Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Management tělesné výchovy a sportu (0413TA280002)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Management tělesné výchovy a sportu (N0413A280002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 60
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  70 / 83

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem SP navazujícího magisterského studia oboru management tělesné výchovy a sportu je připravit studenty na práci v řídících pozicích sportovních organizací.
   Uspořádání studia sleduje návaznost na bakalářský program sportovního managementu a ekonomie a kompatibilitu se zahraničními studijními programy především v rámci prostoru Evropské unie.
   Cílem SP je poskytnout studentům plně kvalifikované manažerské vzdělání pro řídící pozice v oblasti sportu. Tím, že poskytuje aplikované poznatky z managementu a marketingu do kinantropologie se liší od obecných studií managementu. Realizovaná zahraniční spolupráce (např. v podobě grantu MŠMT ČR v rámci Česko-bavorské spolupráce 8E15B013) prokázala, že předkládaný SP je kompatibilní se zahraničními programy vzdělávání v oblasti managementu sportu.
   Jedná se o akademicky zaměřený obor s prvky profesní orientace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   1. Písemná zkouška – test z matematiky v rozsahu Bc. studia studijního programu Management tělesné výchovy a sportu( 0 - 100 bodů)

   5 příkladů (1 celý vypočítaný příklad  --- 20 bodů)

   2. Písemná zkouška – test z anglického jazyka (0 - 100 bodů)

   10 úloh – vždy jen jedna správná odpověď (1 otázka --- 10 bodů)

   3. Písemná zkouška - test odborných vědomostí v rozsahu Bc. studia studijního programu Management tělesné výchovy a sportu (0 - 100 bodů)

   20 otázek – vždy jen jedna správná odpověď (1 otázka --- 5 bodů)

   Bez přestávky mezi jednotlivými testy

   Celkem možno získat:                                               0- 300 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2020 Do: 04.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 15.06.2020 Do: 17.06.2020
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělovýchovná prohlídka se nedokládá jako příloha k přihlášce pouze u oborů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška.

   Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.

   Podmínkou přijetí je dosažení bakalářského vzdělání v jednom ze studijních programů/oborů:

   Management tělesné výchovy a sportu nebo obdobných manažersko-ekonomických oborů s doložením úspěšně vykonané bakalářské státní zkoušky z Ekonomie nebo zkoušek z předmětů  Makroekonomie a  Mikroekonomie s minimálním ziskem 10 kreditů z obou, dále pak s  doložením úspěšně absolvovaných předmětů Management a Marketing.

   V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   no
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent navazujícího magisterského studia se uplatňuje jako
   - pracovník profesionálního aparátu neziskových organizací ve sportu – sportovních svazů a sportovních klubů, samostatných sportovních asociací,
   - řídící pracovník v profesionálních sportovních klubech,
   - pracovník marketingových a personálních úseků obchodních společností ve sportu nabízejících sportovní služby a sportovní zboží.