Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Psychologie (7701R005)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Psychologie (B7701)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 65
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  68 / 1016

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 80 minut)
   1) test znalostí základů společenských věd nebo test znalostí z biologie*; test znalostí z psychologie; test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění textu). (max. 50 bodů)
   2) volné a stručné zpracování zadaných témat s psychologickou tématikou (krátká esej)**

   Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
   Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Relativní váhy testů jsou dány významem a délkou testu (biologie nebo základy společenských věd – 15 %, psychologie – 45 %, test studijních předpokladů – 40 %). Z uvedeného postupu je zřejmé, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.

   2. kolo (ústní část) se skládá z podčástí A a B. Obě podčásti se konají ve stejném termínu. K podčásti B postupují pouze uchazeči, kteří v součtu za 1. kolo a podčást A 2. kola získají alespoň 65 bodů.

   2. kolo – ústní část, podčást A (max. 40 bodů)
   1) rozhovor o psychologických souvislostech mezilidské interakce, o uchazečových zájmech a předpokladech ke studiu (max. 15 bodů)
   2) rozhovor o přečtené odborné literatuře a odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů)
   3) analýza videozáznamu mezilidské interakce (max. 10 bodů)

   2. kolo – ústní část, podčást B (max. 10 bodů)
   1) samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z jednoho nebo více okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky jako v podčásti A

   další požadavky ke zkoušce:
   • uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky výčet odborných aktivit (písemných prací, praxí či stáží doložených adekvátními potvrzeními či osvědčeními apod.) a přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis v rozsahu 1 strany);
   • uchazeč u této části zkoušky odevzdá seznam přečtené odborné literatury a písemně zpracovanou reflexi získaných zkušeností ze svých dosavadních odborných aktivit (v rozsahu 1–2 stran).


   * konkrétní test si volí uchazeč přímo při přijímací zkoušce
   ** esej je součást hodnocení ústní části přijímací zkoušky (bod 1)


   - - - - -
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 25.05.2019 Do: 13.06.2019
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.06.2019 Do: 19.06.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu katedry: kps.ff.cuni.cz (Katedra psychologie)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Název kurzu: Příprava ke studiu oboru psychologie na FF UK
   Cíl kurzu: předložit vybrané poznatky z psychologie, které pomohou uchazečům ujasnit motivaci ke studiu oboru psychologie, upevnit zájem o obor a umožnit důkladnou přípravu ke studiu.
   Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin (leden–duben, 8 setkání, vždy v sobotu, zpravidla 9:30–14:15).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Požadavky na úspěšné splnění studijního plánu bakalářského studia oboru psychologie a profil absolventa tohoto oboru kladou nároky na porozumění vybraným souvislostem fungování jedince ve společnosti, rozvinuté logické a analytické myšlení, formulační pohotovost a dobré komunikační kompetence (včetně správné výslovnosti), porozumění člověku, dovednost vcítit se, odpovídající osobnostní stabilitu a zralost.
   Bakalářské studium oboru psychologie je prvním stupněm profesní přípravy. Absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru psychologie, a získat tak úplné psychologické profesní vzdělání. Zatímco absolvent bakalářského studia psychologie není připraven pro výkon profese psychologa v jakékoli oblasti psychologické praxe, je připraven pro práci v rámci středního managementu v podnicích, ve sdělovacích prostředcích a společenských organizacích, public relations, reklamních agenturách, vydavatelstvích, najde uplatnění asistenta ve školství, výzkumných odděleních i v redakční práci, dále ve vězeňství a bezpečnostních složkách, dovede plnit úkoly a pracovat v oblasti sociálních služeb, jako pracovník humanitárních a neziskových organizací, v orgánech státní správy.