Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Školský management (0413RA190001)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Školský management (B0413A190001)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 45
  Maximální počet přijímaných: 60
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  71 / 147

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Náplní studia jsou oblasti řízení pedagogického procesu a pedagogického vedení, řízení a vedení lidí, teorie managementu a školského managementu, právní a ekonomické aspekty a disciplíny související (základy psychologie a sociologie). Kromě prezenčních aktivit a samostudia absolvují studenti také praktické formy výuky a stáže ve školách, školských zařízeních, ČŠI, u vybraných zřizovatelů či ve vzdělávacích organizacích.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.

   Studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Písemná zkouška: max. 60 bodů

   Přijímací zkouška je zaměřena na ověření znalostí z občanského a společenskovědního základu (zejména z pedagogiky, psychologie, sociologie), ale i ze základů managementu, obecného a školského práva. Délka testu je 30 min. Test je složen z 30 otázek po 2 bodech.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2024 Do: 18.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2024 Do: 26.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   BUČEK, L. a kol. Občanský a společenskovědní základ: přehled středoškolského učiva. 2. aktualiz. vyd. Brno: Edika, 2019.

   DVOŘÁK, J. a kol. Odmaturuj! ze společenských věd. 2. přeprac. vyd. Brno: Didaktis, 2015.

   MAXA, R. Management: pro střední školy a vyšší odborné školy. Praha: Fortuna, 2011.

   PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 6. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2017.

   PUGNEROVÁ, M. Psychologie: pro studenty pedagogických oborů. Praha: Grada, 2019.

   ŠÍMA, A. a M. SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 17. dopln. vyd. Praha: C.H. Beck, 2022.

   VALENTA, J. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem – 2022/2023. 8. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2022.

   VETEŠKA, J., SVOBODOVÁ, Z. a M. TURECKIOVÁ. Školský management – konceptualizace a klíčové oblasti oboru. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2022.

   ZLÁMAL, J., BAČÍK, P. a J. BELLOVÁ. Management: základy managementu. 2. uprav. vyd. Prostějov: Computer Media, 2020.

   Obecná ustanovení Rámcových vzdělávacích programů - https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/.

   Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ https://www.edu.cz/strategie-msmt/s2030/.

   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Bližší informace naleznete na https://www.kamv.cz/pripravne-kurzy

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolventi studijního programu najdou uplatnění jako vedoucí pracovníci v regionálním školství, stejně tak budou znalosti využity v ostatních vzdělávacích organizacích, zřizovateli škol či pracovníky ČŠI. Absolvování studia bude zvyšovat řídicí kompetence i u stávajících pedagogických pracovníků, kteří v současné chvíli nevykonávají vedoucí funkci, popř. se na ni teprve připravují.