Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Demografie (0532VD330014) DSP II

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Demografie (P0532D330014)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.12.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Demografie popisuje, analyzuje a hodnotí procesy demografické reprodukce (porodnost,úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, potratovost) v kontextu populačního vývoje jednotlivých zemí,kontinentů a světa jako celku. Poskytuje základní vstupní poznatky všem oborům, které se zabývají lidmi, lidskými populacemi a společností (antropologie, sociologie, historie, ekonomie, politologie,sociální lékařství, sociální geografie, ekologie, mezinárodní vztahy aj.). Populační prognózy jako výsledek demografického poznání mají pak široké teoretické, ale i praktické využití administrativě,zdravotnictví, školství, pojišťovnictví a v celé ekonomické a sociální sféře.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče/ky v rámci odbornosti daného studijního programu. Uchazeč/ka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti
   (b) stručný návrh svého doktorského projektu
   Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/ky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 10 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 8. ledna 2021, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.02.2021 Do: 05.02.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 10.02.2021 Do: 10.02.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent/ka doktorského studia demografie je specialistou/kou v oblasti demografie a populačních studií. Řeší demografickou problematiku v kontextu sociálního, ekonomického, kulturního, politického, medicínského a/nebo environmentálního vývoje. Zpracovává různé typy populačních analýz, modelových projekcí a prognóz včetně odvozených odhadů nároků na budoucí infrastrukturu. Analyzuje populační klima a navrhuje koncepce i konkrétní opatření veřejných politik. Uplatní se jako expert/ka ve výzkumu, státní správě zejména na úrovni ministerstev a ve státní statistické službě (demografická, zdravotnická a sociální statistika), stejně jako v podnikové sféře, zejména ve velkých firmách, a konzultačních, marketingových a jiných agenturách. Je kvalifikován/a pro odbornou práci v institucích veřejné správy v Česku i mezinárodních institucích.