Volba jazyka
  • čeština
  • english
Uživatel

    Obecné a fakultní podmínky PŘ


    Fakulta humanitních studií

    Kontaktní údaje

    Ulice: U Kříže 8
    Město: Praha 5 - Jinonice
    PSČ: 158 00
    Obec: Praha
    Internetová adresa: http://www.fhs.cuni.cz

    Bakalářské studijní programy

    Kontaktní osoba: Mgr. Maryia Yankouskaya
    Telefon: +420251080211
    Fax na studijní odbor: +420251080363
    E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz
    Termín podání přihlášky: 31.3.2017
    Termín přijímací zkoušky: 20.5.2017
    Náhradní termín přijímací zkoušky: 26.6.2017 - 30.6.2017

    Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

    Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590 Kč
    Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640 Kč
    Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku.

    Ostatní informace

    Den otevřených dveří: 11.1.2017, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice
    Informace o přijímacím řízení: Tříletý studijní program se vypisuje v prezenční a kombinované formě studia, přijímací zkouška je písemná a shodná pro obě formy studia; kritéria pro přijetí jsou pro obě formy též stejná.

    Podmínky přijetí:
    1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
    2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání – uchazeči, kteří absolvovali střední školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

    Období pro dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání je limitováno dnem 30. září 2017. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, je toto období limitováno dnem 21. října 2017.

    Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.

    U přijímací zkoušky je třeba předložit průkaz totožnosti.

    Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je uchazeč povinen zaslat na studijní oddělení do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout.
    Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

    Přihlášky je lépe podávat v elektronické formě. Uchazeč musí uvést v přihlášce cizí jazyk, z něhož bude překládat do češtiny zadaný text – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit.
    Kontaktní osoba: Mgr. Maryia Yankouskaya
    Telefon: +420251080211
    Fax na studijní odbor: +420251080363
    E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz
    Termín podání přihlášky: 31.3.2017
    Termín přijímací zkoušky: 29.5.2017 – 1.6.2017
    Náhradní termín přijímací zkoušky: 26.6.2017 - 30.6.2017

    Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

    Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590 Kč
    Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640 Kč
    Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku.

    Ostatní informace

    Den otevřených dveří: 11.1.2017, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice
    Informace o přijímacím řízení: Specifikace přijímacího řízení je uvedena u jednotlivých oborů.

    Podmínky přijetí:
    1. u oborů vyučovaných v českém jazyce: u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
    2. u oborů vyučovaných v cizím jazyce: prokázání znalostí, schopností a nadání pro studium oboru zasláním motivačního listu a odborné písemné práce v příslušném cizím jazyce (např. obhájené bakalářské práce nebo jejího shrnutí, článku publikovaného v odborném tisku, apod.) v rozsahu nejméně 30 stran;
    3. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

    Období pro dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia je limitováno dnem 30. září 2017. Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, je toto období limitováno dnem 21. října 2017.

    Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.

    U přijímací zkoušky každý uchazeč předloží průkaz totožnosti.

    Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je uchazeč povinen zaslat na studijní oddělení do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout.
    Náležitosti přihlášky: Přihlášky je lépe podávat v elektronické formě.

    Doktorské studijní programy

    Kontaktní osoba: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.
    Telefon: +420251080351
    E-mail: jana.jenickova@fhs.cuni.cz
    Termín podání přihlášky: 30.4.2017
    Termín přijímací zkoušky: 1.6.2017 – 14.6.2017
    Náhradní termín přijímací zkoušky: 26.6.2017 - 30.6.2017

    Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

    Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 540 Kč
    Poplatek za listinnou formu přihlášky: 540 Kč

    Ostatní informace

    Den otevřených dveří: 11.1.2017, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice
    Informace o přijímacím řízení: Specifikace přijímacího řízení je uvedena u jednotlivých oborů.

    Podmínky přijetí:
    1) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu a zaplacení poplatku za přijímací řízení, včetně předepsaných součástí a příloh;
    2) úspěšné složení přijímací zkoušky (jejíž nedílnou součástí je obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu) a dosažení bodové hranice pro přijetí předem stanovené děkanem;
    3) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

    Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.

    U přijímací zkoušky každý uchazeč předloží průkaz totožnosti.

    Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Skládání přijímacích zkoušek na jiný VŠ obor ale není důvodem pro poskytnutí náhradního termínu. Odůvodněnou žádost o náhradní termín přijímacího řízení (doloženou např. lékařskou zprávou) je uchazeč povinen odeslat na studijní oddělení do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout.
    Náležitosti přihlášky: Fakulta preferuje podání přihlášky v elektronické formě, veškeré přílohy (specifikace uvedena u jednotlivých oborů) zasílejte na adresu: Oddělení doktorských studií UK FHS, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice (i v případě, že přihlášku ke studiu podáváte elektronickou formou).

    Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

    Obecné informace

    Den otevřených dveří - poznámka: Program Dne otevřených dveří je koncipován v hodinových blocích, program bude zveřejněn na www.fhs.cuni.cz nejpozději týden před jeho konáním.
    Informace o fakultě: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) nabízí studium v bakalářském oboru (jenž je učen též v anglickém jazyce), v devíti navazujících magisterských oborech (tři z nich jsou učeny též v anglickém jazyce a jeden ve francouzském a německém jazyce) a osmi doktorských oborech (pět z nich je učeno též v anglickém jazyce). Tyto obory pokrývají širokou škálu humanitních a společenskovědních disciplín, páteří vědecké a výzkumné činnosti jsou oblasti novověké filosofie, historie, antropologie a aplikovaných sociálních věd.

    V souladu se svým dlouhodobým záměrem se Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze profiluje jakožto „research faculty“ s důrazem na těsné propojení vědecké činnosti, zahraničních styků a studia.

    Fakulta je zapojena do mnoha vědeckých projektů s mezinárodní účastí.

    Bankovní spojení

    Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379
    Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558
    Banka: Komerční banka
    Účet: 27-1842600277/0100
    IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277
    SWIFT:KOMBCZPP
    Variabilní symbol: 720105 při podání papírové přihlášky

    Počty

    Celkový počet přihlášených uchazečů: 3937
    Z toho BAK: 2877
    Z toho MAG: 1126

    Obory pro tento rok

    Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
    Humanitní studia Studium humanitní vzdělanosti prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Studium humanitní vzdělanosti prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen All apllicants are required to take an entrance exam.
    Humanitní studia Studium humanitní vzdělanosti kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Ekologie a ochrana prostředí Sociální a kulturní ekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční navazující magisterské němčina 2 rok(y) Otevřen
    Historické vědy Orální historie - soudobé dějiny prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Historické vědy Orální historie - soudobé dějiny kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Historické vědy Orální historie - soudobé dějiny kombinovaná navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Genderová studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Genderová studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Genderová studia kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Historická sociologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Historická sociologie prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Historická sociologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Obecná antropologie - integrální studium člověka prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Studia občanského sektoru prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Studia občanského sektoru kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Mediální a komunikační studia Elektronická kultura a sémiotika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Sociální politika a sociální práce Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Sociální politika a sociální práce Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
    Environmentální studia Environmentální studia prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Environmentální studia Environmentální studia prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
    Environmentální studia Environmentální studia kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Environmentální studia Environmentální studia kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Aplikovaná etika prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Aplikovaná etika prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Aplikovaná etika kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Aplikovaná etika kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční doktorské francouzština 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční doktorské němčina 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Německá a francouzská filozofie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Německá a francouzská filozofie kombinovaná doktorské francouzština 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Německá a francouzská filozofie kombinovaná doktorské němčina 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Sémiotika a filozofie komunikace prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Sémiotika a filozofie komunikace prezenční doktorské francouzština 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Sémiotika a filozofie komunikace kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Filozofie Sémiotika a filozofie komunikace kombinovaná doktorské francouzština 3 rok(y) Otevřen
    Historické vědy Soudobé evropské dějiny prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Historické vědy Soudobé evropské dějiny prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
    Historické vědy Soudobé evropské dějiny prezenční doktorské němčina 3 rok(y) Otevřen
    Historické vědy Soudobé evropské dějiny kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Historické vědy Soudobé evropské dějiny kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
    Historické vědy Soudobé evropské dějiny kombinovaná doktorské němčina 3 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Historická sociologie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Historická sociologie prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Historická sociologie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Historická sociologie kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Integrální studium člověka - obecná antropologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Integrální studium člověka - obecná antropologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Integrální studium člověka - obecná antropologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Integrální studium člověka - obecná antropologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Studia dlouhověkosti prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Studia dlouhověkosti prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Studia dlouhověkosti kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Studia dlouhověkosti kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Studia občanského sektoru prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Humanitní studia Studia občanského sektoru kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
    Sociální politika a sociální práce Sociální práce prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
    Sociální politika a sociální práce Sociální práce kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen