Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  Lékařská fakulta v Hradci Králové

  Kontaktní údaje

  Ulice: Šimkova 870
  Město: Hradec Králové
  PSČ: 500 03
  Obec: Hradec Králové
  Internetová adresa: http://www.lfhk.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Martina Krymláková
  Telefon: +420495816487
  E-mail: krymlakovam@lfhk.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
  Pro platbu ze zahraničí kód IBAN CZ46 0300 0000 0001 9859 2792

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 9.12.2023
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací zkouška pro prezenční bakalářské studijní programy Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence proběhne jednokolově formou testů z biologie a všeobecné vzdělanosti v jednom dnu pro všechny uchazeče a uchazečky.

  V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line formou. O formě přijímacích zkoušek budou uchazeči informováni na pozvánce k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před konáním přijímacích zkoušek.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.
  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči o studium. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové nejpozději jeden měsíc před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
  Náležitosti přihlášky: Uchazeči podávají přihlášku pouze elektronickou formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu.

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Alena Žaludová
  Telefon: +420495816334
  E-mail: zaluda@lfhk.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky na číslo účtu 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
  Pro platbu ze zahraničí kód IBAN CZ46 0300 0000 0001 9859 2792

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 9.12.2023
  Informace o přijímacím řízení: Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v jednotném termínu. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Písemné testy jsou pro oba studijní programy totožné.

  V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line formou. O formě přijímacích zkoušek budou uchazeči informováni na pozvánce k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před konáním přijímacích zkoušek.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit.
  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči o studium. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové nejpozději jeden měsíc před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83001.
  Náležitosti přihlášky: Uchazeči podávají přihlášku pouze elektronickou formou. Přihlášku netisknou a neposílají poštou na fakultu.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Petra Malá
  Telefon: +420495816134
  E-mail: pgs@lfhk.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky. Uchazeči o studium v češtině uhradí poplatek ve výši 780,- Kč na účet č. 198592792/0300 u ČSOB a použijí jako variabilní symbol číslo přihlášky, specifický symbol 83003.
  Pro platby ze zahraničí:
  IBAN CZ 4603 0000 0000 0198592792 SWIFT CEKOCZPP
  účet č. 198592792/0300 s variabilním symbolem číslo přihlášky, specifický symbol 83003.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Forma a náplň přijímacích zkoušek je stanovena pro každý studijní program individuálně - viz informace u jednotlivých studijních programů. Další informace naleznete také na fakultním webu: http://www.lfhk.cuni.cz - Uchazeči o studium - Doktorské studium (Ph.D.).
  Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky); nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči o studium. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové nejpozději jeden měsíc před stanoveným termínem zápisu. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 198592792/0300 ČSOB a.s. Hradec Králové, var. symbol Identifikační číslo elektronické přihlášky, specifický symbol 83003.
  Náležitosti přihlášky: Přihlášky zpracujte elektronicky z webové aplikace https://is.cuni.cz/studium/prijriz/. Elektronicky zpracované přihlášky netiskněte. Požadované přílohy zašlete poštou na studijní odd. LFHK, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.

  Požadované přílohy:
  • • odborný životopis
  • úředně ověřené kopie magisterského diplomu a dodatku k diplomu, případně dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v magisterském stupni studia (uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně nedokončili magisterské studium, předloží úřední doklad o tom, že studují poslední ročník magisterského nebo navazujícího magisterského studia a písemné prohlášení o předpokládaném termínu jeho ukončení). Nejsou-li doklady vystaveny v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je zapotřebí doložit i jejich úřední překlad. Pro volbu formy úředního ověření dokumentů je určující sídlo instituce, která doklad vystavila. Způsoby ověření zde: https://cuni.cz/UK-6452.html. Na základě toho, do které skupiny patří země, podle jejíhož právního řádu byl doklad vystaven, uchazeč doloží buď úředně ověřenou kopii dokumentu, nebo úředně ověřenou kopii apostilovaného či superlegalizovaného dokumentu. Dokumenty, u nichž je možné apostilu / superlegalizaci nahradit potvrzujícím e-mailem od zahraniční vysoké školy, postačí tedy doložit ve formě úředně ověřené kopie dokumentu, je-li tento potvrzující e-mail zaslán zahraniční vysokou školou přímo na e-mailovou adresu fakulty, která se posouzením zabývá
  • doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 se dokládá státní jazykovou zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni C1 a vyšší uskutečněnou plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě-ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří/ré chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny) nebo státní závěrečnou zkouškou nebo státní rigorózní zkouškou či státní doktorskou zkouškou vykonané na vysoké škole studijního programu uskutečňovaném v českém nebo slovenském jazyce
  • seznam publikovaných vědeckých prací
  • stručnou anotaci zamýšlené práce (téma lze stanovit na základě dohody se školitelem)
  • další doklady o splnění podmínek požadovaných příslušným doktorským studijním programem nebo hodné zřetele

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: sobota 9. 12. 2023
  Bližší informace budou zveřejněny na webu fakulty.
  Informace o fakultě: Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945, zpočátku jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství, později se stala samostatnou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Studium programu Všeobecné lékařství je šestileté, je zakončeno státní rigorózní zkouškou a opravňuje absolventy k výkonu povolání ve všech oborech léčebně preventivní péče. Absolventi získají titul MUDr. Studium programu Zubní lékařství je pětileté, je zakončeno státní rigorózní zkouškou a opravňuje k výkonu povolání v péči o chrup a dutinu ústní ihned po skončení vysokoškolského vzdělání. Absolventi získají titul MDDr. Od akademického roku 1992/93 probíhá výuka v magisterských programech i v anglickém jazyce. Bakalářský studijní program Ošetřovatelství je tříletý. Výuka v kombinované formě, je určena především pro absolventky středních škol s preferencí zdravotnických. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolventi získají titul Bc. Od akademického roku 2006/2007 se vyučuje tříletá kombinovaná forma bakalářského studijního programu Ošetřovatelství v oboru Všeobecná sestra v souladu s požadavky EU.
  Doktroské studium k dosažení titulu Ph.D. probíhá ve 20 akreditovaných programech v prezenční i kombinované formě. Všechny programy jsou akreditovány se standardní dobou studia 4 roky. Některé studijní programy jsou nabízeny i pro studium v angličtině.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558
  Pregraduální studium
  Banka: Československá obchodní banka
  Účet: 198592792/0300
  IBAN: CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
  SWIFT:CEKOCZPP
  Variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 83001
  Doktorské studium
  Banka: Československá obchodní banka
  Účet: 198592792/0300
  IBAN:CZ46 0300 0000 0001 9859 2792
  SWIFT:CEKOCZPP
  Variabilní symbol: číslo přihlášky
  Specifický symbol: 83003

  Počty

  Celkový počet přihlášených uchazečů: 2490
  Z toho do bakalářských studijních programů: 170
  Z toho do magisterských studijních programů: 2320

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Porodní asistence Porodní asistence prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Všeobecné ošetřovatelství Všeobecné ošetřovatelství prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Dentistry Dentistry prezenční magisterské angličtina 5 let Detail
  General Medicine General Medicine prezenční magisterské angličtina 6 let Detail
  Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství prezenční magisterské čeština 6 let Detail
  Zubní lékařství Zubní lékařství prezenční magisterské čeština 5 let Detail
  Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyziologie a patologická fyziologie Fyziologie a patologická fyziologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyziologie a patologická fyziologie Fyziologie a patologická fyziologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Gynekologie a porodnictví Gynekologie a porodnictví kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Chirurgie Chirurgie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Chirurgie Chirurgie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Klinická biochemie Klinická biochemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Klinická biochemie Klinická biochemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Klinická onkologie a radioterapie Klinická onkologie a radioterapie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Klinická onkologie a radioterapie Klinická onkologie a radioterapie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská a farmaceutická mikrobiologie Lékařská a farmaceutická mikrobiologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská a farmaceutická mikrobiologie Lékařská a farmaceutická mikrobiologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská biofyzika Lékařská biofyzika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská biofyzika Lékařská biofyzika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská biologie Lékařská biologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská biologie Lékařská biologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská farmakologie Lékařská farmakologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská farmakologie Lékařská farmakologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská chemie a biochemie Lékařská chemie a biochemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská chemie a biochemie Lékařská chemie a biochemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská imunologie Lékařská imunologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská imunologie Lékařská imunologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Neurologie Neurologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Neurologie Neurologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Oční lékařství Oční lékařství prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Oční lékařství Oční lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Patologie Patologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Patologie Patologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Physiology and Pathological Physiology Physiology and Pathological Physiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Physiology and Pathological Physiology Physiology and Pathological Physiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Preventivní medicína Preventive Medicine prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Preventivní medicína Preventive Medicine kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Psychiatrie Psychiatrie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Psychiatrie Psychiatrie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Radiologie Radiologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Radiologie Radiologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Stomatologie Stomatologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Stomatologie Stomatologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Veřejné zdravotnictví Veřejné zdravotnictví prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Veřejné zdravotnictví Veřejné zdravotnictví kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Vnitřní nemoci Vnitřní nemoci prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Vnitřní nemoci Vnitřní nemoci kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail