoušky se mohou konat v jednom nebo ve více dnech. Zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů. Zadání testů je v jazyce českém, pokud není znalost cizího jazyka předmětem zkoušky.

  Talentová zkouška ověřuje talentové předpoklady pro studium oboru.

  Písemná zkouška se skládá z příslušných předmětů stanovených pro studijní obor.

  Ústní zkouška přezkoumává předpoklady uchazeče ke studiu, jeho motivaci a splnění dalších podmínek k přijetí na studijní obor.

  Stav přihlášky a výsledky dílčích částí přijímací zkoušky může uchazeč sledovat průběžně na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium, modul Přijímací řízení.

  Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních potřeb o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána nejpozději do 29. 2. 2020. Důvody uvedené v žádosti musí být řádně doloženy (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení zpráva z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost posuzuje děkan na základě vyjádření oborového pracoviště, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v oboru, do kterého se uchazeč hlásí. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

  Uchazeč, který si podal v prezenčním nebo kombinovaném navazujícím studijním programu Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ více přihlášek na ty obory studia, resp. jejich kombinace, které mají předepsanou stejnou část písemné, ústní nebo talentové zkoušky, vykoná tuto část pouze jednou (např. na AJ–HV a AJ–ČJ v prezenční formě studia bude uchazeč konat písemnou část zkoušky z AJ pouze jednou a výsledek se mu započítá k přihláškám na obě kombinace). Totéž platí i pro uchazeče, který si podal přihlášky na obory v prezenční i kombinované formě studia (např. na BI (biologie) v prezenční formě studia a BI v kombinované formě studia bude uchazeč konat písemnou část zkoušky z BI pouze jednou a výsledek se mu započítá k přihláškám na obě formy studia). Stejný postup je uplatněn ve studijním programu Speciální pedagogika, uchazeč vykoná jen jeden test pro obě formy studia. Výjimku tvoří ústní zkoušky oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy (jednooborové studium) a oboru Pedagogika v rámci dvouoborových kombinací (např. PG–ZSV), které nelze vzájemně uznat z důvodu odlišných kritérií hodnocení přijímací zkoušky.

  Uchazeč, který si podal v prezenčním i kombinovaném navazujícím magisterském studijním programu více přihlášek na ty obory studia, resp. jejich kombinace, které mají předepsaný test z pedagogicko-psychologické přípravy, vykoná tuto část pouze jednou a výsledek se započte všem oborům v obou formách studia. Uchazeč bude pozván pouze na jeden konkrétní termín zkoušky.

  Požadavky pro přijímací zkoušky a podrobné bodové hodnocení jsou uvedeny v detailu jednotlivých studijních oborů, které jsou v rámci PPŘ pro akademický rok 2020/21 otevírány.

   

  Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

  a) dodání úředně ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského studijního programu,

  b) složení přijímací zkoušky, získání min. 1 bodu z každé části a dosažení počtu bodů stanovených děkanem k přijetí,

  c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.

  DOKLAD O UKONČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

  Uchazeči, kteří podávají přihlášku do navazujícího magisterského programu, dodají (osobně či poštou) úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu nebo relevantní doklad o absolvování bakalářského studijního programu na studijní oddělení fakulty neprodleně po složení státní závěrečné zkoušky, nejpozději však do 30. 9. 2020 (bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč ke studiu přijat). Pro Uchazeče, kteří absolvovali studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2020, je termín odevzdání prodloužen do 22. 10. 2020.  Má-li uchazeč na Pedagogickou fakultu podáno více přihlášek, dokládá úředně ověřenou kopii dokladu nebo relevantní doklad o absolvování bakalářského studijního programu ke každé podané přihlášce.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči.

  DOKLADY K PŘIZNÁNÍ DOPLŇUJÍCÍ BONIFIKACE

  Je-li součástí hodnocení přijímací zkoušky v příslušném studijním oboru bonifikace uchazečových aktivit, musí uchazeč příslušný doklad včetně příloh předložit v termínu stanoveném pro podání přihlášky, tj. nejpozději do 29. 2. 2020. Veškeré skutečnosti musí být řádně doloženy – potvrzením příslušné instituce, zaměstnavatele, apod. Čestné prohlášení uchazeče o předkládaných aktivitách jako doklad nelze uznat. Jedná-li se o pedagogickou praxi, doporučuje se praxi doložit na k tomu určeném formuláři „Potvrzení o pedagogické praxi". Formulář je dostupný v aplikaci elektronické přihlášky na internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php nebo na www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči. Podává-li uchazeč více přihlášek ke studiu, je třeba tyto doklady přiložit ke každé přihlášce, jedná-li se o jiný doklad. Doklady doručené po 29. 2. 2020 nebudou bonifikovány, pokud není u konkrétního oboru jinak specifikováno.

  NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

  DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

  Další informace týkající se organizace přijímacího řízení mohou být průběžně zveřejňovány na internetové stránce PedF UK www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči.

  INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA V ANGLICKÉM JAZYCE

  Studium v anglickém jazyce je určeno zejména pro zahraniční studenty-samoplátce. Za výuku za akademický rok platí student poplatek 60 000 Kč (https://www.cuni.cz/UK-917.html). Přijímací zkouška, která má stejný rozsah jako přijímací zkouška konaná v českém jazyce, se skládá v anglickém jazyce. Podmínky přijímacího řízení, požadavky k přijímacím zkouškám i kritéria pro přijímání uchazečů jsou závazné i pro tyto uchazeče.

  POTVRZENÍ LÉKAŘE

  Pro některé studijní obory je vyžadováno specializované lékařské potvrzení. Specifikace potvrzení je uvedena v detailu příslušného studijního oboru. Lékařské potvrzení nesmí být starší než 1 rok k datu podání elektronické přihlášky. Doporučený formulář potvrzení lékaře (lékaře-specialisty) naleznete na www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči.

  Náležitosti přihlášky:

  Přihláška se podává v elektronické formě.

  Přihláška v elektronické formě je přístupná na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php. Ke správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. Upozornění: po vyplnění elektronické přihlášky je třeba přihlášku finalizovat (tzn. elektronicky ji v daném systému odeslat stisknutím tlačítka „ODESLAT“), jinak je neplatná. Elektronicky podaná přihláška se netiskne. Přihlášku je nutné podat do 29. 2. 2020. Přihlášku je možné sledovat na adrese https://is.cuni.cz/studium/, modul Přijímací řízení (uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, průběžné a celkové výsledky přijímacího řízení atd.)

  Ke studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. Pro každý studijní obor podá uchazeč samostatnou přihlášku. Pokud je studijní obor otevírán jako dvouoborová kombinace, podává uchazeč samostatnou přihlášku na každou zvolenou dvouoborovou kombinaci. Přihlášku nelze převést na jiný studijní obor.

  Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku zvlášť. Splatnost poplatku je stanovena na poslední den k podání přihlášky.

  Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Dana Němcová
  Telefon: +420221900214
  E-mail: dana.nemcova@pedf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 660,-
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 710,-
  Poznámka: Poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu. Platba se provádí převodem na účet nebo vkladem v bance. Dokladem je potvrzení o bankovním převodu (nikoliv příkazu k úhradě) nebo kopie výpisu z bankovního účtu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení a nevrací se ani v případě, že se uchazeč přijímacího řízení nezúčastní.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří:

  20. 3. 2020 15.00  – 17.00 hodin v budově PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1.  Souborné informace v 15.00 hodin na příslušných školících pracovištích PedF UK • informace o průběhu a organizaci přijímacího řízení • informace o průběhu a organizaci studia • konzultace s akademickými pracovníky • konzultace se studenty

  #

  Informace o přijímacím řízení: CHARAKTERISTIKA STUDIA Doktorské studium je čtyřleté a je určeno zájemcům, kteří řádně ukončili magisterský studijní program. Doktorský studijní program předpokládá vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Umělecko-pedagogické obory jsou zaměřeny na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost. Studium se uskutečňuje ve dvou formách – jako studium prezenční a kombinované. Prezenční studium předpokládá zapojení studenta do činnosti pracoviště, které studijní program uskutečňuje. Tato činnost spočívá ve výzkumných či pedagogických aktivitách podle povahy pracoviště. Vzhledem k plnění studijních povinností a těmto aktivitám pobírá student v prezenční formě studia stipendium. Kombinované studium předpokládá kontakt studenta s pracovištěm na čistě vzdělávací bázi. PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), Statut Univerzity Karlovy (dále jen „Statut“), Řád přijímacího řízení, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 a  opatření rektora nebo děkana. Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), pokud není stanoveno v zákoně o vysokých školách jinak. Doktorské studium je čtyřleté, je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, absolvent získá titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D.). Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je ukončení studia v magisterském studijním programu. Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky nejpozději 30 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Podá-li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy nebo jiných vysokých škol, nemůže PedF UK zaručit, že se některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Přijímací zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů. Přijímací zkouška je ústní zkouškou, která přezkoumává předpoklady uchazeče k vědecké přípravě v rámci doktorského studia. Zkouška se koná formou rozpravy o projektu výzkumné práce, který uchazeč předkládá spolu s přihláškou k doktorskému studiu. Uchazeč při zkoušce prokazuje vlastní myšlenky a hloubku orientace ve výzkumné problematice.  Předpokládaný rozsah textu projektu výzkumné práce je 10 stran. Projekt má obsahovat zejména: - motivaci uchazeče ke zpracování zvoleného tématu, - stav zkoumání zvoleného problému, - dosavadní výsledky uchazeče ve zvoleném oboru a v práci na zvoleném tématu, - cíle práce, - hypotézy, - metody, - předpokládané výsledky - bibliografii. KONZULTACE Uchazeč může využít konzultací o výběru tématu, o struktuře projektu a o možnostech jeho zpracování s předsedy příslušných oborových rad. Kontakty jsou uvedeny v informacích o příslušných oborech na internetové adrese http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-345.html. PODMÍNKY PŘIJETÍ Lhůta pro podání přihlášek ke studiu je stanovena do 30. 4. 2020. Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení: a)  dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu, b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí, c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru. BODOVÉ HODNOCENÍ Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů. DOKLAD O UKONČENÍ magisterského studijního programu Uchazeč odevzdá úředně ověřenou kopii tohoto dokladu na oddělení pro vědeckou činnost spolu s přihláškou, nejpozději však do 30. 9. 2020 (bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč ke studiu přijat). Uchazeči, kteří konají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období a uchazeči o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2020 rozhodnuto, doloží ukončení vysokoškolského vzdělání nejpozději do 22. 10. 2020. Má-li uchazeč na Pedagogickou fakultu podáno více přihlášek, dokládá úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení Mgr. vzdělání ke každé podané přihlášce. NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který  o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Žádost se podává prostřednictvím oddělení pro vědeckou činnost.  Další náhradní termín se nepřipouští. DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Další informace týkající se organizace přijímacího řízení mohou být průběžně zveřejňovány na www.pedf.cuni,cz. v sekci Uchazeči, doktorské studium.
  Náležitosti přihlášky:

  Přihláška v elektronické formě je přístupná na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php. Ke správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. Upozornění: po vyplnění elektronické přihlášky je třeba přihlášku finalizovat (tzn. elektronicky ji v daném systému odeslat stisknutím tlačítka „ODESLAT“), jinak je neplatná. Elektronicky podaná přihláška se netiskne. Přihlášku je nutné podat do 30. 4. 2020. Přihlášku je možné sledovat na adrese https://is.cuni.cz/studium/, modul Přijímací řízení (uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, průběžné a celkové výsledky přijímacího řízení atd.)

  Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku zvlášť. Splatnost poplatku je stanovena na poslední den k podání přihlášky.

  Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 690 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty viz https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1687.html. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu Pedagogické fakulty: M. Rettigové 4, 116 39  Paha 1 (oddělení pro vědeckou činnost)  nejpozději do 30.9.2020. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 85236011/0100, variable symbol: 920, specific symbol: student number, IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011, SWIFT: KOMBCZPPXXX.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka:

  29.11.2019 15.00 -17.00 hod. pro uchazeče o doktorské studium, v budovách Magdalény Rettigové 4, Praha 1, Myslíkova 7, Praha 1

  5.12.2019  8.00–14.00 hod. v budovách Magdalény Rettigové 4, Praha 1, Myslíkova 7, Praha 1

  5.12.2019 od 14.00 hod. pro uchazeče se speciálními potřebami, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 1. patro, doktorandská zasedací místnost

  22.01.2020 14.00–17.00 hod. v budovách Magdalény Rettigové 4, Praha 1, Myslíkova 7, Praha 1

  20.3.2020 15.00-17.00 hod. pro uchazeče o doktorské studium, v budovách Magdalény Rettigové 4, Praha 1, Myslíkova 7, Praha 1

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379
  Banka: Komerční banka
  Účet: 85236011/0100
  IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 920

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Psychologie Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Chemie se zaměřením na vzdělávání — Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Chemie se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Chemie se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Chemie se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Informační technologie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Informační technologie se zaměřením na vzdělávání kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Informační technologie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Informační technologie se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Informační technologie se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Informační technologie se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Matematika se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Matematika se zaměřením na vzdělávání kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Matematika se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Matematika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Matematika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Matematika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Matematika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Matematika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Pedagogika — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Učitelství pro mateřské školy prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Učitelství pro mateřské školy kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specialization in Education Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Specialization in Education Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Specialization in Education Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Speciální pedagogika Speciální pedagogika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Speciální pedagogika Speciální pedagogika kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Speciální pedagogika/Logopedie Speciální pedagogika/Logopedie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Školský management Školský management kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Vychovatelství Vychovatelství kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Andragogika a management vzdělávání Andragogika a management vzdělávání prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Andragogika a management vzdělávání Andragogika a management vzdělávání kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Logopedie Logopedie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Pedagogika Pedagogika předškolního věku prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Pedagogika Pedagogika předškolního věku kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Psychologie Psychologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Secondary School Teacher Education Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Secondary School Teacher Education Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Secondary School Teacher Education Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika kombinovaná navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Secondary School Teacher Education Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — hudební výchova (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Secondary School Teacher Education Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Secondary School Teacher Education Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — sbormistrovství (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Speciální pedagogika Speciální pedagogika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Speciální pedagogika Speciální pedagogika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis — Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie (dvouoborové studium) kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — český jazyk (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — francouzský jazyk (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — hudební výchova (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — informační a komunikační technologie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — matematika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — německý jazyk (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — pedagogika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — ruský jazyk (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — základy společenských věd (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — dějepis (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — chemie (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — pedagogika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — tělesná výchova (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — výchova ke zdraví (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepis (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — francouzský jazyk (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — hudební výchova (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — německý jazyk (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — pedagogika (dvouoborové studium) kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — ruský jazyk (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — speciální pedagogika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — speciální pedagogika (dvouoborové studium) kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — základy společenských věd (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — francouzský jazyk (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — hudební výchova (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — německý jazyk (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk — pedagogika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk — základy společenských věd (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — sbormistrovství (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie — výchova ke zdraví (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — matematika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — pedagogika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — tělesná výchova (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika — pedagogika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika — tělesná výchova (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy německý jazyk — základy společenských věd (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (dvouoborové studium) kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výchova ke zdraví (dvouoborové studium) kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — výchova ke zdraví (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských věd (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro střední školy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro 1. stupeň základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní školy prezenční magisterské čeština 5 rok(y) Otevřen
  Učitelství pro 1. stupeň základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní školy kombinovaná magisterské čeština 5 rok(y) Otevřen
  Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik prezenční doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik kombinovaná doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Didactics of Art Education Didactics of Art Education prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Didactics of Art Education Didactics of Art Education kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Didactics of Chemistry Didactics of Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Didactics of Chemistry Didactics of Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika chemie Didaktika chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika chemie Didaktika chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika matematiky Didaktika matematiky prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika matematiky Didaktika matematiky kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika výtvarné výchovy Didaktika výtvarné výchovy prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika výtvarné výchovy Didaktika výtvarné výchovy kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Education Education prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Education Education kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Educational and School Psychology Educational and School Psychology prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Educational and School Psychology Educational and School Psychology kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie výchovy a vzdělávání Filozofie výchovy a vzdělávání prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie výchovy a vzdělávání Filozofie výchovy a vzdělávání kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historie ve veřejném prostoru Historie ve veřejném prostoru prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Historie ve veřejném prostoru Historie ve veřejném prostoru kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Hudební teorie a pedagogika Hudební teorie a pedagogika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Hudební teorie a pedagogika Hudební teorie a pedagogika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mathematics Education Mathematics Education prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mathematics Education Mathematics Education kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Musical Theory and Education Musical Theory and Education prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Musical Theory and Education Musical Theory and Education kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Německý jazyk a literatura s didaktikou Německý jazyk a literatura s didaktikou prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Německý jazyk a literatura s didaktikou Německý jazyk a literatura s didaktikou kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Pedagogická a školní psychologie Pedagogická a školní psychologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Pedagogická a školní psychologie Pedagogická a školní psychologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Pedagogika Didaktika českého jazyka prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Pedagogika Didaktika českého jazyka kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Pedagogika Pedagogika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Pedagogika Pedagogika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Philosophy of Education Philosophy of Education prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Philosophy of Education Philosophy of Education kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Public History Public History prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Public History Public History kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Special Education Special Education prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Special Education Special Education kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Vzdělávání v biologii prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Specializace v pedagogice Vzdělávání v biologii kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Speciální pedagogika Speciální pedagogika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Speciální pedagogika Speciální pedagogika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen