Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  1. lékařská fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Kateřinská 32
  Město: Praha 2
  PSČ: 121 08
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.lf1.cuni.cz/cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  Fax na studijní odbor: +420224964178
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2018
  Termín přijímací zkoušky: 8.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 21.6.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na každý studijní program vyučovaný na fakultě.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  O možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje děkan fakulty.
  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  V případě žádosti o zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění je nutné zdůvodněnou podepsanou písemnou žádost spolu s lékařskou zprávou od odborného lékaře zaslat na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2018 (rozhodující je datum odeslání).
  Formulář žádosti o zvláštní zacházení naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-2018.
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) https://is.cuni.cz/studium/ nebo na předepsaném tiskopise do 28. února 2018.
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč za listinnou formu přihlášky a 600,- Kč za elektronickou formu přihlášky.

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  Fax na studijní odbor: +420224964178
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2018
  Termín přijímací zkoušky: 12.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 21.6.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na každý studijní program vyučovaný na fakultě.

  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  O možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje děkan fakulty.
  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  V případě žádosti o zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění je nutné zdůvodněnou podepsanou písemnou žádost spolu s lékařskou zprávou od odborného lékaře zaslat na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2018 (rozhodující je datum odeslání).
  Formulář žádosti o zvláštní zacházení naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-2018.
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS)
  https://is.cuni.cz/studium/ nebo na předepsaném tiskopise do 28. února 2018.
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč za listinnou formu přihlášky a 600,- Kč za elektronickou formu přihlášky. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. února 2018, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
  Kontaktní osoba: Jana Zaspalová
  Telefon: +420224964201
  Fax na studijní odbor: +420224964178
  E-mail: jzasp@lf1.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2018
  Termín přijímací zkoušky: 8.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 21.6.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX
  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Uchazeč může podat pouze jednu přihlášku na každý studijní program vyučovaný na fakultě. Navazující magisterské programy Ergoterapie, Nutriční specialista a Intenzivní péče na 1.LF jsou určeny pouze pro uchazeče, kteří mají způsobilost nebo jsou v posledním ročníku bakalářského studia a absolvováním bakalářského studia získají způsobilost k výkonu příslušeného nelékařského povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.


  V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  O možnosti konání přijímací zkoušky v náhradním termínu rozhoduje děkan fakulty.
  Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

  V případě žádosti o zvláštní zacházení z důvodu zdravotního znevýhodnění je nutné zdůvodněnou podepsanou písemnou žádost spolu s lékařskou zprávou od odborného lékaře zaslat na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2018 (rozhodující je datum odeslání).
  Formulář žádosti o zvláštní zacházení naleznete zde: https://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-2018.
  Náležitosti přihlášky: • přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) https://is.cuni.cz/studium/ nebo na předepsaném tiskopise do 28. února 2018.
  • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 650,- Kč za listinnou formu přihlášky a 600,- Kč za elektronickou formu přihlášky.

  U oboru Intenzivní péče - kombinovaná forma je vždy nutné jako povinnou přílohu přihlášky vložit do SIS kopii dokladu k prokázání odborné způsobilosti všeobecné sestry ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 96/2004 Sb. nebo potvrzení školy o studiu posledního ročníku studijního oboru vedoucího k získání kvalifikace všeobecné sestry (doklad o již získané kvalifikaci doloží uchazeč nejpozději u zápisu a je jednou z podmínek přijetí).

  Pro získání bonifikace u oboru Intenzivní péče v kombinované formě vložte do SIS jako přílohu přihlášky potvrzení o délce trvání aktivní odborné praxe, včetně výše pracovního úvazku (nepovinná příloha).

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: Bc. Bohdana Frantíková
  Telefon: +420224964314
  Fax na studijní odbor: +420224964358
  E-mail: veda@lf1.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 30.4.2018
  Termín přijímací zkoušky: 1.6.2018 - 30.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 8.6.2018 - 31.7.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 500
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 550
  Poznámka: číslo účtu ve formátu IBAN: CZ9701000000000037434021
  SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX

  Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "OUR".

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Při přijímacím pohovoru musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný obor a předpoklady k samostatné vědecké práci.

  Součástí přijímacího řízení je i zjištění zájmu uchazeče o zpracování konkrétního tématu u konkrétního školitele.

  Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro akadmický rok 2018/19 přijímací řízení do prezenční i kombinované formy doktorských studijních programů.

  Programy „Biomedicíny“ jsou uskutečňovány na základě Rámcové smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky (informace na http://dspb.avcr.cz/)

  Biochemie a patobiochemie
  Biologie a patologie buňky
  Biomedicínská informatika
  Biomechanika
  Experimentální chirurgie
  Farmakologie a toxikologie
  Fyziologie a patofyziologie člověka
  Imunologie
  Lékařská biofyzika
  Mikrobiologie
  Molekulární a buněčná biologie,genetika a virologie
  Neurovědy
  Parazitologie
  Preventivní medicína
  Vývojová a buněčná biologie
  Zobrazovací metody v lékařství


  Programy uskutečňovány 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy
  (informace na http://www.lf1.cuni.cz/doktorske-studijni-programy-akreditovane-samostatne-pro-1-lf-uk?f=pro-doktorandy )

  Psychologie (Lékařská psychologie a psychopatologie)
  Bioetika
  Dějiny lékařství
  Specializace ve zdravotnictví (Adiktologie)


  Informace, o studijních programech a přijímacím řízení lze získat na děkanátu fakulty (1. LF UK, odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky, Kateřinská 32, Praha 2). Termín přijímacích pohovorů do doktorského studia je červen 2018.

  Náhradní termín přijímacích pohovorů je červen-červenec 2018. Uchazeč může o tento termín požádat pouze z velmi vážných důvodů.

  Přesné termíny přijímacích pohovorů budou zveřejněny po stanovení příslušnou oborovou radou během měsíce dubna 2018.

  Informace podává oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK, úřední hodiny: úterý a čtvrtek 12,30 -15,30 hod., pondělí a středa 8,00 – 12,30 hod.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) do 30. dubna 2018: https://is.cuni.cz/studium/, ikona Přijímací řízení. Fakulta si může vyžádat doložení příloh v listinné podobě k ověření pravosti.
  Elektronická forma přihlášky je preferována.

  Při podání přihlášky musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500,- Kč za elektronickou formu přihlášky a 550,- Kč za listinnou formu přihlášky. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 30. dubna 2018, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude usnesením zastaveno.

  Pozvánka k přijímacímu pohovoru bude uchazečům doručována elektronickou formou prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

  Přílohy k přihlášce:
  1. Příloha k přihlášce - resp. příslib navrhovaného školitele vykonávat tuto funkci. Formulář je k dispozici http://www.lf1.cuni.cz/formularex?f=pro-doktorandy.
  2. Pomocný soubor k PŘ - pro obor Experimentální chirurgie potvrzení o financování nákladů spojených s řešeným tématem a souhlas zaměstnavatele se studiem.
  3. Doktorandský projekt - stručná anotace projektu včetně podpisu předpokládaného školitele.
  4. Doklad o vysokoškolském vzdělání - doklady o absolvování VŠ studia (sken VŠ diplomu, nebo sken dokladu o vykonání SZZ - potvrzený studijním oddělením, nebo potvrzení o probíhajícím studiu na VŠ).
  5. Nostrifikační doložka - uznání zahraničního vzdělání http://www.cuni.cz/UK-7587.html.
  6. Přehled dosavadních aktivit - seznam publikovaných a nepublikovaných prací uchazeče (popř. odborné posudky těchto prací) a ostatní doklady hodné zřetele (např.doklad o absolvovaných odborných kurzech).
  7. Doklady o jazykových zkouškách
  8. Životopis
  9. Jiný dokument - Čestné prohlášení (formulář je k dispozici http://www.lf1.cuni.cz/formularex?f=pro-doktorandy), pouze v případě zájmu o prezenční formu studia.
  10. Osvědčení lékaře - po dohodě s předpokládaným školitelem, pokud školitel potvrzení nevyžaduje, bude tato skutečnost uvedena v Příloze k přihlášce (viz bod 1).

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: Fakulta pořádá Den otevřených dveří v sobotu 6. ledna 2018.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: -
  Konstantní symbol pro platbu převodem: -
  Pregraduální studium
  Banka: Komerční banka
  Účet: 37434021/0100
  IBAN: CZ97 0100 0000 0000 3743 4021
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 3027
  Doktorské studium
  Banka: Komerční banka
  Účet: 37434021/0100
  IBAN:CZ97 0100 0000 0000 3743 4021
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
  Specifický symbol: 3006

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Porodní asistence Porodní asistentka prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Ergoterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen předpokládaný počet přijímaných je 35 pro program Specializace ve zdravotnictví obor Fyzioterapie (včetně uchazečů, u kterých bylo upuštěno od přijímací zkoušky)
  Specializace ve zdravotnictví Nutriční terapeut prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Nutriční terapeut kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Ergoterapie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Intenzivní péče kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Nutriční specialista prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Nutriční specialista kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské čeština 6 rok(y) Otevřen předpokládaný počet přijímaných je 680 pro program Všeobecné lékařství (včetně uchazečů, u kterých bylo upuštěno od přijímací zkoušky)
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské angličtina 6 rok(y) Otevřen
  Zubní lékařství Kmenový obor: Stomatologie prezenční magisterské čeština 5 rok(y) Otevřen předpokládaný počet přijímaných je 50 pro program Zubní lékařství (včetně uchazečů, u kterých bylo upuštěno od přijímací zkoušky)
  Zubní lékařství Kmenový obor: Stomatologie prezenční magisterské angličtina 5 rok(y) Otevřen
  Bioetika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Bioetika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Bioetika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Bioetika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomedicínská informatika Kmenový obor: Aplikovaná informatika prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomedicínská informatika Kmenový obor: Aplikovaná informatika prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomedicínská informatika Kmenový obor: Aplikovaná informatika kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomedicínská informatika Kmenový obor: Aplikovaná informatika kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Dějiny lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Dějiny lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Dějiny lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Dějiny lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Mikrobiologie Kmenový obor: Mikrobiologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Parazitologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Psychologie Lékařská psychologie a psychopatologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Psychologie Lékařská psychologie a psychopatologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Psychologie Lékařská psychologie a psychopatologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Psychologie Lékařská psychologie a psychopatologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Adiktologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Zobrazovací metody v lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 3 rok(y) Otevřen