Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

  Kontaktní údaje

  Ulice: Akademika Heyrovského 1203
  Město: Hradec Králové
  PSČ: 500 05
  Obec: Hradec Králové
  Internetová adresa: http://www.faf.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Ing. Lucie Navrátilová
  Telefon: +420495067426
  Fax na studijní odbor: +420495518002
  E-mail: prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820,-- Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 870,-- Kč
  Poznámka: Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky, úhradu za převod poplatku hradí uchazeč/plátce (pozor u plateb ze zahraničí). Po vyplnění elektronické přihlášky bude každému uchazeči informačním systémem vygenerováno identifikační číslo přihlášky (ID přihlášky), které je nutné uvést při platbě poplatku. Pokud nebude u platby správně vyplněn VS (ID přihlášky) a SS, platba se k přihlášce nepřiřadí. V případě nesrovnalostí bude uchazeč vyzván k předložení dokladu.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: https://www.faf.cuni.cz/Den-otevrenych-dveri/
  Informace o přijímacím řízení:

  1) U uchazečů o přijetí do všech studijních programů na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové se vzhledem k praktickým cvičením v chemických a biologických laboratořích předpokládá přiměřený zdravotní stav. Uchazeči, kteří si podají přihlášku ke studiu magisterského studijního programu Farmacie a současně i bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, budou konat přijímací zkoušky na každý studijní program zvlášť. Přihláška se podává na každý studijní program a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se platí za každou přihlášku zvlášť.

  2) V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy platí, že je-li součástí ověřování podmínek přijetí ke studiu přijímací zkouška, zašle fakulta uchazeči pozvánku s vyrozuměním o jejích pravidlech a průběhu nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  3) Podrobné informace k postupu při posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání jsou uvedeny na stránkách fakulty https://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Posouzeni-zahranicniho-SS-VS-vzdelani/.

  Náležitosti přihlášky:

  Přihlášku lze podat elektronicky na webové adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ nebo http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Prihlaska/ a to nejpozději do 28.2.2022. Zároveň je třeba poplatek v plné výši uhradit na účet fakulty. Následně budou poplatky přiřazovány k jednotlivým přihláškám ke studiu a to podle variabilního a specifického symbolu, uvedeného na úhradě poplatku. V případě nesrovnalostí bude uchazeč vyzván fakultou k předložení dokladu.

  Nebude-li mít přihláška ke studiu předepsané náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. Stejně tak fakulta přijímací řízení zastaví v případě, že přihláška ke studiu bude podána po lhůtě, stanovené pro podávání přihlášky ke studiu.

  Bakalářské studium - PREZENČNÍ FORMA STUDIA: Uchazeč, který splnil nebo předpokládá, že splní alespoň jednu z podmínek pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky, zaškrtně v elektronické přihlášce „zájem o přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky“ a postupuje dle níže uvedených pokynů:

  Uchazeč, který žádá o upuštění od konání přijímací zkoušky na základě NSZ; Scio podle výsledku testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie), se musí zároveň s podáním přihlášky na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové přihlásit k NSZ. Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na NSZ).

  Uchazeč, který žádá o upuštění od konání přijímací zkoušky na základě NSZ; Scio podle výsledku testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP), se musí zároveň s podáním přihlášky na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové, přihlásit k NSZ. Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na NSZ). Navíc ještě spolu s přihláškou ke studiu a přihlášením se k NSZ, vyplní uchazeč na „Žádosti o upuštění od konání přijímací zkoušky“, uvedené na http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Prihlaska/, výsledky z předmětů chemie a biologie v průběhu posledních dvou ročníků studia (výuka musí být v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a uchazeč nebyl klasifikován známkou horší než 2 - velmi dobře/chvalitebně). Tuto žádost potvrdí příslušná střední škola a uchazeč ji ihned po uzavření elektronické přihlášky odešle korespondenčně na studijní oddělení fakulty. K této žádosti přiloží úředně ověřené fotokopie vysvědčení z posledních dvou ročníků studia střední školy nebo katalogový list, potvrzený střední školou, že kterého jsou tyto výsledky patrné.

  Uchazeč, který žádá o upuštění od konání přijímací zkoušky na základě prospěchu na střední škole, spolu s přihláškou ke studiu vyplní „Žádost o upuštění od konání přijímací zkoušky“, uvedenou na http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Prihlaska/. Tuto žádost řádně doloží níže uvedenými přílohami. Ihned po uzavření elektronické přihlášky nebo po podání přihlášky v listinné podobě odešle žádost spolu s požadovanými přílohami na studijní oddělení fakulty. Požadované přílohy jsou: 1) Na „Žádosti o upuštění od konání přijímací zkoušky“ musí být potvrzení střední školy o průměrném prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole (průměrný prospěch je nutno uvést na 2 desetinná místa). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Výpočet průměrného prospěchu je podíl součtu známek, dosažených v úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro přijetí, celkovým počtem těchto známek. 2) úředně ověřené fotokopie příslušných vysvědčení ze střední školy, ze kterých byl průměrný prospěch vypočítán nebo katalogový list, potvrzený střední školou, na kterém jsou uvedeny výsledky z posledních čtyř ročníků střední školy 3) na žádosti také uchazeč vyplní hodnocení z předmětů chemie a biologie v průběhu posledních dvou ročníků studia (výuka musí být v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a uchazeč nebyl klasifikován známkou horší než 2 - velmi dobře/chvalitebně). Tuto žádost potvrdí příslušná střední škola a uchazeč ji ihned po uzavření elektronické přihlášky odešle korespondenčně na studijní oddělení fakulty. Na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2021/2022 a kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce.

  Uchazeč, který žádá o upuštění od konání přijímací zkoušky na základě toho, že je úspěšným řešitelem ústředního (celostátního) kola chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole, spolu s přihláškou ke studiu vyplní „Žádost o upuštění od konání přijímací zkoušky“, uvedenou na http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Prihlaska/. Tuto žádost doloží úředně ověřenou kopií dokladu o tom, že je úspěšným řešitelem ústředního (celostátního) kola chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole. Dále vyplní na žádosti výsledky z předmětů chemie a biologie v průběhu posledních dvou ročníků studia (výuka musí být v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a uchazeč nebyl klasifikován známkou horší než 2 - velmi dobře/chvalitebně). Tuto žádost potvrdí příslušná střední škola a uchazeč ji ihned po uzavření elektronické přihlášky odešle korespondenčně na studijní oddělení fakulty. K této žádosti přiloží také úředně ověřené fotokopie vysvědčení z posledních dvou ročníků studia střední školy nebo katalogový list, potvrzený střední školou, že kterého jsou tyto výsledky patrné.

  Uchazeč, který žádá o upuštění od konání přijímací zkoušky na základě toho, že je účastníkem celostátní  přehlídky Středoškolské odborné činností (SOČ) v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika, fyzika, zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí, spolu s přihláškou ke studiu vyplní „Žádost o upuštění od konání přijímací zkoušky“, uvedenou na http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Prihlaska/. Tuto žádost doloží úředně ověřenou kopií dokladu o tom, že je účastníkem celostátní  přehlídky Středoškolské odborné činností (SOČ) v příslušné sekci. Dále vyplní na žádosti výsledky z předmětů chemie a biologie v průběhu posledních dvou ročníků studia (výuka musí být v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a uchazeč nebyl klasifikován známkou horší než 2 - velmi dobře/chvalitebně). Tuto žádost potvrdí příslušná střední škola a uchazeč ji ihned po uzavření elektronické přihlášky odešle korespondenčně na studijní oddělení fakulty. K této žádosti přiloží také úředně ověřené fotokopie vysvědčení z posledních dvou ročníků studia střední školy nebo katalogový list, potvrzený střední školou, že kterého jsou tyto výsledky patrné.

  Bakalářské studium – KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA: Na přihlášce ke kombinované formě studia bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je nutno vyplnit maturitní vysvědčení (v případě, že uchazeč již ukončil střední nebo úplné střední odborné vzdělání). Ihned po uzavření elektronické přihlášky nebo po podání přihlášky v listinné podobě odešle uchazeč na studijní oddělení fakulty úředně ověřenou fotokopii dokladu o absolvování středoškolského studia.

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Ing. Lucie Navrátilová
  Telefon: +420495067426
  Fax na studijní odbor: +420495518002
  E-mail: prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820,-- Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 870,-- Kč
  Poznámka: Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky, úhradu za převod poplatku hradí uchazeč/plátce (pozor u plateb ze zahraničí). Po vyplnění elektronické přihlášky bude každému uchazeči informačním systémem vygenerováno identifikační číslo přihlášky (ID přihlášky), které je nutné uvést při platbě poplatku. Pokud nebude u platby správně vyplněn VS (ID přihlášky) a SS, platba se k přihlášce nepřiřadí. V případě nesrovnalostí bude uchazeč vyzván k předložení dokladu.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: https://www.faf.cuni.cz/Den-otevrenych-dveri/
  Informace o přijímacím řízení:

  1) U uchazečů o přijetí do všech studijních programů na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové se vzhledem k praktickým cvičením v chemických a biologických laboratořích předpokládá přiměřený zdravotní stav. Uchazeči, kteří si podají přihlášku ke studiu magisterského studijního programu Farmacie a současně i bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, budou konat přijímací zkoušky na každý studijní program zvlášť. Přihláška se podává na každý studijní program a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se platí za každou přihlášku zvlášť.

  2) V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy platí, že je-li součástí ověřování podmínek přijetí ke studiu přijímací zkouška, zašle fakulta uchazeči pozvánku s vyrozuměním o jejích pravidlech a průběhu nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  3) Podrobné informace k postupu při posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání jsou uvedeny na stránkách fakulty https://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Posouzeni-zahranicniho-SS-VS-vzdelani/.

  Náležitosti přihlášky:

  Přihlášku lze podat elektronicky na webové adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ nebo http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Prihlaska/ a to nejpozději do 28. 2. 2022. Zároveň je třeba poplatek v plné výši uhradit na účet fakulty. Následně budou poplatky přiřazovány k jednotlivým přihláškám ke studiu a to podle variabilního a specifického symbolu, uvedeného na úhradě poplatku. V případě nesrovnalostí bude uchazeč vyzván fakultou k předložení dokladu.

  Nebude-li mít přihláška ke studiu předepsané náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. Stejně tak fakulta přijímací řízení zastaví v případě, že přihláška ke studiu bude podána po lhůtě, stanovené pro podávání přihlášky ke studiu.

  Uchazeč, který splnil nebo předpokládá, že splní alespoň jednu z podmínek pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky, zaškrtně v elektronické přihlášce „zájem o přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky“ a postupuje dle níže uvedených pokynů:

  Uchazeč, který žádá o upuštění od konání přijímací zkoušky na základě NSZ; Scio podle výsledku testu Přírodních věd (oddíly: Biologie, Chemie), se musí zároveň s podáním přihlášky na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové přihlásit k NSZ. Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na NSZ).

  Uchazeč, který žádá o upuštění od konání přijímací zkoušky na základě NSZ; Scio podle výsledku testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP), se musí zároveň s podáním přihlášky na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové, přihlásit k NSZ. Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování k NSZ jsou zveřejněny na www.scio.cz/nsz. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Výsledek uchazeče fakultě předává výhradně společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na NSZ). Navíc ještě s přihláškou ke studiu a přihlášením se k NSZ vyplní uchazeč tiskopis „Žádosti o upuštění od konání přijímací zkoušky“, který je uvedený na http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Prihlaska/, výsledky z předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsoloval předmět biologie, tak vyplní výsledky z předmětu farmakologie) v průběhu posledních dvou ročníků studia. Výuka musí být v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a uchazeč nebyl klasifikován známkou horší než 2 - velmi dobře/chvalitebně. Tuto žádost potvrdí příslušná střední škola a uchazeč ji ihned po uzavření elektronické přihlášky odešle korespondenčně na studijní oddělení fakulty. K této žádosti přiloží úředně ověřené fotokopie vysvědčení z posledních dvou ročníků studia střední školy nebo katalogový list, potvrzený střední školou, že kterého jsou tyto výsledky patrné.

  Uchazeč, který žádá o upuštění od konání přijímací zkoušky na základě prospěchu na střední škole, spolu s přihláškou ke studiu vyplní „Žádost o upuštění od konání přijímací zkoušky“, uvedenou na http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Prihlaska/. Tuto žádost řádně doloží níže uvedenými přílohami. Ihned po uzavření elektronické přihlášky odešle žádost spolu s požadovanými přílohami na studijní oddělení fakulty. Požadované přílohy jsou: 1) Na „Žádosti o upuštění od konání přijímací zkoušky“ musí být potvrzení střední školy o průměrném prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole (průměrný prospěch je nutno uvést na 2 desetinná místa). Průměrný prospěch se vypočítává u čtyřletých středních škol z výročních vysvědčení za 1. - 3. ročník a za pololetí 4. ročníku; u víceletých středních škol se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři ročníky studia (v posledním ročníku opět pouze první pololetí). Výpočet průměrného prospěchu je podíl součtu známek, dosažených v úsecích studia specifikovaných v podmínkách pro přijetí, celkovým počtem těchto známek. 2) úředně ověřené fotokopie příslušných vysvědčení ze střední školy, ze kterých byl průměrný prospěch vypočítán úředně ověřené fotokopie příslušných vysvědčení ze střední školy, ze kterých byl průměrný prospěch vypočítán nebo katalogový list, potvrzený střední školou, na kterém jsou uvedeny výsledky z posledních čtyř ročníků střední školy 3) na žádosti také uchazeč vyplní hodnocení z předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsoloval předmět biologie, tak vyplní výsledky z předmětu farmakologie) a to za období posledních dvou ročníků studia (výuka musí být v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a uchazeč nebyl klasifikován známkou horší než 2 - velmi dobře/chvalitebně). Tuto žádost potvrdí příslušná střední škola a uchazeč ji ihned po uzavření elektronické přihlášky odešle korespondenčně na studijní oddělení fakulty. Na základě průměrného prospěchu v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole mohou být přijati pouze uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku ve školním roce 2021/2022 a kteří absolvovali střední školu v českém nebo slovenském jazyce.

  Uchazeč, který žádá o upuštění od konání přijímací zkoušky na základě toho, že je úspěšným řešitelem ústředního (celostátního) kola chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole, spolu s přihláškou ke studiu vyplní „Žádost o upuštění od konání přijímací zkoušky“, uvedenou na http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Prihlaska/. Tuto žádost doloží úředně ověřenou kopií dokladu o tom, že je úspěšným řešitelem ústředního (celostátního) kola chemické nebo biologické olympiády, konané v posledních čtyřech ročnících studia na střední škole. Dále vyplní na žádosti výsledky z předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsoloval předmět biologie, tak vyplní výsledky z předmětu farmakologie) v průběhu posledních dvou ročníků studia. Výuka musí být v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a uchazeč nebyl klasifikován známkou horší než 2 - velmi dobře/chvalitebně. Tuto žádost potvrdí příslušná střední škola a uchazeč ji ihned po uzavření elektronické přihlášky odešle korespondenčně na studijní oddělení fakulty. K této žádosti přiloží také úředně ověřené fotokopie vysvědčení z posledních dvou ročníků studia střední školy nebo katalogový list, potvrzený střední školou, že kterého jsou tyto výsledky patrné.

  Uchazeč, který žádá o upuštění od konání přijímací zkoušky na základě toho, že je účastníkem celostátní  přehlídky Středoškolské odborné činností (SOČ) v v sekci biologie, chemie, zdravotnictví, matematika a statistika, fyzika, zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí, spolu s přihláškou ke studiu vyplní „Žádost o upuštění od konání přijímací zkoušky“, uvedenou na http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Prihlaska/. Tuto žádost doloží úředně ověřenou kopií dokladu o tom, že je účastníkem celostátní  přehlídky Středoškolské odborné činností (SOČ) v příslušné sekci. Dále vyplní na žádosti výsledky z předmětů chemie a biologie (nebo v případě, že neabsoloval předmět biologie, tak vyplní výsledky z předmětu farmakologie) v průběhu posledních dvou ročníků studia. Výuka musí být v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou ročníků studia a uchazeč nebyl klasifikován známkou horší než 2 - velmi dobře/chvalitebně. Tuto žádost potvrdí příslušná střední škola a uchazeč ji ihned po uzavření elektronické přihlášky odešle korespondenčně na studijní oddělení fakulty. K této žádosti přiloží také úředně ověřené fotokopie vysvědčení z posledních dvou ročníků studia střední školy nebo katalogový list, potvrzený střední školou, že kterého jsou tyto výsledky patrné.

  Kontaktní osoba: Ing. Lucie Navrátilová
  Telefon: +420495067426
  Fax na studijní odbor: +420495518002
  E-mail: prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820,-- Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 870,-- Kč
  Poznámka: Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky, úhradu za převod poplatku hradí uchazeč/plátce (pozor u plateb ze zahraničí). Po vyplnění elektronické přihlášky bude každému uchazeči informačním systémem vygenerováno identifikační číslo přihlášky (ID přihlášky), které je nutné uvést při platbě poplatku. Pokud nebude u platby správně vyplněn VS (ID přihlášky) a SS, platba se k přihlášce nepřiřadí. V případě nesrovnalostí bude uchazeč vyzván k předložení dokladu.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: https://www.faf.cuni.cz/Den-otevrenych-dveri/
  Informace o přijímacím řízení:

  1) U uchazečů o přijetí do všech studijních programů na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové se vzhledem k praktickým cvičením v chemických a biologických laboratořích předpokládá přiměřený zdravotní stav. Uchazeči, kteří si podají přihlášku ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a případně i k pětiletému magisterskému studijnímu programu Farmacie, budou konat přijímací zkoušku na každý studijní program zvlášť. Přihláška se podává na každý studijní program a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se platí za každou podanou přihlášku.

  2) V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy platí, že je-li součástí ověřování podmínek přijetí ke studiu přijímací zkouška, zašle fakulta uchazeči pozvánku s vyrozuměním o jejích pravidlech a průběhu nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.

  3) Podrobné informace k postupu při posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání jsou uvedeny na stránkách fakulty https://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Posouzeni-zahranicniho-SS-VS-vzdelani/.

  Náležitosti přihlášky:

  Přihlášku lze podat elektronicky na webové adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ nebo http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Prihlaska/ a to nejpozději do 28. 2. 2022. Zároveň je třeba poplatek v plné výši uhradit na účet fakulty. Následně budou poplatky přiřazovány k jednotlivým přihláškám ke studiu a to podle variabilního a specifického symbolu, uvedeného na úhradě poplatku. V případě nesrovnalostí bude uchazeč vyzván fakultou k předložení dokladu.

  Nebude-li mít přihláška ke studiu předepsané náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě odstraněny podstatné vady přihlášky, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. Stejně tak fakulta přijímací řízení zastaví v případě, že přihláška ke studiu bude podána po lhůtě, stanovené pro podávání přihlášky ke studiu.

  Na přihlášce ke studiu navazujícího magisterského studia studijního programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je potřeba vyplnit „Předchozí studium na vysoké škole“ (přesný název vysoké školy a fakulty, studijní program a obor studia) a to i v případě, že studium ještě probíhá. Jestliže studium ještě probíhá, tak datum ukončení studia je uvedeno "doposud", příp. nevyplněno. Po uzavření elektronické přihlášky odešle uchazeč na studijní oddělení fakulty potvrzení, že absolventi bakalářského studijního programu, na který bude uchazeč navazovat, mají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání zdravotního laboranta. Lze akceptovat potvrzení, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví státu, ve kterém uchazeč absolvoval bakalářské studium. Tuto přílohu má uchazeč možnost přiložit jako pdf soubor k elektronické přihlášce nebo ji zašle poštou. Nedodávají pouze uchazeči, kteří studují nebo absolvovali bakalářský studijní program na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové a to z důvodu, že toto potvrzení z Ministerstva zdravotnictví ČR Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové má k dispozici.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Bc. Karel Nohejl
  Telefon: +420495067596
  E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 720 Kč
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 770 Kč
  Poznámka: Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením musí uchazeč v případě potřeby na vyzvání doložit.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: https://www.faf.cuni.cz/Den-otevrenych-dveri/
  Informace o přijímacím řízení:

  Přihlášku k doktorskému studiu lze podat elektronicky na webové adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ nebo na tiskopise SEVT. Jako způsob podání přihlášky preferujeme elektronickou přihlášku. Přihlášku lze podat do prezenční i do kombinované formy studia. Do doktorských studijních programů se mohou hlásit absolventi magisterského studia (pro přijetí je nutnou podmínkou mít řádně ukončené magisterské studium ke dni 30. 9. 2022).

  Podrobné informace a přílohy, které jsou požadovány k přihlášce, jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty, konkrétně na www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Doktorske-studium/, včetně specifikace pro které absolventy magisterského studia (farmaceutických, lékařských, přírodovědných, pedagogických (zaměření chemie nebo biologie), chemicky či biologicky orientovaných fakult) je daný obor nejvhodnější.

  Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři bude každému uchazeči informačním systémem vygenerováno identifikační číslo přihlášky (ID přihlášky), které je nezbytně nutné uvést při platbě administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

  Přihlášku je nezbytné podat a poplatek uhradit nejpozději do 30. 4. 2022, v dodatečném přijímacím řízení nejpozději do 5. 9. 2022, v přijímacím řízení do doktorského studia II (tedy s nástupem do studia k 1. 3. 2022) nejpozději do 30. 11. 2022. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

  Dne 3.5.2022 došlo k vyhlášení dodatečného přijímacího řízení. Přihlášku je nezbytné podat nejpozději do 5. 9. 2022.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Všechny doktorské studijní programy na FaF UK jsou uskutečňovány bez specializace.

  Náležitosti přihlášky:

  Na přihlášce do doktorského studia vyplní uchazeč kromě osobních a kontaktních údajů, absolvovanou VŠ (fakulta, obor, téma diplomové práce a datum státní závěrečné zkoušky). Na přihlášce dále uvede formu studia, obor a téma doktorského studia, na které se hlásí.

  Uchazeč uvádí též cizí jazyk, ze kterého by během doktorského studia dělal zkoušku. Případně může předložit i seznam publikací, doklad o zahraniční či domácí vědecké praxi, účasti v celostátní či mezinárodní soutěži apod.

  K přihlášce je nutné přiložit:

  • notářsky ověřenou kopii dokladu o ukončeném VŠ vzdělání (absolventi FaF UK mohou přiložit pouze potvrzení o úspěšném ukončení studia)
  • kopii vysvědčení nebo dodatku k diplomu (pokud již uchazeč ukončil studium)
  • životopis
  • doktorandský projekt - uchazeč si vybere téma doktorského studia buď z vypsaných témat nebo navrhne téma vlastní. V projektu bude uvedeno téma a stručná představa uchazeče o řešení daného tématu. Uchazeč získá bonifikaci, pokud předloží doktorandský projekt s uvedením předpokládaného školícího pracoviště a se souhlasem konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorandského projektu.

  V případě potřeby musí uchazeč doložit doklad o zaplacení administrativního poplatku.

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: https://www.faf.cuni.cz/Den-otevrenych-dveri/
  Informace o fakultě:

  Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (FAF) vznikla v roce 1969 na základě vládního nařízení č. 100/69 Sb. Navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na Univerzitě Karlově sahající k samým počátkům univerzity, tedy do roku 1348.

  Studijní programy na FAF jsou koncipovány tak, aby odpovídaly současnému stavu a úrovni farmaceutických a bioanalytických věd a potřebám naší i evropské praxe.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 379
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0308
  Pregraduální studium
  Banka: Československá obchodní banka
  Účet: 153149586/0300
  IBAN: CZ28 0300 0000 0001 5314 9586
  SWIFT:CEKOCZPP
  Variabilní symbol: ID přihlášky (z elektronické přihlášky)
  Specifický symbol: 1111
  Doktorské studium
  Banka: Československá obchodní banka
  Účet: 153149586/0300
  IBAN:CZ28 0300 0000 0001 5314 9586
  SWIFT:CEKOCZPP
  Variabilní symbol: ID přihlášky (z elektronické přihlášky)
  Specifický symbol: 2222

  Počty

  Celkový počet studentů: 1289
  Přepočtený počet učitelů: 107
  Celkový počet přihlášených uchazečů: 1133
  Z toho do bakalářských studijních programů: 221
  Z toho do magisterských studijních programů: 912

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví kombinovaná bakalářské čeština 3 roky Detail
  Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  Pharmaceutical Sciences Pharmaceutical Sciences prezenční navazující magisterské angličtina 2 roky Detail
  Farmacie Farmacie prezenční magisterské čeština 5 let Detail
  Pharmacy Pharmacy prezenční magisterské angličtina 5 let Detail
  Bioanalytical methods Bioanalytical methods prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Bioanalytical methods Bioanalytical methods kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Bioanalytické metody Bioanalytické metody prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Bioanalytické metody Bioanalytické metody kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Bioorganic Chemistry Bioorganic Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Bioorganic Chemistry Bioorganic Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Bioorganická chemie Bioorganická chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Bioorganická chemie Bioorganická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Clinical and social pharmacy Clinical and social pharmacy prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Clinical and social pharmacy Clinical and social pharmacy kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Farmaceutická analýza Farmaceutická analýza prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmaceutická analýza Farmaceutická analýza kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmaceutická chemie Farmaceutická chemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmaceutická chemie Farmaceutická chemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmaceutická technologie Farmaceutická technologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmaceutická technologie Farmaceutická technologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmakognosie a nutraceutika Farmakognosie a nutraceutika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmakognosie a nutraceutika Farmakognosie a nutraceutika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmakologie a toxikologie Farmakologie a toxikologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmakologie a toxikologie Farmakologie a toxikologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Klinická a sociální farmacie Klinická a sociální farmacie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Klinická a sociální farmacie Klinická a sociální farmacie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Pharmaceutical Analysis Pharmaceutical Analysis prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pharmaceutical Analysis Pharmaceutical Analysis kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pharmaceutical Chemistry Pharmaceutical Chemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pharmaceutical Chemistry Pharmaceutical Chemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pharmaceutical Technology Pharmaceutical Technology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pharmaceutical Technology Pharmaceutical Technology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pharmacognosy and Nutraceuticals Pharmacognosy and Nutraceuticals prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pharmacognosy and Nutraceuticals Pharmacognosy and Nutraceuticals kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pharmacology and Toxicology Pharmacology and Toxicology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pharmacology and Toxicology Pharmacology and Toxicology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Xenobiochemie a patobiochemie Xenobiochemie a patobiochemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Xenobiochemie a patobiochemie Xenobiochemie a patobiochemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Xenobiochemistry and Pathobiochemistry Xenobiochemistry and Pathobiochemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Xenobiochemistry and Pathobiochemistry Xenobiochemistry and Pathobiochemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail