Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Právnická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Nám. Curieových 901/7
  Město: Praha 1
  PSČ: 116 40
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.prf.cuni.cz

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Silvia Ferjenčiková
  Telefon: +420221005201
  E-mail: office@prf.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2017
  Termín přijímací zkoušky: Pouze v případě modifikace přijímací zkoušky podle bodu C Podmínek, tj. ústní zkouška: 2.června 2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: Pouze v případě modifikace přijímací zkoušky podle bodu C Podmínek, tj. ústní zkouška: 30.června 2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 590,- Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 640,- Kč
  Poznámka: Poplatek bude uhrazen elektronicky bankovním převodem nebo platební kartou. Podrobnosti k úhradě poplatku budou uchazeči sděleny emailem na základě odeslání přihlášky.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: středa 8.2.2017
  Informace o přijímacím řízení:

  A. Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu na PF UK

  1.   Splnění podmínek pro přijetí ke studiu magisterského studijního programu právo a právní věda se neověřuje přijímací zkouškou, nýbrž výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o. v období od prosince 2016 do května 2017, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV).

  2.   Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.Scio.cz, s.r.o. Právnické fakultě UK v elektronické podobě po posledním termínu NSZ, který se uskuteční v květnu 2017.

  3.   Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil zaokrouhlený na jedno desetinné místo – bude pro účely přijímacího řízení přepočten následujícím koeficientem:

  Obecné studijní předpoklady (OSP)                                                                        koeficientem 1,25

  Základy společenských věd (ZSV)                                                                         koeficientem 0,75

  Takto získané výsledky budou matematicky zaokrouhleny, a to opět na jedno desetinné místo.

   

  B. Způsob hodnocení a přiznání bonifikace

  1.   Celkově dosažený počet bodů rozhodující pro přijetí uchazeče ke studiu bude dán součtem uchazečových bodů z nejlepšího výsledku z Národních srovnávacích zkoušek přepočteného výše uvedeným koeficientem a bodů přidělených v rámci bonifikace za maturitní zkoušku s výsledkem prospěl/a s vyznamenáním a státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku z cizího jazyka od úrovně B2 včetně podle Evropského referenčního rámce.

  2.   V přijímacím řízení se zohledňují výsledky maturitní zkoušky s celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“ s připočtením 5 bodů.

  3.   Za maturitní zkoušku, skládající se (od r. 2011) ze státní a školní části, je možné udělit 5 bodů, pokud celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním zahrnuje obě části maturitní zkoušky.

  4.     Za maturitu s vyznamenáním vykonanou ve Slovenské republice. Po roce 2004 podle příslušných vyhlášek MŠ SR bude výsledek maturity přepočten:

  (a)  V předmětech matematika, angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština bez ohledu na úroveň:

                             i.          v externí části maturitní zkoušky: 100%-90% … známka 1; 89%-70% … známka 2; 69%-50% ... známka 3; 49%-33% ... známka 4; 32%-0% … známka 5;

                           ii.          v písemné formě interní části maturitní zkoušky: 100%-90% ... známka 1; 89%-70% … známka 2; 69%-50% ... známka 3; 49%-25% ... známka 4; 24%-0% ... známka 5.

  (b) V dalších předmětech maturitní zkoušky, které nemají externí část, bez ohledu na úroveň se známka určí z percentuálního hodnocení po standardním zaokrouhlení na celé číslo jako v převodu v bodě i. v externí části.

  (c)  Výsledná známka z předmětu maturitní zkoušky, která má víc částí, se určí jako průměr známek za jednotlivé části zkoušky, zaokrouhlený standardním způsobem na celé číslo.

  5.   V přijímacím řízení budou zohledněny státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (od úrovně obtížnosti B2 včetně podle Evropského referenčního rámce). Státní zkouška musí být vykonána na akreditované jazykové škole v České republice s právem konat státní zkoušky. Za předložené certifikáty z cizího jazyka lze získat až 10 bodů:

  (a)  5 bodů bude započteno za jednu ze státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka nebo za zkoušku z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2 a vyšší) složenou v rámci státní maturitní zkoušky v letech 2011 a 2012;

  (b) 5 bodů bude započteno za další státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku nebo za zkoušku z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2 a vyšší) složenou v rámci státní maturitní zkoušky v letech 2011 a 2012, avšak z jiného jazyka, který je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v příloze těchto podmínek, jež tvoří jejich nedílnou součást.

  6.   Uchazeči bude bonifikace přiznána i za zkoušku složenou v minulosti, avšak pouze za zkoušku vykonanou po 1. 6. 2007 včetně.

  7.   Státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky budou zohledněny jen u těch uchazečů, pro něž bude daný jazyk jazykem cizím, nikoliv mateřským, a je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v příloze těchto podmínek přijímacího řízení, jež tvoří jejich nedílnou součást.

  8.   Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení (přiznání bonifikace) vykonány nejpozději 1. 6. 2017 včetně. K později složené zkoušce se v přijímacím řízení nepřihlíží.

  9.   Pro přiznání bonifikace je nutné předat studijnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy úředně ověřenou kopii vysvědčení (certifikátu). Jiná forma (např. potvrzení o vykonání jazykové zkoušky) nebude pro potřeby bonifikace uznána.

  10.            Seznam standardizovaných zkoušek pro jednotlivé jazyky včetně upřesňujících informací je v příloze, která je součástí těchto podmínek.

   

  C. Modifikace přijímací zkoušky

  V případě, kdy uchazeč požádá o modifikaci přijímací zkoušky z důvodu speciálních potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č.9/2013) poté, co podá do 28. 2. 2017 včetně přihlášku ke studiu, může děkan na základě této individuální žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky ústní formou v rozsahu přiměřeném testům Národních srovnávacích zkoušek (OSP a ZSV). Termín konání ústní přijímací zkoušky pro tyto uchazeče je v pátek 2. června 2017, náhradní termín je v pátek 30. června 2017.

   

  D. Přijetí po absolvování programu CŽV

  Absolvent programu CŽV, který řádně do 30. 6. 2017 splní všechny předepsané studijní povinnosti (tj. předepsané zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty), dosáhne šedesáti kreditů a průměru u výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně (včetně hodnocení „neprospěl“) a který podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2017/2018 do 28. 2. 2017 včetně, bude přijat do magisterského studijního programu bez ověření splnění podmínek výsledkem NSZ. 

   

  E. Odlišné podmínky pro přijetí

  1.       Odlišné podmínky platí pro přijetí uchazečů do magisterského studijního programu právo a právní věda, studijního oboru právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen PF UK), kteří absolvovali část studijního programu právo a právní věda na vysoké škole v České republice nebo ekvivalentní studijní program (nebo jeho část) v zahraničí (§ 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění).

  2.       Odlišné podmínky pro přijetí spočívají v tom, že splnění podmínek pro přijetí ke studiu magisterského studijního programu právo a právní věda se neověřuje výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o.

  3.       Odlišné podmínky se vztahují jen na uchazeče, kteří

  (a)    absolvovali část magisterského studijního programu právo a právní věda na PF UK a studium jim bylo ukončeno,

  (b)   absolvovali část magisterského studijního programu právo a právní věda a aktuálně studují magisterský studijní program právo a právní věda na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí a podali přihlášku ke studiu na PF UK.

  4.       Uchazeč může být přijat pouze, pokud

  (a)    řádně podal přihlášku ke studiu a zároveň

  (b)   nejpozději 28. února 2017 doručil na studijní oddělení PF UK odůvodněnou žádost o neověřování podmínek pro přijetí výsledkem NSZ organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o. Je-li uchazeč studentem jiné VŠ doručí také potvrzení o studiu a výpis dosavadních splněných studijních povinností v magisterském studijním programu právo a právní věda úředně potvrzený studijním oddělením své vysoké školy.

  5.       Nelze přijmout uchazeče,

  (a)  který absolvoval část magisterského studijního programu právo a právní věda na PF UK, pokud od doby, kdy uchazeč přestal být studentem takového programu, uplynulo více než 5 let;

  (c)  pokud nedosáhl v předchozím studiu studijního aritmetického průměru maximálně 2,00 včetně reprobací.

  6.       O žádosti uchazeče z jiné vysoké školy lze rozhodnout

  (a)  pokud splnil podmínky pro zápis do 2. ročníku studia v magisterském studijním programu právo a právní věda na své vysoké škole;

  (b) až poté, co předloží potvrzení o uzavření 1. ročníku a úředně potvrzený výpis splněných studijních povinností vydané studijním oddělením příslušné fakulty (univerzity). V případě rozhodnutí o přijetí na PF UK nastupuje přijatý uchazeč vždy do 1. ročníku.

  7.       O přijetí rozhoduje děkan po vyjádření přijímací komise, která k tomuto účelu zasedá 6. dubna 2017. Uchazeč, který nebyl ke studiu přijat na základě splnění těchto odlišných podmínek, se může účastnit Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) a jeho výsledky budou započteny podle části A výše.

  F. Počet přijatých uchazečů

  1.   Počet přijatých uchazečů na základě výsledků ověření podmínek pro přijetí výsledkem NSZ, na základě ústní zkoušky a na základě přijetí podle odlišných podmínek v části E výše je 650 plus každý další uchazeč, který dosáhne stejného počtu bodů jako uchazeč na 650. místě.

  2.   Pokud se ke studiu zapíše méně než 90 % přijatých uchazečů, může děkan snížit bodovou hranici pro přijetí tak, aby počet skutečně zapsaných dosáhl počtu 600.

  3.   Zápis přijatých uchazečů se koná ve dnech 19. – 22. června 2017 a náhradní zápis 6. září 2017. Uchazeči přijatí po tomto datu budou zapsáni ke studiu individuálně.

   

  G. Přijetí na základě rozhodnutí děkana v prvním stupni

  1.   Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno všem uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu.

  2.   Dodání úředně ověřených kopií dokladů rozhodných pro přiznání bonifikace po termínu zasedání přijímací komise děkana PF UK bude zohledněno pouze na základě žádosti o bonifikaci. Formuláře žádostí budou zpřístupněny v aktualitě přijímacího řízení do magisterského studia od 13. června 2017 na webové stránce PF UK.

  3.   V tomto termínu budou v Informačním systému PF UK zveřejněny i výsledky Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o. v období od prosince 2016 do května 2017, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV); bude uveden získaný percentil přepočtený příslušným koeficientem na bodové hodnocení a započítaná přiznaná bonifikace za maturitu s vyznamenáním a za vykonanou státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku od úrovně B2 příslušného uchazeče.

  4.   Termín pro odevzdání úředně ověřených kopií dokladů rozhodných pro přijetí ke studiu a pro přiznání bonifikace za maturitní zkoušku s výsledkem prospěl/a s vyznamenáním a za zkoušku z cizího jazyka je na základě Opatření rektora UK č. 4/2016 limitováno dnem 20. října 2017. Termín je určen zejména pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 29. září 2017 rozhodnuto, a pro uchazeče, kterým bude vysvědčení o vykonání standardizované jazykové zkoušky vyhotoveno a doručeno až v pozdějším termínu.

   

  H. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

  1.   O přezkoumání rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu může uchazeč požádat rektora buď sám, nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce, nebo zvoleného zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc.

  2.   Odvolání je možné podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí děkana studentu doručeno.

  3.   Odvolání se podává děkanovi fakulty, který rozhodnutí vydal.

  Náležitosti přihlášky:

  1.   Poslední den pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2017/2018 je v souladu s Opatřením rektora č. 4/2016 stanoven na 28. února 2017.

  2.   Přihlášky je možné podat v podobě prostřednictvím Informačního systému Univerzity Karlovy, přístupného na adrese www.prf.cuni.cz nebo www.cuni.cz nebo v papírové podobě v termínu od 1. listopadu 2016 do 28. února 2017.

  3.   Součástí přihlášky ke studiu je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení bez ohledu na to, zda uchazeč žádá o bonifikaci za maturitní zkoušku. Tato součást přihlášky se doručuje v listinné podobě. Pokud je uchazeč již absolventem vysoké školy, může předložit úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.

  4.   Pokud uchazeč žádá o bonifikaci jazykové zkoušky od úrovně B2, je přílohou přihlášky úředně ověřený doklad o vykonání zkoušky z cizího jazyka. Doručuje se v listinné podobě.

  5.   Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku dříve než v roce 2017, doručí na fakultu co nejdříve po podání přihlášky ke studiu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně úředně ověřenou kopii vysvědčení o jazykové zkoušce, žádají-li o bonifikaci.

  6.   Pokud uchazeč absolvoval přijímací řízení již v předchozích letech a doručil úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo certifikátu z cizího jazyka, může tuto skutečnost sdělit studijnímu oddělení po registraci přihlášky na e-mail: office@prf.cuni.cz.

  7.   Uchazeči, kteří budou konat maturitní zkoušku a skládat státní nebo mezinárodní zkoušku z cizího jazyka ve školním roce 2016/2017, doručí příslušné doklady o vykonání maturitní zkoušky, resp. zkoušky z cizího jazyka, na PF UK před zasedáním hlavní přijímací komise děkana PF UK, která se bude konat 12. června 2017. Pro zpracování bonifikací před zasedáním přijímací komise děkana PF UK je nutné doručit příslušné doklady do 8. června 2017 včetně.

  8.   Pokud nebudou úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení prokazujícího celkové hodnocení maturitní zkoušky prospěl/a s vyznamenáním nebo úředně ověřené vysvědčení o jazykové zkoušce doručeny do 8. června 2017 včetně, bude bonifikace zohledněna v rozhodnutí děkana v 1. stupni na základě žádosti o bonifikaci, jejíž formulář bude zpřístupněn 13. 6. 2017 na webové stránce PF UK.

  9.   Doručování listinné podoby přihlášky a úředně ověřených dokumentů pro přijímací řízení:

  (a)   Poštou na adresu:

  Právnická fakulta UK

  studijní oddělení – přijímací řízení

  nám. Curieových 7

  116 40 Praha 1

  (b)   Osobně v podatelně fakulty: pondělí-čtvrtek 9:00-16:00; pátek 9:00-15:00 (od září do června); pondělí-pátek 9:00 - 14:00 (v červenci a srpnu).

  (c)    Vhozením do schránky pro přijímací řízení umístěného u dveří č. 2 na studijním oddělení v přízemí budovy PF UK.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Eva Pavlíčková
  Telefon: +420221005202
  E-mail: pavlicko@prf.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 30.4.2017
  Termín přijímací zkoušky: 8.6.2017
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 20.6.2017

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 540.- Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 540.- Kč

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 8.2.2017
  Informace o přijímacím řízení:

  Pro akademický rok 2017/2018 fakulta otevírá studium v českém jazyce ve všech třinácti studijních oborech. Studium v anglickém jazyce otevírá fakulta ve studijních oborech Mezinárodní právo, Evropské právo, Právo životního prostředí.

  Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu. Přijímací řízení do doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy" na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pro akademický rok 2017/2018 proběhne podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§ 47 a násl.) a Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy. Provedení těchto předpisů do podmínek Právnické fakulty UK pro akademický rok 2017/2018 schválil Akademický senát Právnické fakulty UK (dále jen AS PF) podle čl. 13 odst. 1 písm. e) Statutu PF dne 23. 6. 2016.

  Přihlášky ke studiu se podávají do 30. 4. 2017.

   

  Přihlášky se podávají do některého ze třinácti studijních oborů:

   

  1. Právní dějiny a římské právo;

  2. Teorie, filozofie a sociologie práva;

  3. Občanské právo (včetně civilního procesu, rodinného práva a práv k nehmotným statkům);

  4. Obchodní právo;

  5. Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu;

  6. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení;

  7. Evropské právo;

  8. Trestní právo, kriminologie a kriminalistika;

  9. Ústavní právo a státověda;

  10. Finanční právo a finanční věda;

  11. Mezinárodní právo;

  12. Správní právo a správní věda;

  13. Právo životního prostředí.

   

  Forma doktorského studijního programu:

  Studium se uskutečňuje v prezenční nebo v kombinované formě.

   

  Děkan PF UK jmenuje zkušební komisi, která zkouškou ověří rozsah znalostí a zejména širších souvislostí v uchazečem zvoleném studijním oboru.

   

  Organizace a požadavky přijímací zkoušky:

  Přijímací zkouška ověřuje: a) odborné schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci. Při odborné rozpravě se předpokládají znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky (u nestátnicových oborů v rozsahu postupové zkoušky) odpovídající oboru, na nějž se uchazeč hlásí. Zkušební komise přihlédne zejména k dosavadní publikační činnosti uchazeče (uchazeč k přihlášce k přijetí připojí přehled publikovaných i nepublikovaných děl), k jeho účasti a k výsledkům v studentské vědecké a odborné činnosti, k jeho účasti na vědeckých konferencích a k vystoupením na nich, k posudkům konzultanta a oponenta na obhájenou diplomovou práci, k jeho zapojení do Specifického vysokoškolského výzkumu, jakož i k jeho grantovým aktivitám (standardní granty, juniorské granty); b) kvalitu projektu disertační práce v rozsahu 7-8 stran, který odpovídá programu rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK), a který obsahuje alespoň cíl disertace a stav studované problematiky, jakož i očekávaný přínos uchazeče do řešené problematiky. Projekt disertační práce vychází z okruhů témat pro doktorské disertační práce vyhlášených katedrami; možnost volby individuálního tématu se souhlasem garanta oboru se zachovává. Projekt je předběžně odsouhlasen akademickým pracovníkem fakulty – předpokládaným školitelem uvedeným v seznamu školitelů. Pro daný akademický rok si může jedno téma zvolit jen jeden student.

  O průběhu zkoušky sepíše komise stručný zápis, ve kterém zhodnotí úroveň znalostí uchazeče podle písmena a) shora, tak i kvalitu předloženého projektu disertační práce podle písmena b) shora. Zápis vyústí do doporučení nebo nedoporučení uchazeče ke studiu. V doporučení může být zohledněna jiná profesní aktivita uchazeče, související se zvoleným studijním oborem (zejména publikační činnost). Děkan PF UK se při rozhodování o přijetí, resp. nepřijetí ke studiu řídí závěrem zkušební komise.

  Uchazeči budou přijati výlučně na základě výsledku přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je ústní a vykonává se zásadně v českém nebo slovenském jazyce; v případě studia v anglickém jazyce, v jazyce anglickém. O přijetí, resp. nepřijetí rozhoduje děkan PF UK.

   

  Termín zkoušek:

  Řádný termín: 8. 6. 2017

  Náhradní termín: 20. 6. 2017

   

  Na náhradní termín bude pozván uchazeč, který se nebude moci na řádný termín přijímací zkoušky dostavit a požádá děkana PF UK o zařazení na náhradní termín. Žádosti se podávají cestou studijního oddělení.

  Uchazeč je přijat ke studiu na základě rozhodnutí děkana o přijetí.

  Náležitosti přihlášky:

  Termín přihlášek:

  Podle čl. 4 odst. 1) Řádu přijímacího řízení UK stanovil rektor UK lhůtu pro podání přihlášek svým opatřením č. 4/2016. Podle odst. 2 písm. c) tohoto opatření je lhůta pro podání přihlášek ke studiu pokud jde o doktorské studijní programy 30. 4. 2017 nebo 31. 5. 2017. AS PF schválil termín podání přihlášek do 30. 4. 2017. Není proto v kompetenci děkana tuto lhůtu měnit nebo promíjet.

  Náležitosti přihlášky:

  Uchazeč prokáže absolvování magisterského studijního programu. Podle §55 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je dokladem o ukončení studia a získání příslušného akademického titulu vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.

  Bezprostředně po vyplnění elektronické přihlášky v Informačním systému Univerzity Karlovy na stránkách https://is.cuni.cz/studium/ uchazeč zašle poštou níže uvedené povinné přílohy na adresu:

  Univerzita Karlova

  Právnická fakulta

  Referát doktorského studia

  nám. Curieových 7

  116 40 Praha 1

  nebo osobně doručí do podatelny Právnické fakulty:

  a) úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu (u dřívějších absolventů vysvědčení o státní zkoušce); povinnost se nevztahuje na absolventy magisterského studijního programu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kteří absolvovali po 1. 1. 2008 (fakulta ověří z databáze absolventů PF UK);

  b) podrobný odborný (profesní) životopis, jehož součástí bude informace o profesní činnosti (praxi);

  c) projekt disertační práce v rozsahu 7-8 stran (v podrobnostech srov. níže); projekt zašle též elektronicky garantovi příslušného oboru;

  d) v případě podání přihlášky do prezenční formy studia uchazeč přiloží písemný souhlas vedoucího katedry; bez souhlasu vedoucího katedry lze uchazeče přijmout do kombinované formy studia;

  e) seznam publikovaných a nepublikovaných děl (v případě, že uchazeč nepublikuje, tuto přílohu neodevzdává).

  V případě podání přihlášky v listinné podobě se výše uvedené přílohy podávají zároveň s přihláškou.

  Pokud nelze ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu (vysvědčení) k přihlášce připojit, dodá je uchazeč k přihlášce bezprostředně po ukončení studia v magisterském studijním programu, nejpozději však do 30. 9. 2017. Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2017 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno dnem 21. 10. 2017. Není-li do této doby potvrzení o řádném ukončení vysokoškolského studia odevzdáno referátu doktorského studia, nelze uchazeče ke studiu přijmout.

  Pokud byly dokumenty o ukončení vysokoškolského studia (diplom a dodatek, příp. vysvědčení) vydány jinou vysokou školou, než se sídlem v ČR nebo SR, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, je třeba dodat také osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak. Rovněž profesní životopis a projekt budoucí písemné práce musí být v českém nebo slovenském jazyce; v případě studia v angličtině v jazyce anglickém.

  Forma přihlášky:

  Přihlášky se podávají:

   a) v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému Univerzity Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/

  S podáním elektronické přihlášky a s úkony souvisejícími s přijímacím řízením je spojen poplatek ve výši 540,-Kč zaplacený v souladu s podmínkami uvedenými v opatření děkana č.1/2016. Poplatek se hradí elektronicky bankovním převodem nebo platební kartou na účet PF UK u KB Praha 2, číslo účtu 0000868986130237/0100. Variabilní symbol a specifický symbol pro platbu bankovním převodem bude zaslán uchazeči emailem na jeho emailovou adresu zadanou v elektronické přihlášce. Poplatek je splatný bezprostředně po vyplnění elektronické přihlášky ke studiu a obdržení emailu s uvedením variabilního a specifického symbolu, nejpozději však do 30. dubna 2017. Poplatek se nevrací.

  b) v listinné podobě na adresu:

  Univerzita Karlova

  Právnická fakulta

  Referát doktorského studia

  nám. Curieových 7

  116 40 Praha 1

  S podáním listinné přihlášky a s úkony souvisejícími s přijímacím řízením je spojen poplatek ve výši 540,-Kč zaplacený v souladu s podmínkami uvedenými v opatření děkana č.1/2016. Poplatek se hradí elektronicky bankovním převodem nebo platební kartou na účet PF UK u KB Praha 2, číslo účtu 0000868986130237/0100. Variabilní symbol a specifický symbol pro platbu bankovním převodem bude zaslán uchazeči emailem na jeho emailovou adresu. Poplatek je splatný bezprostředně po obdržení emailu s uvedením variabilního a specifického symbolu, nejpozději však do 30. dubna 2017. Poplatek se nevrací.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Středa 8.února 2017
  Informace o fakultě: Právnická fakulta je jednou ze čtyř fakult, které tvořily dnešní Univerzitu Karlovu již při jejím založení v letech 1347/1348. Po více než šest století své existence nejenže odrážela politický, kulturní a sociální vývoj společnosti, které byla součástí, ale do určité míry tento vývoj také ovlivňovala. V její historii se odráží vývoj práva a právnického vzdělávání ve střední Evropě. Dnes je Právnická fakulta Univerzity Karlovy s více než čtyřmi tisíci studenty v magisterském a doktorském studiu jednou z největších právnických škol v Evropě. Spolupracuje s desítkami zahraničních právnických fakult a univerzit po celém světě jak ve výměnách studentů a učitelů, tak v oblasti akademického bádání a vědy. Jako jediná právnická fakulta v České republice má akreditovány všechny právní obory pro habilitační a profesorská řízení. V učitelském sboru působí více než třicet univerzitních profesorů, téměř čtyřicet docentů, devadesát osm odborných asistentů a asistentů. V magisterském studijním oboru „Právo“, jehož akreditace platí do roku 2020, bylo ke konci roku 2012 zapsáno téměř 3800 studentů, z nich přibližně pět set již studium uzavřelo, tj. čeká je jen obhájení diplomové práce a složení státní závěrečné zkoušky. V doktorském studijním programu je zapsáno necelých pět set studentů, z nichž kolem třiceti pěti působí na příslušných katedrách jako interní doktorandi. V rámci programu Erasmus přijíždí do Prahy každý rok kolem 150 zahraničních studentů, aby se na fakultě v anglicky vyučovaném kurzu seznámili se základy českého práva v evropském kontextu. Obdobný počet našich studentů naopak odjíždí na zahraniční univerzity, přičemž většina z nich (přibližně 3/5) studuje v anglických programech na univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Holandsku, severských státech, případně i v jiných zemích EU, jedna pětina studentů pak směřuje do německy mluvících zemí a zbývající pětina studuje jeden nebo dva semestry ve Francii, Itálii nebo Španělsku. V rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod vyjíždí ročně kolem deseti studentů do mimoevropských států na univerzity v Japonsku, Číně, Kanadě, USA nebo Austrálii. Absolventi fakulty nacházejí široké uplatnění jak v tradičních právnických povoláních soudce, státního zástupce, advokáta či notáře, tak i v řadě jiných oborů veřejné i soukromé sféry. Zastávají významné společenské, politické či akademické funkce. Často nacházejí uplatnění nejen v rámci České republiky, ale i v evropském měřítku například v institucích EU. Fakulta si za svůj cíl klade, aby její absolventi ve svém profesním uplatnění prokazovali nejen odpovídající znalosti a dovednosti, ale aby byli především nositeli a propagátory duchovních hodnot, na nichž je právo založeno, jako jsou svoboda, rovnost, právní jistota či spravedlnost.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: neuvádí se
  Konstantní symbol pro platbu převodem: neuvádí se
  Banka: Komerční banka
  Účet: 86-8986130237/0100
  IBAN: CZ56 0100 0000 8689 8613 0237
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: bude generován IS
  Specifický symbol: bude generován IS

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Právo a právní věda Právo prezenční magisterské čeština 5 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Evropské právo prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Evropské právo prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Evropské právo kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Evropské právo kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Finanční právo a finanční věda prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Finanční právo a finanční věda kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Mezinárodní právo prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Mezinárodní právo prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Mezinárodní právo kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Mezinárodní právo kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Obchodní právo prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Obchodní právo kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Právní dějiny a římské právo prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Právní dějiny a římské právo kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Právo životního prostředí prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Právo životního prostředí prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Právo životního prostředí kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Právo životního prostředí kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Správní právo a správní věda prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Správní právo a správní věda kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Teorie, filozofie a sociologie práva prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Teorie, filozofie a sociologie práva kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Trestní právo, kriminologie a kriminalistika prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Trestní právo, kriminologie a kriminalistika kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Ústavní právo a státověda prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Teoretické právní vědy Ústavní právo a státověda kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen