Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (0114RA320002)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B0114A320002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  25 / 82

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Bakalářský studijní program navazuje na středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Propojuje oblasti umění a jejich teorie s výtvarnou pedagogikou a oborovou didaktikou, se základy učitelské propedeutiky.
   Bakalářský program je zaměřen na rozvoj studentů v oblasti reflektované autorské tvorby i oblasti vizuální komunikace. Důraz je kladen na rozvoj vizuální gramotnosti studentů, získání znalostí teorie a dějin umění, základů oborové didaktiky a rozvoj reflektivního přístupu k vlastní autorské umělecké tvorbě. Cílem studijního programu je rozvíjet vizuální gramotnost studentů a schopnost využívat výtvarného umění ve vizuálně komunikující kultuře s ohledem na expertní znalosti uměleckého a kulturního vzdělávání, uplatnitelné v dalším rozvoji, kultivaci a demokratizaci společnosti.

   Studijní program respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu je zpracování bakalářské práce.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1.        Portfolio autorských prací

   2.        Oborový test

   Je zaměřena na prověření:

   ·         orientace uchazeček/uchazečů ve vývoji, proměnách a současnosti výtvarného umění a vizuální kultury

   ·         vizuální gramotnosti uchazeček/uchazečů

   ·         schopnosti využití výtvarných prostředků k autorskému vyjádření

    

   Maximální počet dosažených bodů celkem: 80 bodů

   Minimální počet bodů pro úspěšné složení testu je 15 bodů. Pokud uchazeč této hranice nedosáhne je jeho výsledek stanoven na 0 bodů.

    

   1. Portfolio autorských prací (max. 40 bodů)

   Uchazeč odevzdá do sekretariátu katedry výtvarné výchovy vytištěné strukturované portfolio obsahující autorské projekty (nejvíce 15 prací) maximálně ve formátu A3. Termíny odevzdání portfolia budou upřesněny na webu katedry. Důraz je kladen na rozmanitost použitých médií.  Uchazeč si vybere minimálně 3 média, která nejvíce vyhovují pro výtvarné vyjádření tématu, z tohoto výčtu: kresba, malba, grafika, prostorová tvorba, videoart, animace, fotografie, performance.

    Digitální a performativní tvorbu nahrajte na flash disk a přiložte jej k portfoliu. Jednotlivé výtvarné práce vysvětlete s ohledem na jejich téma a obsahové souvislosti s výtvarným uměním. Napište 3 - 5 vět ke každému artefaktu či souboru artefaktů. Uveďte umělce či konkrétní umělecké dílo, ke kterému je možno Vaši práci vztáhnout.

   Svázané portfolio prací musí být viditelně označeno jménem uchazeče/ky. Ukázky portfolia jsou vyvěšeny na stránkách Kvv  https://kvv.pedf.cuni.cz/.

   Kritéria hodnocení:

   - struktura, design portfolia a výběr prací

   - rozmanitost médií

   - schopnost postihnout podstatu tématu

   - úroveň výtvarného jazyka a charakter autorského vyjádření

   - schopnost reflektovat vlastní tvorbu

   2. Oborový test z výtvarné výchovy (max. 40 bodů)

   Oborový test prověří orientaci uchazeče v historii českého i světového výtvarného umění (s důrazem na 20. století a současnost). Předpokládá se základní informovanost o aktuálním dění v současném výtvarném umění a vizuální kultuře. Očekává se úroveň znalostí a dovedností, které by měl/a podle rámcových vzdělávacích programů dosahovat absolvent/ka SŠ. Obsahové rámce a obrazový materiál otázek této části zkoušky budou čerpány převážně z publikací uvedených v doporučené literatuře.  Součástí testu jsou úkoly prověřující schopnost verbálně i malířsky interpretovat předložená umělecká díla.

   Oborový test má tyto části:

   a) Historie a současnost výtvarného umění (0–10 bodů)

   b) Verbální interpretace uměleckého díla (0-6 bodů)

   Uchazeč/ka napíše na maximálně šest řádek odpovědi na otázky k předložené reprodukci uměleckého díla. Kritéria hodnocení: věcnost, poučenost, komplexnost a odborná jazyková úroveň, to vše měřeno s ohledem na předepsané studijní zdroje.

   c) Malířská/kresebná interpretace uměleckého díla (0-12 bodů)

   Uchazeč/ka volně zpracuje téma předloženého uměleckého díla, na které malířsky/kresebně barevně reaguje. K tomu použije dostupné výtvarné prostředky (pastelky, tužka, fixa aj.). Kritéria hodnocení: úroveň výtvarného vyjádření; smysl pro barevné řešení, kompozici a obsah; použití výtvarných prostředků a obrazová jednota celku.

   d) Kresebná studie podle skutečnosti: (0-12 bodů)

   Kresba tužkou – kresebné vyjádření tvarových, světelných a prostorových jevů a vztahů skupiny předmětů, které každý uchazeč obdrží a sám uspořádá.

   Kritéria hodnocení:

   ·         rozvržení kresby v ploše formátu spolu s originálním využitím modelů

   ·         vyjádření prostorovosti a vztahu mezi předměty kreslířskými prostředky, kvalita linie a kontrastu

   ·         vystižení jedinečnosti materiálu a proporce jednotlivých předmětů

    

   K praktické oborové zkoušce si přineste: měkkou tužku, plastickou pryž, pastelky, olejové pastely, fixy, které se nepropíjí.

   Modelový test naleznete na stránkách KVV: https://kvv.pedf.cuni.cz/

   Část přijímací zkoušky „Oborový test z výtvarné výchovy“ je shodná pro všechny studijní programy Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání minor/maior a v plném plánu. Uchazeč ji tak vykoná pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 21.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 27.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Zvláštní podmínky podle Lex Ukrajina v oblasti školství (dle § 8 zákona č. 67/2022 Sb.), které se vztahují pouze na uchazeče se zvláštním vízem/dočasnou ochranou.

   Uchazeč musí v rámci tohoto přijímacího řízení prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx).

    

   Pro uchazeče platí obecné fakultní podmínky (https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11410) s výjimkou:

   1) Uchazeč nemusí dokládat znalost českého jazyka na úrovni B1 a vyšší.

   2) Dokládání předchozího vzdělání – pokud nelze doložit řádně, může být doloženo čestným prohlášením.

   3) V rámci tohoto přijímacího řízení jsou uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením podle Opatření rektora č. 16/2022.

    

   Termín podání přihlášky: do 10.06.2022

   Registrovat se k podání přihlášky můžete zde.

   Předpokládaný počet přijímaných: 3

   Jazyk výuky: čeština

    

   Popis ověření a kritéria hodnocení:

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1.        Portfolio autorských prací

   2.        Oborový test

   Je zaměřena na prověření:

   ·         orientace uchazeček/uchazečů ve vývoji, proměnách a současnosti výtvarného umění a vizuální kultury

   ·         vizuální gramotnosti uchazeček/uchazečů

   ·         schopnosti využití výtvarných prostředků k autorskému vyjádření

   Maximální počet dosažených bodů celkem: 80 bodů

   Minimální počet bodů pro úspěšné složení testu je 15 bodů. Pokud uchazeč této hranice nedosáhne je jeho výsledek stanoven na 0 bodů.

   1. Portfolio autorských prací (max. 40 bodů)

   Uchazeč zašle strukturované portfolio obsahující ukázky výtvarných prací (maximálně 15) ve formátu pdf. (maximálně 10MG) a svoje CV na adresu pavla.gajdosikova@pedf.cuni.cz nejpozději do 10.6. 2022.

   Uchazeč se pokusí zařadit práce v rozmanitých médiích (kresba, malba, grafika, prostorová

   tvorba, videoart, animace, fotografie, performance).

   Jednotlivé výtvarné práce vysvětlete s ohledem na jejich téma a obsahové souvislosti s výtvarným uměním. Napište 3–5 vět ke každému artefaktu či souboru artefaktů. Uveďte umělce či konkrétní umělecké dílo, ke kterému je možno Vaši práci vztáhnout.

    

   Curriculum vitae

   Jméno:

   Narozen:

   Studia a stáže:

   Výstavy, účast na sympóziích, projektech, soutěžích:

   2. Oborový test z výtvarné výchovy (max. 40 bodů)

   Oborový test prověří orientaci uchazeče v historii českého i světového výtvarného umění (s důrazem na 20. století a současnost). Předpokládá se základní informovanost o aktuálním dění v současném výtvarném umění a vizuální kultuře. Očekává se úroveň znalostí a dovedností, které by měl/a podle rámcových vzdělávacích programů dosahovat absolvent/ka SŠ. Obsahové rámce a obrazový materiál otázek této části zkoušky budou čerpány převážně z publikací uvedených v doporučené literatuře.  Součástí testu jsou úkoly prověřující schopnost verbálně i malířsky interpretovat předložená umělecká díla.

   Oborový test má tyto části:

   a) Historie a současnost výtvarného umění (0–10 bodů)

   b) Verbální interpretace uměleckého díla (0-6 bodů)

   Uchazeč/ka napíše na maximálně šest řádek odpovědi na otázky k předložené reprodukci uměleckého díla. Kritéria hodnocení: věcnost, poučenost, komplexnost a odborná jazyková úroveň, to vše měřeno s ohledem na předepsané studijní zdroje.

   c) Malířská/kresebná interpretace uměleckého díla (0-12 bodů)

   Uchazeč/ka volně zpracuje téma předloženého uměleckého díla, na které malířsky/kresebně barevně reaguje. K tomu použije dostupné výtvarné prostředky (pastelky, tužka, fixa aj.). Kritéria hodnocení: úroveň výtvarného vyjádření; smysl pro barevné řešení, kompozici a obsah; použití výtvarných prostředků a obrazová jednota celku.

   d) Kresebná studie podle skutečnosti: (0-12 bodů)

   Kresba tužkou – kresebné vyjádření tvarových, světelných a prostorových jevů a vztahů skupiny předmětů, které každý uchazeč obdrží a sám uspořádá.

   Kritéria hodnocení:

   ·         rozvržení kresby v ploše formátu spolu s originálním využitím modelů

   ·         vyjádření prostorovosti a vztahu mezi předměty kreslířskými prostředky, kvalita linie a kontrastu

   ·         vystižení jedinečnosti materiálu a proporce jednotlivých předmětů

   K praktické oborové zkoušce si přineste: měkkou tužku, plastickou pryž, pastelky, olejové pastely, fixy, které se nepropíjí.

   Modelový test naleznete na stránkách KVV: https://kvv.pedf.cuni.cz/

   Zkouška se koná v českém nebo anglickém jazyce. Uchazeč sdělí preferovaný jazyk před přijímací zkouškou.

   Způsob ověření:               přijímací zkouška

   Datum ověření (přijímací zkoušky) od:   22.06.2022         do:         24.06.2022

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   BLÁHA, J., SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: SPL, Práce 1997 a další vyd.

   GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1991.

   CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Praha: H&H, 1994.

   LINDAUROVÁ, L. a kol. Mezera - Mladé umění v Česku 1990-2014. Praha: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014.

   MORGANOVÁ, P. ed. Začátek století/Beginning of the Century. Praha. Arbor vitae, 2012.

   ŠAMŠULA, P., ADAMEC, J., BLÁHA, J., HIRSCHOVÁ, J. Průvodce výtvarným uměním I - IV. Praha, SPL, Práce 1994 - 1996 a další vyd.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent je profilován jako osobnost se znalostmi v oblasti teorie a dějin výtvarného umění se zaměřením na vzdělávání. Je schopen využívat tvorbu a její teoretickou reflexi k rozvoji tvořivé osobnosti a kultivaci sociálního prostoru. Je výtvarně a kulturně kompetentní, odborně a eticky připravený k profesionální vzdělávací a kulturní činnosti založené na odborném zpřístupňování uměleckých aktivit. Tvůrčí příprava v oblasti výtvarné tvorby mu poskytuje kompetence k samostatné nebo týmové umělecké činnosti v oblasti umění a designu, v níž syntetizuje uměleckou tvorbu s teoretickou reflexí. Absolvent získal dovednosti v uměleckých oborech malby, kresby, grafiky, keramické, sochařské a objektové tvorby a multimediální tvorby. Je kompetentní v oblasti umělecké kreativity, vizuální gramotnosti a kritického myšlení.