Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Fakulta humanitních studií

  Kontaktní údaje

  Ulice: Pátkova 2137/5
  Město: Praha 8
  PSČ: 182 00
  Internetová adresa: http://www.fhs.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
  E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 870
  Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 12. ledna 2022; Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8
  Informace o přijímacím řízení: Tříletý studijní program se vypisuje v prezenční a distanční formě studia, přijímací zkouška je písemná a shodná pro obě formy studia; kritéria pro přijetí jsou pro obě formy též stejná.

  Podmínky přijetí:
  1. specifikace přijímacího řízení je uvedena u jednotlivých programů,
  2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání – uchazeči, kteří absolvovali střední školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

  U přijímací zkoušky je třeba předložit průkaz totožnosti.

  Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost. Žádosti o modifikaci přijímací zkoušky se podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému. Lékařské potvrzení v originálu lze zaslat i poštou.

  Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je uchazeč povinen zaslat do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Žádosti se podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Období pro dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání je limitováno dnem 30. září 2022. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2022 rozhodnuto, je toto období limitováno dnem 22. října 2022.

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"); doklad o udělení Evropského bakalaureátu nebo International bakalaureátu; nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska); nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 870 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty: https://fhs.cuni.cz/FHS-1027.html. Poplatek uhradí uchazeč v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení.
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

  Fakulta preferuje podání přihlášky v elektronické formě.
  Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
  E-mail: prihlaska@fhs.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 870
  Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 12. ledna 2022; Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8
  Informace o přijímacím řízení: Podmínky přijetí:
  1. specifikace přijímacího řízení je uvedena u jednotlivých programů,
  3. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

  U přijímací zkoušky každý uchazeč předloží průkaz totožnosti.

  Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost. Žádosti o modifikaci přijímací zkoušky se podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému. Lékařské potvrzení v originálu lze zaslat i poštou.

  Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je uchazeč povinen zaslat do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Žádosti se podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Období pro dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského nebo magisterského studia je limitováno dnem 30. září 2022. Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2022 rozhodnuto, je toto období limitováno dnem 22. října 2022.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 870 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty: https://fhs.cuni.cz/FHS-1027.html. Poplatek uhradí uchazeč v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení.
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

  Fakulta preferuje podání přihlášky v elektronické formě.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.
  E-mail: jana.jenickova@fhs.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 720
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 770
  Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 12. ledna 2022; Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň
  Informace o přijímacím řízení: Specifikace přijímacího řízení je uvedena u jednotlivých programů. Všechny studijní programy jsou uskutečňovány bez specializací.

  Podmínky přijetí:
  1) podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu včetně předepsaných součástí a příloh;
  2) úspěšné složení přijímací zkoušky (jejíž nedílnou součástí je obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu) a dosažení bodové hranice pro přijetí stanovené děkanem, kterou stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty;
  3) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studia – uchazeči, kteří absolvovali studium v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 870 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty https://fhs.cuni.cz/FHS-1027.html. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty nejpozději do 31. srpna 2022. Poplatek uhradí uchazeč současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení.

  Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost. Žádosti o modifikaci přijímací zkoušky se podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému. Lékařské potvrzení v originálu lze zaslat i poštou.

  U přijímací zkoušky každý uchazeč předloží průkaz totožnosti.

  Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Odůvodněnou žádost o náhradní termín přijímacího řízení (doloženou např. lékařskou zprávou) je uchazeč povinen odeslat na oddělení doktorských studií nejpozději do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout. Žádosti se podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

  Fakulta preferuje podání přihlášky v elektronické formě, veškeré přílohy (specifikace uvedena u jednotlivých programů) zasílejte na adresu fakulty (i v případě, že přihlášku ke studiu podáváte elektronickou formou).

  Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Program Dne otevřených dveří je koncipován v hodinových blocích, program bude zveřejněn na www.fhs.cuni.cz nejpozději týden před jeho konáním.
  Informace o fakultě: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) nabízí studium v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech. Tyto programy pokrývají širokou škálu humanitních a společenskovědních disciplín, páteří vědecké a výzkumné činnosti jsou oblasti novověké filosofie, historie, antropologie a aplikovaných sociálních věd.

  V souladu se svým dlouhodobým záměrem se Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy profiluje jakožto „research faculty“ s důrazem na těsné propojení vědecké činnosti, zahraničních styků a studia.

  Fakulta je zapojena do mnoha vědeckých projektů s mezinárodní účastí.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558
  Banka: Komerční banka
  Účet: 27-1842600277/0100
  IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 720105 při podání papírové přihlášky

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Liberal Arts and Humanities Liberal Arts and Humanities prezenční bakalářské angličtina 3 roky Detail
  Studium humanitní vzdělanosti Studium humanitní vzdělanosti prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Studium humanitní vzdělanosti Studium humanitní vzdělanosti distanční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Antropologická studia Antropologická studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Dějiny moderní evropské kultury Dějiny moderní evropské kultury prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Deutsche und Französische Philosophie Deutsche und Französische Philosophie prezenční navazující magisterské němčina 2 roky Detail
  Elektronická kultura a sémiotika Elektronická kultura a sémiotika prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Filosofie v kontextu humanitních věd Filosofie v kontextu humanitních věd prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Gender Studies Gender Studies prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Genderová studia Genderová studia prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Genderová studia Genderová studia kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Historical Sociology Historical Sociology prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Historická sociologie Historická sociologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Historická sociologie Historická sociologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Orální historie - soudobé dějiny Orální historie - soudobé dějiny prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Orální historie - soudobé dějiny Orální historie - soudobé dějiny kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích se specializací Řízení prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích se specializací Řízení kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích se specializací Supervize kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Sociální a kulturní ekologie Sociální a kulturní ekologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Studia občanské společnosti Studia občanské společnosti prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Studia občanské společnosti Studia občanské společnosti kombinovaná navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Teoreticko-výzkumná psychologie Teoreticko-výzkumná psychologie prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Aplikovaná etika Aplikovaná etika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Aplikovaná etika Aplikovaná etika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Applied Ethics Applied Ethics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Applied Ethics Applied Ethics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Deutsche und französische Philosophie Deutsche und französische Philosophie prezenční doktorské němčina 3 roky Detail
  Deutsche und französische Philosophie Deutsche und französische Philosophie kombinovaná doktorské němčina 3 roky Detail
  Europäische Kulturzeitgeschichte Europäische Kulturzeitgeschichte prezenční doktorské němčina 4 roky Detail
  Europäische Kulturzeitgeschichte Europäische Kulturzeitgeschichte kombinovaná doktorské němčina 4 roky Detail
  General Antropology General Anthropology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  General Antropology General Anthropology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Historical Sociology Historical Sociology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Historical Sociology Historical Sociology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Historická sociologie Historická sociologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Historická sociologie Historická sociologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Longevity Studies Longevity Studies prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Longevity Studies Longevity Studies kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Německá a francouzská filozofie Německá a francouzská filozofie prezenční doktorské čeština 3 roky Detail
  Německá a francouzská filozofie Německá a francouzská filozofie kombinovaná doktorské čeština 3 roky Detail
  Obecná antropologie Obecná antropologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Obecná antropologie Obecná antropologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Philosophies allemande et française Philosophies allemande et française prezenční doktorské francouzština 3 roky Detail
  Philosophies allemande et française Philosophies allemande et française kombinovaná doktorské francouzština 3 roky Detail
  Semiotics and Philosophy of Communication Semiotics and Philosophy of Communication prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Semiotics and Philosophy of Communication Semiotics and Philosophy of Communication kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Sémiotika a filozofie komunikace Sémiotika a filozofie komunikace prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Sémiotika a filozofie komunikace Sémiotika a filozofie komunikace kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Social Ecology Social Ecology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Social Ecology Social Ecology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Sociální ekologie Sociální ekologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Sociální ekologie Sociální ekologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Soudobé evropské kulturní dějiny Soudobé evropské kulturní dějiny prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Soudobé evropské kulturní dějiny Soudobé evropské kulturní dějiny kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Studia dlouhověkosti Studia dlouhověkosti prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Studia dlouhověkosti Studia dlouhověkosti kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Studia občanského sektoru Studia občanského sektoru prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Studia občanského sektoru Studia občanského sektoru kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail