Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Communication Studies with specialisation in Marketing Communication and Public Relations (0321RA1800050013)

  Faculty: Faculty of Social Sciences
  Study programme: Communication Studies (B0321A180005)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Short note: Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/FSVDOD
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  82 / 441

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 880
   Note: The application fee must be paid in full by card or bank transfer. No cash payments are possible. Applications without the fully paid application fee will not be considered. The application fee has to be paid no later than April 30, 2024 (February 29, 2024 for Early-bird term) for the application to be assessed in the particular term.
  • shrink expand

   Komunikační studia jsou průnikem základních společenskovědních disciplín jako sociologie, politologie, psychologie nebo kulturologie, ale zároveň i tvůrčích disciplín z oblasti literatury, filmu, televize a nových médií. Přičemž média ve všech svých současných i minulých podobách (jako komunikační prostředek nebo nástroj) jsou středobodem těchto průsečíků. Analyzovat média (ať už vznik obsahů či jejich přenos či jejich percepci a vliv) znamená pronikat i do oblasti psychologie, veřejné i komerční sféry, politiky, soukromé sféry a intimity, proniknout mechanismy mediální logiky a působení mediálních, kulturních a kreativních průmyslů. Program díky svým třem specializacím umožňuje uchazeči/studentovi si vybrat, kterou z cest se do světa médií vydá – zda bude chtít se angažovaně podílet na objevování světa nástroji žurnalistiky, nebo na budování a konstrukce světa nástroji marketingu a PR, či na analýze světa nástroji mediálních studií.

  • shrink expand

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkoušky jsou dvoukolové

   První kolo:

   Uchazeč se individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio.

   O postupu do druhého kola rozhodují výsledky NSZ (obecné podmínky přijímacího řízení – varianta c), a v jejich rámci konkrétně (1) test Obecných studijních předpokladů a (2) test Anglický jazyk (ANG). Uchazeč může tyto testy skládat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů.

   Všem uchazečům, kteří budou mít k 31. 1. 2024 řádně podanou přihlášku, tzn. podanou přihlášku a platbu odeslanou nejpozději 31. 1. 2024, fakulta na vlastní náklady zajistí jeden test dle výběru uchazeče v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio – Obecné studijní předpoklady (OSP), Anglický jazyk (AJ) nebo Matematika (MAT) – pořádaný v termínu 2. 3. 2024 v on-line formě. Takovému uchazeči budou na e-mailovou adresu zadanou ve fakultní přihlášce zaslány informace s detailními pokyny postupu vyzvednutí slevového poukazu. Tento poukaz je nepřenosný a lze ho použít nejvýše jednou v uvedeném termínu. V případě splnění podmínek pro získání poukazu pro více studijních programů zároveň získá uchazeč odpovídající počet poukazů, ovšem lze je využít právě a jen v termínu 2. 3. 2024 v on-line formě.

   Účast na NSZ v jiných termínech než 2. 3. 2024 a při nedodržení výše stanovených podmínek si uchazeč hradí individuálně, fakulta ostatní náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí.

   FSV akceptuje pro letošní přijímací řízení tyto termíny NSZ SCIO:

   NSZ OSP: 10. 12. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023, 20. 5. 2023, 8. 8. 2023, 9. 12. 2023, 16. 1. 2024, 3. 2. 2024, 2. 3. 2024, 23. 3. 2024, 1. 5. 2024

   NSZ Anglický jazyk: 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023, 20. 5. 2023, 3. 2. 2024, 2. 3. 2024, 23. 3. 2024, 1. 5. 2024

   Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.Scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na Scio@Scio.cz. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ).

   Pro určení pořadí uchazečů po prvním kole budou jejich výsledky ve formě percentilu z testu OSP násobeny koeficientem 0,7, výsledky testu z Anglický jazyk 0,3. Takto přepočtené výsledky budou sečteny. Uchazeči budou seřazeni od nejvyššího percentilu k nejnižšímu a do 2. kola postoupí nejlepších 160 uchazečů (a všichni, kteří dosáhnou stejného výsledku jako 160. uchazeč).

   Druhé kolo (ústní část):

   1. část ústní zkoušky se týká orientace v oboru a motivace ke studiu.

   Uchazeč/ka přinese motivační dopis a představí vlastní motivaci ke studiu, znalosti oboru a představy o případném uplatnění v oboru. Za tuto část lze získat až 20 bodů.

   2. část ústní zkoušky je rozhovorem nad seznamem literatury a dalších děl

   Uchazeč/ka přinese seznam odborné literatury, příp. literatury vztahující se k oboru. Jeho rozsah není omezen. O vybraných titulech bude veden poučený rozhovor. Hodnocen je rozsah seznamu, relevance k oboru a schopnost vybraná díla představit v kontextu oboru. Za tuto část lze získat až 20 bodů.

   3. část ústní zkoušky se týká předchozích zkušeností a jiných aktivit v oboru

   Uchazeč/ka předkládá CV a ukázky vlastních prací vztahujících se k oboru nebo doklady či reference prokazující jeho dosavadní zkušenosti v oboru (brigády, pracovní stáže v oboru, výstupy projektů, na jejichž organizaci se uchazeč/ka podílel/a apod.). Hodnocen je rozsah, relevance k oboru a schopnost zkušenosti představit v kontextu oboru. Za tuto část lze získat až 20 bodů.

   Za tento blok 1. – 3. částí může uchazeč získat 0-60 bodů.

   4. část ústní zkoušky je rozpravou nad aktuálními otázkami české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění.

   Uchazeč/ka si před komisí vylosuje jednu otázku a přímo odpovídá. Hodnocena je faktografická správnost, strukturovanost odpovědi, zasazení problematiky do širšího kontextu a domýšlení souvislostí, zejména ve vztahu k oboru. Za tuto část lze získat 0-40 bodů.

   Body z obou částí se sčítají, v tomto kole lze tedy dosáhnout maximálního počtu 100.

   Celkový výsledek: výsledek z 1. kola se do 2. kola nezapočítává. Uchazeč/ka se musí zúčastnit všech částí přijímací zkoušky.

   Přijati jsou uchazeči/ky s nejvyšším počtem bodů ve druhém kole. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů/ček skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   2) Pro absolventy CŽV

   Podmínkou přijetí je absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd UK dle Opatření děkana č. 10/2023 část III., bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu. V případě že uchazeč řádně splní do pátku 21. 6. 2024 včetně všechny podmínky podle OD č. 10/2023 odst. 8.2, tj. dosáhne minimálně 60 kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2024/2025, bude přijat do studia. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • shrink expand

   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.   Verification method: entrance exam, SCIO test
   Confirmation date (of entrance exam) from: 03.06.2024 Until: 19.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 24.06.2024 Until: 28.06.2024
  • shrink expand

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkan od přijímací zkoušky u uchazeče, který byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2023/2024, ovšem uchazeč nemohl doložit požadované ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, protože absolvoval studium až po skončení období pro zápis do studia. Elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2024.

  • shrink expand

   Absolvent prokazuje v šíři a míře odbornosti odpovídající bakalářskému stupni studia: znalosti společenských jevů v návaznosti na část společenských věd, znalost typů médií a variability mediální komunikace v minulosti i současnosti, základní znalost výzkumných metod a mediální legislativy. Dál je seznámen s metodami analýz mediovaných společenských jevů, projevuje porozumění profesně etickým normám upravujícím výkon jednotlivých mediálních profesí a chápe poslání těchto profesí v daném sociopolitickém kontextu. Je schopen prakticky vstupovat do procesů mediální komunikace vlastními tvůrčími či výzkumnými aktivitami a je si vědom dopadů svého jednání.