Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Fakulta humanitních studií

  Kontaktní údaje

  Ulice: U Kříže 8
  Město: Praha 5 - Jinonice
  PSČ: 158 00
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.fhs.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Maryia Yankouskaya
  Telefon: +420251080211
  Fax na studijní odbor: +420251080363
  E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 31.3.2018
  Termín přijímací zkoušky: 19.5.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 28.5.2018 – 8.6.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600 Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650 Kč
  Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Tříletý studijní program se vypisuje v prezenční a kombinované formě studia, přijímací zkouška je písemná a shodná pro obě formy studia; kritéria pro přijetí jsou pro obě formy též stejná.

  Podmínky přijetí:
  1. u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
  2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání – uchazeči, kteří absolvovali střední školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

  Období pro dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání je limitováno dnem 30. září 2018. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2018 rozhodnuto, je toto období limitováno dnem 22. října 2018.

  Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.

  U přijímací zkoušky je třeba předložit průkaz totožnosti.

  Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je uchazeč povinen zaslat na studijní oddělení nejpozději do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

  Fakulta preferuje podání přihlášky v elektronické formě. Uchazeč musí uvést v přihlášce cizí jazyk, z něhož bude překládat do češtiny zadaný text – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit.
  Kontaktní osoba: Mgr. Maryia Yankouskaya
  Telefon: +420251080211
  Fax na studijní odbor: +420251080363
  E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 31.3.2018
  Termín přijímací zkoušky: 28.5.2018 – 1.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 18.6.2018 – 22.6.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600 Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650 Kč
  Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Specifikace přijímacího řízení je uvedena u jednotlivých oborů.

  Podmínky přijetí:
  1. u oborů vyučovaných v českém jazyce: u přijímací zkoušky dosažení bodové hranice stanovené děkanem;
  2. u oborů vyučovaných v cizím jazyce: prokázání znalostí, schopností a nadání pro studium oboru zasláním strukturovaného životopisu, motivačního listu a odborné písemné práce v příslušném cizím jazyce (např. obhájené bakalářské práce nebo jejího shrnutí, článku publikovaného v odborném tisku, apod.) v rozsahu nejméně 15 stran;
  3. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

  Období pro dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia je limitováno dnem 30. září 2018. Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2018 rozhodnuto, je toto období limitováno dnem 22. října 2018.

  Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.

  U přijímací zkoušky každý uchazeč předloží průkaz totožnosti.

  Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je uchazeč povinen zaslat na studijní oddělení nejpozději do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

  Fakulta preferuje podání přihlášky v elektronické formě.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.
  Telefon: +420251080351
  E-mail: jana.jenickova@fhs.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 30.4.2018
  Termín přijímací zkoušky: 1.6.2018 – 15.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 22.6.2018 – 29.6.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 500 Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 550 Kč
  Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Specifikace přijímacího řízení je uvedena u jednotlivých oborů.

  Podmínky přijetí:
  1) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu včetně předepsaných součástí a příloh;
  2) úspěšné složení přijímací zkoušky (jejíž nedílnou součástí je obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu) a dosažení bodové hranice pro přijetí předem stanovené děkanem;
  3) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

  Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.

  U přijímací zkoušky každý uchazeč předloží průkaz totožnosti.

  Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Skládání přijímacích zkoušek na jiný VŠ obor ale není důvodem pro poskytnutí náhradního termínu. Odůvodněnou žádost o náhradní termín přijímacího řízení (doloženou např. lékařskou zprávou) je uchazeč povinen odeslat na studijní oddělení nejpozději do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

  Fakulta preferuje podání přihlášky v elektronické formě, veškeré přílohy (specifikace uvedena u jednotlivých oborů) zasílejte na adresu: Oddělení doktorských studií UK FHS, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice (i v případě, že přihlášku ke studiu podáváte elektronickou formou).

  Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Program Dne otevřených dveří je koncipován v hodinových blocích, program bude zveřejněn na www.fhs.cuni.cz nejpozději týden před jeho konáním.
  Informace o fakultě: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) nabízí studium v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Tyto programy pokrývají širokou škálu humanitních a společenskovědních disciplín, páteří vědecké a výzkumné činnosti jsou oblasti novověké filosofie, historie, antropologie a aplikovaných sociálních věd.

  V souladu se svým dlouhodobým záměrem se Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy profiluje jakožto „research faculty“ s důrazem na těsné propojení vědecké činnosti, zahraničních styků a studia.

  Fakulta je zapojena do mnoha vědeckých projektů s mezinárodní účastí.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558
  Banka: Komerční banka
  Účet: 27-1842600277/0100
  IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 720105 při podání papírové přihlášky

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Humanitní studia Studium humanitní vzdělanosti prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studium humanitní vzdělanosti prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen All apllicants are required to take an entrance exam.
  Humanitní studia Studium humanitní vzdělanosti kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Ekologie a ochrana prostředí Sociální a kulturní ekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční navazující magisterské němčina 2 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Evropské kulturní a duchovní dějiny prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Orální historie - soudobé dějiny prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Orální historie - soudobé dějiny kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Orální historie - soudobé dějiny kombinovaná navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Genderová studia prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Genderová studia prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Genderová studia kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Obecná antropologie - integrální studium člověka prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia občanského sektoru prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia občanského sektoru kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Mediální a komunikační studia Elektronická kultura a sémiotika prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Sociální politika a sociální práce Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Sociální politika a sociální práce Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Environmentální studia Environmentální studia prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Environmentální studia Environmentální studia prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Environmentální studia Environmentální studia kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Environmentální studia Environmentální studia kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Aplikovaná etika prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Aplikovaná etika kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční doktorské francouzština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční doktorské němčina 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie kombinovaná doktorské francouzština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Německá a francouzská filozofie kombinovaná doktorské němčina 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Sémiotika a filozofie komunikace prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Sémiotika a filozofie komunikace prezenční doktorské francouzština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Sémiotika a filozofie komunikace kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Filozofie Sémiotika a filozofie komunikace kombinovaná doktorské francouzština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Soudobé evropské dějiny prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Soudobé evropské dějiny prezenční doktorské němčina 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Soudobé evropské dějiny kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Historické vědy Soudobé evropské dějiny kombinovaná doktorské němčina 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Historická sociologie kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Integrální studium člověka - obecná antropologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Integrální studium člověka - obecná antropologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Integrální studium člověka - obecná antropologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Integrální studium člověka - obecná antropologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia dlouhověkosti prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia dlouhověkosti prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia dlouhověkosti kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia dlouhověkosti kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia občanského sektoru prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Humanitní studia Studia občanského sektoru kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Sociální politika a sociální práce Sociální práce prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Sociální politika a sociální práce Sociální práce kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen