Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (0313RA230008)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku (B0313A230008)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studijní program Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku je zaměřen na osvojení základních odborných znalostí a dovedností v psychologických a vybraných speciálně-pedagogických oborech, které jsou relevantní pro psychologii. Důraz je kladen na základní teoretické disciplíny psychologie (tj. obecná, vývojová, sociální psychologie, psychologie osobnosti, dějiny psychologie) a na metodologii psychologického výzkumu (tj. design výzkumu, metodologická paradigmata, metody sběru a analýzy dat) a dále na aplikované disciplíny (např. pedagogická psychologie, psychologie práce atd.). Studium je primárně orientováno akademicky a předpokládá se tedy pokračování ve studiu navazujících magisterských programů psychologie, případně i příbuzných oborů. Studium ale zároveň nabízí dostatečné znalosti a dovednosti praktického charakteru, které umožňují po absolvování uplatnění na trhu práce, a to zejména na asistentských pozicích ve školách, poradenských a speciálně pedagogických zařízeních, ústavech sociální péče atd. Bakalářské studium neopravňuje k výkonu pozice psychologa; k tomu je třeba absolvovat také navazující magisterský program. Studium náleží k programu Psychologie a je jednooborovým studiem. Odpovídá tedy legislativním požadavkům regulovaných psychologických profesí (např. psycholog ve školství). Studijní program je kompatibilní s požadavky evropského standardu EuroPsy, čímž je usnadněna studentská a absolventská mezinárodní mobilita.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Psychologie, studijního oboru Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku je jednokolová a tvoří ji písemný test, který vychází výhradně z doporučených odborných publikací.

   Část testových otázek je formulována v anglickém jazyce (jednoduchý odborný text).

   Za každou úspěšně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Test má 100 otázek.

   Celkem max. 100 b.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07.06.2021 Do: 18.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2021 Do: 29.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Změna termínu ověření pro všechny studijní programy:

   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07. 06. 2021 do: 09. 07. 2021

   Náhradní termín (přijímací zkoušky) od: 12. 06. 2021 do: 14. 07. 2021
   (náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném termínu)

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Wagenaar, W.A: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012.

   Fischer, S. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008.

   Ukázku modelového testu naleznete na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získá dobrou orientaci v základních psychologických a speciálně-pedagogických disciplínách a dokáže jejich poznatky uplatňovat ve výzkumu a zároveň při pohledu na pedagogické a speciálně-pedagogické situace. Absolvent se může uplatnit v asistentských pozicích v rámci institucí poskytujících psychologické služby, vzdělávacích zařízeních či zařízeních sociálních služeb atd. Absolvent je připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia Psychologie.