Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  School Management (0413RA190001)

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: School Management (B0413A190001)
  Form of study: combined
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 45
  Maximum number of accepted students: 60
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  71 / 147

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 880
  • shrink expand

   Bude doplněno

  • shrink expand

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Písemná zkouška: max. 60 bodů

   Přijímací zkouška je zaměřena na ověření znalostí z občanského a společenskovědního základu (zejména z pedagogiky, psychologie, sociologie), ale i ze základů managementu, obecného a školského práva. Délka testu je 30 min. Test je složen z 30 otázek po 2 bodech.

  • shrink expand

   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2024 Until: 18.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 25.06.2024 Until: 26.06.2024
  • shrink expand

   BUČEK, L. a kol. Občanský a společenskovědní základ: přehled středoškolského učiva. 2. aktualiz. vyd. Brno: Edika, 2019.

   DVOŘÁK, J. a kol. Odmaturuj! ze společenských věd. 2. přeprac. vyd. Brno: Didaktis, 2015.

   MAXA, R. Management: pro střední školy a vyšší odborné školy. Praha: Fortuna, 2011.

   PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 6. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2017.

   PUGNEROVÁ, M. Psychologie: pro studenty pedagogických oborů. Praha: Grada, 2019.

   ŠÍMA, A. a M. SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 17. dopln. vyd. Praha: C.H. Beck, 2022.

   VALENTA, J. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem – 2022/2023. 8. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2022.

   VETEŠKA, J., SVOBODOVÁ, Z. a M. TURECKIOVÁ. Školský management – konceptualizace a klíčové oblasti oboru. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2022.

   ZLÁMAL, J., BAČÍK, P. a J. BELLOVÁ. Management: základy managementu. 2. uprav. vyd. Prostějov: Computer Media, 2020.

   Obecná ustanovení Rámcových vzdělávacích programů - https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/.

   Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ https://www.edu.cz/strategie-msmt/s2030/.

   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

  • shrink expand

   Bližší informace naleznete na https://www.kamv.cz/pripravne-kurzy

  • shrink expand

   Bude doplněno