Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Fakulta humanitních studií

  Kontaktní údaje

  Ulice: U Kříže 8
  Město: Praha 5 - Jinonice
  PSČ: 158 00
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.fhs.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Maryia Yankouskaya
  Telefon: +420251080211
  Fax na studijní odbor: +420251080363
  E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 31.3.2017
  Termín přijímací zkoušky: 20.5.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 26.6.2017 - 30.6.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590 Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640 Kč
  Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 11.1.2017, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice
  Informace o přijímacím řízení: Tříletý studijní program se vypisuje v prezenční a kombinované formě studia, přijímací zkouška je písemná a shodná pro obě formy studia; kritéria pro přijetí jsou pro obě formy též stejná.

  Podmínky přijetí:
  1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
  2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání – uchazeči, kteří absolvovali střední školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

  Období pro dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání je limitováno dnem 30. září 2017. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, je toto období limitováno dnem 21. října 2017.

  Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.

  U přijímací zkoušky je třeba předložit průkaz totožnosti.

  Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je uchazeč povinen zaslat na studijní oddělení do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout.
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

  Přihlášky je lépe podávat v elektronické formě. Uchazeč musí uvést v přihlášce cizí jazyk, z něhož bude překládat do češtiny zadaný text – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit.
  Kontaktní osoba: Mgr. Maryia Yankouskaya
  Telefon: +420251080211
  Fax na studijní odbor: +420251080363
  E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 31.3.2017
  Termín přijímací zkoušky: 29.5.2017 – 1.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 26.6.2017 - 30.6.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590 Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640 Kč
  Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 11.1.2017, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice
  Informace o přijímacím řízení: Specifikace přijímacího řízení je uvedena u jednotlivých oborů.

  Podmínky přijetí:
  1. u oborů vyučovaných v českém jazyce: u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
  2. u oborů vyučovaných v cizím jazyce: prokázání znalostí, schopností a nadání pro studium oboru zasláním motivačního listu a odborné písemné práce v příslušném cizím jazyce (např. obhájené bakalářské práce nebo jejího shrnutí, článku publikovaného v odborném tisku, apod.) v rozsahu nejméně 30 stran;
  3. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

  Období pro dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia je limitováno dnem 30. září 2017. Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, je toto období limitováno dnem 21. října 2017.

  Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.

  U přijímací zkoušky každý uchazeč předloží průkaz totožnosti.

  Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je uchazeč povinen zaslat na studijní oddělení do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout.
  Náležitosti přihlášky: Přihlášky je lépe podávat v elektronické formě.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.
  Telefon: +420251080351
  E-mail: jana.jenickova@fhs.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 30.4.2017
  Termín přijímací zkoušky: 1.6.2017 – 14.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 26.6.2017 - 30.6.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 540 Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 540 Kč

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 11.1.2017, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice
  Informace o přijímacím řízení: Specifikace přijímacího řízení je uvedena u jednotlivých oborů.

  Podmínky přijetí:
  1) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu a zaplacení poplatku za přijímací řízení, včetně předepsaných součástí a příloh;
  2) úspěšné složení přijímací zkoušky (jejíž nedílnou součástí je obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu) a dosažení bodové hranice pro přijetí předem stanovené děkanem;
  3) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

  Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.

  U přijímací zkoušky každý uchazeč předloží průkaz totožnosti.

  Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Skládání přijímacích zkoušek na jiný VŠ obor ale není důvodem pro poskytnutí náhradního termínu. Odůvodněnou žádost o náhradní termín přijímacího řízení (doloženou např. lékařskou zprávou) je uchazeč povinen odeslat na studijní oddělení do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout.
  Náležitosti přihlášky: Fakulta preferuje podání přihlášky v elektronické formě, veškeré přílohy (specifikace uvedena u jednotlivých oborů) zasílejte na adresu: Oddělení doktorských studií UK FHS, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice (i v případě, že přihlášku ke studiu podáváte elektronickou formou).

  Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Program Dne otevřených dveří je koncipován v hodinových blocích, program bude zveřejněn na www.fhs.cuni.cz nejpozději týden před jeho konáním.
  Informace o fakultě: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) nabízí studium v bakalářském oboru (jenž je učen též v anglickém jazyce), v devíti navazujících magisterských oborech (tři z nich jsou učeny též v anglickém jazyce a jeden ve francouzském a německém jazyce) a osmi doktorských oborech (pět z nich je učeno též v anglickém jazyce). Tyto obory pokrývají širokou škálu humanitních a společenskovědních disciplín, páteří vědecké a výzkumné činnosti jsou oblasti novověké filosofie, historie, antropologie a aplikovaných sociálních věd.

  V souladu se svým dlouhodobým záměrem se Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze profiluje jakožto „research faculty“ s důrazem na těsné propojení vědecké činnosti, zahraničních styků a studia.

  Fakulta je zapojena do mnoha vědeckých projektů s mezinárodní účastí.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558
  Banka: Komerční banka
  Účet: 27-1842600277/0100
  IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 720105 při podání papírové přihlášky

  Počty

  Celkový počet přihlášených uchazečů: 3937
  Z toho BAK: 2877
  Z toho MAG: 1126

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Humanitní studia Studium humanitní vzdělanosti prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studium humanitní vzdělanosti prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen All apllicants are required to take an entrance exam.
  Humanitní studia Studium humanitní vzdělanosti kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Ekologie a ochrana prostředí Sociální a kulturní ekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční navazující magisterské němčina 2 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Orální historie - soudobé dějiny prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Orální historie - soudobé dějiny kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Orální historie - soudobé dějiny kombinovaná navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Genderová studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Genderová studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Genderová studia kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Obecná antropologie - integrální studium člověka prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia občanského sektoru prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia občanského sektoru kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Mediální a komunikační studia Elektronická kultura a sémiotika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Sociální politika a sociální práce Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Sociální politika a sociální práce Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Environmentální studia Environmentální studia prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Environmentální studia Environmentální studia prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Environmentální studia Environmentální studia kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Environmentální studia Environmentální studia kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Aplikovaná etika prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Aplikovaná etika prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Aplikovaná etika kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Aplikovaná etika kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční doktorské francouzština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční doktorské němčina 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie kombinovaná doktorské francouzština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie kombinovaná doktorské němčina 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Sémiotika a filozofie komunikace prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Sémiotika a filozofie komunikace prezenční doktorské francouzština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Sémiotika a filozofie komunikace kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Sémiotika a filozofie komunikace kombinovaná doktorské francouzština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Soudobé evropské dějiny prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Soudobé evropské dějiny prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Soudobé evropské dějiny prezenční doktorské němčina 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Soudobé evropské dějiny kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Soudobé evropské dějiny kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Soudobé evropské dějiny kombinovaná doktorské němčina 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Integrální studium člověka - obecná antropologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Integrální studium člověka - obecná antropologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Integrální studium člověka - obecná antropologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Integrální studium člověka - obecná antropologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia dlouhověkosti prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia dlouhověkosti prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia dlouhověkosti kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia dlouhověkosti kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia občanského sektoru prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia občanského sektoru kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Sociální politika a sociální práce Sociální práce prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociální politika a sociální práce Sociální práce kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen