Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Fakulta humanitních studií

  Kontaktní údaje

  Ulice: Pátkova 2137/5
  Město: Praha 8
  PSČ: 182 00
  Internetová adresa: http://www.fhs.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
  E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, se nabízejí dva způsoby úhrady poplatku za přijímací řízení: buď je možno provést on-line platbu kartou, což je preferovaná možnost, nebo zaplatit bankovním převodem: platba v takovém případě musí být označena jedinečným variabilním symbolem vygenerovaném v informačním systému. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Tříletý studijní program se vypisuje v prezenční a distanční formě studia, přijímací zkouška je písemná a shodná pro obě formy studia; kritéria pro přijetí jsou pro obě formy též stejná.

  Podmínky přijetí:
  1. specifikace přijímacího řízení jsou uvedena u jednotlivých programů,
  2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání – uchazeči, kteří absolvovali střední školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

  U přijímací zkoušky je třeba předložit průkaz totožnosti.

  Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost. Žádosti o modifikaci přijímací zkoušky se podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému. Kopii lékařského potvrzení lze zaslat i poštou.

  Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je uchazeč povinen zaslat do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Žádosti se podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  Období pro dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání je limitováno dnem 30. září 2024. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2024 rozhodnuto, je toto období limitováno dnem 22. října 2024.

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středoškolského vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"); nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska); nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty: https://fhs.cuni.cz/FHS-1027.html.
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

  Fakulta preferuje podání přihlášky v elektronické formě.
  Kontaktní osoba: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
  E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, se nabízejí dva způsoby úhrady poplatku za přijímací řízení: buď je možno provést on-line platbu kartou, což je preferovaná možnost, nebo zaplatit bankovním převodem: platba v takovém případě musí být označena jedinečným variabilním symbolem vygenerovaném v informačním systému. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Podmínky přijetí:
  1. specifikace přijímacího řízení jsou uvedena u jednotlivých programů,
  2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

  Období pro dodání dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia je limitováno dnem 30. září 2024. Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2024 rozhodnuto, jakož i pro uchazeče, kteří absolvovali studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2024, je toto období limitováno dnem 22. října 2024.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "obecná nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty: https://fhs.cuni.cz/FHS-1027.html.

  U přijímací zkoušky každý uchazeč předloží průkaz totožnosti.

  Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost. Žádosti o modifikaci přijímací zkoušky se podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému. Kopii lékařského potvrzení lze zaslat i poštou.

  Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je uchazeč povinen zaslat do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Žádosti se podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

  Fakulta preferuje podání přihlášky v elektronické formě.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Program Dne otevřených dveří bude zveřejněn na www.fhs.cuni.cz nejpozději týden před jeho konáním.
  Informace o fakultě: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Tyto programy pokrývají širokou škálu humanitních a společenskovědních disciplín, páteří vědecké a výzkumné činnosti jsou oblasti novověké filosofie, historie, antropologie a aplikovaných sociálních věd.

  V souladu se svým dlouhodobým záměrem se Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy profiluje jakožto „research faculty“ s důrazem na těsné propojení vědecké činnosti, zahraničních styků a studia.

  Fakulta je zapojena do mnoha vědeckých projektů s mezinárodní účastí.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558
  Banka: Komerční banka
  Účet: 27-1842600277/0100
  IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 720105 při podání papírové přihlášky

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Liberal Arts and Humanities Liberal Arts and Humanities prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Studium humanitní vzdělanosti Studium humanitní vzdělanosti prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Studium humanitní vzdělanosti Studium humanitní vzdělanosti distanční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Antropologická studia Antropologická studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Dějiny moderní evropské kultury Dějiny moderní evropské kultury prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Deutsche und Französische Philosophie Deutsche und Französische Philosophie prezenční navazující magisterské němčina 2 roky Detail
  Elektronická kultura a sémiotika Elektronická kultura a sémiotika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Filosofie v kontextu humanitních věd Filosofie v kontextu humanitních věd prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Gender Studies Gender Studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Genderová studia Genderová studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Genderová studia Genderová studia kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Historical Sociology Historical Sociology prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Historická sociologie Historická sociologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Historická sociologie Historická sociologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Orální historie - soudobé dějiny Orální historie - soudobé dějiny prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Orální historie - soudobé dějiny Orální historie - soudobé dějiny kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích se specializací Řízení prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích se specializací Řízení kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích se specializací Supervize kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociální a kulturní ekologie Sociální a kulturní ekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Studia občanské společnosti Studia občanské společnosti prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Studia občanské společnosti Studia občanské společnosti kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Teoreticko-výzkumná psychologie Teoreticko-výzkumná psychologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail