Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations (0321RA1800050013)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Komunikační studia (B0321A180005)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/FSVDOD
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  82 / 441

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
   Poznámka k termínu:

   Program Komunikační studia specializace Marketingová komunikace a public relations

   V případě programu se specializací může uchazeč podat přihlášku nejvýše na jednu specializaci v rámci daného programu.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poznámka:

   Poplatek lze uhradit kartou nebo převodem na účet.


   Banka: Komerční banka, Praha 1


   Účet: 85033011/0100


   Variabilní symbol: uchazeči bude v inf. systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky.


   Specifický symbol: 2024


   Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Komunikační studia jsou průnikem základních společenskovědních disciplín jako sociologie, politologie, psychologie nebo kulturologie, ale zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti literatury, filmu, televize a nových médií. Přičemž média ve všech svých současných i minulých podobách (jako komunikační prostředek nebo nástroj) jsou středobodem těchto průsečíků. Analyzovat média (ať už vznik obsahů či jejich přenos či jejich percepci a vliv) znamená pronikat i do oblasti psychologie, veřejné i komerční sféry, politiky, soukromé sféry a intimity, proniknout mechanismy mediální logiky a působení mediálních, kulturních a kreativních průmyslů. Program díky svým třem specializacím umožňuje uchazeči/studentovi si vybrat, kterou z cest se do světa médií vydá – zda bude chtít se angažovaně podílet na objevování světa nástroji žurnalistiky, nebo na budování a konstrukce světa nástroji marketingu a PR, či na analýze světa nástroji mediálních studií.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkoušky jsou dvoukolové

   První kolo:

   Uchazeč se individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio.

   O postupu do druhého kola rozhodují výsledky NSZ (obecné podmínky přijímacího řízení – varianta c), a v jejich rámci konkrétně (1) test Obecných studijních předpokladů a (2) test Anglický jazyk (ANG). Uchazeč může tyto testy skládat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů.

   Všem uchazečům, kteří budou mít k 31. 1. 2024 řádně podanou přihlášku, tzn. podanou přihlášku a platbu odeslanou nejpozději 31. 1. 2024, fakulta na vlastní náklady zajistí jeden test dle výběru uchazeče v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio – Obecné studijní předpoklady (OSP), Anglický jazyk (AJ) nebo Matematika (MAT) – pořádaný v termínu 2. 3. 2024 v on-line formě. Takovému uchazeči budou na e-mailovou adresu zadanou ve fakultní přihlášce zaslány informace s detailními pokyny postupu vyzvednutí slevového poukazu. Tento poukaz je nepřenosný a lze ho použít nejvýše jednou v uvedeném termínu. V případě splnění podmínek pro získání poukazu pro více studijních programů zároveň získá uchazeč odpovídající počet poukazů, ovšem lze je využít právě a jen v termínu 2. 3. 2024 v on-line formě.

   Účast na NSZ v jiných termínech než 2. 3. 2024 a při nedodržení výše stanovených podmínek si uchazeč hradí individuálně, fakulta ostatní náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí.

   FSV akceptuje pro letošní přijímací řízení tyto termíny NSZ SCIO:

   NSZ OSP: 10. 12. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023, 20. 5. 2023, 8. 8. 2023, 9. 12. 2023, 16. 1. 2024, 3. 2. 2024, 2. 3. 2024, 23. 3. 2024, 1. 5. 2024

   NSZ Anglický jazyk: 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023, 20. 5. 2023, 3. 2. 2024, 2. 3. 2024, 23. 3. 2024, 1. 5. 2024

   Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.Scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na Scio@Scio.cz. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ).

   Pro určení pořadí uchazečů po prvním kole budou jejich výsledky ve formě percentilu z testu OSP násobeny koeficientem 0,7, výsledky testu z Anglický jazyk 0,3. Takto přepočtené výsledky budou sečteny. Uchazeči budou seřazeni od nejvyššího percentilu k nejnižšímu a do 2. kola postoupí nejlepších 160 uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 160. uchazeč).

   Druhé kolo (ústní část):

   1. část ústní zkoušky se týká orientace v oboru a motivace ke studiu.

   Uchazeč/ka přinese motivační dopis a představí vlastní motivaci ke studiu, znalosti oboru a představy o případném uplatnění v oboru. Za tuto část lze získat až 20 bodů.

   2. část ústní zkoušky je rozhovorem nad seznamem literatury a dalších děl

   Uchazeč/ka přinese seznam odborné literatury, příp. literatury vztahující se k oboru. Jeho rozsah není omezen. O vybraných titulech bude veden poučený rozhovor. Hodnocen je rozsah seznamu, relevance k oboru a schopnost vybraná díla představit v kontextu oboru. Za tuto část lze získat až 20 bodů.

   3. část ústní zkoušky se týká předchozích zkušeností a jiných aktivit v oboru

   Uchazeč/ka předkládá CV a ukázky vlastních prací vztahujících se k oboru nebo doklady či reference prokazující jeho dosavadní zkušenosti v oboru (brigády, pracovní stáže v oboru, výstupy projektů, na jejichž organizaci se uchazeč/ka podílel/a apod.). Hodnocen je rozsah, relevance k oboru a schopnost zkušenosti představit v kontextu oboru. Za tuto část lze získat až 20 bodů.

   Za tento blok 1. – 3. částí může uchazeč získat 0-60 bodů.

   4. část ústní zkoušky je rozpravou nad aktuálními otázkami české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění.

   Uchazeč/ka si před komisí vylosuje jednu otázku a přímo odpovídá. Hodnocena je faktografická správnost, strukturovanost odpovědi, zasazení problematiky do širšího kontextu a domýšlení souvislostí, zejména ve vztahu k oboru. Za tuto část lze získat 0-40 bodů.

   Body z obou částí se sčítají, v tomto kole lze tedy dosáhnout maximálního počtu 100.

   Celkový výsledek: výsledek z 1. kola se do 2. kola nezapočítává. Uchazeč/ka se musí zúčastnit všech částí přijímací zkoušky.

   Přijati jsou uchazeči/ky s nejvyšším počtem bodů ve druhém kole. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů/ček skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   2) Pro absolventy CŽV

   Podmínkou přijetí je absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd UK dle Opatření děkana č. 10/2023 část III., bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu. V případě že uchazeč řádně splní do pátku 21. 6. 2024 včetně všechny podmínky podle OD č. 10/2023 odst. 8.2, tj. dosáhne minimálně 60 kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2024/2025, bude přijat do studia. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška, SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2024 Do: 19.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 24.06.2024 Do: 28.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkan od přijímací zkoušky u uchazeče, který byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2023/2024, ovšem uchazeč nemohl doložit požadované ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, protože absolvoval studium až po skončení období pro zápis do studia. Elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2024.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent prokazuje v šíři a míře odbornosti odpovídající bakalářskému stupni studia: znalosti společenských jevů v návaznosti na část společenských věd, znalost typů médií a variability mediální komunikace v minulosti i současnosti, základní znalost výzkumných metod a mediální legislativy. Dál je seznámen s metodami analýz mediovaných společenských jevů, projevuje porozumění profesně etickým normám upravujícím výkon jednotlivých mediálních profesí a chápe poslání těchto profesí v daném sociopolitickém kontextu. Je schopen prakticky vstupovat do procesů mediální komunikace vlastními tvůrčími či výzkumnými aktivitami a je si vědom dopadů svého jednání.