Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2024/2025.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy (0114TA300099 / 0113TA300002) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300099)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy - maior

   Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání. 

   Studium je primárně zaměřeno na utváření oborových, pedagogicko-psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro vykonávání profese učitele výchovy ke zdraví na základních a středních školách a pro další edukační nebo koordinační aktivity v oblasti podpory zdraví. Vedle prohlubování odborného vědního základu (navazujícího na obsah bakalářského stupně) je kladen důraz na didaktiku výchovy ke zdraví a na aplikaci odborných a didaktických kompetencí v pedagogické praxi. V programu studia jsou rozvíjeny pedagogicko-psychologické a oborově didaktické kompetence studentů souběžně tak, aby došlo k úzké provázanosti složek studia v rovině teoretické i praktické. Dominantou navazujícího magisterského studia je studium oborové didaktiky výchovy ke zdraví, které svou koncepcí umožňuje organické propojení oboru s pedagogicko-psychologickými disciplínami i s vlastní pedagogickou praxí. Zvláštní pozornost je věnována tvorbě edukačních programů, neboť jedním z cílů studia je připravit učitele výchovy ke zdraví, který bude způsobilý odborně působit též v mezirezortních projektech podpory a ochrany zdraví.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe. Součástí  je zpracování diplomové práce.

   Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy - minor

   Studium navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy vybaví speciální pedagogy schopnostmi snižovat selektivitu ve vzdělávání na 2. a 3. stupni škol a poskytovat adekvátní podporu ve vzdělávání všem žákům s respektem k jejich individuálním vzdělávacím potřebám. Pedagog s odbornou magisterskou profilací Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy zajistí řízení vzdělávacího procesu v podmínkách heterogenních tříd a žákovských skupin a přispěje svými kvalifikovanými metodickými postupy k zavádění inovací do výuky. Jako odborník v oblasti speciálněpedagogické diagnostiky reflektuje celé spektrum speciálních vzdělávacích potřeb žáků vznikajících v souvislosti s jejich zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním, jazykovou, etnickou či národnostní odlišností nebo s mimořádným nadáním.  Magisterský studijní program vychází ze syntetizace speciálně pedagogického poznání, sjednocujícího dříve striktně oddělované podobory speciální pedagogiky do ucelené vědní disciplíny. Program zaměřený na vzdělávání je charakteristický posílením interdisciplinárních vazeb speciální pedagogiky jako celku s obecnou pedagogikou, s didaktikou a metodikou výchovně vzdělávacích předmětů na 2. stupni základních škol a na středních školách. Program je koncipován s respektem ke kontinuu podpory speciálních vzdělávacích potřeb žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany pedagoga v  průběhu jeho školního vzdělávání i v období přechodů mezi stupni vzdělávání, při jeho přípravě na povolání a při vstupu do samostatného života.V předmětové skladbě programu je věnována rovnocenná pozornost aspektům výchovy a aspektům vzdělávání ve školním prostředí. Program plně reflektuje inkluzívní trend ve vzdělávání i neopomenutelné tradice českého školství. Je koncipován s důrazem na propojení forem teoretické a praktické přípravy budoucích učitelů. Zaměřuje se na jejich připravenost aplikovat teoretické poznatky do školní praxe a rozvíjet pedagogické postupy v heterogenních třídách s využitím evidence-based přístupu.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy (maior), max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

   1) Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Přijímací zkouška z výchovy ke zdraví je písemná (max. 30 bodů). Písemný test prověřuje znalosti uchazeče z oblasti biologických, psychologických a sociálních základů problematiky ochrany zdraví. Vychází z tzv. profilujících (povinných) předmětů bakalářského studia Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání. Délka testu je 25 minut.

    

   2) Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy


   Písemný test ze speciální pedagogiky v rozsahu vědomostí bakalářského studijního programu Speciální pedagogika na PedF UK (viz http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/szz-bakalarske). Maximální počet bodů z testu 30. Délka testu 15 - 20 minut, přesný časový limit bude oznámen před konáním testu.

   3) Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test trvá 30 minut.

   Didaktický test prověřuje znalosti z povinných předmětů pedagogicko-psychologické přípravy  (pedagogika,  psychologie, speciální pedagogika, základy didaktiky) zařazených do tzv. společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

   Studijní plán společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku v aktuálním akademickém roce je dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07.06.2021 Do: 18.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2021 Do: 29.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Základní podmínkou přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium stejného nebo příbuzného studijního programu. Ve shodě s koncepcí dvoustupňové učitelské přípravy bude posuzováno splnění minimálních požadavků UK na bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání dle příslušných složek učitelské přípravy, na základě posouzení doložených dokumentů. S ohledem na Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), jsou tedy přijímáni na základě přijímacích zkoušek absolventi bakalářského studia studijních programů se zaměřením na vzdělávání nebo oborů se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků, spolu s dokladem o dosaženém vzdělání, popřípadě potvrzením o studiu, pokud ještě nebylo studium zakončeno, do 28. 02. 2021.

   Uchazeči ostatních bakalářských studijních oborů/programů mohou být přijati při posouzení příbuznosti navazujícího magisterského studijního programu s absolvovaným bakalářským studiem z hlediska složek učitelské přípravy dle Rámcových požadavků MŠMT a složení přijímacích zkoušek zahrnujících jednotlivé složky učitelské přípravy. Příbuznost absolvovaného studia posuzují na základě podkladů dodaných s přihláškou (do 28. 02. 2021) po přijetí přihlášky garanti příslušných navazujících magisterských programů prostřednictvím studijního oddělení fakulty, nejpozději k 30. 4. 2021.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Změna termínu ověření pro všechny studijní programy:

   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07. 06. 2021 do: 09. 07. 2021

   Náhradní termín (přijímací zkoušky) od: 12. 06. 2021 do: 14. 07. 2021
   (náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném termínu)

    

   Část zkoušky Výchova ke zdraví – distanční formou.

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy zrušena.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   BLAHUTKOVÁ, Marie, MATĚJKOVÁ, Eva a BRŮŽKOVÁ, Lucie. Psychologie zdraví: pro studenty bakalářských a magisterských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

   DUNOVSKÝ, J., et al. Sociální pediatrie. Praha: Grada, 1999.

   DYLEVSKÝ, Ivan. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995.

   DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie. Olomouc: Epava, 2000.

   GÖPFERTOVÁ, D., et al. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena: pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy. Praha: Triton, 2002.

   HAYES, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2011.

   HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha, Grada 2007.

   HORÁKOVÁ, J. Základy práva pro neprávníky. Praha: Informatorium, 2015.

   KLÍMA, J., ET. AL. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada, 2016.

   KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009.

   KUDEROVÁ, L. Nauka o výživě pro střední hotelové školy a veřejnost. Praha: Fortuna, 2010.

   MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2013.

   MERKUNOVÁ, A., OREL, M. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada, 2008.

   PÁNEK, J., POKORNÝ, J., DOSTÁLOVÁ, J. Základy výživy a výživová politika. Praha: VŠCHT Praha, 2007.

   PEMOVÁ, T., PTÁČEK, R. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Praha: Grada, 2012.

   SCHREIBER, M. a kol. Funkční somatologie. Praha: H&H, 2007.

   ŠULOVÁ, L., FAIT, T., WEISS, P. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, 2011.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy

   BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6678-6.

   ČERNÁ, Marie a kol. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.

   HÁDKOVÁ, K. Člověk se sluchovým postižením. Praha: 2016, ISBN 978-80-7290-619-2

   HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha, Grada 2010. ISBN 978-80-2473-070-7.

   HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-145-4.

   HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012, ISBN 978-80-262-0084-0.

   KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.

   KRAUS, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada, Avicenum, 2004, 343 s. ISBN 80-247-1018-8.

   KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.

   KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. (ed.) Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-063-8.

   LECHTA, V. Inkluzivní pedagogika.Praha: Portál, 2016, 600 s., ISBN 978-80-262-1123-5.

   LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči. Praha: Portál, 2008, 191 s. ISBN 978-80-7367-433-5.

   MUŽÁKOVÁ, M.: Byly to naše děti. O fenoménu lásky a sounáležitosti k rodičům a jejich dětem s mentálním postižením v každodennosti totality. Praha, Pedagogická fakulta, 2016.

   SLOWÍK, J.: Speciální pedagogika. Praha. Grada 2016, ISBN 978-80-271-0095-8

   ŠIŠKA, J.: Mimořádná dospělost.Praha. Karolinum 2005.

   THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra.Rozšířené a přepracované vydání.  Praha: Portál, 2016, 488 s., ISBN 978-80-262-0768-9.

   VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Rozšířené a přepracované vydání, Praha: Portál, 2012, 870 s.  ISBN 978-80-262-0225-7.

   VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. Praha: Parta, 2009. 386 s., ISBN 978-80-7320-137-1.

   VALENTA, M., MICHALÍK. J., LEČBYCH, M a kol. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu.  Praha: Grada 2012ISBN 978-80-247-3829-1.

   VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. přepracované a rozšířené vydáníBrno: Paido, 2006, 302 s., ISBN 80-7315-134-0.

   VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha:Portál 2012, 3. vyd., 544 s., ISBN 978-80-262-0212-7.

   ZGOLA, J., M. Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada 2003, ISBN: 80-247-0183-9

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   - katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=5

   - katedry speciální pedagogiky, https://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/prijimaci-rizeni

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Absolvent studijního programu Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy prokazuje široké znalosti vědních oborů předmětové aprobace výchovy ke zdraví, zná principy jejich struktury a jejich vztahy k příbuzným oborům. Je vybaven teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro realizaci výuky výchovy ke zdraví a příbuzných předmětů. Je schopen interdisciplinárně propojovat učivo, aplikovat moderní didaktické metody, tvůrčím způsobem rozpracovávat příslušné vzdělávací oblasti celostátních kurikulárních dokumentů do kurikula konkrétní školy, koordinovat programy výchovy ke zdraví na základních a středních školách. Své interdisciplinární znalosti o lidském zdraví dokáže uplatnit i v poradenské činnosti v oblasti ochrany zdraví a bezpečí dětí a v rámci prevence rizikového chování dětí a mládeže. Na základě získaných kompetencí bude schopen projektovat vzdělávací programy zaměřené na podporu zdraví v interdisciplinárním pojetí i mimo resort školství.

   Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy

   Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy je připraven pro práci učitele na 2. a 3. stupni škol, kde inkluzivní vzdělávání přináší vyšší nároky na odborné zajištění vyučovacího procesu. Požadavky školské praxe na kvalifikované odborníky – speciální pedagogy na školách aktuálně narůstají s rostoucím počtem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují podpůrná opatření při svém vzdělávání, i s rostoucím zájmem samotných škol o kvalitní personální zajištění inkluzivního vzdělávání. Stejný trend je v evropském školství, kde mohou absolventi Univerzity Karlovy také najít pracovní uplatnění (zejména ve Velké Británii, Finsku, na Slovensku, v Polsku aj.).