Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Humanities and Social Sciences (0288RA250001)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Humanities and Social Sciences (B0288A250001)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2022
  • shrink expand
  • shrink expand
   Tříletý bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti představuje moderní typ vzdělání v humanitních a společenskovědních oborech. Studenti si volí svůj vlastní průchod studiem. Program nabízí společný základ ve filosofii, historii a společenských vědách (antropologii, psychologii a sociologii) a především širokou nabídku volitelných přednášek a kurzů v těchto oborech, v oblasti překladů a praktické komunikace v cizích jazycích, v umění a v řadě aplikačních oblastí. Studenti se v průběhu studia buď profilují v některé vědní disciplíně se záměrem pokračovat v navazujících magisterských programech na FHS nebo jiných fakultách UK, nebo se zaměří na získání schopností a dovedností, jež jim usnadní praktické uplatnění.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Písemná zkouška spočívá ve shrnutí cizojazyčného odborného textu a v odpovědích na doplňující otázky (uchazeč uvede v přihlášce cizí jazyk, s nímž bude pracovat – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu; volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit; shrnutí i odpovědi uchazeči vypracují v češtině nebo slovenštině). Uchazeč může získat až 20 bodů (10 za shrnutí a 10 za otázky). Hodnotí se zejména smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí. Hodnocení se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí. Vzorové zadání z minulého roku uchazeči naleznou na webu fakulty.

   Uchazeči mohou u zkoušky používat donesené tištěné slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 180 minut. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 14.05.2022 Until: 29.05.2022
   Alternative date (of entrance exam): 13.06.2022 Until: 30.06.2022
  • shrink expand
   Applications can be submitted until August 15, 2022.

   The applicant will complete a home assignment according to instructions published on the website of the CU Faculty of Humanities after the application deadline.
   The applicant will turn in their completed home assignment in accordance with the published instructions by August 31, 2022. The home assignment consists of a summary of a foreign-language academic text and answers to three follow-up questions based on the text (the applicant will specify their preferred foreign language in the application – they can choose from English, German, or French; this choice is final and cannot be changed; the summary and answers to follow-up questions must be written in Czech, Slovak, or the foreign language specified in the application, i.e. English, German or French). Maximum number of points is 20 (10 for the summary and 10 for the follow-up questions). Assessment will focus on the meaningfulness and factual accuracy of the summaries and answers. The assessment is governed by uniform criteria and is subject to subsequent supervision.
   The minimum number of points required for admission is determined by the Dean of the Faculty, taking into account the number of applicants and available capacity.

   If the admitted applicant does not have sufficient knowledge of the Czech language, they can arrange an individual study plan for their first year of studies that will oblige them to learn the language. In this case, their length of studies can be prolonged by a year.

   One of the conditions for admission according to the announcement of the special admission procedure in accordance with Act No. 67/2022 Coll. on measures in education in connection with the armed conflict in the territory of Ukraine caused by the invasion of Russian military forces is submitting proof of temporary protection according to Act No. 65/2022 Coll.
  • shrink expand
   Vzorové zadání přijímací zkoušky je vyvěšeno na http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-104.html

  • shrink expand
   CŽV 6 - Přípravný kurs pro přijímací zkoušky na bakalářské Studium humanitní vzdělanosti
   http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-52.html
  • shrink expand
   Studenti se naučí rozumět lidem, a to navzdory rozdílům a proměnám jazyka, kultury, stylu, osobnosti a doby. Absolventi se uplatní kdekoli, kde se toho rozhodnou využít: v soukromých, státních i mezinárodních organizacích a firmách, v institucích rozvíjejících kulturu a vzdělávání aj. Ti, kteří chtějí dále studovat, budou připraveni k navazujícímu studiu v oboru podle své volby.