Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2019/2020. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Psychology (7701R005)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Psychology (B7701)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 65
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  68 / 1016

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2019
  • shrink expand
   kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  • shrink expand
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 80 minut)
   1) test znalostí základů společenských věd nebo test znalostí z biologie*; test znalostí z psychologie; test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění textu). (max. 50 bodů)
   2) volné a stručné zpracování zadaných témat s psychologickou tématikou (krátká esej)**

   Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:
   Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální výkon (umístění) v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Relativní váhy testů jsou dány významem a délkou testu (biologie nebo základy společenských věd – 15 %, psychologie – 45 %, test studijních předpokladů – 40 %). Z uvedeného postupu je zřejmé, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů.

   2. kolo (ústní část) se skládá z podčástí A a B. Obě podčásti se konají ve stejném termínu. K podčásti B postupují pouze uchazeči, kteří v součtu za 1. kolo a podčást A 2. kola získají alespoň 65 bodů.

   2. kolo – ústní část, podčást A (max. 40 bodů)
   1) rozhovor o psychologických souvislostech mezilidské interakce, o uchazečových zájmech a předpokladech ke studiu (max. 15 bodů)
   2) rozhovor o přečtené odborné literatuře a odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů)
   3) analýza videozáznamu mezilidské interakce (max. 10 bodů)

   2. kolo – ústní část, podčást B (max. 10 bodů)
   1) samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z jednoho nebo více okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky jako v podčásti A

   další požadavky ke zkoušce:
   • uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky výčet odborných aktivit (písemných prací, praxí či stáží doložených adekvátními potvrzeními či osvědčeními apod.) a přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis v rozsahu 1 strany);
   • uchazeč u této části zkoušky odevzdá seznam přečtené odborné literatury a písemně zpracovanou reflexi získaných zkušeností ze svých dosavadních odborných aktivit (v rozsahu 1–2 stran).


   * konkrétní test si volí uchazeč přímo při přijímací zkoušce
   ** esej je součást hodnocení ústní části přijímací zkoušky (bod 1)


   - - - - -
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).

  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 25.05.2019 Until: 13.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 18.06.2019 Until: 19.06.2019
  • shrink expand
   nelze
  • shrink expand
   na webu katedry: kps.ff.cuni.cz (Katedra psychologie)
  • shrink expand
   Název kurzu: Příprava ke studiu oboru psychologie na FF UK
   Cíl kurzu: předložit vybrané poznatky z psychologie, které pomohou uchazečům ujasnit motivaci ke studiu oboru psychologie, upevnit zájem o obor a umožnit důkladnou přípravu ke studiu.
   Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin (leden–duben, 8 setkání, vždy v sobotu, zpravidla 9:30–14:15).
  • shrink expand
   Požadavky na úspěšné splnění studijního plánu bakalářského studia oboru psychologie a profil absolventa tohoto oboru kladou nároky na porozumění vybraným souvislostem fungování jedince ve společnosti, rozvinuté logické a analytické myšlení, formulační pohotovost a dobré komunikační kompetence (včetně správné výslovnosti), porozumění člověku, dovednost vcítit se, odpovídající osobnostní stabilitu a zralost.
   Bakalářské studium oboru psychologie je prvním stupněm profesní přípravy. Absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru psychologie, a získat tak úplné psychologické profesní vzdělání. Zatímco absolvent bakalářského studia psychologie není připraven pro výkon profese psychologa v jakékoli oblasti psychologické praxe, je připraven pro práci v rámci středního managementu v podnicích, ve sdělovacích prostředcích a společenských organizacích, public relations, reklamních agenturách, vydavatelstvích, najde uplatnění asistenta ve školství, výzkumných odděleních i v redakční práci, dále ve vězeňství a bezpečnostních složkách, dovede plnit úkoly a pracovat v oblasti sociálních služeb, jako pracovník humanitárních a neziskových organizací, v orgánech státní správy.