Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Teologické nauky (0221RA100013)

  Fakulta: Katolická teologická fakulta
  Studijní program: Teologické nauky (B0221A100013)
  Forma studia: distanční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  56 / 71

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2021
   Termín podání přihlášky 2: 03.08.2021
   Poznámka k termínu 2: z důvodu malého počtu přihlášek se rozhodl děkan vyhlásit dodatečné přijímací řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program je sestaven jako koncepční celek, který studentům poskytuje ucelené uvedení do všech základních disciplín teologie a s nimi souvisejících filozofických, historických, etických kanonicko-právních a spirituálních otázek. Studium vedle faktických poznatků uvádí do specifických metod příslušných předmětů a předkládá studentům současný stav bádání v souladu s učitelskou službou katolické církve. Vedle povinného jádra se zájemcům nabízejí jako volitelné předměty například staré jazyky (latina, řečtina, hebrejština), dovednosti z oblasti psychologie, katecheze a pastorace nebo duchovní cvičení. Absolventi mohou najít uplatnění na poli církevní služby a v profesích, v nichž se vyžaduje profesionální přehled o otázkách křesťanské víry a života církve.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá formou ústního rozhovoru. Zkouškou jsou prověřovány:
   a) znalosti Katechismus katolické církve (max. 20 bodů)
   b) kulturně-společenský přehled a přehled o životě katolické církve, a to včetně reflexe osobního způsobu uplatňování svobody náboženského vyznání (max. 20 bodů)

   Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40
   Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 08.09.2021 Do: 08.09.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 16.09.2021 Do: 16.09.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2001
   Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001
   nebo:
   Youcat. Katechismus katolické církve pro mladé. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011
   FRANZEN, A.: Malé dějiny církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006
   STRUPE, U. – KIRCHSCHLÄGER, W.: Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákona, Praha: Vyšehrad, 2000
   PETROSILLO, P.: Křesťanství od A do Z. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998
   RATZINGER, J.: Úvod do křesťanství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2007
   nebo:
   KASPER, W.: Uvedení do víry. Trinitas 2003
   KASPER, W.: Dogma pod Božím slovem. Vyšehrad 2006
   PELIKÁN, J.: Ježíš v proměnách staletí. Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008
   RICHTER, K.: Liturgie a život, Praha: Vyšehrad, 2003
   SKOBLÍK, J.: Přehled křesťanské etiky, Praha: Karolinum, 1997
   ŠPIDLÍK, T.: Prameny světla. Příručka křesťanské dokonalosti, Velehrad: Refugium, 2000
   nebo:
   SHELDRAKE, P.: Spiritualita a historie. Brno: CDK, 2003
   WEISMEYER, J.: Život v plnosti. Dějiny teologie a duchovního života. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Vzdělání v programu Teologické nauky poskytuje intelektuální předpoklady pro odbornou pastorační práci ve všech institucích katolické církve (zařazení jako jáhen, pastorační asistent, lektor a akolyta, katecheta, vedoucí křesťanských společenství a dobročinných občanských sdružení, práce ve farní charitě, správa církevních objektů atd.) a pro působení ve státních, společenských i soukromých organizacích, včetně publicistiky (redakce novin, časopisů a knih; rozhlas a televize), při kterém je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy.