Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Zubní lékařství (0911tA350007)

  Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
  Studijní program: Zubní lékařství (M0911A350007)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 45
  Standardní doba studia: 5 let
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  68 / 558

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výuka je od samého začátku oddělena od výuky všeobecného lékařství a je i v teoretických oborech zaměřena na stomatologickou problematiku. Velký důraz je kladen na praktickou výuku ať už ve fantomové laboratoři v prvních ročnících, nebo ve stomatologických ordinacích ve vyšších ročnících. Studium je zakončeno státní rigorózní zkouškou.

   Studijní program je bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v jednotném termínu. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Písemné testy jsou pro oba studijní programy totožné.

   Průběh: jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče/ky

   Forma: testy z biologie - 20 otázek, somatologie – 20 otázek, fyziky – 20 otázek a chemie – 20 otázek

   Hodnocení: testy (biologie – 20 bodů, somatologie – 20 bodů, chemie – 20 bodů, fyzika – 20 bodů) max. 80 bodů

   Testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědí. Ke každé otázce je nabídnuto pět odpovědí, jenom jedna je vždy správná.

   Z každého předmětu (biologie, somatologie, chemie, fyzika) bude sestaveno samostatné pořadí dle získaných bodů. Součtem všech čtyř dílčích pořadí se získá výsledná hodnota a pořadí uchazečů bude sestaveno vzestupně, tj. nejnižší hodnota znamená nejlepší výsledek.

   Bodové ohodnocení testu: správná odpověď: +1 bod
   žádná odpověď: 0 bodů
   nesprávná odpověď: -0,25 bodu   V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line formou. O formě přijímacích zkoušek budou uchazeči informováni na pozvánce k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před konáním přijímacích zkoušek.

   Podmínky pro přijetí:
   • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
   • umístění podle pořadí pro program Zubní lékařství na 1. až 45. místě
   • uchazečům, kteří dosáhli stejného pořadí, jako přijatí na posledním místě, bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí
   • doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 se dokládá státní jazykovou zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni C1 a vyšší uskutečněnou plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě-ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2023 Do: 15.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2023 Do: 29.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Biologie: S. Rosypal a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003
   J. Smrž a kol.: Biologie živočichů pro gymnázia, Fortuna, Praha 2004
   I. Novotný, M. Hruška: Biologie člověka pro gymnázia, 5. vydání, Fortuna, 2015
   V. Kubišta: Obecná biologie (úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií), Fortuna, Praha 1992
   S. Rosypal: Bakteriologie a virologie (1. vydání), Scientia, Praha 1994
   E. Kočárek: Genetika, Scientia, Praha 2004

   Somatologie: I. Novotný, M. Hruška: Biologie člověka pro gymnázia, 5. vydání, Fortuna, 2015
   I. Dylevský: Somatologie, 3. vydání, GRADA, Praha 2019

   Fyzika: M. Bednařík, M. Široká: Fyzika pro gymnázia – Mechanika, Prometheus, 4. vydání
   K. Bartuška, E. Svoboda: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika, Prometheus, 5. vydání
   O. Lepil: Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus, 4. vydání
   O. Lepil, P. Šedivý: Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus, Prometheus, 6. vydání
   O. Lepil: Fyzika pro gymnázia – Optika, Prometheus, 3. vydání
   I. Štoll: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta, Prometheus, 3. vydání
   K. Bartuška: Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity, Prometheus, 4. vydání
   M. Macháček: Fyzika pro gymnázia – Astrofyzika, Prometheus, 3. vydání
   E. Svoboda a kol.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, 4. upravené vydání

   Chemie: J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN, 1995, 1999
   Učebnice pro gymnázia


   Na www stránkách fakulty na adrese: http://www.lfhk.cuni.cz/, naleznete brožurku s tematickými okruhy a ukázkovým testem.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přípravný kurz ke studiu medicíny. Bližší informace na webu fakulty.  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium opravňuje k výkonu povolání v péči o chrup a dutinu ústní.