Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2022/2023, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Studium humanitní vzdělanosti (0288RA250001)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Studium humanitní vzdělanosti (B0288A250001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Tříletý bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti představuje moderní typ vzdělání v humanitních a společenskovědních oborech. Studenti si volí svůj vlastní průchod studiem. Program nabízí společný základ ve filosofii, historii a společenských vědách (antropologii, psychologii a sociologii) a především širokou nabídku volitelných přednášek a kurzů v těchto oborech, v oblasti překladů a praktické komunikace v cizích jazycích, v umění a v řadě aplikačních oblastí. Studenti se v průběhu studia buď profilují v některé vědní disciplíně se záměrem pokračovat v navazujících magisterských programech na FHS nebo jiných fakultách UK, nebo se zaměří na získání schopností a dovedností, jež jim usnadní praktické uplatnění.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Písemná zkouška spočívá ve shrnutí cizojazyčného odborného textu a v odpovědích na doplňující otázky (uchazeč uvede v přihlášce cizí jazyk, s nímž bude pracovat – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit; shrnutí i odpovědi uchazeči vypracují v češtině nebo slovenštině). Uchazeč může získat až 20 bodů (10 za shrnutí a 10 za otázky). Hodnotí se zejména smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí. Hodnocení se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí. Vzorové zadání z minulého roku uchazeči naleznou na webu fakulty.

   Uchazeči mohou u zkoušky používat donesené tištěné slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 180 minut. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.05.2022 Do: 29.05.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 13.06.2022 Do: 30.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přihlášky ke studiu lze podávat do 15. srpna 2022.

   Uchazeč vypracuje domácí práci dle zadání, které bude zveřejněno na webových stránkách fakulty po uzavření sběru přihlášek.
   Řešení domácí práce uchazeč odevzdá určeným způsobem do 31. srpna 2022. Domácí práce spočívá ve shrnutí cizojazyčného odborného textu a v odpovědích na tři otázky (uchazeč uvede v přihlášce jazyk, s nímž bude pracovat – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit; shrnutí i odpovědi uchazeči vypracují v češtině nebo slovenštině nebo v jazyce, s nímž budou pracovat, tj. angličtině, němčině, nebo francouzštině). Uchazeč může získat až 20 bodů (10 za shrnutí a 10 za otázky). Hodnotí se zejména smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí. Hodnocení se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan fakulty s přihlédnutím k počtu uchazečů a kapacitním možnostem fakulty.

   V případě, že přijatý uchazeč nebude umět dostatečně český jazyk, může dostat pro první rok studia individuální studijní plán, jenž mu uloží se český jazyk naučit. Doba studia se v takovém případě může prodloužit o rok.

   Jednou z podmínek přijetí dle vyhlášení mimořádného přijímacího řízení v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace je doložení dokladu o poskytnuté dočasné ochraně dle zákona č. 65/2022 Sb.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Vzorové zadání přijímací zkoušky je vyvěšeno na http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-104.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské Studium humanitní vzdělanosti
   http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-52.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studenti se naučí rozumět lidem, a to navzdory rozdílům a proměnám jazyka, kultury, stylu, osobnosti a doby. Absolventi se uplatní kdekoli, kde se toho rozhodnou využít: v soukromých, státních i mezinárodních organizacích a firmách, v institucích rozvíjejících kulturu a vzdělávání aj. Ti, kteří chtějí dále studovat, budou připraveni k navazujícímu studiu v oboru podle své volby.