Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  zavřít

  • Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů v akademickém roce 2018/2019 nebyly dosud zveřejněny.

  Právnická fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Nám. Curieových 901/7
  Město: Praha 1
  PSČ: 116 40
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.prf.cuni.cz

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Silvia Ferjenčiková
  Telefon: +420221005201
  E-mail: prijimacky@prf.cuni.cz
  Termín podání přihlášky:

  1.listopadu 2017 - 28.února 2018

  Součástí přihlášky je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení!

  Termín přijímací zkoušky: Pouze v případě modifikace přijímací zkoušky podle bodu C Podmínek, tj. ústní zkouška: 1.června 2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: Pouze v případě modifikace přijímací zkoušky podle bodu C Podmínek, tj. ústní zkouška: 29.června 2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600,- Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650,- Kč
  Poznámka: Poplatek bude uhrazen elektronicky bankovním převodem nebo platební kartou. Podrobnosti k úhradě poplatku budou uchazeči sděleny emailem na základě odeslání přihlášky.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: středa 7.2.2018
  Informace o přijímacím řízení:

  PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

  do magisterského studijního programu právo a právní věda na PF UK pro akademický rok 2018/2019 (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) schválené akademickým senátem Právnické fakulty UK podle čl. 13 odst. 1 písm. e) Statutu Právnické fakulty UK (dále jen „Podmínky“)

   

  A. Podmínky přijetí ke studiu 

  1.    V souladu s § 48 odst. (1) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

  2.    Další podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu právo a právní věda ve smyslu § 49 odst. (1) zákona o vysokých školách je prokázání obecných studijních předpokladů a znalostí základů společenských věd. Splnění této podmínky se prokazuje:

  a)     absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2017 do května 2018, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV);

  b)     absolvováním programu CŽV uskutečňovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a určeného pro uchazeče o studium magisterského studijního programu Právo a právní věda, oblast vzdělávání Právo, v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 29. 6. 2018 včetně splní všechny předepsané studijní povinnosti (tj. předepsané zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty), dosáhne šedesáti kreditů a prospěchového průměru výsledků vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2018/2019. Průměr výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“ se počítá jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

  c)      absolvováním a výsledkem ústní zkoušky v souladu s částí C těchto Podmínek (Modifikace přijímacího řízení);

  d)     vyhověním požadavkům podle části D těchto Podmínek (Odlišné podmínky pro přijetí).

  3.   Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.Scio.cz, s.r.o. Právnické fakultě UK v elektronické podobě po posledním termínu NSZ, který se uskuteční v květnu 2018.

  4.    Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil zaokrouhlený na jedno desetinné místo – bude pro účely přijímacího řízení přepočten následujícím koeficientem:

  Obecné studijní předpoklady (OSP)                                                       koeficientem 1,25

  Základy společenských věd (ZSV)                                                           koeficientem 0,75

  Takto získané výsledky budou matematicky zaokrouhleny, a to opět na jedno desetinné místo.

  5.    Celkový počet bodů, které uchazeč v přijímacím řízení dosáhne, je dán součtem bodů získaných uchazečem na základě nejlepšího výsledku v Národních srovnávacích zkouškách po jeho přepočtu koeficientem dle bodu 4 výše a bodů přidělených v rámci tzv. bonifikace dle části B těchto Podmínek.

  6.    Počet přijatých uchazečů na základě výsledků ověření podmínek podle části A a části C Podmínek je 650 plus každý další uchazeč, který dosáhne stejného počtu bodů jako uchazeč na 650. místě. Děkan na základě doporučení přijímací komise stanoví minimální počet bodů, kterého musí uchazeč dosáhnout, aby byl přijat ke studiu. Ke studiu bude poté přijat každý uchazeč, jehož celkový počet bodů podle odstavce 5 dosáhne alespoň takto stanovené minimální bodové hranice.  

  7.    Pokud se ke studiu zapíše méně než 90 % přijatých uchazečů, děkan v souladu s čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy může doplnit počet přijatých uchazečů o uchazeče, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli původním rozhodnutím přijati, a to v pořadí, v jakém se v přijímacím řízení umístili.

   

  B. Bonifikace

  Fakulta stanoví níže uvedená pravidla pro bonifikaci podle čl. 2 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.

  1.    V přijímacím řízení budou zohledněny výsledky maturitní zkoušky s celkovým hodnocením „prospěl/a s vyznamenáním“ přiznáním 5 bodů, přičemž lze bonifikaci přidělit pouze za jedno maturitní vysvědčení.

  ·         Za maturitní zkoušku, skládající se (od r. 2011) ze státní a školní části, je možné přiznat 5 bodů, pokud celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním zahrnuje obě části maturitní zkoušky.

  ·         Za maturitu s vyznamenáním vykonanou ve Slovenské republice po roce 2004 podle příslušných vyhlášek MŠ SR bude výsledek maturity přepočten:

  (a)  V předmětech matematika, angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština bez ohledu na úroveň:

                                                          i.            v externí části maturitní zkoušky: 100%-90% —známka 1; 89%-70% —známka 2; 69%-50% —známka 3; 49%-33% —známka 4; 32%-0% —známka 5;

                                                        ii.            v písemné formě interní části maturitní zkoušky: 100%-90% —známka 1; 89%-70% —známka 2; 69%-50% —známka 3; 49%-25% —známka 4; 24%-0% —známka 5.

  (b)  V dalších předmětech maturitní zkoušky, které nemají externí část, bez ohledu na úroveň, se známka určí z percentuálního hodnocení po standardním zaokrouhlení na celé číslo jako v převodu v bodě i. v externí části.

  (c)   Výsledná známka z předmětu maturitní zkoušky, která má víc částí, se určí jako průměr známek za jednotlivé části zkoušky, zaokrouhlený standardním způsobem na celé číslo.

  (d)  Celkové hodnocení prospěl/a s vyznamenáním je vypočteno z průměru známek, kdy výsledek kteréhokoliv předmětu maturitní zkoušky nesmí být nižší než známka 2.

  2.    V přijímacím řízení budou zohledněny státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (od úrovně obtížnosti B2 včetně viz společný evropský referenční rámec Rady Evropy – Doporučení č. (82)18 Výboru ministrů členských států Rady Evropy) z cizích jazyků, které se na Právnické fakultě vyučují. Jedná se o tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština a ruština. Státní zkouška musí být vykonána na akreditované jazykové škole v České republice s právem konat státní zkoušky.

  ·         Za předložené certifikáty ze dvou různých cizích jazyků podle Podmínek a Přílohy I lze přiznat až 10 bodů takto:

  (a)  5 bodů bude přiznáno za jednu ze státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka. V případě, že uchazeč skládal maturitní zkoušku v letech 2011 a 2012, bude mu přiznána bonifikace pouze za zkoušku z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2 a vyšší).

  (b)  5 bodů bude přiznáno za další státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku nebo za zkoušku z cizího jazyka ve vyšší úrovni obtížnosti (tj. B2 a vyšší) složenou v rámci státní maturitní zkoušky v letech 2011 a 2012, avšak z jiného jazyka, který je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v příloze těchto podmínek, jež tvoří jejich nedílnou součást.

  ·         Uchazeči bude bonifikace přiznána i za zkoušku složenou v minulosti, avšak pouze za zkoušku vykonanou po 1. 6. 2008 včetně.

  ·         Státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky budou zohledněny jen u těch uchazečů, pro něž je daný jazyk jazykem cizím, nikoliv mateřským, a je uveden v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek v příloze těchto podmínek přijímacího řízení, jež tvoří jejich nedílnou součást.

  ·         Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení, tj. pro přiznání bonifikace, vykonány nejpozději 1. 6. 2018 včetně. K později složené zkoušce se v přijímacím řízení nepřihlíží.

  ·         Pro přiznání bonifikace je nutné předat studijnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy úředně ověřenou kopii vysvědčení (certifikátu). Jiná forma (např. potvrzení o vykonání jazykové zkoušky) nebude pro potřeby bonifikace uznána.

  ·         Seznam standardizovaných zkoušek pro jednotlivé jazyky včetně upřesňujících informací je v příloze, která je součástí těchto podmínek.

  ·         Dále lze uplatnit vysvědčení o státní jazykové zkoušce z výše uvedených cizích jazyků na úrovní B2 a vyšší (tj. základní, všeobecná nebo překladatelská státní zkouška), jež byla složena na českých jazykových školách s oprávněním MŠMT konat státní jazykové zkoušky.

  ·         V rámci státní maturity složené v letech 2011 a 2012 se uznává zkouška z výše uvedených cizích jazyků na vyšší úrovni obtížnosti s prospěchem „výborně“ a „velmi dobře“.

  ·         Zkoušky z cizího jazyka musí být pro účely přijímacího řízení vykonány v rozmezí od 1. června 2008 do 1. června 2018 včetně.

  ·         Úředně ověřené kopie vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka pro přiznání bonifikace doporučuje fakulta doručit na adresu: Právnická fakulta UK v Praze, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, nejpozději 7. června 2018. Přiznaná bonifikace tak bude započítána do celkového počtu získaných bodů v přijímacím řízení, které bude posuzovat hlavní přijímací komise 11. června 2018. Bonifikace na základě dokumentů dodaných po zasedání hlavní přijímací komise bude zohledněna pouze na základě žádosti, jejíž formulář bude zveřejněn na webové stránce fakulty 12. června 2018.

  ·         Každý uchazeč může uplatnit pro udělení bonifikace maximálně dvě vysvědčení o zkoušce z různých cizích jazyků, které nejsou jeho jazykem mateřským, ale které jsou uvedeny v Přehledu zkoušek pro přidělení bodů (viz dále). Osvědčení o absolvování přípravného kurzu nelze pro potřeby bonifikace zohlednit.

  ·         Pro uznání maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka v dvojjazyčných třídách gymnázií je směrodatný seznam středních škol uvedený v příloze Vyhlášení pokusného ověřování č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009 a Dodatku č. 2 č. j. MSMT-9981/2015-2 ze dne 16. června 2015. Seznam je přiložen na konci tohoto dokumentu.

  ·         Mezinárodní maturitní zkouška International Baccalaureat z cizího jazyka bude uznána pro bonifikaci tehdy, je-li tento cizí jazyk na diplomu IB označen jako předmět A1 nebo A2. Týká se IB vydaný institucí, která je na seznamu škol MŠMT, tedy: The English College in Prague - Anglické gymnázium; PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.; Open Gate - Boarding School. Uchazeči, kteří získali International Baccalaureat na těchto školách ve šk. roce 2014/2015 a později, musí IB předložit spolu s maturitním vysvědčením z českého jazyka, protože formálně je IB dodatek k maturitnímu vysvědčení a samostatně se nepovažuje za doklad o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou.

  ·         IB vydaný jakoukoliv jinou institucí v ČR nebo v zahraničí není ekvivalentem maturitního vysvědčení a musí být jako maturitní vysvědčení nostrifikován. Pokud je instituce zařazena do celosvětové sítě škol oprávněných vydávat International Baccalaureat a vyučovacím jazykem je angličtina v anglicky mluvící oblasti, němčina v regionech s němčinou jako úředním jazykem (Internationales Baccalaureat), francouzština ve frankofonních oblastech (Baccalauréat International), italština (Baccellierato Internacionale) v regionech s italštinou jako úředním jazykem a španělština v zemích se španělštinou jako úředním jazykem (Bachillerato Internacional), pak je IB vysvědčení pro potřeby bonifikace v rámci přijímacího řízení na PF UK bráno jako mezinárodně uznávané vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka.

   

  C. Modifikace přijímacího řízení podle čl. 5 Opatření rektora č. 9/2013.

  V případě, že uchazeč do 28. 2. 2018 současně s přihláškou ke studiu podá v rámci přijímacího řízení žádost o modifikaci přijímacího řízení z důvodů svých speciálních potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č. 9/2013), může děkan na základě této individuální žádosti povolit žadateli, aby prokázal splnění podmínek pro přijetí ke studiu ústní formou v rozsahu přiměřeném testům Národních srovnávacích zkoušek (OSP a ZSV).

  Termín ověření podmínek ústní formou je pro tyto uchazeče stanoven na pátek 1. června 2018, náhradní termín na pátek 29. června 2018.

   

  D. Odlišné podmínky pro přijetí

  1.        Odlišné podmínky platí pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali část studijního programu právo a právní věda na vysoké škole v České republice nebo ekvivalentní studijní program (nebo jeho část) v zahraničí (§ 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění).

  2.        Odlišné podmínky pro přijetí spočívají v tom, že uchazeč není povinen prokázat splnění dalších podmínek stanovených v části A, ale musí prokázat, že splňuje požadavky stanovené níže v této části.

  3.        Odlišné podmínky se vztahují jen na uchazeče, kteří

  (a)     absolvovali část magisterského studijního programu „právo a právní věda“, oblast vzdělávání „právo“ na PF UK a studium jim bylo ukončeno;

  (b)    absolvovali část magisterského studijního programu „právo a právní věda“, oblast vzdělávání „právo“, a aktuálně studují magisterský studijní program „právo a právní věda“, oblast vzdělávání „právo“ na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí a podali přihlášku ke studiu na PF UK podle části I těchto Podmínek.

  4.        Uchazeč může být na základě odlišných podmínek pro přijetí přijat ke studiu za předpokladu, že

  (a)     řádně podal přihlášku ke studiu a zaplatil příslušný poplatek a zároveň

  (b)    nejpozději 28. února 2018 doručí na studijní oddělení PF UK odůvodněnou žádost o přijetí ke studiu na základě splnění odlišných podmínek. Je-li uchazeč studentem jiné VŠ, doručí také potvrzení o studiu a výpis dosavadních splněných studijních povinností v magisterském studijním programu „právo a právní věda“, oblast vzdělávání „právo“, úředně potvrzený studijním oddělením své vysoké školy.

  5.        Uchazeč podle odst. 3 písm. (a) může být přijat, pokud:

  (a)  absolvoval část magisterského studijního programu „právo a právní věda“, oblast vzdělávání „právo“, na PF UK a od doby, kdy přestal být studentem takového programu, uplynulo k poslednímu dni pro podání přihlášky (28. 2. 2018) méně než 5 let a zároveň

  (b)  dosáhl v předchozím studiu prospěchového průměru maximálně 2,00 včetně reprobací.

  6.        Uchazeč podle odst. 3 písm. (b) může být přijat, pokud:

  (a)  splnil podmínky pro zápis do 2. ročníku studia v magisterském studijním programu „právo a právní věda“, oblast vzdělávání „právo“ na své vysoké škole;

  (b)  poté, co předloží potvrzení o uzavření 1. ročníku a úředně potvrzený výpis splněných studijních povinností vydané studijním oddělením příslušné fakulty (univerzity). Je-li uchazeč o přijetí na PF UK studentem vyššího ročníku své vysoké školy, předloží úředně potvrzený výpis splněných studijních povinností za všechny absolvované úseky studia.

  7.        O přijetí rozhoduje děkan po vyjádření přijímací komise, která k tomuto účelu zasedá 4. dubna 2018.

  8.        V případě, že uchazeč je přijat ke studiu na základě odlišných podmínek přijetí, nastupuje ke studiu vždy od 1. ročníku.

  9.        Uchazeč, který nebyl ke studiu přijat na základě splnění těchto odlišných podmínek, může absolvovat Národní srovnávací zkoušky podle části A. 

  Náležitosti přihlášky:

  Další informace o přijímacím řízení

  1.             Poslední den pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2018/2019 je v souladu s Opatřením rektora č. 15/2017 stanoven na 28. února 2018.

  2.             Přihlášky je možné podat v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému Univerzity Karlovy, přístupného na adrese www.prf.cuni.cz nebo www.cuni.cz, nebo v listinné podobě v termínu od 1. listopadu 2017 do 28. února 2018. Listinná přihláška musí být podepsaná a doručená podle odstavce 14 níže.

  3.             Součástí přihlášky ke studiu je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení bez ohledu na to, zda uchazeč žádá o bonifikaci za maturitní zkoušku. Tato součást přihlášky se doručuje v listinné podobě. Pokud je uchazeč již absolventem vysoké školy, může předložit úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.

  4.             Pokud uchazeč žádá o bonifikaci jazykové zkoušky od úrovně B2, je přílohou přihlášky úředně ověřený doklad o vykonání zkoušky z cizího jazyka. Doručuje se v listinné podobě.

  5.             Uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku dříve, než v roce 2018, doručí na fakultu co nejdříve po podání přihlášky ke studiu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně úředně ověřenou kopii vysvědčení o jazykové zkoušce, žádají-li o bonifikaci.

  6.             Pokud uchazeč absolvoval přijímací řízení v předchozích 4 letech a doručil úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo certifikátu z cizího jazyka, sdělí tuto skutečnost studijnímu oddělení po registraci přihlášky na e-mail: prijimacky@prf.cuni.cz.

  7.             Uchazeči, kteří budou konat maturitní zkoušku a skládat státní nebo mezinárodní zkoušku z cizího jazyka ve školním roce 2017/2018, doručí příslušné doklady o vykonání maturitní zkoušky, resp. zkoušky z cizího jazyka, na PF UK před zasedáním hlavní přijímací komise děkana PF UK, která se bude konat 11. června 2018. Pro zpracování bonifikací před zasedáním přijímací komise děkana PF UK je nutné doručit příslušné doklady do 7. června 2018 včetně.

  8.             Pokud nebude doručena úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení prokazujícího celkové hodnocení maturitní zkoušky prospěl/a s vyznamenáním nebo úředně ověřené vysvědčení o jazykové zkoušce do 7. června 2018 včetně, bude bonifikace zohledněna v rozhodnutí děkana v 1. stupni na základě žádosti o přiznání bonifikace. Formuláře žádosti budou zpřístupněny v aktualitě přijímacího řízení do magisterského studia od 12. června 2018 na webové stránce PF UK.

  9.             V Informačním systému PF UK budou 12. června 2018 zveřejněny výsledky testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV); u příslušného uchazeče bude uveden získaný percentil přepočtený na bodové hodnocení příslušným koeficientem podle části A Podmínek. V bodovém hodnocení bude započítaná přiznaná bonifikace za maturitu s vyznamenáním a za vykonanou státní nebo mezinárodně uznávanou zkoušku od úrovně B2.

  10.         Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek přijetí všem uchazečům, kteří ve stanoveném termínu podali přihlášku ke studiu, zaplatili příslušný poplatek a doručili úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Pokud uchazeč nezaplatil poplatek za přijímací řízení a nedoručil na studijní oddělení PF UK úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, je uchazeči podle Správního řádu odeslána výzva k odstranění podstatných vad přihlášky, resp. výzva k uhrazení poplatku. Pokud uchazeč ve stanovené lhůtě vady neodstraní, resp. neuhradí poplatek, je mu odesláno usnesení o zastavení řízení. Jakmile usnesení o zastavení řízení nabude právní moci, uchazeč nemůže být přijat ke studiu podle částí A, C a D Podmínek.

  11.         Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím děkana a rozhoduje o něm rektor. Odvolání se doručí na studijní oddělení Právnické fakulty.

  12.         Zápis přijatých uchazečů se koná ve dnech 18. – 21. června 2018 a náhradní zápis 5. září 2018. Uchazeči přijatí po tomto datu budou zapsáni ke studiu individuálně

  13.         V souladu s Opatřením rektora č. 15/2017 je období pro ověřování podmínek přijetí stanoveno do 30. června 2018. Období pro ověřování podmínek přijetí, včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, je limitováno dnem 30. září 2018. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2018 rozhodnuto, je období pro ověřování splnění podmínek přijetí, včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, limitováno dnem 22. října 2018.

  14.         Všechny listinné dokumenty v rámci přijímacího řízení v podobě stanovené těmito Podmínkami uchazeč doručuje na adresu:

  Právnická fakulta UK, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

  nebo osobně v podatelně fakulty: pondělí-čtvrtek 9:00-16:00; pátek 9:00-15:00 (od září do června); pondělí-pátek 9:00 - 14:00 (v červenci a srpnu),

  nebo prostřednictvím datové schránky - identifikátor datové schránky Univerzity Karlovy: piyj9b4

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Středa 7.února 2018
  Informace o fakultě: Právnická fakulta je jednou ze čtyř fakult, které tvořily dnešní Univerzitu Karlovu již při jejím založení v letech 1347/1348. Po více než šest století své existence nejenže odrážela politický, kulturní a sociální vývoj společnosti, které byla součástí, ale do určité míry tento vývoj také ovlivňovala. V její historii se odráží vývoj práva a právnického vzdělávání ve střední Evropě. Dnes je Právnická fakulta Univerzity Karlovy s více než čtyřmi tisíci studenty v magisterském a doktorském studiu jednou z největších právnických škol v Evropě. Spolupracuje s desítkami zahraničních právnických fakult a univerzit po celém světě jak ve výměnách studentů a učitelů, tak v oblasti akademického bádání a vědy. Jako jediná právnická fakulta v České republice má akreditovány všechny právní obory pro habilitační a profesorská řízení. V učitelském sboru působí více než třicet univerzitních profesorů, téměř čtyřicet docentů, devadesát osm odborných asistentů a asistentů. V magisterském studijním oboru „Právo“, jehož akreditace platí do roku 2020, bylo ke konci roku 2012 zapsáno téměř 3800 studentů, z nich přibližně pět set již studium uzavřelo, tj. čeká je jen obhájení diplomové práce a složení státní závěrečné zkoušky. V doktorském studijním programu je zapsáno necelých pět set studentů, z nichž kolem třiceti pěti působí na příslušných katedrách jako interní doktorandi. V rámci programu Erasmus přijíždí do Prahy každý rok kolem 150 zahraničních studentů, aby se na fakultě v anglicky vyučovaném kurzu seznámili se základy českého práva v evropském kontextu. Obdobný počet našich studentů naopak odjíždí na zahraniční univerzity, přičemž většina z nich (přibližně 3/5) studuje v anglických programech na univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Holandsku, severských státech, případně i v jiných zemích EU, jedna pětina studentů pak směřuje do německy mluvících zemí a zbývající pětina studuje jeden nebo dva semestry ve Francii, Itálii nebo Španělsku. V rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod vyjíždí ročně kolem deseti studentů do mimoevropských států na univerzity v Japonsku, Číně, Kanadě, USA nebo Austrálii. Absolventi fakulty nacházejí široké uplatnění jak v tradičních právnických povoláních soudce, státního zástupce, advokáta či notáře, tak i v řadě jiných oborů veřejné i soukromé sféry. Zastávají významné společenské, politické či akademické funkce. Často nacházejí uplatnění nejen v rámci České republiky, ale i v evropském měřítku například v institucích EU. Fakulta si za svůj cíl klade, aby její absolventi ve svém profesním uplatnění prokazovali nejen odpovídající znalosti a dovednosti, ale aby byli především nositeli a propagátory duchovních hodnot, na nichž je právo založeno, jako jsou svoboda, rovnost, právní jistota či spravedlnost.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: neuvádí se
  Konstantní symbol pro platbu převodem: neuvádí se
  Banka: Komerční banka
  Účet: 86-8986130237/0100
  IBAN: CZ56 0100 0000 8689 8613 0237
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: bude generován IS
  Specifický symbol: bude generován IS

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Právo a právní věda Právo prezenční magisterské čeština 5 rok(y) Otevřen Součástí přihlášky je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení