Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  General Medicine (0912tA350009)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: General Medicine (M0912A350009)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: angličtina
  Předpokládaný počet přijímaných: 90
  Standardní doba studia: 6 let
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  80 / 381

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 31.03.2024
   Poznámka k termínu 1: Pro přijímací zkoušku konanou v květnu 2024
   Termín podání přihlášky 2: 30.04.2024
   Poznámka k termínu 2: Pro přijímací zkoušku konanou v červnu a červenci 2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880,-CZK or equivalent in EUR
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Absolventi fakulty získávají úplné lékařské vzdělání. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr.; uplatnění je možné ve všech lékařských specializačních oborech.
   Od akademického roku 1996/97 probíhá výuka dle reformovaného a modernizovaného studijního programu, který umožňuje studentům získat integrované znalosti v teoretických a preklinických oborech. Se základními klinickými problémy se student seznamuje formou problémově orientovaného studia a klinický výcvik směřuje nejen k aplikaci teoretických poznatků, ale i k osvojení praktických dovedností. Výukové cíle jsou v souladu s programem evropských lékařských fakult Euroskills, ke kterému se 3. lékařská fakulta připojila. Studium je kompatibilní se studiem na jiných lékařských fakultách.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška bude probíhat v několika termínech - květen až červen 2024.

   Konkrétní termíny jsou na http://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-11.html.

   1. kolo – písemný test z biologie, chemie a dále z fyziky nebo matematiky.
   Uchazeč dostane k dispozici test z fyziky a matematiky, z nichž si vybere, jaký test bude psát. Po výběru testu již není možná změna.
   Celkem 90 otázek, z každého předmětu 30 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď.
   Minimální a maximální možný počet bodů za první kolo: minimum 0 - maximum 90

   Bodovou hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.

   2. kolo – ústní pohovor – všeobecný rozhled, schopnost samostatného úsudku, komunikační dovednosti.
   Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: minimum 12 a maximum 62.
   jedná se o aritmetický průměr z hodnocení dvou členů zkušební komise. Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan na základě výsledků přijímací zkoušky.

   Studijní program je realizován bez specializace (ve smyslu čl. 3 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.)

   Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 90
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 24.05.2024 Do: 28.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 02.07.2024 Do: 02.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a dále s čl. 2, odst. 3 Řádu přijímacího řízení UK se stanovují odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.

   Odlišné podmínky pro přijetí:
   pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických fakultách.

   Děkan rozhodne o přijetí v případě, že budou splněny kumulativně níže uvedené podmínky:

   1/ Základní podmínka pro přijetí:
   Základní podmínkou přijetí je úspěšné ukončení ročníku na fakultě, ze které uchazeč o přijetí žádá v akademickém roce, který bezprostředně předchází akademickému roku, do kterého uchazeč podal přihlášku.
   Za úspěšné ukončení ročníku je považováno nejen splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku, ale i splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia.

   2/ Další podmínky pro přijetí:
   2.1) podání listinné přihlášky na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 930,- Kč do 2. 9. 2024
   2.2) předložení úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání. Uchazeč/ka, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930,- Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči „Přijímací řízení“. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10, nejpozději do 2. 9. 2024. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení pro studium v českém jazyce číslo účtu: 115-6882900277/0100, v.s: 9021113, pro studium v anglickém jazyce číslo účtu: 0500081433/0300, SWIFT: CEKOCZPP, IBAN: CZ 82 0300 0000 0005 0008 1433;
   2.3) - uchazeči o studium magisterského programu Všeobecné lékařství v anglickém jazyce - prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka) a prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, jejichž předchozí vysokoškolské studium, ze kterého žádají o přijetí, probíhalo v anglickém jazyce)

   Znalost příslušného jazyka prokazuje uchazeč následovně: angličtina (min. úroveň C1) – certifikátem o vykonání mezinárodní jazykové zkoušky IELTS (International English Testing System) nebo CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ESOL- (English for Speakers of Other Languages Qualification); český jazyk (úroveň B2, resp. C1) certifikátem o vykonané zkoušce: CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince), ECL (Mezinárodní certifikát jazyků EU a kandidátských zemí), Státní jazyková zkouška (Certifikát schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Studenti, kteří žádají o přestup, avšak nevykonali tuto zkoušku z českého jazyka, mohou ji konat na fakultě, a to v jednom z následujících termínů: 16. 5. 2024, 14. 5. 2024, 21. 5. 2024, 12. 6. 2024 a 29. 8. 2024, vždy v 9:30 hod.

   Ke zkoušce se student přihlásí alespoň 14 dní předem na email: daniela.lvova@lf3.cuni.cz

   2.4) úspěšně ukončený ročník v ak. roce 2023/2024 – tj. splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia a splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku – musí být doloženo výpisem absolvovaných studijních povinností, které si uchazeč v ak. roce 2023/2024 zapsal a potvrzením příslušné fakulty o splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku.
   2.5) absolvované studijní povinnosti dle studijního plánu budou kompatibilní se studijními povinnostmi příslušného studijního plánu na 3. LF UK.

   3/ Do každého programu či oboru může být přijato maximálně 7 uchazečů. Aritmetický průměr známek ze všech konaných zkoušek a opravných termínů za jednotlivé ročníky nesmí být vyšší než 2,00. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je aritmetický průměr, který se počítá, jako součet aritmetických průměrů známek za jednotlivé absolvované ročníky děleno počtem ročníků. Aritmetický průměr se zaokrouhluje podle matematického pravidla na dvě desetinná místa. Podmínku průměru může děkan prominout při splnění všech ostatních podmínek z doloženého důvodu hodného zvláštního zřetele – zejména závažné a nezaviněné zhoršení sociální situace uchazeče.

   Podání přihlášky:
   Uchazeč, který žádá o přijetí dle § 49, odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, musí podat listinnou přihlášku na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 930,- Kč.
   Současně s listinnou přihláškou a dokladem o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč předkládá:
   - fotokopii indexu a výpis známek a studijních povinností absolvovaných při studiu
   - potvrzení o splnění podmínek pro zápis do dalšího úseku studia
   - sylaby všech splněných studijních povinností

   Všechny tyto přílohy musí být potvrzeny studijním oddělením studované fakulty.
   - úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání či podklady potřebné k ověření absolvování středního vzdělání (dle bodu 2.2)
   - úředně ověřenou kopii dokladu o příslušné znalosti jazyka (dle bodu 2.3)

   Všechny doklady, předkládané uchazečem podle tohoto bodu se stávají součástí studijního spisu.

   Termín pro podání přihlášky: přihláška, včetně požadovaných náležitostí, se podává do 2. 9. 2024 (včetně).


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Uchazeči o studium magisterského studijního programu Všeobecné lékařství může být povoleno upuštění od přijímací zkoušky při splnění všech následujících podmínek:
   1.a) Výsledky v testu A-level – fyzika nebo matematika, chemie a biologie:
   Hodnocení minimálně: A, A, B
   Test nesmí být absolvován dříve než v ak. roce 2022/2023

   nebo

   1.b) Výsledek mezinárodního bakaloreátu (IB) v oblasti 4 (Experimental Sciences) a to na vyšší úrovni z chemie, biologie a fyziky nebo matematiky:
   Celkem – minimální počet bodů: 19
   Test nesmí být absolvován dříve než v ak. roce 2022/2023

   nebo

   1.c) Výsledky srovnatelného testu (např. testy SAT z předmětů matematika nebo fyzika, chemie a biologie):
   Celkem: minimálně 85. percentil
   Test nesmí být absolvován dříve než v ak. roce 2022/2023

   nebo

   1.d) Studijní průměr u maturitních předmětů (uchazeči, kteří studují na středních školách v Německu):
   Studijní průměr za celou dobu studia: max. 1,30
   Uchazeč musí být absolventem střední školy ve školním roce 2023/2024

   nebo

   1.e) Uchazeč je absolventem akreditovaného bakalářského studijního programu v oblasti přírodních nebo zdravotních věd na zahraniční vysoké škole.
   Uchazeč nesmí být absolventem tohoto studijního programu dříve než v akademickém roce 2020/2021.

   2) Uchazeč o studium, který chce být přijat do prvního úseku studia (ročníku) bez přijímací zkoušky, je povinen poslat žádost o prominutí přijímací zkoušky společně s přihláškou ke studiu na Studijní oddělení fakulty do 15. března 2024 (rozhodující je datum odeslání žádosti).

   3) Podle shora uvedených kritérií a studijních průměrů bude stanoveno pořadí uchazečů. Bez přijímací zkoušky může být přijato maximálně 25 nejlépe hodnocených uchazečů, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného výsledku, bude vydáno rozhodnutí se stejným obsahem výroku (buď, že bylo upuštěno od přijímací zkoušky anebo že nebylo upuštěno od přijímací zkoušky).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Fakulta organizuje přípravný kurz - PREMEDICAL COURSE, který probíhá od ledna 2023 do května 2024. Uskuteční se zde výuka biologie, fyziky, chemie, českého jazyka a lékařské terminologie.

   Bližší informace o kurzu jsou uvedeny na webových stránkách fakulty https://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-15.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr., uplatnění je možné ve všech lékařských specializačních oborech.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 420000 CZK / rok