Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Bezpečnostní studia (0312TA2000320000)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Bezpečnostní studia (N0312A200032)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, Pekařská 16, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/FSVDOD
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  80 / 134

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
   Poznámka k termínu:

   Specializace:

   • Strategická a válečná studia
   • Bezpečnost, technologie a společnost
   • Globální a regionální bezpečnost
   • Studium míru a konfliktů
   • bez specializace

   Volba specializace probíhá u zápisu ke studiu.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní program je zaměřen na problematiku bezpečnosti, s důrazem na její mezinárodní dimenzi. Prohlubuje znalosti vývoje mezinárodních vztahů a rozvíjí schopnosti analyzovat současné bezpečnostní hrozby a řešit s tím spojené politické a společenské otázky. Během studia se studenti seznámí s vývojem strategického myšlení a s přístupy k řešení bezpečnostních rizik. Získají přehled o historickém pozadí současné mezinárodně bezpečnostní situace i o bezpečnostních souvislostech globalizovaného mezinárodního systému s důrazem na evropskou a transatlantickou problematiku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Přijímací zkouška se skládá z:

   1. testu z angličtiny - (max. 30 bodů)

   2. testu ověřujícího motivaci ke studiu na základě znalostí bezpečnostní problematiky v kontextu mezinárodní a domácí politiky, který obsahuje tři části:

   ●     odpovědi ověřující porozumění akademickému textu (max. 25 bodů)

   ●     výběr odpovědí z nabídky (max. 45 bodů) a

   ●     dvě krátké eseje na otázky s bezpečnostní problematikou, (max. 30 bodů)

   3. hodnocení uchazeče na základě předložených dokladů o výsledcích dosavadního studia (max. 30 bodů)

   Cílem esejů v sestavě přijímacích testů na obor BS je dát uchazeči o studium příležitost, aby prokázal své schopnosti samostatné a přesvědčivé argumentace na základní bezpečnostní témata. Pro úspěch v této části zkoušky jsou zapotřebí základní faktografické znalosti a schopnost přemýšlet o nich v souvislostech. Znalost odborné literatury a její využití v argumentaci je pak předpokladem pro zisk plného počtu bodů.

   Bodové hodnocení esejů se řídí podle následujících kritérií:

   0 b./esej: faktograficky nepřesné, popř. faktograficky sice bez chyb, ale argumentaci schází jakákoli hloubka. Uchazeč nedokáže přesvědčit o tom, že má alespoň minimální odborný zájem o problematiku bezpečnosti.

   5 b./esej: Faktograficky bez výraznějších chyb, argumentace není zcela koherentní a přesvědčivá, ale obsahuje náznaky hlubších úvah.

   10 b./esej: faktograficky bez chyb, koherentní a přesvědčivá argumentace. Uchazeč prokazuje základní faktografické znalosti a schopnost s nimi pracovat. Jeho či její argumentace ale nevyužívá sofistikovanější teoretické koncepty a relevantní odkazy na odbornou literaturu.

   15 b./esej: faktograficky přesné, přesvědčivá a sofistikovaná argumentace. Kandidát se snaží využít pro svou argumentaci i sofistikovanější teoretické koncepty a relevantní odkazy na odbornou literaturu.

   Výsledky dosavadního studia uchazeč dokládá transkriptem studijních výsledků za ukončené ročníky studia. Naskenovaný transkript studijních výsledků potvrzený studijním oddělením fakulty, resp. vysoké školy, uchazeč vkládá jako přílohu elektronické přihlášky.

   Pro přidělení celočíselného bodového hodnocení za dosažené studijní výsledky bude vypočten prostý aritmetický průměr za ukončené ročníky studia bez započtení neúspěšných pokusů a případných výsledků státní závěrečné zkoušky zaokrouhlený na tři desetinná místa. Pro převod na body bude použita následující tabulka:

   aritmetický průměr

   počet bodů

   od

   do

   počet bodů

   od

   do

   30

   1,000

   1,066

   15

   2,005

   2,071

   29

   1,067

   1,133

   14

   2,072

   2,138

   28

   1,134

   1,200

   13

   2,139

   2,205

   27

   1,201

   1,267

   12

   2,206

   2,272

   26

   1,268

   1,334

   11

   2,273

   2,339

   25

   1,335

   1,401

   10

   2,340

   2,406

   24

   1,402

   1,468

   9

   2,407

   2,473

   23

   1,469

   1,535

   8

   2,474

   2,540

   22

   1,536

   1,602

   7

   2,541

   2,607

   21

   1,603

   1,669

   6

   2,608

   2,674

   20

   1,670

   1,736

   5

   2,675

   2,741

   19

   1,737

   1,803

   4

   2,742

   2,808

   18

   1,804

   1,870

   3

   2,809

   2,875

   17

   1,871

   1,937

   2

   2,876

   2,942

   16

   1,938

   2,004

   1

   2,943

   3,009

   -

   -

   -

   0

   3,01

   a výše

    

   V případě, že uchazeč dodal studijní výsledky hodnocené na stupnici dle ECTS grading (tj. klasifikace A–E), je k převodu na hodnoty použité pro výpočet prostého aritmetického průměru dle předchozího odstavce použito pravidlo: A=1,0 B=1,5 C=2,0 D=2,5 E=3,0. Při použití jiné klasifikační stupnice úspěšně splněných předmětů, než je 1–3, resp. A–E, bude nejdříve proveden převod na stupnici A–E (dle pravidel stanovených vysokou školou, resp. fakultou, kde uchazeč studuje, resp. studoval ) a poté na stupnici 1–3 dle výše uvedeného pravidla.

   Přijatí jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Hranici pro přijetí určí děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů, kteří podali přihlášku a kapacitním možnostem fakulty.

   2) Pro absolventy CŽV

   Podmínkou přijetí je absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkanky č. 4/2021 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 24. 6. 2022 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně 60 kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2022/2023. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.06.2022 Do: 30.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podávání přihlášek od 1. 6. 2022 do 10. 8. 2022.

   V rámci tohoto přijímacího řízení musí uchazeč prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx).

   V rámci tohoto přijímacího řízení jsou uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v souladu s Opatřením rektorky č. 16/2022.

   Přihlášení do studijního programu probíhá ve dvou krocích:

   1. krok: registrace - https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=8376

   2. krok: podání elektronické přihlášky

   Datum ústní části zkoušky: od 25. 8. 2022 do 9. 9. 2022.

   Náhradní termín ústní části zkoušky: od 12. 9. 2022 do 16. 9. 2022.

    

   Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

   Povinné přílohy přihlášky:

   a) doložení kopie diplomu prokazujícího ukončené bakalářské nebo magisterské studium (pokud nelze, stačí čestné prohlášení);

   b) transcript známek a studijních výsledků z předchozího vysokoškolského studia (stačí dodat bez oficiálního potvrzení univerzity nebo formou čestného prohlášení).  Zasílat s neoficiálním překladem do angličtiny.

   c) CV (v českém nebo anglickém jazyce);

   d) motivační dopis (v českém nebo anglickém jazyce);

   e) doložení účasti na kurzech českého jazyka ÚJOP, nebo podobných kurzech ČJ. 

    

   Nepovinné (doplňující) dokumenty:

   f) Doklad ověřující znalost angličtiny cca na úrovni B2 - Absolvování zkoušky, návštěva kurzu v angličtině, diplom maturitní zkoušky či čestné prohlášení.

   g) Doporučující dopis (např. od vyučujícího, akademika apod.).

    

   Kritéria hodnocení:

   Přijímací zkouška je dvoukolová.

   1. kolo:

   Přijímací komise posoudí předložené dokumenty a ohodnotí je 0-100 body. Struktura bodů je následující: 

   a) výsledky předchozího studia (0-30 bodů); 

   b) uvedená motivace k dalšímu studiu (0-40 bodů); 

   c) jazykové znalosti (0-30 bodů).

   Na základě výsledků z prvního kola stanoví děkan hranici pro postup do druhého kola. Úspěšní uchazeči z prvního kola budou pozváni do kola druhého, které probíhá formou pohovoru.

   2. kolo:

   Ústní část zkoušky -  pohovor bude veden nad odbornou četbou (seznam literatury doneste s sebou k pohovoru).  V druhém kole je možné získat 0-50 bodů.

   Za obě kola může uchazeč obdržet max. 150 bodů. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů (součet za obě kola). Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.  

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student FSV, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče  na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací   zkoušky dle tohoto opatření k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů, studijní průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2021/2022 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, upustí děkanka FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, pokud splní následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního oboru 6701R011 Politologie a mezinárodní vztahy a dále u absolventů bakalářského studijního programu B0312A200008 Politologie a mezinárodní vztahy, kteří absolvovali v aka­de­mic­kém roce 2021/2022 a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023, může děkanka na základě jejich listinné žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže při studiu daného programu dosáhli studijního průměru do 1,50 včetně, zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2021)  dle Studijního a zkušebního řádu UK. Žádost je možné podat v termínu 1. 3. 2022 až 20. 4. 2022.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021/2022, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2021/2022. Listinnou nebo  elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2022. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Základní literatura

   Tato literatura představuje základní odborné znalosti, které jsou od uchazeče o studium bezpečnostních studií v magisterském stupni požadovány.

   ●     Collins, Alan, ed. Contemporary Security Studies. Oxford; New York: Oxford University

   ●     Smith, Michael E. International Security: Politics, Policy, Prospects. Basingstoke, Hampshire [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2010.

   ●     Baylis, John, James J Wirtz, and Colin S Gray. Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.

   Další doporučené zdroje

   Uchazeč o studium bezpečnostních studií by měl mít všeobecné znalosti o vývoji mezinárodní politiky a o aktuálních bezpečnostních tématech. Následující internetové zdroje mohou napomoci při orientaci v aktuálních bezpečnostních tématech..

   ●     “Defence news.” http://www.defensenews.com/

   ●     “IHS Jane's Defence Weekly.” http://www.janes.com/magazines/ihs-janes-defence-weekly

   ●     “On War | On Peace.”. http://www.onwar.eu/.

   ●     “Political Violence @ a Glance.” https://politicalviolenceataglance.org/

   ●     “ War on the Rocks” https://warontherocks.com/

   ●     “European Security Journal” https://warontherocks.com/

   ●     “The Security Distilery” https://thesecuritydistillery.org/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolventi oboru se budou orientovat v širokém spektru otázek spojených s bezpečnostními studiemi. Budou připraveni pro práci jak ve veřejné sféře, tak i v soukromém sektoru. Své znalosti a poznatky budou následně schopni uplatnit zejména v mezinárodních institucích, ve státní správě a diplomacii, v nevládních organizacích, v médiích a ve vzdělávací sféře a akademické oblasti.