Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Pedagogická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Magdalény Rettigové 4
  Město: Praha 1
  PSČ: 116 39
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.pedf.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jaroslav Kukla, Helena Korecová
  Telefon: +420221900262
  E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), Statut Univerzity Karlovy (dále jen „Statut“), Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 (dále jen ,,PPŘ") a  opatření rektora nebo děkana. Na přijímací řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), pokud není stanoveno v zákoně o vysokých školách jinak.

  Od akademického roku 2022/2023 jsou přijímáni všichni uchazeči do studijních programů akreditovaných v rámci institucionální akreditace na Univerzitě Karlově. Studijní programy jsou realizovány:

  ·         v učitelských i neučitelských studijních programech s plnými studijními plány (dříve tzv. jednoobory)

  ·         v učitelských studijních programech ve sdruženém studiu, se studijními plány maior (hlavní studijní plán) nebo minor (přidružený studijní plán) – dříve tzv. dvouoborové studium. Studijní programy nabízí konkrétní kombinace maior a minor – při kliknutí na podání přihlášky na příslušnou kombinaci se objeví upozornění, zda je nabízena i kombinace opačná (např. ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání – maior, chemie se zaměřením na vzdělávání – minor a chemie se zaměřením na vzdělávání – maior a ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání – minor).

  Ve sdruženém studiu k plánu maior přináleží učitelská propedeutika (pedagogicko-psychologická příprava, oborová didaktika, společný základ). V tomto programu také studenti zpracovávají bakalářskou (bakalářské studium) nebo diplomovou práci (navazující magisterské studium).

  Sdružené studium umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu, přičemž student je zapsán do studia v jednom studijním programu, a to maior. Studijním programům je Ministerstvem, školství, mládeže a tělovýchovy přidělen koeficient ekonomické náročnosti, od kterého je odvozována výše poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (za prodloužené studium). Výše poplatku spojeného se studiem je ve sdruženém studiu stanovena dle koeficientu ekonomické náročnosti studijního programu maior. Výše poplatků spojených se studiem dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách pro jednotlivé studijní programy jsou uvedeny zde: https://cuni.cz/UK-917.html

  Bakalářské studium je tříleté, je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, absolvent získá titul „bakalář“. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

  Podá-li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy nebo jiných vysokých škol, nemůže Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy zaručit, že se některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat. Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání komise pro přijímací řízení zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium, modul Přijímací řízení.

   

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Přijímací zkouška může mít jednu nebo více částí a může se konat v jednom nebo ve více kolech. Přijímací zkouška nebo její část může mít formu písemnou, ústní, talentovou, praktickou nebo kombinovanou. Všechny části přijímací zkoušky se mohou konat v jednom nebo ve více dnech. Zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů. Zadání testů je v jazyce českém, pokud není znalost cizího jazyka předmětem zkoušky.

  Talentová zkouška ověřuje talentové předpoklady pro studium programu.

  Písemná zkouška se skládá z příslušných předmětů stanovených pro studijní program.

  Ústní zkouška přezkoumává předpoklady uchazeče ke studiu, jeho motivaci a splnění dalších podmínek k přijetí na studijní program.

  Stav přihlášky a výsledky dílčích částí přijímací zkoušky může uchazeč sledovat průběžně na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium, modul Přijímací řízení.

  Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních potřeb o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána nejpozději do 29. 2. 2024. Důvody uvedené v žádosti musí být řádně doloženy (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení zpráva z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost posuzuje děkan na základě vyjádření oborového pracoviště, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v oboru, do kterého se uchazeč hlásí. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

  Uchazeč, který si podal v prezenčním nebo kombinovaném bakalářském učitelském studijním programu s plným studijním plánem nebo ve sdruženém studiu více přihlášek na ty programy studia, resp. jejich sdružené kombinace, které mají předepsanou stejnou část písemné nebo talentové zkoušky, vykoná tuto část pouze jednou (např. na AJ–HV a AJ–ČJ bude uchazeč konat písemnou část zkoušky z AJ pouze jednou a výsledek se mu započítá k přihláškám na obě kombinace). Totéž platí i pro uchazeče, který si podal přihlášky na programy v prezenční i kombinované formě studia (např. na program matematika s plným studijním plánem (M) v prezenční formě studia a CH–M v kombinované formě studia bude uchazeč konat písemnou část zkoušky z M pouze jednou a výsledek se mu započítá k přihláškám na obě formy studia).

  Požadavky pro přijímací zkoušky a podrobné bodové hodnocení jsou uvedeny v detailu jednotlivých studijních oborů, které jsou v rámci PPŘ pro akademický rok 2024/2025 otevírány.

  V případě, že fakulta splnění podmínek přijetí ověřuje přijímací zkouškou, může stanovit, že od přijímací zkoušky nebo její části se upustí v případě uchazečů, kteří prokáží splnění podmínek pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky, které jsou součástí zveřejněných podmínek přijímacího řízení pro příslušný akademický rok. O žádosti uchazeče o upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan v rámci přijímacího řízení. Podmínky upuštění od přijímací zkoušky jsou uvedeny v detailu příslušného studijního programu na internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory.  Žádá-li uchazeč o upuštění od přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nebo písemně nejpozději do 29. 2. 2024 včetně příloh, pokud není u konkrétního programu jinak specifikováno. Přílohou musí být náležitosti, které jsou stanoveny speciálně pro programy, které upuštění od přijímací zkoušky nebo její části umožňují. Pokud děkan žádosti vyhoví, obdrží uchazeč rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části a započte se mu maximální počet bodů uvedený v kritériích hodnocení daného oboru. Pokud nebude žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nebo její části vyhověno, platí pro uchazeče termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce.

   

  Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

  a) dodání úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou,

  b) složení přijímací zkoušky, získání min. 1 bodu z každé části a dosažení počtu bodů stanovených děkanem k přijetí s ohledem na předpokládaný počet přijímaných uchazečů,

  c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního programu.

  Pokud uchazeč získá v jedné z částí přijímací zkoušky 0 bodů, je celkový výsledek přijímací zkoušky 0 bodů.

  Přijat ke studiu může být uchazeč, který dosáhl minimálního stanoveného počtu bodů (se zohledněním podmínek stanovených pro přijetí ke konkrétnímu studijnímu programu) a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní studijní program, přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí.

  Pokud se ke studiu zapíše méně než 90 % přijatých uchazečů, děkan může podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy snížit minimální bodovou hranici pro přijetí a přijmout uchazeče, kteří nebyli původním rozhodnutím přijati, a to v pořadí, v jakém se v přijímacím řízení umístili.

  d) Zahraniční uchazeči doloží znalost českého jazyka na úrovni B1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (zkoušku lze konat např. na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, viz http://ujop.cuni.cz/). Znalost českého jazyka na úrovni B1 lze doložit i maturitní zkouškou z českého jazyka. Ve studijních programech Český jazyk se zaměření na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ dokládají zahraniční uchazeči znalost českého jazyka na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (zkoušku lze konat např. na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, viz http://ujop.cuni.cz/). Maturitní zkouška z českého jazyka nenahrazuje doklad o znalosti českého jazyka na úrovni C1. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení PedF UK nejpozději do 31. 8. 2024.

  Uchazeči ze Slovenské republiky vykonávají ve všech studijních programech s výjimkou studijních programů českého jazyka přijímací zkoušky v českém jazyce, čímž dokládají míru porozumění českému jazyku. Pro přijetí do programů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ dokládají slovenští uchazeči maturitní nebo státní zkoušku z českého jazyka absolvovanou na české škole, případně dokládají znalost českého jazyka na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (zkoušku lze konat např. na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, viz http://ujop.cuni.cz/). Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení PedF UK nejpozději do 31. 8. 2024.

   

  DOKLAD O UKONČENÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

  Uchazeči, kteří podávají přihlášku do bakalářského studijního programu, dodají (osobně či poštou) úředně ověřenou kopii tohoto dokladu na studijní oddělení fakulty neprodleně po složení příslušné závěrečné zkoušky, nejpozději však do 30. 9. 2024 (bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč ke studiu přijat). Uchazeči, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, doloží ukončení středního vzdělání nejpozději do 22. 10. 2024.

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči.

   

  DOKLADY K PŘIZNÁNÍ DOPLŇUJÍCÍ BONIFIKACE

  Je-li součástí hodnocení přijímací zkoušky v příslušném studijním programu bonifikace uchazečových aktivit, musí uchazeč příslušný doklad včetně příloh předložit v termínu stanoveném pro podání přihlášky, tj. nejpozději do 29. 2. 2024. Veškeré skutečnosti musí být řádně doloženy – potvrzením příslušné instituce, zaměstnavatele, apod. Čestné prohlášení uchazeče o předkládaných aktivitách jako doklad nelze uznat. Jedná-li se o pedagogickou praxi, doporučuje se praxi doložit na k tomu určeném formuláři „Potvrzení o pedagogické praxi". Formulář je dostupný v aplikaci elektronické přihlášky na internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php nebo na www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči. Podává-li uchazeč více přihlášek ke studiu, je třeba tyto doklady přiložit ke každé přihlášce, jedná-li se o jiný doklad. Doklady doručené po 29. 2. 2024 nebudou bonifikovány, pokud není u konkrétního programu jinak specifikováno.

   

  NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

   

  DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

  Další informace týkající se organizace přijímacího řízení mohou být průběžně zveřejňovány na internetové stránce PedF UK www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči.

   

  INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA V ANGLICKÉM JAZYCE

   Studium v anglickém jazyce je určeno zejména pro zahraniční studenty-samoplátce. Za výuku za akademický rok platí student poplatek.(https://www.cuni.cz/UK-917.html). Přijímací zkouška se skládá v anglickém jazyce. Podmínky přijímacího řízení, požadavky k přijímacím zkouškám i kritéria pro přijímání uchazečů jsou závazné i pro tyto uchazeče.

   

  POTVRZENÍ LÉKAŘE

  Pro některé studijní programy je vyžadováno specializované lékařské potvrzení. Specifikace potvrzení je uvedena v detailu příslušného studijního oboru. Lékařské potvrzení nesmí být starší než 1 rok k datu podání elektronické přihlášky. Doporučený formulář potvrzení lékaře (lékaře-specialisty) naleznete na www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči.

  Náležitosti přihlášky:

  Přihláška se podává v elektronické formě.

  Přihláška v elektronické formě je přístupná na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php. Ke správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. Upozornění: po vyplnění elektronické přihlášky je třeba přihlášku finalizovat (tzn. elektronicky ji v daném systému odeslat stisknutím tlačítka „ODESLAT“), jinak je neplatná. Elektronicky podaná přihláška se netiskne. Přihlášku je nutné podat do 29. 2. 2024. Přihlášku je možné sledovat na adrese https://is.cuni.cz/studium/, modul Přijímací řízení (uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, průběžné a celkové výsledky přijímacího řízení atd.)

  Ke studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. Pro každý studijní program podá uchazeč samostatnou přihlášku. Pokud je studijní program otevírán jako sdružené studium, podává uchazeč samostatnou přihlášku na každou zvolenou kombinaci. Přihlášku nelze převést na jiný studijní program nebo kombinaci sdruženého studia.

  Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku zvlášť. Splatnost poplatku je stanovena na poslední den k podání přihlášky.

  Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jaroslav Kukla, Helena Korecová
  Telefon: +420221900262
  E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), Statut Univerzity Karlovy (dále jen „Statut“), Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 (dále jen ,,PPŘ") a  opatření rektora nebo děkana. Na přijímací řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), pokud není stanoveno v zákoně o vysokých školách jinak.

  Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsou v pregraduálním stupni akreditovány studijní programy – bakalářské, navazující magisterské a magisterské.

  Magisterské nenavazující studium je pětileté, je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, absolvent získá titul „magistr". Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském nenavazujícím studijním programu je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Podá-li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy nebo jiných vysokých škol, nemůže Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy zaručit, že se některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat. Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání komise pro přijímací řízení zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium, modul Přijímací řízení.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Stav přihlášky a výsledky dílčích částí přijímací zkoušky může uchazeč sledovat průběžně na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium, modul Přijímací řízení.

  Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních potřeb o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána nejpozději do 29. 2. 2024. Důvody uvedené v žádosti musí být řádně doloženy (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení zpráva z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost posuzuje děkan na základě vyjádření oborového pracoviště, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v oboru, do kterého se uchazeč hlásí. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

  Požadavky pro přijímací zkoušky a podrobné bodové hodnocení jsou uvedeny v detailu jednotlivých studijních oborů, které jsou v rámci PPŘ pro akademický rok 2024/2025 otevírány.

   

  Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

  a) dodání úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou,

  b) složení přijímací zkoušky, získání min. 1 bodu z každé části a dosažení počtu bodů stanovených děkanem k přijetí s ohledem na předpokládaný počet přijímaných uchazečů,

  c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.

  Přijat ke studiu může být uchazeč, který dosáhl minimálního stanoveného počtu bodů (se zohledněním podmínek stanovených pro přijetí ke konkrétnímu studijnímu programu) a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní studijní program, přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí.

  Pokud se ke studiu zapíše méně než 90 % přijatých uchazečů, děkan může podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy snížit minimální bodovou hranici pro přijetí a přijmout uchazeče, kteří nebyli původním rozhodnutím přijati, a to v pořadí, v jakém se v přijímacím řízení umístili.

  d) Zahraniční uchazeči doloží znalost českého jazyka na úrovni B1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (zkoušku lze konat např. na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, viz http://ujop.cuni.cz/). Znalost českého jazyka na úrovni B1 lze doložit i maturitní zkouškou z českého jazyka. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení PedF UK nejpozději do 31. 8. 2024.

  Uchazeči ze Slovenské republiky vykonávají ve všech studijních programech s výjimkou studijních programů českého jazyka přijímací zkoušky v českém jazyce, čímž dokládají míru porozumění českému jazyku. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení PedF UK nejpozději do 31. 8. 2024.

  DOKLAD O UKONČENÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

  Uchazeči, kteří podávají přihlášku do bakalářského studijního programu, dodají (osobně či poštou) úředně ověřenou kopii tohoto dokladu na studijní oddělení fakulty neprodleně po složení příslušné závěrečné zkoušky, nejpozději však do 30. 9. 2023 (bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč ke studiu přijat). Uchazeči, kteří konají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, doloží ukončení středního vzdělání nejpozději do 22. 10. 2024. Má-li uchazeč na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy podáno více přihlášek, dokládá úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou ke každé podané přihlášce.

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči.

  NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

  DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

  Další informace týkající se organizace přijímacího řízení mohou být průběžně zveřejňovány na internetové stránce PedF UK www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči.

  INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA V ANGLICKÉM JAZYCE

  Studium v anglickém jazyce je určeno zejména pro zahraniční studenty-samoplátce. Přijímací zkouška se skládá v anglickém jazyce. Podmínky přijímacího řízení, požadavky k přijímacím zkouškám i kritéria pro přijímání uchazečů jsou závazné i pro tyto uchazeče.

  Náležitosti přihlášky:

  Přihláška se podává v elektronické formě.

  Přihláška v elektronické formě je přístupná na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php. Ke správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. Upozornění: po vyplnění elektronické přihlášky je třeba přihlášku finalizovat (tzn. elektronicky ji v daném systému odeslat stisknutím tlačítka „ODESLAT“), jinak je neplatná. Elektronicky podaná přihláška se netiskne. Přihlášku je nutné podat do 29. 2. 2024. Přihlášku je možné sledovat na adrese https://is.cuni.cz/studium/, modul Přijímací řízení (uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, průběžné a celkové výsledky přijímacího řízení atd.)

  Ke studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. Pro každý studijní program podá uchazeč samostatnou přihlášku. Přihlášku nelze převést na jiný studijní program nebo kombinaci sdruženého studia.

  Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku zvlášť. Splatnost poplatku je stanovena na poslední den k podání přihlášky.

  Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

  Kontaktní osoba: Jaroslav Kukla, Helena Korecová
  Telefon: +420221900262
  E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení:

  Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), Statut Univerzity Karlovy (dále jen „Statut“), Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 (dále jen ,,PPŘ") a opatření rektora nebo děkana. Na přijímací řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), pokud není stanoveno v zákoně o vysokých školách jinak.

  Od akademického roku 2022/2023 jsou přijímáni všichni uchazeči do studijních programů akreditovaných v rámci institucionální akreditace na Univerzitě Karlově. Studijní programy jsou realizovány:

  · v učitelských i neučitelských studijních programech s plnými studijními plány (dříve tzv. jednoobory)

  · v učitelských studijních programech ve sdruženém studiu, se studijními plány maior (hlavní studijní plán) nebo minor (přidružený studijní plán) – dříve tzv. dvouoborové studium. Studijní programy nabízí konkrétní kombinace maior a minor – při kliknutí na podání přihlášky na příslušnou kombinaci se objeví upozornění, zda je nabízena i kombinace opačná (např. Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – maior, Učitelství francouzského jazyka pro 2. ZŠ a SŠ – minor a Učitelství francouzského jazyka pro 2. ZŠ a SŠ – Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – minor).

  Ve sdruženém studiu k plánu maior přináleží učitelská propedeutika (pedagogicko-psychologická příprava, oborová didaktika, společný základ). V tomto programu také studenti zpracovávají bakalářskou (bakalářské studium) nebo diplomovou práci (navazující magisterské studium).

  Navazující magisterské studium je dvouleté, je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, absolvent získá titul „magistr“. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je ukončení studia v bakalářském studijním programu. Do studijních programů, na které se váže povolení MŠMT dle Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků, se uskutečňuje přijímací zkouška až po posouzení předchozího vzdělání. Další požadavky na předchozí vzdělání jsou uvedeny přímo u daných studijních programů. Uchazeči, kteří nesplní podmínku shodného nebo příbuzného studijního programu, nejsou k přijímací zkoušce zváni a obdrží Rozhodnutí o nepřijetí.

  Sdružené studium umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu, přičemž student je zapsán do studia v jednom studijním programu, a to maior. Studijním programům je Ministerstvem, školství, mládeže a tělovýchovy přidělen koeficient ekonomické náročnosti, od kterého je odvozována výše poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (za prodloužené studium). Výše poplatku spojeného se studiem je ve sdruženém studiu stanovena dle koeficientu ekonomické náročnosti studijního programu maior. Výše poplatků spojených se studiem dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách pro jednotlivé studijní programy jsou uvedeny zde: https://cuni.cz/UK-917.html

  Podá-li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy nebo jiných vysokých škol, nemůže Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy zaručit, že se některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat. Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání komise pro přijímací řízení zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium, modul Přijímací řízení.

   

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Přijímací zkouška může mít jednu nebo více částí a může se konat v jednom nebo ve více kolech. Přijímací zkouška nebo její část může mít formu písemnou, ústní, talentovou, praktickou nebo kombinovanou. Všechny části přijímací zkoušky se mohou konat v jednom nebo ve více dnech. Zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů. Zadání testů je v jazyce českém, pokud není znalost cizího jazyka předmětem zkoušky.

  Talentová zkouška ověřuje talentové předpoklady pro studium programu.

  Písemná zkouška se skládá z příslušných předmětů stanovených pro studijní program.

  Ústní zkouška přezkoumává předpoklady uchazeče ke studiu, jeho motivaci a splnění dalších podmínek k přijetí na studijní program.

  Stav přihlášky a výsledky dílčích částí přijímací zkoušky může uchazeč sledovat průběžně na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium, modul Přijímací řízení.

  Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních potřeb o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána nejpozději do 29. 2. 2024. Důvody uvedené v žádosti musí být řádně doloženy (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení zpráva z pedagogicko-psychologické poradny). Žádost posuzuje děkan na základě vyjádření oborového pracoviště, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v oboru, do kterého se uchazeč hlásí. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

  Uchazeč, který si podal v prezenčním nebo kombinovaném navazujícím učitelském studijním programu s plným studijním plánem nebo ve sdruženém studiu více přihlášek na ty programy studia, resp. jejich sdružené kombinace, které mají předepsanou stejnou část písemné, ústní nebo talentové zkoušky, vykoná tuto část pouze jednou (např. na AJ–HV a AJ–ČJ v prezenční formě studia bude uchazeč konat písemnou část zkoušky z AJ pouze jednou a výsledek se mu započítá k přihláškám na obě kombinace). Totéž platí i pro uchazeče, který si podal přihlášky na obory v prezenční i kombinované formě studia (např. na BI (biologie) v prezenční formě studia a BI v kombinované formě studia bude uchazeč konat písemnou část zkoušky z BI pouze jednou a výsledek se mu započítá k přihláškám na obě formy studia). Stejný postup je uplatněn ve studijním programu Speciální pedagogika, uchazeč vykoná jen jeden test pro obě formy studia.

  Uchazeč, který si podal v prezenčním i kombinovaném navazujícím magisterském studijním programu více přihlášek na ty obory studia, resp. jejich kombinace, které mají předepsaný test z pedagogicko-psychologické přípravy, vykoná tuto část pouze jednou a výsledek se započte všem programům v obou formách studia. Uchazeč bude pozván pouze na jeden konkrétní termín zkoušky.

  Požadavky pro přijímací zkoušky a podrobné bodové hodnocení jsou uvedeny v detailu jednotlivých studijních oborů, které jsou v rámci PPŘ pro akademický rok 2024/2025 otevírány.

  Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

  a) dodání úředně ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského studijního programu,

  b) složení přijímací zkoušky, získání min. 1 bodu z každé části a dosažení počtu bodů stanovených děkanem k přijetí s ohledem na předpokládaný počet přijímaných uchazečů,

  c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.

  Pokud uchazeč získá v jedné z částí přijímací zkoušky 0 bodů, je celkový výsledek přijímací zkoušky 0 bodů.

  Přijat ke studiu může být uchazeč, který dosáhl minimálního stanoveného počtu bodů (se zohledněním podmínek stanovených pro přijetí ke konkrétnímu studijnímu programu) a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů pro konkrétní studijní program, přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí.

  Pokud se ke studiu zapíše méně než 90 % přijatých uchazečů, děkan může podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy snížit minimální bodovou hranici pro přijetí a přijmout uchazeče, kteří nebyli původním rozhodnutím přijati, a to v pořadí, v jakém se v přijímacím řízení umístili.

  d) Zahraniční uchazeči doloží znalost českého jazyka na úrovni B1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (zkoušku lze konat např. na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, viz http://ujop.cuni.cz/). Znalost českého jazyka na úrovni B1 lze doložit i maturitní zkouškou z českého jazyka. Ve studijních programech Český jazyk se zaměření na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ dokládají zahraniční uchazeči znalost českého jazyka na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (zkoušku lze konat např. na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, viz http://ujop.cuni.cz/). Maturitní zkouška z českého jazyka nenahrazuje doklad o znalosti českého jazyka na úrovni C1. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení PedF UK nejpozději do 31. 8. 2024.

  Uchazeči ze Slovenské republiky vykonávají ve všech studijních programech s výjimkou studijních programů českého jazyka přijímací zkoušky v českém jazyce, čímž dokládají míru porozumění českému jazyku. Pro přijetí do programů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ dokládají slovenští uchazeči maturitní nebo státní zkoušku z českého jazyka absolvovanou na české škole, případně dokládají znalost českého jazyka na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (zkoušku lze konat např. na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, viz http://ujop.cuni.cz/). Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení PedF UK nejpozději do 31. 8. 2024.

  DOKLAD O UKONČENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

  Uchazeči, kteří podávají přihlášku do navazujícího magisterského programu, dodají (osobně či poštou) úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu nebo relevantní doklad o absolvování bakalářského studijního programu na studijní oddělení fakulty neprodleně po složení státní závěrečné zkoušky, nejpozději však do 30. 9. 2024 (bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč ke studiu přijat). Pro Uchazeče, kteří absolvovali studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. 9. 2024, je termín odevzdání prodloužen do 22. 10. 2024.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči.

  DOKLADY K PŘIZNÁNÍ DOPLŇUJÍCÍ BONIFIKACE

  Je-li součástí hodnocení přijímací zkoušky v příslušném studijním programu bonifikace uchazečových aktivit, musí uchazeč příslušný doklad včetně příloh předložit v termínu stanoveném pro podání přihlášky, tj. nejpozději do 29. 2. 2024. Veškeré skutečnosti musí být řádně doloženy – potvrzením příslušné instituce, zaměstnavatele, apod. Čestné prohlášení uchazeče o předkládaných aktivitách jako doklad nelze uznat. Jedná-li se o pedagogickou praxi, doporučuje se praxi doložit na k tomu určeném formuláři „Potvrzení o pedagogické praxi". Formulář je dostupný v aplikaci elektronické přihlášky na internetové adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php nebo na www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči. Podává-li uchazeč více přihlášek ke studiu, je třeba tyto doklady přiložit ke každé přihlášce, jedná-li se o jiný doklad. Doklady doručené po 29. 2. 2024 nebudou bonifikovány, pokud není u konkrétního programu jinak specifikováno.

  NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (čl. 14 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

  DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

  Další informace týkající se organizace přijímacího řízení mohou být průběžně zveřejňovány na internetové stránce PedF UK www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči.

  INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA V ANGLICKÉM JAZYCE

  Studium v anglickém jazyce je určeno zejména pro zahraniční studenty-samoplátce. Za výuku za akademický rok platí student poplatek.(https://www.cuni.cz/UK-917.html). Přijímací zkouška se skládá v anglickém jazyce. Podmínky přijímacího řízení, požadavky k přijímacím zkouškám i kritéria pro přijímání uchazečů jsou závazné i pro tyto uchazeče.

  POTVRZENÍ LÉKAŘE

  Pro některé studijní programy je vyžadováno specializované lékařské potvrzení. Specifikace potvrzení je uvedena v detailu příslušného studijního oboru. Lékařské potvrzení nesmí být starší než 1 rok k datu podání elektronické přihlášky. Doporučený formulář potvrzení lékaře (lékaře-specialisty) naleznete na www.pedf.cuni.cz v sekci Uchazeči.

  Náležitosti přihlášky:

  Přihláška se podává v elektronické formě.

  Přihláška v elektronické formě je přístupná na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php. Ke správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. Upozornění: po vyplnění elektronické přihlášky je třeba přihlášku finalizovat (tzn. elektronicky ji v daném systému odeslat stisknutím tlačítka „ODESLAT“), jinak je neplatná. Elektronicky podaná přihláška se netiskne. Přihlášku je nutné podat do 29. 2. 2024. Přihlášku je možné sledovat na adrese https://is.cuni.cz/studium/, modul Přijímací řízení (uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, průběžné a celkové výsledky přijímacího řízení atd.)

  Ke studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. Pro každý studijní program podá uchazeč samostatnou přihlášku. Pokud je studijní program otevírán jako sdružené studium, podává uchazeč samostatnou přihlášku na každou zvolenou kombinaci. Přihlášku nelze převést na jiný studijní program nebo kombinaci sdruženého studia.

  Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku zvlášť. Splatnost poplatku je stanovena na poslední den k podání přihlášky.

  Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Kušková
  Telefon: +420221900214
  E-mail: sarka.kuskova@pedf.cuni.cz

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří:

  Den otevřených dveří doktorského studia

  24. 11. 2023 a 22. 3. 2024

  15.00 – 17.00 hodin v budově PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1.  Souborné informace v 15.00 hodin na příslušných školících pracovištích PedF UK • informace o průběhu a organizaci přijímacího řízení • informace o průběhu a organizaci studia • konzultace s akademickými pracovníky • konzultace se studenty

  Informace o přijímacím řízení:

  CHARAKTERISTIKA STUDIA Doktorské studium je čtyřleté a je určeno zájemcům, kteří řádně ukončili magisterský studijní program. Doktorský studijní program předpokládá vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Umělecko-pedagogické obory jsou zaměřeny na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost. Studium se uskutečňuje ve dvou formách – jako studium prezenční a kombinované. Prezenční studium předpokládá zapojení studenta do činnosti pracoviště, které studijní program uskutečňuje. Tato činnost spočívá ve výzkumných či pedagogických aktivitách podle povahy pracoviště. Vzhledem k plnění studijních povinností a těmto aktivitám pobírá student v prezenční formě studia stipendium. Kombinované studium předpokládá kontakt studenta s pracovištěm na čistě vzdělávací bázi.

  PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), Statut Univerzity Karlovy (dále jen „Statut“), Řád přijímacího řízení, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/25 a  opatření rektora nebo děkana. Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), pokud není stanoveno v zákoně o vysokých školách jinak. Doktorské studium je čtyřleté, je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, absolvent získá titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D.). Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je ukončení studia v magisterském studijním programu. Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky nejpozději 30 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Podá-li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy nebo jiných vysokých škol, nemůže PedF UK zaručit, že se některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

  Přijímací zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů. Přijímací zkouška je ústní zkouškou, která přezkoumává předpoklady uchazeče k vědecké přípravě v rámci doktorského studia. Zkouška se koná formou rozpravy o projektu výzkumné práce, který uchazeč předkládá spolu s přihláškou k doktorskému studiu. Uchazeč při zkoušce prokazuje vlastní myšlenky a hloubku orientace ve výzkumné problematice. KONZULTACE Uchazeči se doporučuje využít konzultací o výběru tématu, o struktuře projektu a o možnostech jeho zpracování s předsedy příslušných oborových rad. Kontakty jsou uvedeny v informacích o příslušných oborech na internetové adrese http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-345.html.

  PODMÍNKY PŘIJETÍ 

  Lhůta pro podání přihlášek ke studiu je stanovena do 31. 3. 2024. Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení: a)  dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu, b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí, c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru. BODOVÉ HODNOCENÍ Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

  DOKLAD O UKONČENÍ magisterského studijního programu Uchazeč odevzdá úředně ověřenou kopii tohoto dokladu na oddělení pro vědeckou činnost spolu s přihláškou, nejpozději však do 30. 9. 2024 (bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč ke studiu přijat). Uchazeči, kteří konají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období a uchazeči o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2024 rozhodnuto, doloží ukončení vysokoškolského vzdělání nejpozději do 22. 10. 2024. Má-li uchazeč na Pedagogickou fakultu podáno více přihlášek, dokládá úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení Mgr. vzdělání ke každé podané přihlášce.

  NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který  o to písemně požádá do 3 dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Žádost se podává prostřednictvím oddělení pro vědeckou činnost.  Další náhradní termín se nepřipouští.

  DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

  Další informace týkající se organizace přijímacího řízení mohou být průběžně zveřejňovány na https://pedf.cuni.cz/PEDF-87.html

  Náležitosti přihlášky:

  Přihláška v elektronické formě je přístupná na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php. Ke správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. Upozornění: po vyplnění elektronické přihlášky je třeba přihlášku finalizovat (tzn. elektronicky ji v daném systému odeslat stisknutím tlačítka „ODESLAT“), jinak je neplatná. Elektronicky podaná přihláška se netiskne. Přihlášku je nutné podat do 31. 3. 2024. Přihlášku je možné sledovat na adrese https://is.cuni.cz/studium/, modul Přijímací řízení (uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, průběžné a celkové výsledky přijímacího řízení atd.)

  Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně nutné uvést při platbě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku zvlášť. Splatnost poplatku je stanovena na poslední den k podání přihlášky.

  Nemá-li přihláška ke studiu předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty viz https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1687.html. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu Pedagogické fakulty: M. Rettigové 4, 116 39  Praha 1 (oddělení pro vědeckou činnost)  nejpozději do 30.9.2024. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 85236011/0100, variabilní symbol: 920, specifický symbol: číslo studenta, IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011, SWIFT: KOMBCZPPXXX.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0379
  Banka: Komerční banka
  Účet: 85236011/0100
  IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 920

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Pedagogika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Pedagogika (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Český jazyk se zaměřením na vzdělávání Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Dějepis se zaměřením na vzdělávání Dějepis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Dějepis se zaměřením na vzdělávání Dějepis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Dějepis se zaměřením na vzdělávání Dějepis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Dějepis se zaměřením na vzdělávání Dějepis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Dějepis se zaměřením na vzdělávání Dějepis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Dějepis se zaměřením na vzdělávání Dějepis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Dějepis se zaměřením na vzdělávání Dějepis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Dějepis se zaměřením na vzdělávání Dějepis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Dějepis se zaměřením na vzdělávání Dějepis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  English Language for Teacher Education English Language for Teacher Education with double curriculum study Music Education for Teacher Education (dvouoborové studium) prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  English Language for Teacher Education English Language for Teacher Education with double curriculum study Playing Instrument for Teacher Education (dvouoborové studium) prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Pedagogika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Choral Singing for Teacher Education Choral Singing for Teacher Education with double curriculum study Music Education for Teacher Education (dvouoborové studium) prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání Informační technologie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání Informační technologie se zaměřením na vzdělávání kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání Informační technologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání Informační technologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání Informační technologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání Informační technologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání Informační technologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Pedagogika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání Informační technologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání Informační technologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Informační technologie se zaměřením na vzdělávání Informační technologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Pedagogika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Pedagogika (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Matematika se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Music Education for Teacher Education Music Education for Teacher Education with double curriculum study English Language for Teacher Education (dvouoborové studium) prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Music Education for Teacher Education Music Education for Teacher Education with double curriculum study Choral Singing for Teacher Education (dvouoborové studium) prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Music Education for Teacher Education Music Education for Teacher Education with double curriculum study Playing Instrument for Teacher Education (dvouoborové studium) prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika se sdruženým studiem Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika se sdruženým studiem Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika se sdruženým studiem Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika se sdruženým studiem Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Playing Instrument for Teacher Education Playing Instrument for Teacher Education with double curriculum study English Language for Teacher Education (dvouoborové studium) prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Playing Instrument for Teacher Education Playing Instrument for Teacher Education with double curriculum study Music Education for Teacher Education (dvouoborové studium) prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání Sborový zpěv se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Speciální pedagogika Speciální pedagogika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Speciální pedagogika Speciální pedagogika kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Speciální pedagogika/Logopedie Speciální pedagogika/Logopedie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Školský management Školský management kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Učitelství pro mateřské školy Učitelství pro mateřské školy prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Učitelství pro mateřské školy Učitelství pro mateřské školy kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Vychovatelství Vychovatelství kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Pedagogika (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Andragogika a management vzdělávání Andragogika a management vzdělávání prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Andragogika a management vzdělávání Andragogika a management vzdělávání kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Logopedie Logopedie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Pedagogika předškolního věku Pedagogika předškolního věku kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Psychologie Psychologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Speciální pedagogika Speciální pedagogika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Speciální pedagogika Speciální pedagogika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Teacher Education of Education for Upper Secondary Schools Teacher Education of Educational Sciences for Upper Secondary Schools with double curriculum study Teacher Education of English Language for Lower and Upper Secondary Schools (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teacher Education of Education for Upper Secondary Schools Teacher Education of Educational Sciences for Upper Secondary Schools with double curriculum study Teacher Education of Musics for Lower and Upper Secondary Schools (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teacher Education of English Language for Lower and Upper Secondary Schools Teacher Education of English Language for Lower and Upper Secondary Schools prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teacher Education of English Language for Lower and Upper Secondary Schools Teacher Education of English Language for Lower and Upper Secondary Schools with double curriculum study Teacher Education of Educational Sciences for Upper Secondary Schools (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teacher Education of English Language for Lower and Upper Secondary Schools Teacher Education of English Language for Lower and Upper Secondary Schools with double curriculum study Teacher Education of Musics for Lower and Upper Secondary Schools (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teacher Education of English Language for Lower and Upper Secondary Schools Teacher Education of English Language for Lower and Upper Secondary Schools with double curriculum study Teacher Education of Playing Instrument (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teacher Education of Choral Singing Teacher Education of Choral Singing with double curriculum study Teacher Education of Musics for Lower and Upper Secondary Schools (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teacher Education of Musics for Lower and Upper Secondary Schools Teacher Education of Musics for Lower and Upper Secondary Schools with double curriculum study Teacher Education of Educational Sciences for Upper Secondary Schools (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teacher Education of Musics for Lower and Upper Secondary Schools Teacher Education of Musics for Lower and Upper Secondary Schools with double curriculum study Teacher Education of English Language for Lower and Upper Secondary Schools (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teacher Education of Musics for Lower and Upper Secondary Schools Teacher Education of Musics for Lower and Upper Secondary Schools with double curriculum study Teacher Education of Choral Singing (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teacher Education of Musics for Lower and Upper Secondary Schools Teacher Education of Musics for Lower and Upper Secondary Schools with double curriculum study Teacher Education of Playing Instrument (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teacher Education of Playing Instrument Teacher Education of Playing Instrument with double curriculum study Teacher Education of English Language for Lower and Upper Secondary Schools (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Teacher Education of Playing Instrument Teacher Education of Playing Instrument with double curriculum study Teacher Education of Musics for Lower and Upper Secondary Schools (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství pedagogiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství pedagogiky pro střední školy (dvouoborové studium) kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství pedagogiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství hry na nástroj Učitelství hry na nástroj se sdruženým studiem Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství hry na nástroj (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství sborového zpěvu (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství pedagogiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství pedagogiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství pedagogiky pro střední školy Učitelství pedagogiky pro střední školy kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství pedagogiky pro střední školy Učitelství pedagogiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství pedagogiky pro střední školy Učitelství pedagogiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství pedagogiky pro střední školy Učitelství pedagogiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství pedagogiky pro střední školy Učitelství pedagogiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství pedagogiky pro střední školy Učitelství pedagogiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství pedagogiky pro střední školy Učitelství pedagogiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství pedagogiky pro střední školy Učitelství pedagogiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství sborového zpěvu Učitelství sborového zpěvu se sdruženým studiem Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství pedagogiky pro střední školy (dvouoborové studium) kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy se sdruženým studiem Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy se sdruženým studiem Učitelství pedagogiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství pro 1. stupeň základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní školy prezenční magisterské čeština 5 let Detail
  Učitelství pro 1. stupeň základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní školy kombinovaná magisterské čeština 5 let Detail
  Anglický jazyk a literatura s didaktikou Anglický jazyk a literatura s didaktikou prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Anglický jazyk a literatura s didaktikou Anglický jazyk a literatura s didaktikou kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik prezenční doktorské němčina 4 roky Detail
  Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik kombinovaná doktorské němčina 4 roky Detail
  Didactics of Art Education Didactics of Art Education prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didactics of Art Education Didactics of Art Education kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didactics of Chemistry Didactics of Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didactics of Chemistry Didactics of Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didaktika biologie Didaktika biologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika biologie Didaktika biologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika českého jazyka Didaktika českého jazyka prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika českého jazyka Didaktika českého jazyka kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika chemie Didaktika chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika chemie Didaktika chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika matematiky Didaktika matematiky prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika matematiky Didaktika matematiky kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika výtvarné výchovy Didaktika výtvarné výchovy prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika výtvarné výchovy Didaktika výtvarné výchovy kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Education Education prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Education Education kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Educational and School Psychology Educational and School Psychology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Educational and School Psychology Educational and School Psychology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  English Language and Literature in a Didactic Perspective English Language and Literature in a Didactic Perspective prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  English Language and Literature in a Didactic Perspective English Language and Literature in a Didactic Perspective kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Filozofie výchovy a vzdělávání Filozofie výchovy a vzdělávání prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Filozofie výchovy a vzdělávání Filozofie výchovy a vzdělávání kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Historie ve veřejném prostoru Historie ve veřejném prostoru prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Historie ve veřejném prostoru Historie ve veřejném prostoru kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Hudební teorie a pedagogika Hudební teorie a pedagogika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Hudební teorie a pedagogika Hudební teorie a pedagogika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Mathematics Education Mathematics Education prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Mathematics Education Mathematics Education kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Musical Theory and Education Musical Theory and Education prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Musical Theory and Education Musical Theory and Education kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Německý jazyk a literatura s didaktikou Německý jazyk a literatura s didaktikou prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Německý jazyk a literatura s didaktikou Německý jazyk a literatura s didaktikou kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Pedagogická a školní psychologie Pedagogická a školní psychologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Pedagogická a školní psychologie Pedagogická a školní psychologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Pedagogika Pedagogika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Philosophy of Education Philosophy of Education prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Philosophy of Education Philosophy of Education kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Public History Public History prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Public History Public History kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Special Education Special Education prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Special Education Special Education kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Speciální pedagogika Speciální pedagogika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Speciální pedagogika Speciální pedagogika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail