Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Přírodovědecká fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Albertov 6
  Město: Praha 2
  PSČ: 128 43
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.natur.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jana Skalická
  Telefon: +420221951155
  Fax na studijní odbor: +420221951166
  E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2017
  Termín přijímací zkoušky: 13.6.2017 - 15.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 27.6.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640
  Poznámka: Platební údaje jsou uvedeny v oddíle "Náležitosti přihlášky".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 19. ledna 2017
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program: bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Podmínky pro přijetí
  • Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2017.
  • Ukončené středoškolské vzdělání doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo dokladu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání nejpozději do 30. září 2017.
  • Uchazeči, kteří vykonají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 21. 10. 2017.
  • Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud je stanovena a nebylo od ní upuštěno)
  • Ke studiu bakalářských studijních oborů Geologie, Geotechnologie a Hospodaření s přírodními zdroji budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky.
  • Ke studiu bakalářského studijního oboru Bioinformatika budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v testu, minimálně však s počtem 40 bodů.
  • Ke studiu ostatních bakalářských studijních oborů kromě oboru Bioinformatika budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v testu.
  • Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních oborů stanoví předem děkan fakulty.
  • V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a budou přijati všichni uchazeči o studium daného studijního oboru, kteří splní stanovené vzdělání.

  Přijímací zkouška
  Řádný termín: 13. – 15. června 2017
  Náhradní termín: 27. června 2017
  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. maturitní či absolventská zkouška konaná v období 12. - 16. června 2017. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Další náhradní termín se nepřipouští.
  Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V takovém případě je nutné nejpozději do 31. března 2017 podat písemnou žádost. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan.
  Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci přezkumného řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

  • Přijímací zkouška je jednokolová písemná formou testu
  • Předměty přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů a oborů
  • V případě podání přihlášky ke studiu dvou a více studijních oborů se shodnými předměty přijímací zkoušky uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze jednou
  • Každý test (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně 100 body.
  • Testy přijímací zkoušky jsou v českém jazyce
  • Termíny zkoušky z jednotlivých předmětů se nepřekrývají.

  Obsahová náplň odborného testu z biologie, chemie, geografie, matematiky a testu základní orientace v problematice obyvatelstva vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů. Navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor.
  Odborná zkouška z matematiky pro obor Bioinformatika vychází z přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy Matematika a Informatika na MFF UK (testují se předpoklady ke studiu studijního programu, tj. logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).

  Upuštění od přijímací zkoušky
  Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti u těch uchazečů, kteří již během středoškolského studia dostatečně prokázali své odborné znalosti v přírodovědných oborech a schopnost studovat. Týká se to řešitelů českých a slovenských středoškolských předmětových soutěží (olympiád), české a slovenské Středoškolské odborné činnosti (SOČ), seminářů pořádaných PřF UK a MFF UK a uchazečů, kteří v průběhu středoškolského studia absolvovali výuku vybraných předmětů.

  Žádost, jejíž nedílnou součástí je stanovený doklad o splnění podmínek, je třeba podat do 9. května 2017.

  Účast v příslušném kole olympiády a SOČ se dokládá úředně ověřenou kopií diplomu nebo osvědčení o účasti. Účast v semináři PřF a MFF se dokládá kopií osvědčení o účasti. Výuka vybraných předmětů a dosažených známek se dokládá ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení.
  Jiné důvody, než účast v níže uvedených soutěžích a seminářích počínaje rokem 2014 a absolvování níže uvedené výuky s dosaženým průměrem při vykonání maturitní zkoušky počínaje rokem 2014, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.


  Ke studiu všech bakalářských studijních oborů s výjimkou oboru Bioinformatika budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola
  Biologické olympiády kategorie A
  Fyzikální olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Matematické olympiády kategorie A a P
  Zeměpisné olympiády kategorie D
  a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech
  1. Matematika a statistika
  2. Fyzika
  3. Chemie
  4. Biologie
  5. Geologie a geografie
  8. Ochrana a tvorba životního prostředí.

  Ke studiu bakalářského studijního oboru
  Ochrana životního prostředí
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati také řešitelé ústředního (celostátního) kola
  Ekologické olympiády.

  Ke studiu bakalářského studijního oboru
  Bioinformatika
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola Biologické olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Fyzikální olympiády kategorie A Matematické olympiády kategorie A a P,
  a úspěšní řešitelé krajských kol
  Fyzikální olympiády kategorie A, B, C a D
  Matematické olympiády kategorie A, B, C a P
  a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech 1. Matematika a statistika
  2. Fyzika
  3. Chemie
  4. Biologie
  a úspěšní řešitelé
  Matematického korespondenčního semináře MFF UK
  Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK
  Korespondenčního semináře z programování MFFUK
  Lingvistického koresponden. semináře Pralinka MFF UK
  Korespondenčního semináře M&M MFFUK.


  Ke studiu bakalářských studijních oborů
  Biochemie,
  Chemie,
  Chemie životního prostředí,
  Chemie a fyzika speciálních materiálů,
  Medicinální chemie,
  Klinická a toxikologická analýza,
  Ochrana životního prostředí,
  Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
  Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
  Chemie se zaměřením na vzdělávání,
  Geologie se zaměřením na vzdělávání
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajských kol
  Biologické olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Fyzikální olympiády kategorie A
  Matematické olympiády kategorie A a P
  Zeměpisné olympiády kategorie D.

  Ke studiu bakalářských studijních oborů
  Biologie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
  Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání,
  Biologie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
  Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
  Chemie se zaměřením na vzdělávání - Biologie se zaměřením na vzdělávání,
  Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
  Geografie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
  Chemie se zaměřením na vzdělávání a
  Geologie se zaměřením na vzdělávání
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech 1. Matematika a statistika
  2. Fyzika
  3. Chemie
  4. Biologie
  5. Geologie a geografie
  8. Ochrana a tvorba životního prostředí,
  12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
  14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

  Ke studiu bakalářských studijních oborů
  Chemie,
  Chemie životního prostředí,
  Chemie a fyzika speciálních materiálů,
  Medicinální chemie,
  Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání,
  Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání,
  Chemie se zaměřením na vzdělávání,
  Biochemie,
  Klinická a toxikologická analýza,
  Geologie se zaměřením na vzdělávání
  Ochrana životního prostředí
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou (KSICHT) pořádaného PřF UK, kteří ve školním roce 2015/2016 získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů nebo ve školním roce 2016/2017 získají v 1. - 3. sérii alespoň 50 % z celkového počtu bodů 1. - 3. série.

  Ke studiu bakalářských studijních oborů
  Chemie se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání
  Geologie se zaměřením na vzdělávání,
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2015/2016 nebo v první sérii školního roku 2016/2017 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“).

  Ke studiu bakalářského studijního oboru
  Povrchová a podzemní voda
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajských kol
  Biologické olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Fyzikální olympiády kategorie A
  Matematické olympiády kategorie A a P
  Zeměpisné olympiády kategorie D
  a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK
  a řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie a geoinformatiky pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu
  a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2015/2016 nebo v první sérii školního roku 2016/2017 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“)
  a uchazeči, kteří absolvovali na střední škole výuku předmětů Fyzika nebo Matematika nebo Zeměpis v 1. - 3. ročníku (u šestiletých gymnázií v 3. – 5. ročníku, u osmiletých gymnázií v 5. – 7. ročníku) s průměrným výsledným prospěchem do 2,0

  Ke studiu bakalářského studijního oboru
  Vědy o Zemi
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geologickou tematikou (Kamenožrout) pořádaného PřF UK, kteří se alespoň v jedné ze sérií ve školním roce 2015/2016 nebo v první sérii školního roku 2016/2017 umístili v pořadí na 1. - 3. místě mezi úspěšnými řešiteli nebo získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů (certifikát označen „za úspěšné řešení“).
  dále řešitelé krajských kol
  Biologické olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Fyzikální olympiády kategorie A
  Matematické olympiády kategorie A a P
  Zeměpisné olympiády kategorie D
  a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK
  a řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu.

  Ke studiu bakalářských studijních oborů
  Geografie a kartografie
  Fyzická geografie a geoinformatika
  Sociální geografie a geoinformatika
  Geografie se zaměřením na vzdělávání – Matematika se zaměřením na vzdělávání
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé krajských kol
  Biologické olympiády kategorie A
  Chemické olympiády kategorie A a E
  Fyzikální olympiády kategorie A
  Matematické olympiády kategorie A a P
  Zeměpisné olympiády kategorie D
  a řešitelé okresních kol
  Zeměpisné olympiády kategorie D
  a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK
  a řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu.

  Ke studiu bakalářského studijního oboru
  Demografie se sociální geografií,
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu.


  Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.
  Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 43 Praha 2
  Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady),
  Praha 2
  Tel.: + 420221951155
  E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz
  Další důležité informace jsou k dispozici na webové stránce
  http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studiumhttp ://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium
  http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se podává zpravidla elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy, případně na formuláři SEVT 49 145 0.
  V případě zájmu o více studijních oborů se podává přihláška pro každý obor zvlášť.
  Elektronicky se podává přihláška prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky .Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 28. února 2017.

  Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný ke dni 28. února 2017.
  Výše poplatku při elektronickém podání přihlášky činí 590,-- Kč, v případě podání přihlášky v listinné podobě činí 640,-- Kč.
  V případě podání přihlášky v listinné podobě je třeba ke každé přihlášce pevně připojit doklad o zaplacení poplatku (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení úhrady, stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky). Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče a obor, ke kterému se přihláška vztahuje, specifický symbol se neuvádí.

  Platební údaje:
  Název účtu: Univerzita Karlova
  Číslo účtu: 107-6772880287/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: 988018
  Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky (pouze při elektronickém podání přihlášky)
  IBAN: CZ5701000001076772880287
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče a obor, ke kterému se přihláška vztahuje.

  Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.
  Platby v hotovosti fakulta nepřijímá.

  V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Poplatek je nevratný v kterékoliv fázi přijímacího řízení.
  Kontaktní osoba: Jana Skalická
  Telefon: +420221951155
  Fax na studijní odbor: +420221951166
  E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2017
  Termín přijímací zkoušky: 19.6.2017 - 23.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 30.6.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640
  Poznámka: Platební údaje jsou uvedeny v oddíle "Náležitosti přihlášky".

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 19. ledna 2017
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program: bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Podmínky pro přijetí
  ● Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2017.
  ● Ukončené vysokoškolské vzdělání v minimálně bakalářském stupni studia doložené úředně ověřenou kopií bakalářského (magisterského či inženýrského) diplomu nebo dokladu o rovnocennosti zahraničního vysokoškolského vzdělání, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání nejpozději do 30. září 2017. Tento požadavek doložení úředně ověřené kopie diplomu se nevztahuje na absolventy studia na Univerzitě Karlově.
  Uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 21. 10. 2017.
  ● Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud od ní nebylo upuštěno).
  ● Uchazeči budou přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů získaných při přijímací zkoušce.
  ● Bodovou hranici pro přijetí do jednotlivých studijních oborů stanoví předem děkan fakulty.

  Přijímací zkouška
  Řádný termín: 19. – 23. června 2017
  Náhradní termín: 30. června 2017

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. absolventská či studijní zkouška konaná v období 19. - 23. června 2017. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Další náhradní termín se nepřipouští.

  Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V takovém případě je nutné nejpozději do 31. března 2017 podat písemnou žádost. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan.
  Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci přezkumného řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

  ● Přijímací zkouška je jednokolová ústní
  ● Každá zkouška je hodnocena maximálně 100 body
  ● Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků
  ● Předměty a rozsah přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů a oborů


  Upuštění od přijímací zkoušky
  Upuštěno od přijímací zkoušky bude na základě žádosti uchazeče podané do 31. března 2017, pokud splní níže uvedené podmínky.

  Ke studiu navazujících magisterských studijních oborů
  Fyzická geografie a geoekologie
  Regionální a politická geografie
  Sociální geografie a regionální rozvoj
  Demografie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
  1301R007 Geografie a kartografie
  1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
  1303R005 Demografie se sociologií
  1303R004 Demografie se sociální geografií
  1303R002 Demografie s ekonomií
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
  Krajina a společnost
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
  1301R007 Geografie a kartografie
  1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
  7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání
  7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání
  1303R004 Demografie se sociální geografií
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujících magisterských studijních oborů
  Geologie
  Učitelství geologie pro střední školy
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
  1201R004 Geologie
  1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
  1201R015 Praktická geobiologie
  1201R018 Geotechnologie
  7504R008 Geologie se zaměřením na vzdělávání
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
  Aplikovaná geologie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
  1201R004 Geologie
  1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
  1201R018 Geotechnologie
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
  Hydrologie a hydrogeologie
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
  1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
  1201R004 Geologie
  1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
  1201R018 Geotechnologie
  kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).

  Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
  Klinická a toxikologická analýza
  budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářského studijního oboru
  1403R002 Klinická a toxikologická analýza,
  kteří dosáhli studijního průměru za prvních pět semestrů 2,000 a méně. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne pátého semestru (tj. do posledního dne daného zimního semestru).
  Do studijního průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných termínů.

  Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty.
  Pro poštovní kontakt: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, Albertov 6, 128 43 Praha 2
  Pro osobní kontakt: Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  Tel.: + 420 221951155
  E-mail: prihlaska@natur.cuni.cz
  Další informace jsou k dispozici na webové stránce http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se podává zpravidla elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy, případně na formuláři SEVT 49 145 0.
  V případě zájmu o více studijních oborů se podává přihláška pro každý obor zvlášť.
  U oborů Botanika
  Globální migrační a rozvojová studia
  Sociální epidemiologie
  je povinnou elektronickou přílohou k přihlášce motivační dopis.

  Elektronicky se podává přihláška prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky .Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 28. února 2017.

  Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný ke dni 28. února 2017.
  Výše poplatku při elektronickém podání přihlášky činí 590,-- Kč, v případě podání přihlášky v listinné podobě činí 640,-- Kč.
  V případě podání přihlášky v listinné podobě je třeba ke každé přihlášce pevně připojit doklad o zaplacení poplatku (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení úhrady, stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky). Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče a obor, ke kterému se přihláška vztahuje, specifický symbol se neuvádí.
  Platební údaje:
  Název účtu: Univerzita Karlova
  Číslo účtu: 107-6772880287/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: 988018
  Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky (pouze při elektronickém podání přihlášky)
  IBAN: CZ5701000001076772880287
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče a obor, ke kterému se přihláška vztahuje.

  Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.
  Platby v hotovosti fakulta nepřijímá.

  V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, má se za to, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Poplatek je nevratný v kterékoliv fázi přijímacího řízení.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: viz informace o přijímacím řízení níže
  Termín podání přihlášky: 30.4.2017
  Termín přijímací zkoušky: 12.6.2017 - 30.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 19.6.2017 - 14.7.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za listinnou přihlášku s elektronickým avízem: 540
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 540
  Poznámka: Platební údaje:
  Název účtu: Univerzita Karlova
  Číslo účtu: 107-6772880287/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: 988018
  IBAN: CZ5701000001076772880287
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění přihlášky.
  Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 19.1.2017
  Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program: bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o přijímacím řízení: Podmínky pro přijetí
  ● Podání řádně vyplněné přihlášky, vč. předepsaných příloh, a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 30. dubna 2017.
  ● Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia doložené do termínu stanoveného Harmonogramem přijímacího řízení. Absolventi VŠ v ČR a SR doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií diplomu, příp. originálem potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání, nejpozději do 30. září 2017. Tento požadavek doložení úředně ověřené kopie diplomu se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Univerzitě Karlově.
  Absolventi předepsaného vzdělání na zahraniční VŠ doloží splnění podmínky způsobem uvedeným v § 48, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. (ZoVŠ)" nejpozději do 30. září 2017.
  Uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 21. 10. 2017.
  ● Úspěšné složení přijímací zkoušky.
  ● Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů

  Přijímací zkouška
  Řádný termín: 12. – 30. června 2017
  Náhradní termín: 19. června – 14. července 2017
  O konkrétním termínu bude uchazeč vyrozuměn písemně.

  Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Další náhradní termín se nepřipouští.
  Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V takovém případě je nutné nejpozději do 30. dubna 2017 podat písemnou žádost. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan.
  Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci přezkumného řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.
  ● Přijímací zkouška je jednokolová a koná se formou pohovoru. Ve výjimečných případech může děkan na základě písemné žádosti podané do 30. dubna 2017 povolit vykonání příjímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  ● Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci. Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele a jeho schopnosti toto téma řešit.
  ● Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.


  Bližší informace poskytuje studijní oddělení
  Kontaktní osoby:
  Biologické programy - Magdalena Čuříková, tel. 22195 1163, e-mail: magdalena.curikova@natur.cuni.cz
  Ostatní programy - Nataša Tymichová tel. 22195 1162, e-mail: natasa.tymichova@natur.cuni.cz
  Další informace jsou k dispozici na webové stránce:
  http://www.natur.cuni.cz/
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se podává elektronicky s platností až po doručení podepsaného výtisku nebo na formuláři SEVT 49 145 0.
  V případě zájmu o více studijních programů se podává přihláška pro každý program zvlášť.
  V případě podání přihlášky elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky uchazeč vyplněný formulář vytiskne, podepíše a spolu s předepsanými přílohami zašle do 30. dubna 2017 studijnímu oddělení Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2.
  Přílohy k přihlášce:
  ● Strukturovaný životopis
  ● Kopie diplomu nebo jiného dokladu o úspěšném ukončení magisterského studia. Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Univerzitě Karlově. V případě uchazečů, kteří dosud neukončili magisterské studium, kopie stránek indexu pokrývající poslední dva ročníky nebo u studentů UK výpis splněných povinností vytištěný ze SIS. Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
  ● Seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např. doklady o absolvovaných odborných kurzech, doklady o jazykových zkouškách apod.)
  ● Stručná anotace plánovaného doktorského projektu s uvedením jména školitele a jeho souhlas s vedením doktoranda v průběhu studia. Doporučujeme, aby se vyjádření vztahovalo i ke krytí finančních nákladů spojených s řešeným tématem.

  Poplatek ve výši 540,-- Kč se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný ke dni 30. dubna 2017.
  Platební údaje:
  Název účtu: Univerzita Karlova
  Číslo účtu: 107-6772880287/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1
  Konstantní symbol: 0308
  Variabilní symbol: 988018
  IBAN: CZ5701000001076772880287
  SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
  Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po vyplnění přihlášky.

  Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky.
  Platby v hotovosti fakulta nepřijímá.

  V případě podání přihlášky na tištěném formuláři SEVT se při platbě specifický symbol neuvádí. Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení úhrady, stvrzenka o složení částky v hotovosti v pokladně banky) je třeba pevně připojit ke každé přihlášce. Pro každou přihlášku musí být provedena platba zvlášť. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče a program, ke kterému se přihláška vztahuje. Další pokyny k platbě jsou shodné s pokyny k platbě v případě podání elektronické přihlášky.

  V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti (zejména není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, chybí přílohy) nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Poplatek je nevratný v kterékoliv fázi přijímacího řízení.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Místo konání: budovy Přírodovědecké fakulty
  Program: bude zveřejněn na stránkách fakulty http://www.natur.cuni.cz
  Informace o fakultě: Poštovní kontakt:
  Univerzita Karlova v Praze
  Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení
  Albertov 6
  128 43 Praha 2

  Osobní kontakt:
  Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2
  Další informace jsou k dispozici na webové stránce http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0308
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Banka: Komerční banka
  Účet: 38533021/0100
  IBAN: CZ76 0100 0000 0000 3853 3021
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 988018

  Počty

  Celkový počet studentů: 4909
  Celkový počet absolventů: 1078
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 4271
  Z toho BAK: 2819
  Z toho MAG: 1194

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Biochemie Biochemie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Bioinformatika Bioinformatika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou (MFF UK).
  Biologie Biologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biologie Biologie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou (MFF UK).
  Biologie Ekologická a evoluční biologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Demografie Demografie s ekonomií prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Demografie: kmenová fakulta PřF UK, Ekonomie: partnerská fakulta UK FSV, studium na FSV vyžaduje dobrou znalost angličtiny.
  Demografie Demografie se sociální geografií prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Demografie Demografie se sociologií prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Demografie: kmenová fakulta PřF UK, Sociologie: partnerská fakulta FF UK
  Ekologie a ochrana prostředí Ochrana životního prostředí prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geografie Fyzická geografie a geoinformatika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geografie Geografie a kartografie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geografie Geografie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Termín podávání přihlášek do 30.4.2017
  Geografie Geografie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou (MFF UK).
  Geografie Sociální geografie a geoinformatika prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie Geologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie Geologie — Klasická archeologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Termín podávání přihlášek do 30.4.2017
  Geologie Geologie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie Geotechnologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie Hospodaření s přírodními zdroji prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Geologie Praktická geobiologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Hydrologie a hydrogeologie Povrchová a podzemní voda prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie a fyzika speciálních materiálů prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie se zaměřením na vzdělávání — Biologie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou (MFF UK).
  Chemie Chemie životního prostředí prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Chemie Medicinální chemie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Klinická a toxikologická analýza Klinická a toxikologická analýza prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Speciální chemicko-biologické obory Molekulární biologie a biochemie organismů prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Vědy o Zemi Vědy o Zemi prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Biochemie Biochemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Bioinformatika Bioinformatika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  Biologie Antropologie a genetika člověka prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Botanika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Povinnou elektronickou přílohou k přihlášce je motivační dopis.
  Biologie Buněčná a vývojová biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Ekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Experimentální biologie rostlin prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Fyziologie živočichů prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Genetika, molekulární biologie a virologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Imunologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Mikrobiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Parazitologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Protistologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Teoretická a evoluční biologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Učitelství biologie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství fyziky prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Výuku fyziky zajišťuje MFF UK.
  Biologie Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geografie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geologie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Biologie Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství matematiky prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Výuku matematiky zajišťuje MFF UK.
  Biologie Zoologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Demografie Demografie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Ekologie a ochrana prostředí Ochrana životního prostředí prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Epidemiologie Sociální epidemiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Povinnou elektronickou přílohou k přihlášce je motivační dopis.
  Geografie Fyzická geografie a geoekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Globální migrační a rozvojová studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Povinnou elektronickou přílohou k přihlášce je motivační dopis.
  Geografie Kartografie a geoinformatika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Krajina a společnost prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Regionální a politická geografie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Sociální geografie a regionální rozvoj prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Učitelství geografie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geografie Učitelství geografie pro střední školy — Učitelství matematiky prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Výuku matematiky zajišťuje MFF UK.
  Geologie Aplikovaná geologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geologie Geobiologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geologie Geologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Geologie Učitelství geologie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Hydrologie a hydrogeologie Hydrologie a hydrogeologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Analytická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Anorganická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Biofyzikální chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Fyzikální chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie a fyzika speciálních materiálů prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Chemie životního prostředí prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Makromolekulární chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Medicinální chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Organická chemie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Učitelství chemie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství biologie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství fyziky prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko- fyzikální fakultou (MFF UK).
  Chemie Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství geologie pro střední školy prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Chemie Učitelství chemie pro střední školy — Učitelství matematiky prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Matematicko- fyzikální fakultou (MFF UK).
  Klinická a toxikologická analýza Klinická a toxikologická analýza prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Analytická chemie Kmenový obor: Analytická chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Analytická chemie Kmenový obor: Analytická chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Analytická chemie Kmenový obor: Analytická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Analytická chemie Kmenový obor: Analytická chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Anatomie a fyziologie rostlin Kmenový obor: Botanika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Anatomie a fyziologie rostlin Kmenový obor: Botanika prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Anatomie a fyziologie rostlin Kmenový obor: Botanika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Anatomie a fyziologie rostlin Kmenový obor: Botanika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Anorganická chemie Kmenový obor: Anorganická chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Anorganická chemie Kmenový obor: Anorganická chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Anorganická chemie Kmenový obor: Anorganická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Anorganická chemie Kmenový obor: Anorganická chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie a genetika člověka Kmenový obor: Antropologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie a genetika člověka Kmenový obor: Antropologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie a genetika člověka Kmenový obor: Antropologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie a genetika člověka Kmenový obor: Antropologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Aplikovaná geologie Kmenový obor: Geologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Aplikovaná geologie Kmenový obor: Geologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Aplikovaná geologie Kmenový obor: Geologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Aplikovaná geologie Kmenový obor: Geologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie Kmenový obor: Biochemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie Kmenový obor: Biochemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie Kmenový obor: Biochemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie Kmenový obor: Biochemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Botanika Kmenový obor: Botanika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Botanika Kmenový obor: Botanika prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Botanika Kmenový obor: Botanika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Botanika Kmenový obor: Botanika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Demografie Kmenový obor: Demografie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Demografie Kmenový obor: Demografie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Demografie Kmenový obor: Demografie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Demografie Kmenový obor: Demografie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika chemie Kmenový obor: Chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika chemie Kmenový obor: Chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika chemie Kmenový obor: Chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Didaktika chemie Kmenový obor: Chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Ekologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Ekologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Ekologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Ekologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Environmentální vědy Kmenový obor: Materiálové vědy prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Environmentální vědy Kmenový obor: Materiálové vědy prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Environmentální vědy Kmenový obor: Materiálové vědy kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Environmentální vědy Kmenový obor: Materiálové vědy kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie a dějiny přírodních věd Kmenový obor: Filozofie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie a dějiny přírodních věd Kmenový obor: Filozofie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie a dějiny přírodních věd Kmenový obor: Filozofie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie a dějiny přírodních věd Kmenový obor: Filozofie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyzická geografie a geoekologie Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzická geografie a geoekologie Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyzická geografie a geoekologie Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzická geografie a geoekologie Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyzikální chemie Kmenový obor: Fyzikální chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzikální chemie Kmenový obor: Fyzikální chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyzikální chemie Kmenový obor: Fyzikální chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyzikální chemie Kmenový obor: Fyzikální chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie živočichů Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie živočichů Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie živočichů Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie živočichů Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Geologie Kmenový obor: Geologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Geologie Kmenový obor: Geologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Geologie Kmenový obor: Geologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Geologie Kmenový obor: Geologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Kmenový obor: Kartografie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Kmenový obor: Kartografie prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Kmenový obor: Kartografie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Kmenový obor: Kartografie kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Makromolekulární chemie Kmenový obor: Makromolekulární chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Makromolekulární chemie Kmenový obor: Makromolekulární chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Makromolekulární chemie Kmenový obor: Makromolekulární chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Makromolekulární chemie Kmenový obor: Makromolekulární chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Kmenový obor: Chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Kmenový obor: Chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Kmenový obor: Chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Kmenový obor: Chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Obecné otázky geografie Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Obecné otázky geografie Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Obecné otázky geografie Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Obecné otázky geografie Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Organická chemie Kmenový obor: Organická chemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Organická chemie Kmenový obor: Organická chemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Organická chemie Kmenový obor: Organická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Organická chemie Kmenový obor: Organická chemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Regionální a politická geografie Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Regionální a politická geografie Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Regionální a politická geografie Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Regionální a politická geografie Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociální geografie a regionální rozvoj Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociální geografie a regionální rozvoj Kmenový obor: Geografie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Sociální geografie a regionální rozvoj Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociální geografie a regionální rozvoj Kmenový obor: Geografie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teoretická a evoluční biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teoretická a evoluční biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teoretická a evoluční biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teoretická a evoluční biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Zoologie Kmenový obor: Zoologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Zoologie Kmenový obor: Zoologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Zoologie Kmenový obor: Zoologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Zoologie Kmenový obor: Zoologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen