Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Přírodovědecká fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Albertov 6
  Město: Praha 2
  PSČ: 128 00
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.natur.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jana Skalická
  Telefon: +420221951155
  E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Platební údaje jsou uvedeny v oddíle "Náležitosti přihlášky".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: leden 2024
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 29. února 2024.

  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
  ● Ukončené středoškolské vzdělání doložené do 30. září 2024. Uchazeči, kteří složí maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2024 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2024.
  Absolventi českých SŠ doloží splnění této podmínky při zápisu do studia úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
  Absolventi zahraničních SŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-bakalarskeho-studia
  ● Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).
  ● Ke studiu programu Bioinformatika budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 40 bodů ze 100 možných.
  ● Ke studiu programu Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání budou přijati uchazeči, kteří v každé části testu získají minimálně 20 bodů a zároveň se podle celkového počtu dosažených bodů umístí v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu 30 přijímaných uchazečů.
  ● Ke studiu ostatních programů budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce. Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních programů stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku, počtu přijatých uchazečů na základě upuštění od přijímací zkoušky, statistických charakteristik přijímacího testu a kapacitním možnostem fakulty. Počty přijatých pro konkrétní studijní program jsou stanoveny též s ohledem na počty podaných přihlášek v jiných studijních programech, které mají ve svých plánech společné předměty. Přitom je zohledňována kapacita fakulty, odborných učeben a poslucháren, aby mohl být sestaven rozvrh, který všem zapsaným studentům umožní absolvovat studijní povinnosti dle studijního plánu daného programu.
  ● V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a přijmout všechny uchazeče o studium daného studijního programu, kteří splní stanovené vzdělání.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
  Řádný termín: 10. – 14. června 2024
  zkouška pro SP Bioinformatika - v termínu přijímací zkoušky MFF UK
  Náhradní termín: 19. - 21. června 2024
  zkouška pro SP Bioinformatika - v termínu přijímací zkoušky MFF UK

  POZVÁNKA k přijímací zkoušce je zasílána POUZE V ELEKTRONICKÉ podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  Přijímací zkoušku v NÁHRADNÍM termínu může povolit děkan uchazeči, který o to POŽÁDÁ NEJPOZDĚJI TŘI DNY PO konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. maturitní či absolventská zkouška konaná v období 4. – 14. června 2024. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

  Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje proděkan, v případě nedostatečnosti si může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat NEJPOZDĚJI DO 31. března 2024.
  Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

  POPIS PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  ● Přijímací zkouška je jednokolová, písemná formou testu nebo ústní formou
  pohovoru (specifikováno v přehledu studijních programů).
  ● Předměty přijímací zkoušky jsou specifikovány u jednotlivých studijních
  programů.
  ● Pokud uchazeč podá přihlášky ke studiu dvou a více studijních programů se
  shodnými předměty písemné přijímací zkoušky, vykoná písemnou přijímací zkoušku
  ze shodného předmětu pouze jednou.
  ● Pro programy Geologie bez specializace, Geotechnologie a Hospodaření s
  přírodními zdroji je společná ústní přijímací zkouška, kterou uchazeč vykoná
  pouze jednou.
  ● Každý test nebo ústní pohovor (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně
  100 body.
  ● Testy přijímacích zkoušek nebo ústní zkoušky jsou v českém jazyce.
  ● Termíny zkoušky z jednotlivých předmětů se nepřekrývají.

  OBSAHOVÁ NÁPLŇ
  Obsahová náplň odborného testu z Biologie vychází především z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR. Některé testové otázky svým obsahem a tématem přesahují gymnaziální učivo – ověřují zájem uchazečů o obor, schopnost logického uvažování, řešení problémů s biologickou tématikou na základě správné interpretace poskytnutých vstupních informací (např. ve formě textu, grafu, tabulky, schématu nebo obrázku). Některé otázky také ověřují schopnost aplikace základních gymnaziálních znalostí a dovedností z ostatních přírodovědných oborů (chemie, fyzika, geografie, geologie) a matematiky při řešení biologického problému.
  Obsahová náplň odborného testu z Dějepisu, Chemie, Geografie, Matematiky, Základní orientace v problematice obyvatelstva a ústní zkoušky Základní orientace v přírodních vědách vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů. Navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  V testu z Dějepisu se navíc ověřují schopnosti chronologického, logického a historického myšlení a dobrá orientace v českých a světových dějinách, zároveň se předpokládá rozhled po kulturně-společenském dění.
  Odborná zkouška z matematiky pro program Bioinformatika vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního oboru, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).
  Bližší informace ke koncepci přijímacích testů najdete v souborech modelových otázek: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

  UPUŠTĚNÍ OD PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  Od přijímací zkoušky bude upuštěno uchazeči na základě jeho PÍSEMNÉ žádosti, pokud splní ALESPOŇ JEDNO z kritérií stanovených pro jednotlivé programy. Přijati budou VŠICHNI uchazeči, kterým bude rozhodnutím upuštěno od přijímací zkoušky.

  Jiné důvody, než kritéria stanovená pro jednotlivé programy není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

  ŽÁDOST (formulář je k dispozici na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/formulare/formular-zadosti-o-upusteni-od-prijimaci-zkousky), jejíž nedílnou součástí je stanovený doklad o splnění kritéria, je třeba zaslat v listinné podobě na poštovní adresu fakulty do 30. dubna 2024. Uchazeč musí nejprve řádně podat přihlášku ke studiu.

  DOKLADY o splnění kritérií
  Zohledňována je účast ve stanovených soutěžích v České a Slovenské republice a seminářích/kurzech PřF a MFF v letech 2021 – 2024, absolvování testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (Scio) v aktuálním akademickém roce, pro zohlednění stanovené výuky s dosaženým průměrem je třeba vykonat maturitní zkoušku na české nebo slovenské střední škole v letech 2021 – 2024.

  Účast v příslušném kole olympiády, SOČ a soutěže Eurorebus se dokládá kopií diplomu nebo osvědčení o účasti, příp. kopií potvrzení pořadatele soutěže o účasti v soutěži.
  Pokud termín konání ústředního (celostátního) kola olympiády, SOČ a soutěže Eurorebus v roce 2024 proběhne po 30. 4. 2024, pak je dokladem kopie potvrzení pořadatele soutěže o nominaci (postupu) uchazeče do zmíněného kola.

  Účast na Letním odborném soustředění Biologické olympiády Běstvina 2021 v kategorii A se dokládá potvrzením o účasti, které vystaví pořadatel soustředění.

  Účast v semináři/kurzu pořádaném PřF a/nebo MFF se dokládá kopií osvědčení o účasti.
  Výuka vybraných předmětů a dosažených známek se dokládá kopiemi ročníkových vysvědčení nebo Výpisu pololetní a konečné klasifikace za jednotlivé ročníky (tzv. Katalogového listu).

  Výsledek Národní srovnávací zkoušky se dokládá kopií certifikátu o zkoušce.

  Výsledek Mezinárodních Advanced Placement zkoušek se dokládá kopií dokumentu Student Score Report For Colleges and Universities a certifikátem / potvrzením vystaveném Centrem pro talentovanou mládež Praha.

  PŘEHLED zohledňovaných kritérií

  1 - Řešitelé ústředního (celostátního) kola olympiád
  Biologická olympiáda kategorie A
  Chemická olympiáda kategorie A a E
  Fyzikální olympiáda kategorie A
  Matematická olympiáda kategorie A a P
  Zeměpisná olympiáda kategorie D
  Geologická olympiáda kategorie B

  2 - Řešitelé ústředního (celostátního) kola olympiád
  Biologická olympiáda kategorie A
  Chemická olympiáda A a E
  Fyzikální olympiáda kategorie A
  Matematická olympiáda kategorie A a P

  3 - Řešitelé krajského kola olympiád
  Biologická olympiáda kategorie A
  Chemická olympiáda kategorie A a E
  Fyzikální olympiáda kategorie A
  Matematická olympiáda kategorie A a P
  Zeměpisná olympiáda kategorie D

  4 - Řešitelé krajského kola olympiády
  Biologická olympiáda kategorie A
  Chemická olympiáda kategorie A a E
  Fyzikální olympiáda kategorie A
  Matematická olympiáda kategorie A a P
  Zeměpisná olympiáda kategorie D
  Geologická olympiáda kategorie B
  Ekologická olympiáda

  5 - Úspěšní řešitelé krajského kola olympiád
  Fyzikální olympiáda kategorie A, B, C a D
  Matematická olympiáda kategorie A, B, C a P

  6 - Nepoužito

  7 - Účastníci Letního odborného soustředění Biologické olympiády Běstvina 2021 v
  kategorii A

  8 - Účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ v oborech
  1. Matematika a statistika
  2. Fyzika
  3. Chemie
  4. Biologie a vědy o Zemi
  5. Molekulární biologie
  8. Ochrana a tvorba životního prostředí

  9 - Účastníci ústředního (celostátního) kola v SOČ v oborech
  1. Matematika a statistika
  2. Fyzika
  3. Chemie
  4. Biologie a vědy o Zemi
  5. Molekulární biologie

  10 - Účastníci ústředního (celostátního) kola v SOČ v oborech
  12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
  14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

  11 - Řešitelé krajského kola v SOČ v oborech
  1. Matematika a statistika
  2. Fyzika
  3. Chemie
  4. Biologie a vědy o Zemi
  5. Molekulární biologie
  7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
  8. Ochrana a tvorba životního prostředí

  12 - Úspěšní řešitelé seminářů
  Matematický korespondenční seminář MFF UK
  Fyzikální korespondenční seminář MFF UK
  Korespondenční seminář z programování MFF UK
  Korespondenční seminář MaM MFF UK
  Lingvistický korespondenční seminář Pralinka MFF UK

  13 - Úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tématikou (KSICHT) pořádaného PřF UK, kteří ve školním roce 2022/2023 získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů nebo ve školním roce 2023/2024 získají v 1. – 3. sérii alespoň 50 % z celkového počtu bodů 1. – 3. série

  14 - Úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tématikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK

  15 - Úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tématikou (Kamenožrout) pořádaného UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2022/2023 nebo v první sérii školního roku 2023/2024 umístili v pořadí na 1. – 3. místě nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“)

  16 - Úspěšní řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie a geoinformatiky a demografie, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu

  17 - Úspěšní řešitelé krajského a celostátního kola soutěže Eurorebus kateg. SŠ

  18 - Uchazeči, kteří dosáhnou v aktuální školním roce v jednom z 1. – 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 70 a více v každém oddílu testu
  Obecných studijních předpokladů
  nebo
  Všeobecných študijných předpokladov
  Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

  19 - Uchazeči, kteří dosáhnou v aktuální školním roce v jednom z 1. – 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) percentil 60 a více v každém oddílu testu
  Základy společenských věd
  Termíny testování, místa konání v celé ČR a SR, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz.

  20 - Uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku předmětu Zeměpis/Geografie v 1., 2. a 3. ročníku čtyřletých oborů/v 3., 4. a 5. ročníku šestiletého gymnázia/v 5., 6. a 7. ročníku osmiletého gymnázia s průměrným prospěchem do 1,5 včetně.
  Do průměru se započítávají pololetní a konečné známky ročníků, tedy 6 známek.

  21 - Uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku nejméně jednoho z předmětů:
  Biologie
  Fyzika
  Chemie
  Matematika
  Zeměpis/Geografie
  v 1., 2. a 3. ročníku čtyřletých oborů/v 3., 4. a 5. ročníku šestiletého gymnázia/v 5., 6. a 7. ročníku osmiletého gymnázia s průměrným prospěchem do 2,0 včetně.
  Do průměru se započítávají pololetní a konečné známky ročníků, tedy 6 známek.

  22 - Uchazeči, kteří absolvovali na české nebo slovenské střední škole výuku nejméně jednoho z předmětů:
  Biologie
  Fyzika
  Chemie
  Matematika
  Zeměpis/Geografie
  v 1., 2. a 3. ročníku čtyřletých oborů/v 3., 4. a 5. ročníku šestiletého gymnázia/v 5., 6. a 7. ročníku osmiletého gymnázia s průměrným prospěchem do 3,0 včetně.
  Do průměru se započítávají pololetní a konečné známky ročníků, tedy 6 známek.

  23 - Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětu AP Biology s výsledkem 5 nebo 4.

  24 - Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětu AP Chemistry s výsledkem 5 nebo 4.

  25 - Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětů AP Physics 1 nebo AP Physics 2 s výsledkem 5 nebo 4.

  26 - Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětu AP Human Geography s výsledkem 5 nebo 4.

  27 - Uchazeči, kteří absolvovali mezinárodní zkoušky Advanced Placement z předmětu AP Environmental Science s výsledkem 5 nebo 4.

  ZNALOST ANGLICKÉHO JAZYKA
  U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující studium některých předmětů v tomto jazyce.

  NAHLÍŽENÍ DO SPISU
  Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

  Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.
  Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní odbor, Albertov 6, 128 00 Praha 2
  Pro osobní kontakt: Studijní odbor, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  Jana Skalická, tel. + 420 221 951 155, e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

  Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-odbor

  Informace o PŘÍPRAVNÝCH KURZECH k přijímacím zkouškám jsou na webové stránce https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/programy/zajmove/pripravne-kurzy
  Náležitosti přihlášky: PŘIHLÁŠKA KE STUDIU A POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM
  Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému ELEKTRONICKY ODESLAT NEJPOZDĚJI do 29. února 2024 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupovými údaji do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

  Na každý zvolený program, příp. specializaci v rámci programu, se podává samostatná přihláška. Specializaci v rámci programu si uchazeč volí při podání přihlášky ke studiu, v rámci programu uchazeč může podat přihlášku na více specializací.

  Programy sdruženého studia "..... se zaměřením na vzdělávání" jsou vyhlašovány v pevných kombinacích ve struktuře maior (uvedený jako první v kombinaci) + minor program. Předpokládá se, že v programu maior student zpracovává bakalářskou práci, o případné možnosti zpracovat bakalářskou práci ve studijním programu minor rozhoduje děkan na žádost studenta.

  Poplatek ve výši 880,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 29. února 2024.

  Platební údaje:
  Název účtu: Univerzita Karlova
  Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha-město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: 988018
  IBAN: CZ8701000000192764980247
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky Do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno uchazeče.

  Při platbě ze zahraničí je NUTNO UHRADIT VEŠKERÉ bankovní poplatky.

  V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.
  Kontaktní osoba: Mgr. Martina Linhartová
  Telefon: +420221951046
  E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Platební údaje jsou uvedeny v oddíle "Náležitosti přihlášky".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: leden 2024
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: PODMÍNKY JSOU PLATNÉ PRO STUDIJNÍ PROGRAMY USKUTEČŇOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

  Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 31. března 2024.

  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
  ● Ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně bakalářském stupni studia jakéhokoliv programu/oboru doložené do 30. září 2024.
  Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2024 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2024.
  Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky při zápisu do studia úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom). Tento požadavek se nevztahuje na absolventy bakalářského studia na Univerzitě Karlově.
  Absolventi zahraničních VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na webové adrese:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-do-magisterskeho-a-doktorskeho-studia
  ● Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).
  ● Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů ze 100 možných.
  ● Uchazeči, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku ke studiu programů „Učitelství ..... se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy“, předloží při zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na UK FTVS. Upozorňujeme, že Potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře je platné jeden rok od data vydání. Potvrzení musí být platné po celý akademický rok. Doporučujeme objednat se k tělovýchovnému lékaři v červenci, srpnu, nebo před zápisem do studia.
  ● V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a budou přijati všichni uchazeči o studium daného studijního programu, kteří splní stanovené vzdělání.

  POZVÁNKA k přijímací zkoušce je zasílána POUZE V ELEKTRONICKÉ podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  Přijímací zkoušku v NÁHRADNÍM termínu může povolit děkan uchazeči, který o to POŽÁDÁ NEJPOZDĚJI TŘI DNY PO konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. absolventská či studijní zkouška konaná v období 17. - 21. června 2024. Žádost musí být náležitě zdůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

  Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje proděkan, v případě nedostatečnosti si může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat NEJPOZDĚJI DO 3. dubna 2024.
  Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

  Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla po přijetí přihlášky fakultou, nejpozději však do 3. dubna 2024, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

  POPIS PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  ● Přijímací zkouška je jednokolová ústní formou pohovoru
  ● Předměty a rozsah přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních
  programů
  ● Pokud uchazeč podá přihlášky ke studiu dvou a více programů sdruženého studia
  se shodnými předměty zkoušky, vykoná přijímací zkoušku ze shodného předmětu
  pouze jednou
  ● Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v
  předchozím studiu, včetně jejich výsledků. Dokument má informativní charakter, přijímací komisi poskytuje
  pouze přehled o studijním zaměření uchazeče v rámci bakalářského studia. Dosažené výsledky za jednotlivé
  předměty nejsou v rámci přijímací zkoušky nijak hodnoceny.
  ● Každá zkouška je hodnocena maximálně 100 body


  UPUŠTĚNÍ OD PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud splní kritéria stanovená pro jednotlivé programy.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 3. dubna 2024. Studenti bakalářských programů a oborů na PřF UK nemusí k podané žádosti dokládat splnění stanoveného kritéria pro upuštění, žádost podat MUSÍ.
  Jiné důvody, než studium stanovených programů a oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Aplikovaná geologie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů
  B0532A330015 Geologie
  B0532A330006 Geotechnologie
  B0532A330017 Hospodaření s přírodními zdroji
  1201R004 Geologie
  1201R018 Geotechnologie
  1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Geologie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů
  B0532A330015 Geologie
  B0532A330006 Geotechnologie
  B0532A330017 Hospodaření s přírodními zdroji
  B0532A330024 Praktická geobiologie
  B0114A330004 Geologie se zaměřením na vzdělávání
  1201R004 - 7105R032 Geologie - Klasická archeologie
  1201R004 Geologie
  1201R018 Geotechnologie
  1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
  1201R015 Praktická geobiologie
  7504R008 Geologie se zaměřením na vzdělávání
  7504R179 Geologie se zaměřením na vzdělávání
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujících magisterských studijních programů
  Demografie
  Fyzická geografie a geoekologie
  Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země
  Politická a regionální geografie
  Sociální geografie a regionální rozvoj
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů
  B0532A330007 Aplikovaná geografie se všemi specializacemi
  B0314A330001 Demografie se všemi specializacemi
  B0532A330027 Geografie a kartografie
  B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  B0532A330029 Hydrologie a hydrogeologie
  B0532A330026 Vědy o Zemi
  1301R007 Geografie a kartografie
  1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
  1301R027 Sociální geografie a geoinformatika
  1303R005 Demografie se sociologií
  1303R004 Demografie se sociální geografií
  1303R002 Demografie s ekonomií
  7504R180 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  7504R181 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  3913R001 Vědy o Zemi
  1202R011 Povrchová a podzemní voda
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,0 vč. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Hydrologie a hydrogeologie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů
  B0532A330007 Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika
  B0532A330015 Geologie
  B0532A330006 Geotechnologie
  B0532A330017 Hospodaření s přírodními zdroji
  B0532A330029 Hydrologie a hydrogeologie
  1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
  1201R004 Geologie
  1201R018 Geotechnologie
  1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
  1202R011 Povrchová a podzemní voda
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Klinická a toxikologická analýza
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního oboru
  B0531A130027 Klinická a toxikologická analýza
  1403R002 Klinická a toxikologická analýza
  kteří dosáhli studijního průměru za prvních pět semestrů studia do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne pátého semestru (tj. do posledního dne daného zimního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Krajina a společnost
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů a oborů
  B0532A330007 Aplikovaná geografie se všemi specializacemi
  B0314A330001 Demografie se specializací Demografie se sociální geografií
  B0532A330027 Geografie a kartografie
  B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  1301R007 Geografie a kartografie
  1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
  1301R027 Sociální geografie a geoinformatika
  7504R180 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  7504R181 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  1303R004 Demografie se sociální geografií
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Učitelství biologie pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního programu
  B0114A030005 Biologie se zaměřením na vzdělávání,
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Učitelství geografie pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního programu
  B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání,
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Učitelství chemie pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního programu
  B0114A130003 Chemie se zaměřením na vzdělávání
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujících magisterských studijních programů
  Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy
  Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů
  B0114A030005 Biologie se zaměřením na vzdělávání
  a zároveň
  B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání,
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujících magisterských studijních programů
  Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy
  Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů
  B0144A03005 Biologie se zaměřením na vzdělávání
  a zároveň
  B0114A330004 Geologie se zaměřením na vzdělávání,
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujících magisterských studijních programů
  Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů
  B0114A030005 Biologie se zaměřením na vzdělávání
  a zároveň
  B0114A130003 Chemie se zaměřením na vzdělávání
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního programu
  B0114A030005 Biologie se zaměřením na vzdělávání
  a zároveň
  B0114A170004 Matematika se zaměřením na vzdělávání,
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů
  B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  a zároveň
  B0114A170004 Matematika se zaměřením na vzdělávání,
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů
  B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání
  a zároveň
  B0114RA3000500000 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání,
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,5 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru). Podmínkou zápisu do studia je předložení potvrzení od tělovýchovného lékaře, že uchazeč je schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů.

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství fyziky pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů
  B0114A130003 Chemie se zaměřením na vzdělávání
  a zároveň
  B0114A11001 Fyzika zaměřená na vzdělávání,
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu níže uvedených navazujících magisterských studijních programů
  Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy
  Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů
  B0114A130003 Chemie se zaměřením na vzdělávání
  a zároveň
  B0114A330004 Geologie se zaměřením na vzdělávání
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů
  B0114A130003 Chemie se zaměřením na vzdělávání
  a zároveň
  B0114A170004 Matematika se zaměřením na vzdělávání,
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
  Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních programů
  B0114A330004 Geologie se zaměřením na vzdělávání
  a zároveň
  B0114A280007 Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání,
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry studia do 2,5 včetně. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru). Podmínkou zápisu do studia je předložení potvrzení od tělovýchovného lékaře, že uchazeč je schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů.

  Do studijního průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů a všech opravných termínů.

  ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA
  Uchazeči, kteří budou přijati ke studiu programů „Učitelství ..... se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy“, předloží při zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na UK FTVS. Upozorňujeme, že Potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře je platné jeden rok od data vydání. Potvrzení musí být platné po celý akademický rok. Doporučujeme objednat se k tělovýchovnému lékaři v červenci, srpnu, nebo před zápisem do studia.

  VOLBA SPECIALIZACE v rámci studijního programu
  Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.

  NAHLÍŽENÍ DO SPISU
  Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

  Bližší informace poskytuje studijní odbor fakulty.
  Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní odbor, Albertov 6, 128 00 Praha 2
  Pro osobní kontakt: Studijní odbor, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  Jana Skalická, tel.: + 420 221951155, e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz
  Mgr. Martina Linhartová, tel.: + 420 221951046, e-mail: prihlaska@natur.cuni.cz

  Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-odbor
  Náležitosti přihlášky: PŘIHLÁŠKA KE STUDIU A POPLATEK ZA ÚKONY SPOJENÉ S PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM
  Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému ELEKTRONICKY ODESLAT NEJPOZDĚJI do 31. března 2024 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupovými údaji do SIS po celou dobu přijímacího řízení.

  Na každý zvolený program se podává samostatná přihláška.

  Programy sdruženého studia "Učitelství ...... pro střední školy" jsou vyhlašovány v pevných kombinacích ve struktuře maior (uvedený jako 1. v kombinaci) + minor program. Předpokládá se, že v maior programu student zpracovává diplomovou práci, o případné možnosti zpracovat diplomovou práci v minor studijním programu rozhoduje děkan na žádost studenta.

  U programů Geologie, Globální migrační a rozvojová studia a Sociální epidemiologie je povinnou elektronickou přílohou k přihlášce motivační dopis. Pokud se jedná o motivační dopis do programu se specializacemi, uvede uchazeč preferovanou specializaci a svou volbu zdůvodní.

  Poplatek ve výši 880,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 31. 3. 2024.

  Platební údaje:
  Název účtu: Univerzita Karlova
  Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: 988018
  IBAN: CZ8701000000192764980247
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky.
  Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče.
  Při platbě ze zahraničí je NUTNO UHRADIT VEŠKERÉ bankovní poplatky.

  V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: http://natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/kontakt-dok

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Platební údaje jsou uvedeny v oddíle "Náležitosti přihlášky".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: Leden 2024
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 30. dubna 2024.

  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
  ● Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia doložené do 30. září 2024.
  Uchazeči, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2024 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 22. října 2024.
  Absolventi českých VŠ doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom). Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Univerzitě Karlově.
  Absolventi zahraničních VŠ doloží splnění této podmínky některým ze způsobů uvedených na této webové adrese:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/nostrifikace/nostrifikace-pro-uchazece-domagisterskeho-a-doktorskeho-studia
  ● Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).
  ● Ke studiu programu Bioinformatika a výpočetní biologie budou přijatí uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají hodnocení ,,Prospěl" za každou ze tří odpovědí na otázky položené komisí.
  ● Ke studiu ostatních programů budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů ze 100 možných.

  PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
  Řádný termín: 10. - 21. června 2024
  Náhradní termín: 24. - 28. června 2024

  POZVÁNKA k přijímací zkoušce je zasílána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  Přijímací zkoušku v NÁHRADNÍM TERMÍNU může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

  Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o PŘIZPŮSOBENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje proděkan, v případě nedostatečnosti si může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat zpravidla po přijetí přihlášky fakultou, nejpozději však do 5. května 2024.
  Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

  ● Přijímací zkouška je jednokolová a skládá se z jedné nebo více částí. Bližší specifikace je uvedena u jednotlivých programů.
  ● Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla po přijetí přihlášky fakultou, nejpozději však do 5. května 2024, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  ● Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.
  ● Zkouška je hodnocena maximálně 100 body (s výjimkou programu Bioinformatika a výpočetní biologie). Součástí hodnocení může být kvalita disertačního projektu, jeho proveditelnost a způsob jeho prezentace.

  UPUŠTĚNÍ OD PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.
  Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 5. května 2024.

  NAHLÍŽENÍ DO SPISU
  Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

  Bližší informace poskytuje studijní oddělení
  Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní odbor, Albertov 6, 128 00 Praha 2
  Pro osobní kontakt: Oddělení doktorského studia, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  biologické programy - Věra Šmídová, tel. +420221951163, e-mail: vera.smidova@natur.cuni.cz
  ostatní programy - Nataša Tymichová, tel. +420221951162, e-mail: natasa.tymichova@natur.cuni.cz
  zahraniční uchazeči (mimo Slovensko) – Mgr. Valerie Havrdová, +420221951154, e-mail: valerie.havrdova@natur.cuni.cz

  DALŠÍ INFORMACE jsou k dispozici na webové stránce:
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
  https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-odbor
  Náležitosti přihlášky: PŘIHLÁŠKA KE STUDIU a POPLATEK za úkony spojené s přijímacím řízením

  PŘIHLÁŠKA se podává pouze elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 30. dubna 2024 (vytištěná podoba přihlášky se na fakultu nezasílá). Použitá e-mailová adresa a heslo jsou přístupové údaje do SIS po celou dobu přijímacího řízení.
  Na každý zvolený program se podává samostatná přihláška

  PŘÍLOHY k přihlášce:
  1. Strukturovaný životopis (povinná příloha)
  2. Výpis splněných studijních povinností za dosavadní magisterské studium nebo dodatek k diplomu za ukončené magisterské studium (povinná příloha)
  3. Informace o plánovaném disertačním projektu včetně anotace na předepsaném formuláři, dostupném ke stažení zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/formulare/informace-o-planovanemdisertacnim-projektu (povinná příloha). Anotace plánovaného disertačního projektu by měla být projednána s předpokládaným školitelem. Případné požadavky na strukturu a náležitosti anotace jsou uvedeny u jednotlivých studijních programů. Tato příloha není povinnou u doktorských studijních programů Fyzikální chemie, Makromolekulární chemie, Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur, Vývojová a buněčná biologie. (Pozn. anotace plánovaného disertačního projektu není v případě přijetí uchazeče závazná a může se měnit dle specifikace konkrétního pracoviště.)
  4. U doktorských studijních programů Demografie, Didaktika geografie, Obecná geografie, Regionální a politická geografie a Sociální geografie a regionální rozvoj je povinnou přílohou k přihlášce také motivační dopis.
  5. Seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče, popř. odborné posudky těchto prací a ostatní doklady hodné zřetele, např. doklady o absolvovaných odborných kurzech, doklady o jazykových zkouškách apod. (nepovinná příloha)

  POPLATEK ve výši 780,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný nejpozději do 30. dubna 2024.

  Platební údaje:
  Název účtu: Univerzita Karlova
  Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: 988018
  IBAN: CZ8701000000192764980247
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění přihlášky. Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče.

  Při platbě ZE ZAHRANIČÍ JE NUTNÉ UHRADIT VEŠKERÉ bankovní poplatky.

  V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Uhrazený poplatek fakulta nevrací.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Leden 2024
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o fakultě: Poštovní kontakt:
  Univerzita Karlova
  Přírodovědecká fakulta, Studijní odbor
  Albertov 6
  128 00 Praha 2

  Osobní kontakt:
  Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  Další informace jsou k dispozici na webové stránce http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 19-2764980247/0100
  IBAN: CZ87 0100 0000 1927 6498 0247
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 988018
  Specifický symbol: identifikační číslo přihlášky

  Počty

  Celkový počet studentů: 4803
  Celkový počet absolventů: 1313
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 4790
  Z toho do bakalářských studijních programů: 3366
  Z toho do magisterských studijních programů: 1066

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Aplikovaná geografie Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Aplikovaná geografie Aplikovaná geografie se specializací Sociální geografie a geoinformatika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biochemie Biochemie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Bioinformatika Bioinformatika prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie Biologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Biologie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Demografie Demografie se specializací Demografie s historií prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Demografie Demografie se specializací Demografie se sociální geografií prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Demografie Demografie se specializací Demografie se sociologií prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ekologická a evoluční biologie Ekologická a evoluční biologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geografie a kartografie Geografie a kartografie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geografie se zaměřením na vzdělávání Geografie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geografie se zaměřením na vzdělávání Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geografie se zaměřením na vzdělávání Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geografie se zaměřením na vzdělávání Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geologie Geologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geologie Geologie se specializací Geoarcheologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geologie se zaměřením na vzdělávání Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geologie se zaměřením na vzdělávání Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Geotechnologie Geotechnologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hospodaření s přírodními zdroji Hospodaření s přírodními zdroji prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Hydrologie a hydrogeologie Hydrologie a hydrogeologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie Chemie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie a fyzika materiálů Chemie a fyzika materiálů prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Chemie se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Klinická a toxikologická analýza Klinická a toxikologická analýza prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Medicinální chemie Medicinální chemie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Molekulární biologie a biochemie organismů Molekulární biologie a biochemie organismů prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Praktická geobiologie Praktická geobiologie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Science Science prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Vědy o Zemi Vědy o Zemi prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Analytická chemie Analytická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Anorganická chemie Anorganická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Antropologie a genetika člověka Antropologie a genetika člověka prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Aplikovaná geologie Aplikovaná geologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Biochemie Biochemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Bioinformatika Bioinformatika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Botanika Botanika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Botany Botany prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Buněčná biologie Buněčná biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Demografie Demografie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Demografie Demografie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Demography Demography kombinovaná navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Ecology Ecology prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Ekologie Ekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Evoluční biologie Evoluční biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Experimentální biologie rostlin Experimentální biologie rostlin prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Fyzická geografie a geoekologie Fyzická geografie a geoekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Fyzikální chemie Fyzikální chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Fyziologie živočichů Fyziologie živočichů prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Genetika, molekulární biologie a virologie Genetika, molekulární biologie a virologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Geobiologie Geobiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Geologie Geologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Geology Geology prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Globální migrační a rozvojová studia Globální migrační a rozvojová studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Hydrologie a hydrogeologie Hydrologie a hydrogeologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Chemie a fyzika materiálů Chemie a fyzika materiálů prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Immunology Immunology prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Imunologie Imunologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Klinická a toxikologická analýza Klinická a toxikologická analýza prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Krajina a společnost Krajina a společnost prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Medicinální chemie Medicinální chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Mikrobiologie Mikrobiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Organická chemie Organická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Parasitology and Infection Biology Parasitology and Infection Biology prezenční navazující magisterské angličtina 3 roky Detail
  Parazitologie Parazitologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Politická a regionální geografie Politická a regionální geografie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Protistologie Protistologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Reprodukční a vývojová biologie Reprodukční a vývojová biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociální epidemiologie Sociální epidemiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociální geografie a regionální rozvoj Sociální geografie a regionální rozvoj prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociální geografie a regionální rozvoj Sociální geografie a regionální rozvoj kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Teoretická a evoluční biologie Teoretická a evoluční biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství biologie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geografie pro střední školy Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geologie pro střední školy Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geologie pro střední školy Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství geologie pro střední školy Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Učitelství chemie pro střední školy Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Zoologie Zoologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Analytical Chemistry Analytical Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Analytical Chemistry Analytical Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Analytická chemie Analytická chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Analytická chemie Analytická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Animal Physiology Animal Physiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Animal Physiology Animal Physiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Anorganická chemie Anorganická chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Anorganická chemie Anorganická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Anthropology and Human Genetics Anthropology and Human Genetics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Anthropology and Human Genetics Anthropology and Human Genetics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Antropologie a genetika člověka Antropologie a genetika člověka prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Antropologie a genetika člověka Antropologie a genetika člověka kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Aplikovaná geologie Aplikovaná geologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Aplikovaná geologie Aplikovaná geologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Applied Geology Applied Geology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Applied Geology Applied Geology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biochemie Biochemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Biochemie Biochemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Biochemistry Biochemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biochemistry Biochemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Bioinformatics and computational biology Bioinformatics and computational biology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Bioinformatics and computational biology Bioinformatics and computational biology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Bioinformatika a výpočetní biologie Bioinformatika a výpočetní biologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Bioinformatika a výpočetní biologie Bioinformatika a výpočetní biologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Botanika Botanika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Botanika Botanika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Botany Botany prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Botany Botany kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Demografie Demografie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Demografie Demografie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Demography Demography prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Demography Demography kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Developmental and Cell Biology Developmental and Cell Biology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Developmental and Cell Biology Developmental and Cell Biology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didactics of Geography Didactics of Geography prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didactics of Geography Didactics of Geography kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didactics of Chemistry Didactics of Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didactics of Chemistry Didactics of Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Didaktika geografie Didaktika geografie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika geografie Didaktika geografie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika chemie Didaktika chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Didaktika chemie Didaktika chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Ecology Ecology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Ecology Ecology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Ekologie Ekologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Ekologie Ekologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Environmental Science Environmental Science prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Environmental Science Environmental Science kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Environmentální vědy Environmentální vědy prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Environmentální vědy Environmentální vědy kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Experimental Plant Biology Experimental Plant Biology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimental Plant Biology Experimental Plant Biology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimentální biologie rostlin Experimentální biologie rostlin prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Experimentální biologie rostlin Experimentální biologie rostlin kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Filozofie a dějiny přírodních věd Filozofie a dějiny přírodních věd prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Filozofie a dějiny přírodních věd Filozofie a dějiny přírodních věd kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzická geografie a geoekologie Fyzická geografie a geoekologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzická geografie a geoekologie Fyzická geografie a geoekologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzikální chemie Fyzikální chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyzikální chemie Fyzikální chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyziologie živočichů Fyziologie živočichů prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyziologie živočichů Fyziologie živočichů kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  General Geography General Geography prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  General Geography General Geography kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Geologie Geologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Geologie Geologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Geology Geology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Geology Geology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Immunology Immunology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Immunology Immunology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Imunologie Imunologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Imunologie Imunologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Inorganic Chemistry Inorganic Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Inorganic Chemistry Inorganic Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Macromolecular Chemistry Macromolecular Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Macromolecular Chemistry Macromolecular Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Microbiology Microbiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Microbiology Microbiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Mikrobiologie Mikrobiologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Mikrobiologie Mikrobiologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Obecná geografie Obecná geografie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Obecná geografie Obecná geografie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Organic Chemistry Organic Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Organic Chemistry Organic Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Organická chemie Organická chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Organická chemie Organická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Parasitology Parasitology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Parasitology Parasitology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Parazitologie Parazitologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Parazitologie Parazitologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Philosophy and History of Science Philosophy and History of Science prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Philosophy and History of Science Philosophy and History of Science kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physical Geography and Geoecology Physical Geography and Geoecology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physical Geography and Geoecology Physical Geography and Geoecology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physical Chemistry Physical Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physical Chemistry Physical Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Regional and Political Geography Regional and Political Geography prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Regional and Political Geography Regional and Political Geography kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Regionální a politická geografie Regionální a politická geografie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Regionální a politická geografie Regionální a politická geografie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Social Geography and Regional Development Social Geography and Regional Development prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Social Geography and Regional Development Social Geography and Regional Development kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Sociální geografie a regionální rozvoj Sociální geografie a regionální rozvoj prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Sociální geografie a regionální rozvoj Sociální geografie a regionální rozvoj kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Teoretická a evoluční biologie Teoretická a evoluční biologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Teoretická a evoluční biologie Teoretická a evoluční biologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Theoretical and Evolutionary Biology Theoretical and Evolutionary Biology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Theoretical and Evolutionary Biology Theoretical and Evolutionary Biology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Vývojová a buněčná biologie Vývojová a buněčná biologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Vývojová a buněčná biologie Vývojová a buněčná biologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Zoologie Zoologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Zoologie Zoologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Zoology Zoology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Zoology Zoology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail