Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Dentistry (0911tA350007)

  Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
  Study programme: Dentistry (M0911A350007)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 45
  Standard length of study: 5 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  68 / 558

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2023
  • shrink expand
   Výuka je od samého začátku oddělena od výuky všeobecného lékařství a je i v teoretických oborech zaměřena na stomatologickou problematiku. Velký důraz je kladen na praktickou výuku ať už ve fantomové laboratoři v prvních ročnících, nebo ve stomatologických ordinacích ve vyšších ročnících. Studium je zakončeno státní rigorózní zkouškou.

   Studijní program je bez specializace.
  • shrink expand
   Přijímací zkoušky proběhnou pro všechny uchazeče/ky o program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v jednotném termínu. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Písemné testy jsou pro oba studijní programy totožné.

   Průběh: jednokolový v jednom dnu pro všechny uchazeče/ky

   Forma: testy z biologie - 20 otázek, somatologie – 20 otázek, fyziky – 20 otázek a chemie – 20 otázek

   Hodnocení: testy (biologie – 20 bodů, somatologie – 20 bodů, chemie – 20 bodů, fyzika – 20 bodů) max. 80 bodů

   Testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědí. Ke každé otázce je nabídnuto pět odpovědí, jenom jedna je vždy správná.

   Z každého předmětu (biologie, somatologie, chemie, fyzika) bude sestaveno samostatné pořadí dle získaných bodů. Součtem všech čtyř dílčích pořadí se získá výsledná hodnota a pořadí uchazečů bude sestaveno vzestupně, tj. nejnižší hodnota znamená nejlepší výsledek.

   Bodové ohodnocení testu: správná odpověď: +1 bod
   žádná odpověď: 0 bodů
   nesprávná odpověď: -0,25 bodu   V případě nepříznivé epidemické situace se přijímací zkoušky budou konat on-line formou. O formě přijímacích zkoušek budou uchazeči informováni na pozvánce k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před konáním přijímacích zkoušek.

   Podmínky pro přijetí:
   • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou
   • umístění podle pořadí pro program Zubní lékařství na 1. až 45. místě
   • uchazečům, kteří dosáhli stejného pořadí, jako přijatí na posledním místě, bude vydáno rozhodnutí se stejným výrokem o přijetí
   • doklad o zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 se dokládá státní jazykovou zkouškou z českého jazyka vykonanou na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nebo zkouškou z českého jazyka na úrovni C1 a vyšší uskutečněnou plnoprávným členem certifikované Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě-ALTE (platí pro uchazeče/ky, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny).

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2023 Until: 15.06.2023
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2023 Until: 29.06.2023
  • shrink expand
   Biologie: S. Rosypal a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003
   J. Smrž a kol.: Biologie živočichů pro gymnázia, Fortuna, Praha 2004
   I. Novotný, M. Hruška: Biologie člověka pro gymnázia, 5. vydání, Fortuna, 2015
   V. Kubišta: Obecná biologie (úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií), Fortuna, Praha 1992
   S. Rosypal: Bakteriologie a virologie (1. vydání), Scientia, Praha 1994
   E. Kočárek: Genetika, Scientia, Praha 2004

   Somatologie: I. Novotný, M. Hruška: Biologie člověka pro gymnázia, 5. vydání, Fortuna, 2015
   I. Dylevský: Somatologie, 3. vydání, GRADA, Praha 2019

   Fyzika: M. Bednařík, M. Široká: Fyzika pro gymnázia – Mechanika, Prometheus, 4. vydání
   K. Bartuška, E. Svoboda: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika, Prometheus, 5. vydání
   O. Lepil: Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění, Prometheus, 4. vydání
   O. Lepil, P. Šedivý: Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus, Prometheus, 6. vydání
   O. Lepil: Fyzika pro gymnázia – Optika, Prometheus, 3. vydání
   I. Štoll: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta, Prometheus, 3. vydání
   K. Bartuška: Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity, Prometheus, 4. vydání
   M. Macháček: Fyzika pro gymnázia – Astrofyzika, Prometheus, 3. vydání
   E. Svoboda a kol.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, 4. upravené vydání

   Chemie: J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN, 1995, 1999
   Učebnice pro gymnázia


   Na www stránkách fakulty na adrese: http://www.lfhk.cuni.cz/, naleznete brožurku s tematickými okruhy a ukázkovým testem.
  • shrink expand
   Přípravný kurz ke studiu medicíny. Bližší informace na webu fakulty.  • shrink expand
   Studium opravňuje k výkonu povolání v péči o chrup a dutinu ústní.