Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Evangelická teologická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Černá 9
  Město: Praha 1 - Nové Město
  PSČ: 115 55
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://web.etf.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Zd. Trojanová
  Telefon: +420 221 988 213
  Fax na studijní odbor: +420 221 988 215
  E-mail: stodd@etf.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 10.8.2018 pro všechny obory
  Termín přijímací zkoušky: 3.-7.9.2018 Teologie křesťanský tradic (TKT)
  3.-7.9.2018 Pastorační a sociální práce (PSP)
  30.8.2018 Evangelická teologie (EVT)
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 13.-14.9.2018 TKT, EVT, PSP

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650
  Poznámka: Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je splatný k 10.8.2018.
  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit v takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.
  Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód jako variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné formy přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu fakulty nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

  Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již ukončil SŠ) a doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
  Uchazeči oboru TKT zašlou spolu s ostatními doklady i motivační dopis.
  Přihlášku je možno (a doporučeno) vyplnit v elektronické podobě.
  Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na vysoké škole. V přihlášce uchazeč uvede jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště mimo území České republiky; cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství. Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke studiu jde.
  Kontaktní osoba: Zd. Trojanová
  Telefon: +420 221 988 213
  Fax na studijní odbor: +420 221 988 215
  E-mail: stodd@etf.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 10.8.2018 pro všechny obory
  Termín přijímací zkoušky: 3.-7.9.2018 Evangelická teologie - navazující (EVT)
  3.-7.9.2018 Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (KKPP-Diakonika)
  3.-7.9.2018 Teologie - spiritualita - etika (T-S-E)
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 13.-14.9.2018 EVT-navazující, KKPP-diakonika, T-S-E

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650
  Poznámka: Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je splatný k 10.8.2018
  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit v takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.
  Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód jako variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné formy přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu fakulty nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

  Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný životopis, ověřenou kopii diplomu o bakalářském, případně magisterském studiu na VŠ (pokud uchazeč již ukončil předchozí bakalářské či jiné magisterské studium) a doklad o zaplacení poplatku spojeného s přijímacím řízením.
  Přihlášku je možno (a doporučeno) vyplnit v elektronické podobě.
  Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na vysoké škole. V přihlášce uchazeč uvede jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště mimo území České republiky; cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství. Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke studiu jde.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Vladimíra Dubinová
  Telefon: +420221988216
  Fax na studijní odbor: +420221988215
  E-mail: office@etf.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 30.4.2018
  Termín přijímací zkoušky: 28.5.2018 - 15.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 25.6.2018 - 29.6.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 500
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 550
  Poznámka: Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je splatný k 30.4.2018
  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit v takové výši, aby fakulta obdržela určenou částku.
  Při podání elektronické přihlášky slouží vygenerovaný kód jako variabilní symbol platby. V případě podání pouze listinné formy přihlášky je variabilním symbolem rodné číslo.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu fakulty nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

  Popis přijímací zkoušky:
  Přijímací zkouška se koná formou pohovoru, při němž uchazeč před přijímací komisí obhajuje návrh svého disertačního projektu.
  Na základě doporučení oborové rady rozhoduje o přijetí ke studiu děkan.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na vysoké škole. V přihlášce uchazeč uvede jméno, případně jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště mimo území České republiky; cizinec uvede též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství. Účastníkem přijímacího řízení je pouze uchazeč, o jehož přihlášku ke studiu jde.

  Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný životopis, přehled dosavadního studia, návrh disertačního projektu, ověřenou kopii magisterského diplomu (pokud již uchazeč dokončil magisterské studium), doklad o zaplacení poplatku.

  Přihlášku je možno (a doporučeno) vyplnit v elektronické podobě.
  Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: 15.1.2018 od 14 do 18 hod.
  Informace o fakultě: Fakulta je otevřena všem zájemcům o studium teologie a sociální práce v bakalářských a navazujících magisterských programech.
  V bakalářských programech nabízí fakulta jednak možnost získání základního teologického vzdělání (Evangelická teologie), teologii pro laiky a odborníky z jiných oborů (Teologie křesťanských tradic), jednak přípravu na křesťansky orientovanou sociální a pastorační práci (Pastorační a sociální práce).
  V navazujícím magisterském studiu nabízí fakulta přípravu k duchovenské službě i k případnému doktorskému studiu teologie (Evangelická teologie), ekumenicky orientovanou teologii pro zájemce z oblasti jiných humanitních oborů (TSE: Teologie - spiritualita - etika) a specializaci v pastoraci a krizové práci (Křesťanská krizová a pastorační práce - Diakonika).

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 1559
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 558
  Účet: 85439011/0100
  IBAN: CZ28 0100 0000 0000 8543 9011
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: Vygenerovaný kód nebo RČ u listinné formy.
  Specifický symbol: 11

  Počty

  Celkový počet studentů: 642
  Přepočtený počet učitelů: 29
  Celkový počet absolventů: 110
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 165
  Z toho BAK: 123
  Z toho MAG: 42

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Sociální práce Pastorační a sociální práce prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Sociální práce Pastorační a sociální práce kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Teologie křesťanských tradic prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Evangelická teologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Teologie Teologie - spiritualita - etika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství prezenční doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Filozofie Filozofie náboženství kombinovaná doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie prezenční doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Biblická teologie kombinovaná doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie prezenční doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Historická a systematická teologie kombinovaná doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika prezenční doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Teologie Praktická a ekumenická teologie a teologická etika kombinovaná doktorské němčina 4 rok(y) Otevřen